15 Mayıs 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10

15 Mayıs 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 CUMHURÎYET 15 Mayıs 1938 rÇARPINTI BAYGINLIK NEVROL CEMAL den 20 damla ile geçer. Bu emsalsiz sinir ilâcını kullanmıyan, sevmiyen yoktur. Evinizde mutlaka bulundurunuz. BASURA ÇARE dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. Kanı, Ağrıyı keser. Türkiyede Almanyada ve bütiin diinyada meşhurdur. HEDENSA ADEMi İKTİDAR ile geçer. Bel gevşekliğinin birinci ilâcıdır. Vakitsiz ihtiyarlıyanlara genclik ve dinclik verir. KUM SANCILARI ile kesilir. Taşları düşürtür. İdrar yollarmı temizler, asit üriki, mafsallardaki birikintileri eritir. FORTESTİN DİUROL Trabzon Belediye Riyasetinden: "DAİMA TİRYAKİ istanbul altıncı Noterliğinden: 230 Türk liralık bir senedin gününde ödenmemesinden ötürü Türkiye İraar Bankası tarafmdan Balıkpaza rında Balıkhanede N. Andriyadi'ye tebliğ ettirilmek istenilen protesto muhatabı seneddeki adresi terketmiş ve yeni adresinin de malum olmamasmdan dolayı tebliğ edilememiştir. Mezkur paranın gününde ödenmemesi yüzünden terettüb edecek zarar ve ziyan ve faiz ve yapılmış veya yapılacak olan bütün masraflarm bu işte ilgili olanlardan aranılacsğınm bilinmesi için hazırlanmış olan 5/5/938 tarih ve 6804/256 numaralı o protestonun tebliği makamma geçmek üzere ve bankanm talebi dairesinde işbu ilân Cumhuriyet gazetesile yapıldı ve yayıldı. Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk mahke memesmden: Şahin. Karabet ve Zarehin müştere ken mutasarrıf oldukları (1435) lira muhammen kıymetli Beyoğlunda Meşrutiyet mahallesinde Beyoğlu cadde sinde eski 8, mükerrer No. lı arsanm şüyuunun izalesi için açık arttırmıya konulduğundan 14/6/938 salı günü saat 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh mah kemesi başkâtibliğince satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin «T75 ini bulursa o gün ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde ikinci arttırması 15 inci gününe gelen 29/6/938 çarşamba günü saat 15 ten 16 ya kadar icra olu nacak, en çok arttırana ihale edilecek tir. 2 İhaleye kadar birikmiş maliye vergileri, belediye, evkaf icaresile yirmi senelik evkaf taviz bedeli hissedarlara aiddir. Tellâliye bedeli müşteriye aiddir. 3 Arttırmıya girmek istiyenler muhammen kıymetin ^7,5 u nisbetinde teminat akçesi veya ulusal bir bankanm teminat mektubunu getirmeleri şarttır. 4 Arttırma bedeli ihaleden itibaren beş gün içinde mahkeme kasasına ya tırılacaktır. Aksi takdirde ihale bozu larak farkı fiat ve zarar ve ziyan ve faiz bilâhüküm kendisinden alınacaktır. 5 2004 No. lı icra ve iflâs kanunu nun 188 inci maddesine tevfikan gavrimenkul üzerindeki ipotek sahibi ala çaklılarla diğer alâkadarlar gayrimenfrul ürertndeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarmı is pat için ilân gününden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte satış memuruna müracaat etmelidirler. Aksi takdirde tapu kütüğile hakları sabit olmıyanlar satış parasımn paylaş masmdan haric kalırlar. 6 Şartname mahkeme divanhane sinde herkesin görebileceği yerde asılmıştır. Fazla malumat almak istiyenler 938/8 sayısile başkâtibliğe müracaatleri ilân olunur. İÇİYORUM,, • Her Tiryaki bunu söylüyor.Acaba neden? Çünki: • Tiryaki sigarası onların uzun zamandanberi beklediklerİ sigaradır. • Tiryakinin harmanı her zaman aynı olduğu gibi içimi ve nefaseti de hiç değişmez. 1 Nafıa Vekâleti Sular Umum Müdürlüğünce tanzim edilip Vekâleti Celilenin tasdıkine iktırdn eden 518.403 83 lira, bedeli keşifli Trabzon İçme suyu işi Fen Müdürlüğümüzde bulunan evrakı keşfiyesi mucibince mevkii münakasaya konulmuştur. 2 Bu işe aid evrakı keşfiye : « A Trabzon şehri içme suyuna aid mukavelename, B Su ışlerı fennî şartnamesi, C Trabzon şehri içme suyuna aid vahidi fiat listesi, D Baymdırlık genel şartnamesi, E Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi, F Trabzon şehri içme su tesisatma aid birinci keşif hulâsası. G Trabzon sehrinin isale ve tevzi edilecek içme suyuna aid hususî, fennî şartnamesi, H Oslık borular hakkmda talimatname, İ 16 parçadan mürekkep proje dosvası. ndan mürekkeb olup hergün Fen Müdürlüğümüzde görülebileceği gibi 25,92 lira mukabilinde Nafıa Vekâleti Sular Umum Müdürlüğünden almabilir. 3 Eksiltme 30/5/938 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Trabzon Beledıyesi Daımî Encümeninde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Muvakkat teminat 24,486.15 liradır. 6 Münakasaya iştirak şartları: A Muvakkat teminatı vermek, B Tıcaret Odası vesıkasım ibraz etmek. C Baymdırlık İşleri Dergisinin mayıs 936 ve Resjmî Gazetenin 3297 sayılı nüshalarmda çıkan talimatnameye tevfikan almacak 50,000 liralık içme su işlerini taahhüd edip muvaffakıvetle bitirdiği ve bu kabil su işlerini basarmakta fennî kabilıyeti olduğuna dair Nafıa Vekâletinden ahnacak fennî ehlivet vesikasmı haiz olmak ve müteahhidin diplomah mühendis olması veya bunlardan birile müştereken teklif yapıp mukavelev* birlikte imzalaması ve teminatın müsterek olması, 7 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddedeyazılı günde saat 14 te müteahhid tarafından bizzat veya posta ile Belediye Riyasetine tevdi edilmiş olacaktır. (2671) Her zaman AYNI HARMANJ AYNI İ Ç İ M İ AYNI NEFASETİ DAİMONİ ANOD BATARYALAR1 TlRYAKİDE BULABİLİRSİNIZ! S N URAUi TELEFON PİLLERİ Emsalinden dört misli fazla dayanır 25 Ince sigara 20 Kahn sigara KU R UŞ VOLT ELEKTRİK UESSESESİ Pankalar caddesi Galata, Istanbul Kapalı Zarf Usulile Yapı Eksiltmesi Umum satış deposu : Manisa Valiliğind en: 2 3 4 Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Istanbul Satınalma Komisyonundan: Muhafaza örgüdü için 1256 çift yemeninin 16/5/1938 paı Gümrükgünü saat 11 de eksiltmesi yapılacaktır. zartesi Zayi diploma Diş Tababeti mektebinden 1340 yı lmda mezun olarak aldığım 68/363 sayılı diplomamı zayi ettim. Yenisini çı kartacağımdan hükmü bulunmadığını ilân ederim. Kopernik Jamgoçyan Tasınlanan tutarı (2512) lira, ilk teminatı (189) liradır. Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminaj makbuzlarile birlikte Galata eski İthalât gümrüğü binasındaki Komisyona gelmeleri. (2459) Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden I H. Paşa Adapazar tenezzüh trenleri 15/5/938 tarihinden 15/8/938 tarihine kadar Haydarpaşa Adapazar arasmda iki ve İzmit Adapazar arasmda bir tenezzüh treni seyrüsefere konulmuştur. Haydarpaşadan saat «6,55» ve Adapazardan saat «18,56» da hareket edecek olan trenler yalmz üçüncü mevki arabalardan ve Haydarpa şadan saat «7,30», Adapazardan «18,00» de hareket edecek olan trenler de birinci, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecek, İzmitten tahrik edilen trende her üç mevki bulunacaktır. Gezinti trenlerimizin istasyonlara varış ve kalkış saatlerini gösterir cetvel aşağıya dercedilmiştir. (2805) Birinci tren İkinci tren Istasyonlar Varış Kalkış Varış Kalkış Haydarpaşa saat 6,55 7,30 İzmit 9,30 9,24 Durmaz Sapanca 10.20 10,12 10,46 10,54 Adapazar 11,26 10,53 Avdet Adapazar saat 18, 18,56 Sapanca 18,36 18,50 19,28 19,38 İzmit Durmaz 20,21 20,26 Haydarpaşa 23,10 22,20 îzmit saat 8.05 Sapanca 8,48 8,53 Adapazar 9,25 Adapazar saat 19,35 Sapanca 20,12 20,22 İzmit 21,03 Bu trenlere ancak bir gün evveline kadar bilet satılacak ve katarın hareket günü Köprü, Haydarpaşa ve İzmit gişelerinden bilet satılmıyacaktır. En OKSURUK muannid öksürüklerle kat'î edici ilâcıtesiri bronşit, astm, ve boğmaca dksürüğünün dır. lara vikaye Göğüsleri zayıf olanşayani dikkattir. BÜTÜN ECZANELERDE BULUNUR. İNGİLİZ KANZUK ECZANESÎ Beyoğlu, îstanbul ŞURUBU 1 Manisada Atatürk bulvarı üzerinde bir sinema binası inşası 56,802 lira 50 kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Bu işe aid keşifname, şartname ve teferruatı 285 kuruş mukabilinde Manisa Nafıa Müdürlüğünden almabilir. 3 Eksiltme 26/5/938 perşembe günü saat on birde Manisa Vilâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat 4090 lira 13 kuruştur. 5 Bu eksiltmiye girecek olanların 938 yüına aid Ticaret Odası vesikası ve 1938 yılına aid olarak Nafıa Vekâletinden almmış ve yaptığı en büyük bina bedelinin elli bin liradan aşağı olmadığmı bildiren yapı müteahhidlık vesikası göstermeleri ve bizazt yüksek mühendis veya mimar olması veya bunlardan birile müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza etmesi lâzımdır. 6 Teklif mektubları 26 mayıs 938 perşembe günü saat ona kadar Vilâyet Daimî Encümenine verilecektir. 7 Kapalı zarfların ihzarmda, teklif mektubunun yazılışmda ve bu zarflann tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde taliblerin 2490 sayılı kanunun 32, 33 ve 34 üncü maddelerine harfiyen riayet etmeleri lüzumu ilân olunur. ( 2694 ) ı: 1 Hava tebdiline gıtmezden KALORİFER KÖMÜRÜNÜZÜ depolarımza dolduracağız ve bedelini kışa yakm alacağız. 2 İşbu kömürünüzü kuru olarak yukarıdaki şerait dairesinde vaktile rahatça verebilmek için bir an evvel şirketimizin merkezi olan Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 69 numarada ATEŞ TÜRK ANTRASİTt direktörlüğüne ve Kadıköyünde Rıhtım caddesinde 76 numarada ATES TÜRK ANTRASİTİ Subemize müracaat etmelisiniz. APARTIMAN SAHİBLERİNE MÜJDE , İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: I Kasaba haritasınm eksiltme ilânı Alaçam Nahiyesi Belediye Reisliğinden: 1 Tahminen «40» hektar meskun «40» hektar gayrimeskun kısımdan ibaret Alaçam nahiye merkezinin 1 : 1000, 1 : 500, 1 : 2000 mikyasmdaki halihazır haritalarile Alaçamdan sahile kadar takriben «2» kilometre tul ve «200» metre genişliğindeki takriben «40» hektardan ibaret güzergâhın 1: 1000 mikyasmdaki haritası 16/4/938 tarihinden 7/5/938 tarihine kadar 20 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmışsa da talib zuhur etmediğinden münakasa 10 gün uzatılmıştır. 2 Meskun kısımların beher hektarı 24, gayrimeskun kısımlarm be her hektarı 11 ve güzergâh haritasınm beher hektarı 5 liradır. 3 Bedeli muhammen 1600 liradır. Muvakkat teminat 120 liradır. 4 Münakasaya girmek istivenlerin bu işi yapabileceklerine dair Nafıa Vekâletinden alınmış ehliyet vesikalarmı ibraz etmeleri şarttır. 5 Haritalar Nafıa Vekâletinin 13/3/936 tarih ve 29 sayılı hükümleri dahilinde yapılacaktır. 6 Yaptırılacak kısmm hudud krokisile şartname ve teferruatı Ala çam Belediyesinde görülebilir. 7 Müteahhidinin istihkakı 938 finansal yılı bütçesinden ödenecek tir. 8 İhale Alaçam Belediye encümeninde yapılacaktır. 9 Taliblerin ihale günü olan 17/5/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 11 de AlSçam Belediye Encümeninde hazır bulunmaları lâzımdır. (2697) I Şartnamesinde cins ve miktarı yazılı 261000 takım likör ve misket şarabı etiketi nümuneleri mucibince pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık 31/V/938 tarihine raslıyan salı günü saat 14 te Ka bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartname ve nümuneleri parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. ( 2640 ) URSS Divanı Âlinin Askerî Heyeti Huzurunda Muhakeme olunanlar : N. I. Boukharine, A. I. Rykov, G. G., Yagoda, N. N. Krestinski, Ch. G. Rakovski, A. P. Rosengolz. V. I. İvanov, M. A. Tchernov, G. F. Grinko, I. A. Zelenski, S. A. Bessonov, A. IK ramov, F. Khodjaev, V. F. Charangovitch, P. T. Zoubarev, P. P. Boulanov, L. G. Levine, D. D. Pletnev, I. N. Kazakov, V. A. Maximov Dıkovski, P. P. Krioutchkov. Muhakeme safahatının stenografi ile alınan notlan URSS. 'in Halk Adliye Komiserliği tarafından neşredilen cildlenmiş 1000 sahifeden fazla ihtiva etmektedir. Bütün kitabcılarda satılır. •^•••^••^•••İH^H^Bl Fiatı 40 kuruş •••••••••••MBHBH BLOKUNUN Antisovyet Troçkistler ve Sağcılar 2 • 13 MART 1938 de yapılan MUHAKEMESİ I Likör fabrikası için şartnamesi mucibince '.50 ton 18X50 lâve maden kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 16/V/1938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden almabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. ' (2438) , I I I I KOZLU KÖMÜR İŞLERİ T. A. Ş. Compte Rendu Stenographique des Debats. •^•••^•^••••••^^ hükmü olmadığı ilân olunur. ••^^^•^••••^•M GENEL DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: Zonguldak gümrüğünün 63813 sıra 15 yevmiye 682 beyanname numaralı 3 hazıran 1935 tarihli 486 lira 59 kuruş teslimatımıza mukabil verilen gümrük roakbuzunun zayi olduğu ve yenisi alınacağından eski makbuzun

Aynı gün çıkan diğer gazeteler