6 Eylül 1936 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

6 Eylül 1936 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yaveri otele gelerek bir masa hazırlatmıştı. Yaver Istanbul halkınm saat kaçta açık gri renkte beyaz çizgili bir kostüm, yemek yediğini sormuş ve 9,5 ta cevabını mavi bir gömlek vardı. Gömleğine daha almıştır. koyu renkte bir papiyon kıravat takmışBüyük misafirimiz Park otelini şereflar, başlanna bir hasır şapka, ayaklarına lendirdikleri zaman üzerlerinde lâciverd hafif beyaz spor ayakkabılan giymişlerbir elbise ve beyaz gömlek vardı. Otelin di. Fotoğraf makineleri gene ellerinde idi. taraçasını dolduran halk kendilerini al Rıhtımda kendilerini sefarethane ticakışlamış ve Sa Majeste refakatlerindeki ret ataşesi kolonel Woods ve diğer birkaç zevatla beraber denize nazır kısımda okişi karşıladı. Muhterem misahrimiz dıturmuşlardır. şarıda bekliyen otomobile İngiliz HarbiMajeste akşam yemeğinde tamamen ye Nazırının kansı Leydi Duf Cooper, Türk yemeklerini, ve Türk içkilerini terkolonel Woods ile birlikte bindiler. Ma cih etmişler, bilhassa Karahisar madeniyetlerindeki diğer zevat arkadaki otomosuyile alaturka kahveyi pek beğenmişlerbillerde yer aldılar ve hareket edildi. dir Sultanahmed camisinde Kral, sofrada, Türkiyede bulunduğu Üç otomobil ve bunu takıb eden üç için Türk yemek ve içkilerini alacaklarını motosikletten mürekkeb olan heyet, evvesöylemek suretile bir cemile ibraz buyurlâ Karaköy yolile baştanbaşa bayraklarmuşlar, yemek arasında şişkebabı ve pila süslenmiş olan Köprüye vardı. Köp lâvla rakı emretmişlerdir. rüyü geçtikten sonra Yenicami, Iş BanMajeste tamamen halk arasında yer kası, Sirkeci tarikile Salkımsöğiidden Saalmış bulunuyorlar, ve neşeli görünüyor rayburnu parkmın methaline girdi ve asalardı. Büyük misafirin şeref verdikleri bu ri atıka müzesine, oradan Darbhaneye mecliste hazır bulunanlar yaşadıkları varan yoldan çıktı. Askerî müzenin ö kıymetli anların heyecanı içindeydiler. nünden ve Adliye sarayının yanmış en Bu şiddetli tahassüse rağmen salonda sükazının yanından geçerek doğruca Sulkunetin muhafazasına çalışılıyor, arasıra tanahmed camisinin öniinde durdu. dansediliyordu. Sa Majestenin masala Muhterem misafırlerimiz burada oto rında oturan Lord ve Leydilerden bazımobillerinden indiler ve maiyetlerile bir lan da dansa iştirak etmekte idiler. likte saat tam 12 de camiye dahil olduNecıb misafirimiz yemekten sonra, pek lar. Kolonel Woods Sa Majeste Sekizinhoşlandıkları Türk kahvesinden müteadci Edvardın yanında yürüyor ve Krala did defalar emir buyurmuşlar ve saat yarehberlik ediyordu. Sa Majeste Edvarda Matbuat Umum Müdürlüğiinün takdim ettiği rımda gene umumî alkışlar arasında otelBüyiik masifırimiz bilhassa caminin Türkiye fotoğraf kolekstyonile La Türquie Kamâliste koleksiyonu den ayrılmışlardır. içindeki çini ve yazılarla çok alâkadar Sa Majeste otel önünde otomobillerine f \ | safirimize karşı hararetli tezahüratta buolmuşlardır. Sağdan itibaren camniin her lunmuşlar, ve kendisini şiddetle aikışla binmişler ve doğruca Tophaneye inerek tarafını gezerlerken yüksek kıymetteki motörle vatlanna geçmislerdir. mışlardır. mozaiklar ve çiniler öniinde müteaddid Kral Edvard Kuyumcular caddesinSa Majestenin Topkapı defalar tevakkuf etmişler, mahfil yerinin den geçerek evvelâ Bedesteni ziyaret etsarayını ziyareti altında tezhible yapılmış işlemelerin ve Salâhiyetli mahfillerden aldı miş ve hiçbir yerde durmadan Çarşımn Dün bir gazete Sa Majeste Sekizinci mozaiklann önüne vardıklan zaman ise ğımız malumata göre Sa Majeste Mahmudpaşa kapısma çıkan Aynacılar Edvardın 1500 numaralı taksi ile gezdiuzun müddet durup rnozaikları muayene Türkiye seyahatlerinden mem caddesinde kâin Bitar ve Akaui antika ğini ve Topkapı sarayını ziyareti tafsi ederek uzun izahat almışlardır. nun kalmışlar, memleketimiz cı mağazasına girmişlerdir. lâtını hayalî bir şekilde yazmıştır. Her Bundan sonra mihrab kısmına gelerek hakkmda çok güzel intıbalar e Antikacı mağazasmın sahibi büyük hangi bir yanlışlığa meydan vermemek dinmişlerdir. burasını tetkik etmeğe başlamışlardır. misafirin ziyaretinden önce haberdar e için dün kısaca bildirdiğimiz bu haberleMihrabın iki yanındaki muvazene sütun Muhterem misafirimiz bilhassa dildiği cihetle, mağazada Krala tarihî rin tafsilâtını veriyoruz: direkleri büyük misafirimizi fevkalâde evvelki gece sereflerine yapılan ve kıymetli bir koltuk hazırlamıştır. BunBir defa îstanbulda 1500 numaralı deniz tezahüratından fazla mü alâkadar etmiştir. Bu ince sütunlar, cami dan başka yüksek misafire gösterilmek tehassis olmuşlardır. tstanbulun taksi arabası yoktur. Çünkü îstanbulda yerinden bir miktar kayacak, muvazene üzere piyasada mevcud kıymetli taşlareşsiz mehtabı altında gece tnan taksi arabalannın numaralan 1751 den sini bozacak olursa derhal kınlmak suredan çok güzel bir koleksiyon hazırlamışzarasile karışan güzel tenvirat, itibaren başlar. Sa Majeste 1932 modeli tile hâdiseyi belli ederler. Ve binanm tır. fevkalâde tesir bırakmıştır Gece kapalı Doç marka bir taksi otomobilile hangi tarafa doğru çökmekte olduğu kogeç vakte kadar bu eşsiz manzaKral Edvard antikacı mağazasına gi gezmişlerdir. Topkapı sarayı müzesini laylıkla anlaşılır raları seyreden Majeste yanın rer girmez evvelâ kıymetli ve nadide ha ziyareti de şu şekilde vukua gelmiştir: • Yüksek misafirimize bu mesele izah edakilere: lılan tetkik etmişlerdir. Bunlann arasınMüzeler Umum Müdürü Aziz ve sadildiği zaman fevkalâde mütehassis ol « Ben hayatımda bu kadar da bilhassa Türk, Iran ve ipek halılan ray daireleri şefleri büyük misafirimizin muşlar, bu mimarî düşiince ve buluşu çok güzel bir geceyi pek az hatırlıyobüyük bir dikkatle tetkik eylemişlerdir. deniz tarikile geleceklerini umdukların takdir ederek caminin kimin tarafından rum.* demişlerdir. Bu esnada, mağaza sahibi büyük miinşa edildiğini sormuşlardır. Bundan 325 kapılarda J safire Çarşı kahvecilerinden usta Kara dan o cihete açılanKral kara kendlierine sene evvel inşa edilmiş olduğu söylenmişintizar ederlerken tarafından teşhir edilmiyen mozaiklan yakından betten alaturka kahve getirtmiş ve büyük tir. anî olarak teşrif etmişlerdir. göstermiştir. Kral her mozaik önünde misafirle maiyetindeki sekiz zevata ikram Sa Majeste Sekizinci Edvard kapıdan Sa Majeste Kral bu izahata teşekkür durarak alâkadar olmuştur. etmiştir. girer girmez evvelâ orta paviyonlan birer etmişler ve caminin oymah geniş mermer Bundan sonra galerilerden ilerliyerek Sa Majeste alaturka kahveyi çok sev birer gezmişler, sonra Hazine dairesini, sütunlarını da tetkik ettikten sonra avluya Profesör Vitmurun asıl çalışmakta oldudıklerini söyliyerek tarihî koltuğa yerleş çini kısmını dolaşmışlardır. Buralarda doçıkrnışlardır. ğu mihrab tarafına gitmişlerdir. Mihra mişler ve altın tabakalarından sureti laşırlarken her koleksiyon önünde ayni Büyük misafirimiz burada ezanın ne bın üzerine aşağıdan 50 metro irtifaında mahsusada hazırlanmiş ince bir İngiliz siderecede derin ve anlayışlı bir alâka gösşekilde okunduğunu merak ederek sor kurulan iskelelere büyük bir çeviklik ve garası çıkararak kahve ile beraber içmiş termişlerdir. muşlardır. Bu esnada esasen öğle vakti çalâklikle çıkan Kral, burada profesör ler ve mağazadaki kıymetli taşlarla antiMuhterem misafirimizin bir dereceye de gelmiş olduğundan caminin meyzinleri Vitmurun nasıl çalışmakta olduğunu ya ka eşyayı gözden geçirmişlerdir. kadar daha fazla alâkalarını çeken yer, minarelere çıkmışlar ve çift olarak öğle kından görmüşler ve mozaiklann açıl Kral Edvard bilhassa antika bir ingi ecnebi nişan ve madalyalarının teşhir e ezanını okumuşlar ve salâ vermişlerdir. ması etrafında teknik izahat almışlar liz saatine alâka göstermişler ve zümrüd dildiği 2 numaralı salon olmuştur. HaSa Majeste şapkaları ellerinde olduğu dır. taşları büyük bir dikkatle tetkik etmiş zine dairesindeki işlemeli eski kumaşlar halde okunan ezanı büyük bir dikkat ve Sa Majeste gene ayni çeviklikle, ade lerdir. Yarım saat zarfında 50 parçadan alâka ile sonuna kadar ayakta dinlemiş ta koşar gibi iskele merdivenlerinden ga fazla muhtelif eşyayı tetkik eden büyük da Sa Majesteyi çok enterese etmiştir. Kral bundan sonra doğruca Mecidilerdir. Ezanı müteakıb caminin iç ve dış leriye, oradan da aşağıya inmişlerdir. misafirimiz mağaza sahibine ve memurlaye kasrına gitmişler, kasrı gezdikten sonkapılannı tetkik etmişler, yapılışlarını Muhterem misafirimize kapınm iç tara rına memnuniyetlerini izhar ederek, dı ra taraçasında tevakkuf ederek Sarayçok takdir etmişlerdir. fında tabut şeklinde korniş hakkmdaki şarıda bekliyen halkın candan ve samimî burnunun bu hâkim noktasından BoğazEn sonra kendilerini caminin içerisinde rivayet te söylenmiştir. Bu rivayete gö tezahüratı arasında dükkândan çıkmışlar içini, Anadolu sahilini, Adalan ve gezdiren, arzu ettikleri izahatı veren ca re burada bir yılan tarafından zehirlen ve halkı selâmlıyarak çarşımn MahmudMarmarayı uzunuzadıya seyretmişlerdir. minin imamı Bahaya iltifat ederek: mek suretile ölen Kral Konstantinin gü paşa başındaki kapısından çıkarak Nu Sa Majeste bu mevkiden birçok fotoğra Camiyi gezmekten ve sizden çok zel kızı yatmaktadır. ruosmaniye camisi kapısında beklemekte filer de çekmişlerdir. memnun kaldık. Teşekkür ederim, de Büyük misafirimiz Sultanahmed ca olan otomobillerine binmişler, Ankara Bundan sonra asil misafirimiz Bağdad mişlerdir. Bu sözleri çok güzel türkçe bi misinde göstermiş olduklan nezaketi ay caddesi, Sirkeci, Köprü, Karaköy yolile köşkünü gezerek harem dairesine girmişlen kolonel Woods tercüme etmiştir. nen burada da izhar etmişler ve gerek Tophane rıhtımına dönmüşlerdir. ler, sıra ile haremin her kısmını görmüşBundan sonra büyük misafirimiz baş Profesör Vitmurun, gerek ressam Ali Büyük misafirimiz orada kendilerini ler ve bilhassa duvarlardaki Türk mata Imam Baha olmak üzere başmeyzin Sami Boyarın, ve gerekse Sabrinin ayn beklemekte olan motöre atlamışlar, refamulâtı çini panolan uzunuzadıya tetkik Esad ve diğer sekiz cami memurunun ay ayn ellerini sıkarak teşekkür etmişl katlerindeki misafirlerini beraber alarak etmişlerdir. er n ayrı ellerini sıkmışlardır. saat 13,30 da yatlarına dönmüşlerdir. dir. Bu ziyaret esnasmda birçok sualler Ayasofyayı ziyaret Sa Majeste Sekizinci Edvard müze Boğazda ve Barmarada gezinti sormuşlar ve Müzeler Umum Müdürü Sa Majeste ve maiyetleri bundan son den çıkarlarken ziyaretlerinden çok memKral Edvard öğle yemeklerini Nahlin Aziz Sa Majestenin suallerine kendileLra otomobillerile Ayasofya müzesinin nun kaldıklarını ve Ayasofyanm camilik yatında yedikten sonra saat 14,30 da rini tatmin eden cevablar vermiştir. •önüne gelmişlerdir. Büyük misafirimizin ten çıkanlarak bir müze haline getirilme yatlarile Boğazda bir gezinti yapmışlar Bundan sonra Sultanahmeddeki YeISultanahmed camisine gelmiş olmaları sinin çok isabetli bir hareket olduğunu ve Kilyosa kadar giderek, hiçbir yerde rebatan sarayı namile anılan Bizans sarnalk arasında çok çabuk yayılmış ve içe söyliyerek bu karan takdir buyurmuşlar karaya çıkmaksızın geri dönmüşler, yatnıcını gezmişlerdir. Sa Majeste burada nde kaldıklan 20 dakika zarfında dışa dır. larını gene Dolmabahçenin önünde bıraksandala binmemişler, sadece platform üInsını kalabalık bir halk kütlesi kaplamıştıktan sonra saat 6 da Lord Dundeenin 5a Majeste çarşıda zerinde durarak elektrik ziyalarile ay h. Kralı gören halk kendisini hararetle yatile Marmarada bir gezinti yapmışlardınlatılan etrafı seyretmişlerdir. Halkın coşkun tezahüratı arasında saalkışlıyor ve «Yaşa!» diye bağırıyordu. dır. Bu gezintide sefir de sefaret motörile at 1 de Ayasofyadan ayrılan muhterem Matbuat müdiriyetimizin ^Otomobil kesif halkı güçlükle yararak kendisine rafakat etmiştir. misafirimiz Divanyolu, Nuruosmanjye Majesteye takdimleri Ayasofyanm önüne varabildi. Park otelde yolile Büyükçarşıyı ziyaret etmişlerdir. Matbuat Umum Müdürlüğü, îngiliz Sa Majesteyi Ayasofya müzesinin öMajeste Edvardla maiyeti, Çarşı Majeste saat 9 da Nahlin yatına dönbüyük elçiliği vasıtasile yüksek misafiri nünde Ayasofyadaki mozaiklan meyda mn Nuruosmaniye kapısında otomobille müşler ve saat tam 10 da Park oteline gelmiz S. M. Kral Sekizinci Edvarda îstanna çıkarmakla meşgul olan Amerikan rinden inerek yaya olarak Çarşıya gir mişlerdir. Bizans Enstitüsü Direktörü Vitmur, res mişlerdir. Çarşı esnafı ve halk büyük mi Akşamüstü saat 6 da Sa Majestenin bul manzaralarım havi bir albümle La Turquie Kamalist mecmuasının bir ko sam Ali Sami Boyar, Ayasofya Müzesi leksiyonunu takdim etmiştir. îstanbul Müdürü Sabri karşılamışlardır. manzaralannı havi bulunan albümün kaKral büyük kapıdan içeri girdikten pağı ceylan derisinden ve etrafı gümüş sonra müzeyi tetkik etmeğe koyulmuşlarçerçeve ile san'atkârane bir şekilde yapıldır. îç kapınm üstünde meydana çıkanmıştır. Gerek albümün, gerek mecmua lan mozaiklar Sa Majesteyi bilhassa yakoleksiyonunun iç kapağma ingilizce olakmdan alâkadar etmiştir. Kral bu mozarak «Dahiliye Vekâleti Matbuat Umum iklar önünde dakikalarca tevakkuf etmişMüdürlüğü tarafından S. M. Kral Edlerdir. Bunu müteakıb Ayasofyanm varda îstanbul, eylul 936» ibareleri yayüksek sütunlarını tetkik etmişler ve prozıhdır. fesör Vitmurla birlikte caminin iç tarafŞehrimize gelen diğer yatlar larında galeri tesmiye edilen yüksek kat**. lanna çıkmıştır. Profesör burada Sa MaŞehrimize Nahlin yatından sonra gene Sarayburnunda tenvirat <aHos geldiniz Majeste» 'steye meydana çıkardığı henüz halka büyük misafirimizin hususî arkadaşlanna Majestenin ikinci günleri IBaştarafi 1 tnct saMfede] , CUMHURİYET 6 Eylul 1936 General Ludendorfa gore Muhterem misafirimizin üzerlerinde Istikbal harbinde de zaferi ordular kazanacak Alman ordusunun sabık Erkânıharbiye Reisinin «Istikbal Harbi» adlı kitabı bütün dünyada büyük bir alâka uyandırdı Umumî Harbde bütün Alman ordulan erkânıharbiye reisi olan General Ludendorf (Istikbal harbi) ismile bir eser yazmıştır. Bu eser bütün dünyada ve bilhassa askerî ve siyasî mehafilde fevkalâde nazarı dikkati celbetmiştir. Şımdi bütün dünya askerî mütehassısları bu eser üzerine mütalealarını yazı yorlar. Iş başmda bulunan devlet adamları gelecek büyük harbin nasıl olacağıhakkında bir fikir edinerek hazırlık yapmak için bu eseri en mühim esran askeriye gibi dikkat ve ehemmiyetle tetkik ediyorlar. Bütün dünyayı düşündüren bu eser hakkmda Alman, ingiliz ve Fransız askerî mütehassısları yazılar yazdılar. Bu mütalealardan en bitaraf ve dikkate şayan olanı meşhur îngiliz askerî münek kıdi liva Generali Temperleyin yazdığı mütaleadır. Mumaileyh diyor ki: «General Ludendorf istikbal harbine dair yazdığı eserde yeni harblerin eskilerine hiç benzemiyeceğini mükemmel surette anlatmıştır. Gelecek harblerin eskilerine benzememesi birçok memleketlerin rejimleri totalitar olmasından yani Italya ve Almanyada olduğu gibi bütün halkın ve millî servetin devletin gayesinde tamamıle kullanılmasından neşet etmektedir. General Ludendorf harb lehinde propaganda yapmıyor. Milletlerin hayatında harbin çaresiz ve gayrikabili içtinab bu lunduğu kanaatinde bulunuyor. Mumaileyhe göre ileride bir devlet yahud zümre harbetmek zarureti karşısında kalacak olursa zaferi kazanmak için bütün milletin tek bir ferdi müstesna olmamak şartile bütün efradı ve umum serveti hep birden seferber etmeli ve tehlikeye atmalıdır. Mumaileyh Umumî Harbde Almanyanm bu kadar uzun mukavemet etmesine rağmen nihaî zaferi kazanamamasmı yukarıdaki esasa riayet edilmemesinden neşet eylediği kanaatindedir. • •> 1 »sıı»i"i | • Umumî Harbde Alman ordulannı idare ve kumanda eden General Luden dorf, eserinde mühim bir sırrı ifşa etmiştir. Şimdiye kadar bizim bildiğimize göre sabık erkânıharbiye rejsj vezaifinin çok luğundan ve ağırlığından mustarib olmuştur. Halbuki hakikatte General Luden dorf kendisine kâfi derecede salâhiyet ve vezaif verilmemesinden istediği gibi harbi idare edememiştir. Umumî Harb başlayıp ta seferberlik yapıldıktan sonra askerliğe kabiliyeti daha beş buçuk milyon talimsiz ve 600,000 talimli efrad kalmıştır. General Luden dorf, bunlann derhal talim ve sevklerin de ısrar eylemişse de sözünü dinleteme miştir. Eğer bu altı milyon efrad harbin ilk safhalarında cephelere yığılmış olsaydı Almanya harbin daha bidayetinde zaferi kazanmış olacaktı. General Ludendorf Majestenin Türkiyeye dair intıbaları General Ludendorf, Umumî Harbin bidayetinde umumî askerî mükellefiyetin derhal tatbik edilmemiş olmasını Alman milletine karşı en büyük cinayet saymaktadır. Mumaileyhe göre, Umumî Harbde memleketin yalnız efrad menabii değil, bütün siyasî, iktısadî ve malî menabii dahi tamamile kullanılmamıştır. Bilhassa iktısadî tedabirde Almanya büyük hata ve kusurlar yapmıştır. General Luden dorfun iktısadî tedbirlerin noksanı hak « kında verdiği malumat çok vâkıfanedir. Mumaileyhin verdiği malumattan anla şıldığına göre Almanya Umumî Harbe malî noktadan oldukça iyi hazırlanmıştır. General Ludendorfun gelecek harbde hangi amillerin kat'î zaferi ve neticeyi elde edeceğine dair verdiği hükümler ziyadesile dikkate şayandır. Alman ordularınm sabık erkânıharbiyei umumiye reisine göre, gelecek harbde dahi zaferin başlıca amili ordu olacaktır. Filvaki hava kuvvetlerinin keşif hidematından ayn olarak zaferin istihsali için de doğrudan doğruya harbetmelerine mumaileyh lü • zum göstermektedir. Fakat hava kuvvetlerinin ateş ve tahrib kuvveti ordunun kudretine nazaran tâli derecede mühim olacaktır. Mumaileyhegöre gelecek harblerde hiçbir başkumandan yalnız düşman memleket ahalisini havadan bombalamak suretile zaferi kazanacağı kanaatinde bulunamıyacaktır. Tayyarelerin istimaline ne kadar ehemmiyet verilirse verilsin bununla sahih hesab yapılamaz. Çünkü tayyalerin havanın müsaadesizliği ve dafi tedabiri karşısmda hedeflerine erişip erişemiyeceği bile e\rvelden başkumandan tarafından kestirilemiyecektir. General Ludendorf eserinde, gelecek harbde başkumandanhğm nasıl olması hakkmda fikrini söylemiştir. Mumaileyhe göre, başkumandanlar bütün manasile ve mutlak olarak bir diktatör olmalıdırlar. Yunanistanda bankalar hakkmda bir yasak Atina 5 (Hususî) Yunan Devlet Bankası dün bütün diğer bankalara gön derdiği bir tezkerede şimdiden sonra bankaların döviz alım ve satımı mua melesinde bulunamıyacaklarmı bildirmiş ve bu yasak dolayısile bankaların mahrum kalacağı ehemmiyetli kârlann telâfisi için kendilerine yardıma hazır bulunduğunu tebliğ etmiştir. Polonya, Çekoslovakyayı protesto etti Prag 5 (A.A.) Gazetelerin bildir diğine göre, Polonya maslahatgüzarı dün Dış İşleri Bakanlığma, Teschen mıntakasındaki Çek mekteblerinde karışıklık çıkaranlar aleyhine açılan davaya Maehrisch Astr?n, Polonya konsolosluğunun da karıştırılmasım protesto eden bir nota vermiştir. Buldan 5 (Hususî) Yeşil Buldamn kurtuluş yıldönümü münasebetile bugün bayram yerine taplanan halk ha Kudüs 5 (A.A.) Suriye gazeteleri, raretli tezahüratta bulunmuş ve bu son zamanlarda imza edilen Fransa günü yaratan ulu şeflerine sonsuz saySuriye muahedesinin tasdikı keyfiyeti gılarmı sunmuştur. nin komşu Filistindeki karışıklıklar doYeni Atlantik seferleri layısile tehir olunduğunu bildirmekteLondra 5 (A.A.) Tayyareci Merrill dir. ve Richman dün saat 16,30 da buraya Filistine giden tngiliz kuvvetleri gelmişlerdir. Tayyareleri mütehassis Londra 5 (A.A.) Deyli Telgraf galar tarafından muayene edilmiştir. zetesinin bildirdiğine göre, İngiliz hü Tayyareciler hava müsaid olur ol * kumeti Filistine yeniden 10 bin asker maz ayni tayyare ile Nevyorka döne gönderecektir. Bu suretle Filistindeki ceklerini söylemişlerdir. İngiliz kuvvetlerinin miktarı 17 bin kiLondra 5 (A.A.) Kadm tayyareci şiye çıkarılacaktır. Beryl Markham dün akşam saat 18,50 de Atlantik denizini geçmeğe teşebbüs aid iki yat daha gelmiştir. etmek üzere Adington tayyare meydaBunlardan birisinin adı Anna Mariya, nından havalanmıştır. diğeriain Viktoryadır. Herkes Bayan Markhamm bu cesa • • Yatlardan biri muhterem Kralın en retine hayret etmektedir. Tayyaresin * samimî arkadaşlarmdan Lord Darlyye de telsiz cihazı olmadığı ve havanın da aiddir. fena gittiği ehemmiyetle kaydedilmektedir. Kral bugiin İngiliz kolonisini Fransa Suriye muahedesi geri kaldı Buldanda kurtuluş bayramı kabul edecek Bugünkü deniz yanşlarında hazır bulunacak olan muhterem misafirimiz Sa Majeste Kral Sekizinci Edvard öğleden sonra Modadaki Deniz kulübünde Istanbuldaki ingiliz kolonisini kabul edecektir İngiliz büyük elçisi Sir Persy Loren İngiliz kolonisınin azalarını Krala tak dim edecektir. Yakalanan kaçakçılar ve kaçak eşya Ankara 5 (A.A.) Geçen bir hafta içinde, gümrük muhafaza örgütü, birisi ölü, üçü ağır yarah 83 kaçakcı, 3 bin 54 kilo gümrük kacağı, 12 kilo İnhisar kaçağı. 990 sigara kâğıdı, 9 altın lira. 307 Türk lirası, iki tüfek. 3 tabanca, 28 mermile 34 kaçakçı hayvanı ele geçirmi|tir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: