20 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

20 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

*Cmnhariyet 20 Temmut 1934 Amerikada kurakhk bir felâket haüni aldı (Birinci sahifeden mabat) müstür. Hararet, gölgede 117 fahrenheit derecesidir. (Bizim derecemizle 55 derece) Sanayi 27 gündenberi durtnuç tur. Malikâneler metruk veya ha rap olmuş vaziyettedir. tnsanlar ve hayvanlar, tasvir edilmiyecek ıstı raplar duymaktadırlar. Kansas Cityde hiçbir vakit bu kadar çok hayvanm, m«zbahalara götürüldüğü görülmemiştir. En iyi meralar, kurak çöller manzarası ar zetmektedîr. Oklahama Cityde 600 hayran, ıshraplanna nihayet veriltnek üzere, üzerlerine ateş saçılarak öldü • rülmüştür. Birçok yerlerde yiyecek mad deler vesika usulile verilmektedir. Kansas Cityde isler durmus, mek tepler kapanmtthr. Sıcaktan 5 kişi ölmüstür. Diğer yerlerde de birçok kimselerin öldükleri bildirilmekte dir. Tennesseede fırtınalar olmuş tur. Bir yıldırım bir kisiyi öldür müş, 18 kişiyi yaralamıştır. Ağaç • lar köklerile beraber sökülmüştür. Telefon muhaberatı durmuştur. Istanbul Borsası kapanış iiatleri 19 7 934 NUKUT 1 Merlm ı Dolaı 20 Fransız fr. ?0 Lireı 20 BelçUca tr. 20 ürahmi 20 Isviçre tr. 20 Leva 11 Horın 0 Çek kronn 1 Avnsturya sil. 1 Peçeıa 1 Mark l Zloti 0 Lev 20 Dinar 1 Rtble I Yen I Isveç kronn I Türk alunı I Mecidiye ! Banknot üs. R. 631 123 168 214 114 23 .M) 814 2Ü.S0 82 98 22.50 45 21.50 25 18 54 63i 125 16P. 50 216 117 2A 817 24 84 101 24 17 47 23 26 19 56 34 31 922 3f,5O 240 ••»an; , istanbui Millı Emlâk Müdürlüğünden: " Muhammen bedeli Lira Kuruş Mercan : Dayehatun mahallesinin Büyükyeni handa birinci katta 42 eski 42 yeni numaralı kârgir oda. 608 40 Mercan : Dayehatun mahallesinin Tarakçılar caddesinde kâin 86 eski 66 yeni numaralı kârgir dükkânın 1/5 hissesi. 158 40 Büyükada : Cami mahallesinin eski Patrik yeni Gaziavrenos sokağmda kâin 79 metro murabbaı «1» numaralı arsanm nısıf hissesi 93 94 Yukanda evsafı yazıh emlâkin 15 temmuz 934 tarihinde iora kılınan ınüzayedesinde mülkiyetlerine talip zuhur etmediğinden müza yedeleri 22 temmuz 934 pazar günü saat on dörtte icra kılınmak üzere bir hafta müddetle temdit edilmiştir. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile müracaatleri. «M.» (4014) Müfettiş namzetliği müsabaka imtihanı Türkiye Ziraat Bankasından: «6» müfettiş namzeti alınmak üzere 11/8/1934 cumartesi gü • nü saat 9 da Ankara ve Istanbul Ziraat Bankalarında bir müsa • baka imtihanı açılacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin «Mülkiye» veya «Yüksek Iktısat ve Ticaret» mektebinden veyahut Hukuk Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşından a şağı, otuz yaşından yukarı olmamalan lâzımdır. Müfettiş namzetlerine «140» lira maaş verilir. İki senelik stajdan sonra yapılacak meslekî imtihanda muvaffak olanlar «175» lira maaşla müfettişliğe terfi ettirilir. lmtihan programını ve sair şartları havi matbualar Ankarada Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğünden ve tstanbul ve Izmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu matbuada yazıh vesikaları bir mektupla birlikte Ankara Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğüne nihayet 26/7/934 perşembe günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3776) 16 30 921 36 238 Si Ç EKLER LoDdra NevYork Paris Brüksel Atina Cenevre Sofya Amsterdam Viyana Madrit Berlio Varjova Budape;te Bükres Belgrat Yokohanif Moskova MİUDO Şarkî Avrupa misakı (Birinci sahifeden mabat) miş bulunamıyacaktır. Bu hususta dün gelen telgraflar şunlardır: Kapaıış AçılŞ 634.51» 633 0.79H908 0,795908 12.G6 12,0b 9,25 9.265 3,40/0 3.4L75 83.3660 83.SO5 2,4420 2,44 66.1886 66 30 1.1725 1.H4» 19,1175 19.15 4,2750 4,2*18 5,8075 5.8167 2,0629 2,0t63 4,2050 4,2115 3,98 3,98)7 79,4014 79,40! 4 34.H0 34,807» 2.6*43 2,6587 1092,75 1090,25 3,04 3,0640 Açıîış I Inhisariar Umum Müdürlüğünden | 1 Adana Başmüdiriyeti yaprak tütün ambarının tamir ve tev siine ait inşaat kapalı zarf usulile kırdırmağa konulmuştur. 2 Kırdırma sartnamesile evrakı fenniyesinin musaddak suret leri dört lira mukabilinde Cibalideki Levazım Muhasibi Mes'ullüğünden ve Adana Başmüdiriyetinden ahnacaktır 3 Kırdırma 15/8/934 tarihine musadif çarşamba günü saat «15» te Cibalideki Alım, Satım Komisyonumuzda icra olunacaktır. 4 Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukanda tayin olunan gün ve saatten evvel Komisyona verilmelidir. 5 ' Kırdırma sartnamesinin maddei mahsusası mucibince fennî ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 6 Her istekli biçilmiş bedelin yüzde yedi buçuğu olan «907» lirahk muvakkat teminatı tayin olunan saatten evvel teslim etmelidir. 7 Kırdırma için tayin olunan saatte tutulması mutat olan zabıt kâğıdı doldurulduktan sonra hiçbir teklif kabul edilmez. (3918) İnanlı Aygır Deposu ve Inekhanesi Müdürlüğünden: İnanlı inekhanesi için 20,000 kilo yulaf, 20,000 kilo arpa ve aygır deposu için 25,000 kilo yulaf alınaclktır. 1 ağustos 934 çarşamba günü saat 14 te ihalesi yapılmak üzere ayrı ayrı alenî münakasaya konulnıuçtur. Şartnameyi görmek îçin hergün müessese ve Tekirdağ Baytar Müdiriyetlerine ve münakasaya iştirak için de yevmi mezkurda Tekir dağ Baytar Müdiriyetinde bulunmaları. (3773) 1S flKRAZLAR Türk borcu1 tabvül 1 1933 ik. tstikrazı Istikrazı Uahlli Ergani 28,65 Almanyanm ceuabt Londra 19 (A.A.) Almanyanm mıntakavî müzaheret misakı hakkındaki Fransız teklifine cevabmt Paris hükumetine yakmda tevdi edeceği zanne dilmektedir. Londra hükumeti kendi »5nin nrazaheret ettiği bu projenin Berlinde hasıl eylediği akisleri öğrenmiş bulunmaktadır. tngliz kabinesi, mesele hakkında kendi fikirlerini beyan ettiğmden, bundan sonra müzakerelere doğrudan doğruya alâkadarlar arasında devam e • dilmesi lâzım geldiği fikrindedir. tn giltere hükumeti ancak hareSceüle isi kolaylaştırabileceğini anladığ: takdirde, yeniden müdahale edecektir. Fransanın teşebbügii Londra 19 (A.A.) Akvam ce miyetinin muzahareti altında, şark misakının aktini tesri için, Fransa tarafın dan davet edilecek bütün alâkadar devletlerden rmitesekkil bir konferansm top1»nmasına Polonya hükumeti müsaittir. Bu konferasta Almaya üe Sov • yetlerin de bulunacaklan tabiidir. Ancak evvelemirde Almanyanm Akvam cemiyetine avdeti, Sovyetlerin de biran evvel, ayni cemiyete intisabı meşrultur. Polonyanın bu meselede gördüğü güclükler yunlardır: Rusya ile Almanya arasında miişterek bir hudtrt mevcut olmedığından, Sovyetler tarafmdan temin edilen hu • dut masuniyetinm manası, Polonyanın tampon olarak arayerde buiuması demekh'r ve bu daimî bir tehlike olarak kalacaktır. Londra 19 (A.A.) Sovyetlerin Londra sefiri M. Maviski, dün Hariciye Nezareti daimî müstesarı Sir Robert Van Sittartla göriismüştür. Bu mülâkat, mutasavver şarkî Avrupa mütekabil emniyet misakına mütealliktir. M. Mayiski, Fransa hükumeti Almanvava ve Sovyetlere karşı nasıl tekeffüle amade ise, kendi hükumetinin de Almanya ve Fransaya ayni surette tekeffüle hazır bulunduğunu beyan etmistir. 13,50 «5, İstanbui C. Müddeiumumiliğindenİ Istanbul Hapishane ve Tevkifhaneleri için bir sene zarfında muktazi 6000 kilo pirinç, 1750 kilo fasulye, 1750 kilo nohut, 850 kilo sadeyağı, 2500 kilo sabun münakasaya vazedilmiştir Taliplerin sartnameleri görmek üzere her gün Adliye Levazım dairesine münakasaya işt''rak edereklerin 7/8/934 sah günü saat 1 i te Istanbul Vilâveti muhasebeciliğinde mütesekkil komisyonu mahsusuna müracaatleri ilân olunur. «3977» lç Tîcaret Umum Müdürlüğünden: 30 ikincitesrfn 330 tarihli kanun hükümlerme göre tescil edilmîs olan ecnebi şîrketlerinden (Di Gudyir Tayr end R?ber Eksport kompani • The Goodyear fîrketinin Türkiye unrumi vekili haiz olduTürkiye dahilinde vekâlet Ttre and Rubber Export Company) Adapazarı Gent;ler Bırligı mentaatine 3 ağustos 934 cuma günü büyük alaturka Istanbul Gümrükleri Basrnüdürlüğünden: Cumhuryiet Merkez Bankasına bedelleri yatırıldığı halinde kon tenjanın istirdadadından ve son tevziatta da kontenjan sırası gel • memesinden dolayı gümrükten çekilmiyen ve bedelleri de banka dan geri alınamıyan Italya eşyası için Istanbul Gümrüklerine güm • rük beyannamesi veren tüccarların beyannamelerile ait oldukları gümrüklere üç gün zarfında müracaatleri ilân oîunur. (4048) Pehlivan güreşleri icra edilecektir. Bilumum meşhur pehlivanlar bu müsabakaya davet olunduğu gibi ha • kemlik vazifesi Türkiye Baş pehlivanı Kara Ali pehlivan tarafından yapılacaktır. Yev mi mezkurda Istanbuldan ha • reket edecek tenezzüh treni le gelecek zevat bu müsaba • kai fevkalâdeyi seyredecektir. Tenezzüh treni Adarazanna 3 Oncü mevki gidip geltne yüz kuruştur. Tafsilât cl ilânlanndadır . " " " ^ ğu salâhiyete binaen bu kere müracaatle kendisine etmek ve şirket narmna yapacağı işlerden doğac?k davalarda bütün mahkeme lerde dava eden, edilen ve üçündi sahıs sıfatlarile hazir bulunmak üzere Mösyö (Vilis Baruç • VVillis Baruch) ı vekil tayin ettiğini bildirmis ve lâzım gelen kâğıtlan vermiştir. Keyfiyet kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. (1245) Hurda satışı Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden: ^ . tdaremiz Levazım ambarında toplanan demir, dökme, tahta, cam, lif ve çelik halatlarla kazan ve kondensr boruları gibi hurdalar 31 temmuz 934 tarihine musadif sah günü saat 14 te pa zarlık suretile satılacaklardır. Gerek şartnameyi görmek, gerekse pazarhğa iştirak etmek için ldaremiz Levazım Şefliğine müracaat olunması. (3769) Adapazarı Beledîyesînden: 1 Adapazarı Belediyesi için 150 milimetre loıtrunda ve 25 atmosfer tazyika mütehammil 1300 metre pik boru, 6 adet dhrsek, 2 adet anahtarlı vana kapalt zarf usulile 18/7/934 ten 8/8/934 tarihine kadar eksiltmeye konul muştur. 2 .Talrpler 500 lirahk mu teber banka mektubile beraber teklifnamelerini mezkur tarihe kadar Belediyeye bildirmllidir. 3 Ihale 8/8/934 çarşamba günü saat 16,30 da yapılacaktır. 4 Uhdesine ihale edilecek oIan müteahhidin boruları Ada . pazari istasyonunda tetiim et • mesi sarttır. 5 Fennî ve tediye şartna mesini oğrenmek arzu edenlerin hazırlanmış olan şartnameyi Belediyeden istiyebilecekleri ilân olunur. ( 4043) İTophanede Levazım Âmirligi Satın Alma Komisyonu ilânlanj Selimiye f ınnı için 200 ton u • nun kapalı zarfında verilen fiat pahalı görüldüğünden pazarlığı 21/7/934 cumartesi günü *aat 15 te yapılacaktır. Tallplerin belli saatte Tophanede komisyona gelmeleri. «116» (3940) göreceklerin hergün ve taliple • rin belli saatten evvel teklifle rinin Tophanede Komisyona ge • tirmeleri. «117» (3941) Maltepe Lisesile, Gedikli Kü çük Zabit mektebinin 12,000 kilo süt ve 10,000 kilo yoğurdu 4/ 8/934 cumartesi günü saat 14,30 da alenî münakasa ile ahnacak tır. Sartnamesini göreceklerin hergün, taliolerîn belli saatte Tophanede komisyona ?elme ri. (3869) Beyoğlu uçüncü icra memurluğun • dan: Mahcırz ve paraya çevrümesi mu karrer Beyoğlunda tmam sokağmda iki numaralı Nuri Bey apartımanında mevcut laymetli taban halısî ve seççade 22/7/934 pazar günü saat 10 ile 10,30 arasında birinci açık arttırmesı icra edileceğinden taliplerin mahallin de vakti muayyende hazır bulunacak memuruna müracaatleri flân olunur. (1272) ^erland biraz dikkat edince bunun po lis komiseri olduğunu tanıdı ve suratını büsbütün eksitti. Polis komiseri: Giriniz, haydi, nazlanmayuı! dedi. Sizin sabahtan beri nerede oldu punuzu ve neler yaptığuıızı pek merak ediyoruz. Mister Brigerland haşin bir sesle itiraz etti: Vaktimi nasıl geçirdiğimi öğrenmek istiyorsunuz, ha! Demek bu faci ada benim de rolüm olduğuna hükmediyorsunuz. Efendiler, benim bu roe • seledeki alâkam sizin gibi, herkes gibi sadece onu duymaklığımdan ibarettir. Büyük bir teessür ve nedamet hissediyorum. Evet nedamet... Çünkü zavallı Madam Mered'ti bu suikaste karsı sıyanet etmeliydim Bu benim vazifemdi. Komiser: Canım bu masalı, sonra da din Iiyebiliriz, dedi. Sizin duyduğunuz teessür ve nedamet bize vaktinizi nasıl geçirdiğinizi anlatmanıza mâni olamaz. inanlı Aygır Deposu ve Inekhanesi Müdürlüğünden: fuanh Aygır Deposu için 25,000, Inekhanesi için 35,000 kilo yataklık sap ahnacaktır. 9 ağustos 934 perşembe günü saat on dörtte ihalesi yapılmak üzere ayrı ayrı açık münakasaya konulmuştur. Şartnameyi görmek için hergün müessese ve Tekirdai» Baytar Müdiriyet lerine, münakasaya girmek için de yevmi mezkurda Tekirdağ Baytar Müdiriyetinde bulunmaları. (3896) *** Piyade Atış mektebi için on bes bin kilo kuru otun fiati pa halı görüldüğünden pazarlığı 21/ 7/934 cumartesi günü saat 15,15 te yapılacaktır. Taliplerin belli saatte Tophanede komisyona srelmeler : «122» (3994) *** Istanbul Levazım Âmirliğine bağlı kıtaat ve müessesat için 70,000 kilo sadeyağ, 22,000, 23,000 ve 25,000 kilo olmak ü zere üç parçaya ayrılıp beher parçada icabında ayrı ayrı müteahhitlere ihale edileceğinden münakasarı 15/8/934 çarşamba günü saat 14 te kapalı zarf usulile yaoılacaktır. Sartnamesini dum. Madam Meredit San Remoya gitti. Sahi sahi öyle ya, oraya gidecekti. Ben bunu tamaroen unuttum. Mister Brigerland Marküs Stepne • yin yanından ayrıldıktan sonra bir gazete satın aldu San Remo faciası hak • kmda birseyler yazüıp yazılmadığını oğrenmek istiyordu. Gazetede okuduğu şeyler canını sıktı. Telâç içinde vülâya avdete lüzum gördü. Salona girerken bağıra bağıra söy • Ieniyordu: Havadisler fena... Havadisler fena' Birden kızmm salonda yalnız olmadığuıı görerek saşaladı. Jak Glover ve bir başka yabancı adam kendisine bakıyorlardı. Glover lâkayit bir eda ile seslendi Mister Brigerland girsenize... Buyurun canım! Gloverin yanında duran sert bnkiflı, kuvvetli bir adamdı. Mister Bri Prevantorium Müdiriyetînden: Müessesenin 934 malî senesi için: Odun, mangal kömürü, sade yağı, zeytin yağı, sabun, kaşar ve beyaz peynir, patates, soğan, makarna, nişasta, irmik, pirinç unu, şehriye, et, yumurta, un, pirinç, ekmek ihtiyaçları alenî münakasaya konulmuçiur. Talip olanların şeraiti anlemak üzere müesseseye ve münakasaya iştirp.k icin ihale günü o'an 8 ağustos 934 tarihine musadif çarşamba günü saat on dörtte Fındıkhda Yüksek Mektepler Mubayaat Komisyonuna müraraatleri ve muvakkat teminatltrını ihale tarihinden evvel muhasebe veznesine yatırılması lüzumu ilân olunur. (3911) Anlatayıro; bundan kolay ne var? Ben San Remoya gittim. Niçin ? Gezmek içm. Yayan mı? . Hayır motosikletle. Oraya k«^ta vardın'z? öğleye doğru. On ikiye çeyrek vardı zannederim. Glover de mükâlemeye kanştı: Cinayetin saat on bire doğru işlendiğini biliyor musunuz? Evet, gazetede olnıdum. Komiser suallerine devam etti'. San Remoda da n» yaptınız? Bir kazinoda b'r bardak sarap içtim. Sonra sehirde dolaştım. Viktorya lokantasmda yemek yedim. Sonra? Şimendiferle Monte Karloya döndüm. Gazete okumadan evvel faciadan bahsedUdiğîni duymadımz mı? Kat'iyyen! Otomobilinizi de gormedinîz mi? Hayır. Ben biçare Madam Meredit» ten biraz evvel yola çıkmutım. Şoförünüzle bu genç hanım arasmda âşıkane bir münasebet mevcut olup olmadığım bize söyliyebilir mi sınız ? Hiç malumatım yok. Eğer boyle birşeyden şünhelenmis olsaydım Ma dam Merediti ikazda tereddüt etmezdim. Kızınız inların daima beraber bu lımduklarmı iddia ediyor. Bu iddiaya iştirak eder misîniz? Evet... Fakat kızımla ben de mokrat insanlarız. Binaenaleyh Ma dam Meredit jribi zengin ve kibar bir kadınm soför Mordonla dostluğu bizi alâkadar etmivordu. Sonra biz Mordona bir uşak değil. bir ahbao muame lesi yapıyorduk. Bu size belki biraz aykırı gelir ama bizim tabiatimîz böyle, ne yapalım. Bakm bakın şîmrli gayet iyi hatırlıyorum, Mordonla Madam Meredit bahççjde daima beraber gezer • lerdL 'Mabadi var) BULUNMUŞ İĞNE Köpriiden hareketle 5,45 postasını yapan vapurda bir iğne bulunmuştur. Sahibi her kim ise ispat ettiği takdirde kendisine teslim edilmek üzere DenizyoDan muhasebe şefliğine müracaat • leri. DİSİİBLİS : Edgar Vallas Tercüme eden: Ömer Fehmi 80 gördü. Yat sahile yanaştı. Mister Bri • gerland ona doğru yürüdü. Yatta Marküs Stepney vardu Alaycı bir sesle bağırdı: Hayrola Mister Stepney, balık avmdan mı bu gelis? Evet. Nasıl birseyler tutabildhvz mi? Hemen hemen hiçbirşey. Vah vab demek sansınız yok. Sual sırası Marküs Stepneye gelmîsti. O da sordu: Madam Merediti ne yaptınız Mister Brigerland? Onun bugün sizinle beraber bulunacağım zannediyar 9 Oirilen ölU Bu sirada Mİster Brigerland Monakoda vakit geciriyordu. Bir aralık «Kraliçe Jangl» m limana girdiğini

Bu sayıdan diğer sayfalar: