1 Haziran 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

1 Haziran 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ü b M”, e— 7 Haziran 1934 âenım göcüşüm : Diuıyattaki pirince giderken evdeki bulgurdan olmuyalım! Arapça farsca sözleri dilimiz- n atıyoruz; yerlerine türkçeleri- ni diriltiyoruz. Pek iyi, pek güzel! Ancak, dimyattaki pirince gi - derken evdeki bulgurdan da olmı- Yalım, Bakınız, Hakimiyeti Milliyenin bir başyazısında, kaç tane yakası açılmamış yepyeni fransızca söz k'l"ıı'ııhyı'u': 1 ve2 — Bazı meb'usların bu “iskandallara,, isimlerinin karış - Ması, onun “prestij,, ve nüfuzunun gittikçe azalmzsına sebebiyet ver- Miştir. 3 — Fransızlar, bu defa da, çok “popüler,, olan eski reisidümhur ergin arkasından yürüdüler. 4 — Fırka ihtilâf'arı, hükümet- te bir istikrar ve “otorite,, bırak- Mamıştı. Gene o başyazıda “blok,, “par- mtarizm,, “naayonal,, gibi da. ha pek gok sözler var, Haydi diyelim, bunlar neyse.. Ya “iskan- d'ı" dan, “prestij,, den, “otorite,, den Türk ne anlar?. Türkten vazgeçtik, bu sözlerin Yazılış biçimleri değiştirildiği için Fransızların kendi de anlamaz!... Bunlar, tatlısu sözleridir; Be- Yoğlu Karamanlıcasıdır.. Hâkimiyeti Milliyenin başya - Zısında, bütün bunları karşılık, — korkuluk gibi — bir “ülkü,, sös Zü duruyor.. Bir “ülkü,, ile yasak Sayılır mı?.. Fransızca alışılmamış - sözlerin "Hlçı. birden bir ,uı,». hLıghııy doluşturmanın neden i'eri geldiği- ni bir türlü kavrıyamıyoruz. Yanlış anlışılmış, korkarım: ilimize yeni fransızsözler değil, Öztürkçe sözler alıyoruz! Maslak yolunda hususi otomo- bili ile jandarma Malatyalı Hasan efendiyi çiğniyerek ölümüne se - bep olmaktan suçlu klişeci Alâet- tin beyin muhakemesine dün üçün cü ceza mahkemesinde devam e - dilmiştir. Şahit olarak dinlenilen seyyar fıstıkçı Cemal efendi, $o - för Bahaettin efendinin vak'a ye- rinden Alâettin beyi otomobiline alarak Şişliye getirdiğini ve maz- üç aylık maaşlar veriliyor Mütekaidin, eytam ve erami- | Tin üç aylık maaşlarının yedi Ha- zirandan itibaren mal müdürlük-| lerince tevziüine — başlanacaktır. Her zaman olduğu gibi numara sı- rasile yapılmakta olan bu - tevziat Haziranin yirmi biri'ne kadar de- vam edecektir. Emlâk ve eytam bankasına maaşlarını kırdırmak isleyen maaş sahiplerinden askeri yetimleri 3 Haziranda, mülkiye yetimleri de 6 Haziranda mal mü- dürlüklerine — müracaat ederek süsdanlarıhı Vize etlireceklerdir. ——— Rüşvet tahkikatı Sabık Beyoğlu merkez serko - miseri Mucip ve polis memuru Bu tür'ü yazılar ilerlerse ya - kınfa şöylece başyazılarla karşıla- tacağız: “Ürop ekonomisinde atahsiyo- Nunuza frape eden koteleri konte tdelim etc..,, Hamiş: “Fena başlıyan işler ekseriya İyi neticelenirmiş,, diye bir söz i-| #itmiştim. Dilerim ki, benim öz- türkçe hususundaki tecrübe'erim de öyle olsun. Dünkü yazımda, Maalesef, gene bazı satırları alt Üstetmişler. Mzna uılııılmıynr.ı zür dilerim. Selâmi İzzet Bey, bana “Her ke'j imenin karşılığını bulmuyor - tun! Kelimeler yerine cümleler Yapıyorsun !,, diye itiraz etmişti.. de ona, şunu anlatmak iste - —iı!uıı. Her lisanım kendine göre hıııunyotı vardır: Türkçe “Ku- '*İı asma!,, tabirini osmanlıcıya zün talik etme!,, diye tersi#me *demezsiniz. “Nazarı itibara al - Ma!,, demek lâzımdır. Onun gibi .Nl!ırı itibara alma !,, sözünü de, “bilmem ne gözüne al- hı'ı. diye çeviremezsiniz. “Ku - asma !,, demelisiniz. Bazı arkadaşlar, öztürkçe ya - kıaygusiyle, osmanlı nahvi- Ne göre kurulmuş cüm'eleri bu ha- Retiriyorlar. Türkce düşünüp e yazmalıdır. — x—.—.— Üç terfi *»—'.'; Fakültesi doçentlerinden Aziz, Tıp fakültesinden J"'llı Remzi ve Bürhan Beyler Slesörlüğe terfi etmişlerdir. K . (Va-na ) Remzi efendiler hakkında rüşvet meselsinden yapılan tahkikat dün bitmiş, evrak müddeiumumiliğe verilmiştir. Inhisarlarda kadrolar İnhisarlar idaresinde haziran - dan itibaren tatbik edilecek yeni kadro tamamen hazırlanmıştır. Yarın alâkadarlara tebliğ edile - cektir. Deniz hamamları Mevsim - aklaşmakta olduğun - dan muhtelif sahillerde açılacak deniz hamamları için belediyeye müracaatlar yapiılmış ve bazılarını müsarzle edilmştir. Bu sene deniz hamamlarında sıhhi şartlara daha ziyade riayet edilmesi için tedbir- ler alınmaktadır. Felek Mustafa mahküm Şehrin muhtelif yerlerinde ma nitacılık yapan Felek Mustafa dün birinci ceza mahkemesinde altı ay hapse mahküm olmuştur. Ilk mekteplerde Şehir ilkmektepleri son snıfla- rında yarından itibaren imtihanla- ra başlanacaktır. İmtihanlar on dört gün sürecektir. Bu senc ilk mekteplerin #on sınıflarında İstan bul maarif müdürlüğü mıntakasın da altı bin kadar talebe vardır. On sene yatacak Beşiktaşta Sadi isminde birini öldürmekten — suçlu — Hüseyinin mahkemesi dün ağırceza da neti- celenmiş, Hüseyin af kanunundan istifade ettikten sonra on sene ha- pise mahküm olmuştur. HABER — Akşam '!2?!;' Klışecı Alâettin B.in muhakemesine. dün üçüncü cezada bakıldı Dünkü celsede seyyar fıstıkçı Cemal Ef. dinlenilmiş şoför Bahaettin Ef. nin ve diğer bâzı şahitlerin tekrar mahkemeye getirilmesine karar verilmiştir nunun bahşiş olmak üzere on lira| verdiğini kendisine söylediğini id- dia etmiştir. Alâettin bey bu ifade hakkında bir diyeceği olmadığını söylemiştir. Müdafaa vekili Sabri bey, âd- liye yangınında, yanan dava za - bıtlarının suretini mahkemeye tev di ederek şoför Bahaettin efendi- nin tekrar muhakemeye getiri'me- sini istemiştir. Mahkeme heyeti, iddia makamınımn istediklerini ka-| L Boru hırsızı Büyükadada. Oturan Esat E- fendinin bir çok kurşun borularını! çalıp savuşan Tiryandafil çocuk borularla birlikte yakalanmıştır. Keçi yüzünden Feriköyünde oturan Hayri - ile, Muharrem arasında dün akşam| su ve bir keçi meselesinden kavga olmuş ve neticede Muharrem,| Hayrıyi — başından yaralamıştır. Muharrem yakalanmıştır. 8 lirası çalındı. Eyüplü Nailin cebinden sekiz Hrasını aşıran şoför Mahmut ya- kalanmıştır.. Mühendislerin toplantısı Şehrimizde bulunan mühendis- ler dün mühendis mektebinde bir toplantı yaparak Ankarada tesis edilen mühendisler birliğinin bir şubesi halinde çalışmaya karar vermişlerdir. 200 Mısırlı geliyor 200 Mısırlı seyyah yazı - geçir- mek üzere Büyükabaya gelecek- lerdir, Seyyahlar 23 gün kalacak- lardır, Tekaüt edildiler Yaşları dolayısile yüz kadar poliş tekaüde sevk edilmiştir. Yarınki toplantı Yarın ayakkabıcılar cemiyetin- de bir toplantı yapılacaktır. Kun- duracı sanatkârlarının da - iştirak edecekleri bu toplantıda, Hazira- nın 22 sinde yapılacak büyük kon- gre için görüşülecektir. Senelik kongre 30 Haziranda telefon şirketi heyeti umumiyesi fevkalâde bir toplantı yapacaktır. Bu toplantıda şirket Obligasyon ve ilmühaber serlifikalar hamillerine yapılan an laşma esasları dahilinde bir itilâf- name teklif ve tastik edilecektir. Muhtelit mahkemelerde Muhtelit Türk Yunan mahke-| mesinde dün yedi davanın müdl-; faası yapılmıştır. | Adliyede tatil — | Adliyenin senelik mütat tatili| 20 Temmuzda başlayacak, 20 A- ğustosa kadar devam edecektir, : Gi m bul ederek yenileme evrakında görülmiyen Alâettin beyin kefa-| letle tahliyesine dair kaydin mudığ deiumumilikten sorulmasına, gel - : miyen şahit Leylâ hanımla Hik - |? met Emin ve Asım beylerin zorla $ getirilmesine karar vermiştir. Bundan başka hâdiseye ait za- bıt varakasında imzası bulunan : kimselerle şoför Bahaettin de tek- ! rar mahkemeye getirileceklerdir. Posta tayyareleri ğ ücretleri nedir? | Bu sene tayyarelerle nakledile- : cek yolculardan sigorta da duhıl; olmak üzere alınacak ücretler tes- , bit edilmiştir. Bu ücretler şunlar- dır: Istanbul — Ankara otuz, İstan-|! bu — Eskişehir ve Ankara Eskişe-|i hir önyedi, yakında başlıyacak - o- |i lan İstanbul — Diyarıbekir hattın-|? dan İstanbul — Kayseri elli, İstan- bul Diyarıbekir sekseniki buçuk, ; Ankara — Kayseri yirmi, Ankara — Diyarıbekir - elli'ikibuçuk 1ir: dır. Hıfzıssıhha profesörle- rinin tetkikatı Üniversite hıfzıssıhha profesö rü, hıfzıssıhha — tedrisatında her i memleketin bususiyetini nazarı dikkate almak lâzım geldiğini, bu : nun için suların, gıda şartlarının ; ve umumi hayatın her safhasının tetkik edilerek ona yapılması lâzım ge'diğini vekâleimî bildirmişti. Profesör, muavini i! birlikte memleket — dahilinde i ay kadar seyahat yapmak için izin|| almıştır. Profesör bu seyahatinde' tetkik edeceğei müessesat ve mın- takalar hususunda ticaret odasın - dan ma'ümat almıştır. Çanakkaleye seyahat | Şehitlikleri imar cemiyeti tara © fından bu sene temmuz aıyındaI Çanakkaleye bir seyahat yapıla - : caktır. Çanakkaleye çıkılacak ve 'i oradan bir heyet âbideye giderek . çelenk koyacaktır. Seyahat proğ ı ramı yakında hazırlana -aktır. 3 Yumurta ihracatıiçin | Almanyaya ihraç edilecek yu -5ğ murtalara sınıf şahadetnamesi ve- ı rilmekteydi. Vekâletten ticaret o- !! dasına yapılan bir tebliğle bundan sonra sımıf şahadetnamesine lü -! zum olmadığı bildirilmiştir. Oda vaziyeti alâkadar Iıeırlerc Ş bildirmiştir. Bu haber yuınııı'h ihracatçıları arasında meninuni -|* yetle karşılanmıştır. Yol parası cezaları Yol parası veremiyenlerden nlı-ı nan bazı cezalar belediye lıhı'zli şubelerince af kanununa tabi zan-| İ ruz. İ sında, $ mak ve fiatlerini çoğaltmamak i- ' çin hükümet nezdinde teşebbüste i bulundular, Fakat, devlet İ zarureti karşısında buna imkân bu- İi dunamadı. ! şa çıkmış olması, esasen çok kim - ? ya, İ kinesi ücreti, mürekkep, zamk, re - i racağız. Fakat, muhterem karileri - miz, $ kuruş fazla ile, kendi mutavari ya - i ğız. göre tedrisat |/ — Kâğıt gümrüğüne zam yepıldı HABER 4 kuruşa satılabilecek Bugün, Haber, okuyuculariyle başbaşa basbihal etmek mecburiye- ? tini duyuyor. Bir Hazirandan itiba- ren gazete kâgıtlar: üzerine konü - lan bobin başına vasati dokuz lira- i dan verginin devam ettiği müddet- : çe Haberin fiatini dört kuruşa çı - karmak — zaruüretiyle karşılaşıyo - Gazeteler bu vergi karşı- sayıfalarını azaltına - bütçesi Haberin şimdiye kadar üç kuru- senin akıl erdiremediği bir fedakâr- lıktı. Zira, karüin verdiği üç kuru - şun bir kuruşu, müvezzie, beş pa - rası bayie gittikten sonra, matbaa- beher nüsha başına 75 pa- kalıyordu... Demek ki, biz, Ha - beri, sizin zannettiğiniz gibi, üç ku- ruşa değil, bir kuruş otuz beş paraya satmaktaydık... Şimdi, kâ - t Üzerine ilâve edilen yeni vergi ile, elinize aldığınız bu sekiz sayı - falık nüshanın bomboş küğıdı, kaç paraya geliyor, biliyor musunuz?., 'Tam bir'kuruş sekiz paraya!... Geriye yirmi yedi para kalmak - tadır. İlândan varidatımız da nüz- ha başma doküz para sayılırsa otuz altı paraya yük- seliyor. Bütün muharrirlerin, mü- rettiplerin, fotoğraf muhahbirleri - n, idare memurlarının, hademe - in maaşları bunun içinden veril - dikten başka, kira, telefon, elek - trik, istihbar masrafları, baskı ma- bu yekün sim, klişe ve saire gibi bir gazete için lüzumlu olan sarfiyat, gene bu otuz altı para ile verilebilir mi? Verilemiyeceğini, anlamakta güç - k çekmiyeceksiniz. İşte, bu zaruretle Haberi, yarın:- dan itiberen — dört kuruşa çıka- sizlerden Aalacağımız bu bir gemizı teminden sonra, arta ka- kullanaca- yr rsa gene hizmetinizde Teşebbüslerimizden bir ikisini sıralıyalım : Haber, arkadaşları arasına, ta - nınmış imzalı muharrirler katarak, haftada iki üç gün, manen daha zengin bir | h.ıldc. hut ilâveli çıkacaktır. — çıkacaktır. paimi kııllqı-ı_ın biriktirdik. deri kuponlar karşılığında, bir ta - kım menfaatler temin - edeceğiz. Bunlar arasında şimdilik yalnız iki çünü sayalım: Dahiliye, cerrahi, göz, cilt, nisa- tehassısı tanınmış doktorlarla mu- tabık kalmak suretiyle ve ailelerini, MÜSCCNER TNAYARG Ve Udavi etlir. î ! î ! ! ğ z 'ğ meye çalışacağız. Bunu kasmen hal- letmiş bir haldeyiz, Ayni kolaylığı başka sahalarda da atıyoruz; temin edeceğimizi o- kuyucularımıza şimdiden memnu - niyetle haber verebiliriz. Bu izahattan sonra, karilerimi * zin bizi baklı bulacaklarına eminiz. Etasen, beş kuruşa çıkan gazeteler, ; bu yeni vaziyet kargısında, flatleri- ni yükseltmezlerse, bizzarure, sayı- faları ve faal kuüvvetleri üzerinde tasarruf yapmak suretile bizi takip edeceklerdir. Haber, bu gazçteler gibi hâreket ederek hacmini küçült. mek ve muharrirlerini azaltmak - tansa, maddeten ve manen küvvet lenici bir teşebbüste bulunmağı tercih etmiştir. Buna rağmen, gene, Haber, diğer gazetelerden bir ku: ruş ucuz olacaktır. nedilerek alınmamıştır. Halbuki bu gibi cezalarm affa tabi olma - dığı şubelere bildirilmiştir. Mü - kelleflerden cezalar tahsil edile - cektir. |

Bu sayıdan diğer sayfalar: