25 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

25 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 25 Temmuz 1934 i erim göcüşüm: Muvakiitle münec- cim ne bilir?.. New Ale... Burası Haber ga- *si... Orası neresi efendim? — Kandilli rasatanesi... be Hararet derecesini sormak iyoruz, 1 Bakalım efendim... bi ların rüzgârma karışık se- İF 8€8 az sonra cevap verir: — 3Z derece... e otuz iki?... Nasıl kırk tu * Biz, burada yanıyoruz, tu- tuyoruz yahu... tibi âZı yazarken, âsâbın saz teli * gergin olması lâzımdır... Hal tiy i. bu sıcaklar, hepimizi gevşe- mba ilerimizin gazetemize yük teveccühü varmış ki, ge- eskisi gibi almakta devam edi- Tr... Halbu ki, sıcaklar basın- » Mer gazetenin büyük bir mık- da karii kaybetmesi âdettir! Masanm başında hafakanlar Boğuyor . Serin pmar başlarmı, daçlar altına gerilmiş hamakları 1 zönüne getiriyorum... Ah, şim- e bu kaynayan İstanbulda ola- yağıma meselâ, bir dağ başında .. Püfür püfür... Rüzgü- : Maruz olsam... Ne rahatlayaca- im... Meselâ, nerede mi olsam?... i Kandili; tepesinde... Fatin Be- Yin yerinde... 32 derecede.. Ve rüz- târle bir 32 derece... al asathane de, benim yerimde ol * O zaman, sıcağın ne demek iü Uğunu anlardı... Zenginin zü- tde yüksekten bakması gibi, #imizin havası dağ başların 84 tayin etmezdi. Meşhur bir beyit vardır: Sebi yeldayı muvalekitle Metin me bilir? İstanbulun bu son günler ne 81- olduğunu da muvakkitle mü- Min ne bilir... Boyuna açıp açıp onla onlara soruyoruz... Ne hazla... Onu kendimize sora Mü- ii Bu kaynayan şehirde biz yanıp şi, uluyoruz... Harareti biz bili- OE Sğt. Yandım, Yanıyo- « Hararet termometreyi, ha- treyi kıracak, beni çileden e acak, saçmalatacak derece- “. (va.Na) eanoe ib üüiisalsniiebmemizmenesai Bursalı atletler büyren atletizm birinciliklerinde di muvaffakıyet kazanan San'- «oran ücü atletleri yarın şehri- rig? gelerek Galatasaray atletle & T: sim stadında Cuma günü “> bir atletizm maçı yapacak- Ankaraya gittiler taş anhu Sanayi Mektebi çok! İm bir sergi açmıştır. Mekte- ri yendi binasında actığı bu ser- ra Ağustos Cuma günü akşamı- ; “adar devam edecektir. Ser - mürekkeptir, ibzari sınıflara © ikinci ve üçüncü pavyon - dur “e teknik sınıfların pavyonu- dam, side bilhassa elektrik, beğ ve modelcilik şubeleri vi tarafından yapılan radyolar, ta, eler, redresörler, makkap - Yüğyge2ng0z şubesi tarafından kini getirilen muhtelif oda ta t ğı Yin talebelerin yap iye alâtı ikkati etmiştir. M.. mektebin lâboratu - | Lozan sulhünün 1l inci önümü yıld dün üniversitede kutlulandı “Bizi bu savaşa götüren orduyu, milletin bütün çocukla- rını üniversite kürsüsünden selamlamayı borç biliyorum.,, Lozan sulhunun o imzalandığı şerefli günün dün on bir'nci yıl dö nümü idi. Bu münaseletle üni - versite konferans salon.nda mera- sim yapıldı. Hukuk fakültesi talebe cemiye- ti Lozan gününü ilmi bayram ad- dettiğinden merasimi lâyık olduğu ehemmiyetle hazırlamıştı. Konferans salonunun içi ve dı - $ı bayraklarla (o süslen”iş, Gazi Hazretleriyle Başvekil (o Paşanın! büyük fotoğrafları asılecıştı. Sa- londa üniversite (o rektörü Cemil Beyle bazı mebuslar, © üniversite profesörleri, talebe yer almışlardı. Saat tam on altıda İstiklâl marşiy- le merasime başlandı. Marş dinle- nildikten sonra kürsüye üniversite rektörü Cemil Bey çıktı ve şu hi» tabeyi söyledi: “.- Çok değerli dinleyicilerim Bugün Lozan sulhunun imza edil. diği şerefli günün yıl döcümüdür. Sanayi mektebinin sergisi açıldı Dün sergiyi vali ve belediye ve- isi Muhittin vali'muavini Ali Rı- za beyler de -gezmişler ve sergi hatıra defterlerine takdirlerini kaydetmişlerdir. 285 talebesi bulunan bu mek- tep bu sene 35 talebe (mezun verecektir. ünliiimeeserenez Yugoslav sefiri geldi Yugoslavyanın Ankara (elçisi M. Jnkoviç, yazı (O Boğaziçinde geçirmek üzere dün Ankaradan şehrimize gelmis ve doğruca Yeni| köye gitmiştir. me Seyyahlar gittiler Çar Ferdinant vapuruyla iki gün evvel şehrimize gelen Yu-, goslav, Romen ve Macar seyyah-! ları dür akşam ayni o vapurla Köstenceye dönmüşlerdir. maliye Edirneye tenezzüh rağbet gördü Şark Demir yolları İdaresi tas rafından Edirneye yapılan ten züh seferleri çok rağbet görmüş- tür. Bu Cuma günü üçüncü tren de gidecektir. Bu Cuma Şark Demir yolları İdaresi memurlarının kur- dukları Çelik Spor klübü futbol- cularile Zİirne muhtelit takımı bir maç yapacaklardır. Çelik Spor cular yarın akşam Konvansiyonel le Edirneye gideceklerdir. FE EEE Yarınki toplantı Türk D. T. Cemiyeti yarm Dol- mabahçe sarayındaki hususi dai- resinde ikinci resmi toplantışmı yapacaktır. Yarınki toplantıda bir kısım *ezisr hakkında fikirler sörlene- cektir. Şimdiye kadar elli tane Kâmilen © Vaş Ye vlarmda apılan bu eşya, mali- tez gelmiş ve tetkik olunmuştur. Lozan sulhu, şu elimde tuttuğum altın kalemle tam on bir sene evel bugün imza edilmiştir. Muahede - nin imza edildiği kalemir hukuk fakültesine hediye © edilmesinde çok büyük mana vardır. O manayı düşünen, sezen hukuk © fakültesi gençliği muahedenin imza edildi- ği günü ilim bayramı addetmiştir. Bize kayıtsız ve şarts:z, istiklâl getiren muahedenin imzalandığı günü ilim bayramı addetmek pek yerinde bir harekettir. Tahir Bey bu yıl burada, bu şerefli günde söz söylemeyi bana bıraktı kendileri ne teşekkür ederim. o Üniversite de ilk sözlerimin Lozana ait olma-| sı beni cidden çok sevindirdi. Be şerefli günü kutlulamıya gelenlere teşekkür ederim. Kurtuluş savaşımız, dünya ta ribinin en güzel ve muvaffakıyetli parçalarından biridir. Onunladır ki bu gün, vaktiyle içinde acıları- mızı döktüğümüz bu salonda se - vinçli bir günün yıl dönümünü kut. luluyoruz. Onunladır ki başımız dik ve yüksektedir. Onunladır ki bir Türk olmak itibariyle bütün dünya milletleri (arasında gurur duyuyoruz. Bütün zaferterde, her hareket, her savaş, he“ harekette, her rehberliğini, büyük'üğünü gör- düğümüz ulular ulusu Gaziyi hür- met ve minnetle selâm'larım Bizi hu savaşa götüren ordunun neferinden (o kumandanına kadar hepsini, milletin bütün çocukları» —— nı üniversite kürsüsünden selâmla- mayı bir borç bilirim. Bu kurtuluş savaşından sonra Türk milleti se - kiz ay süren Lozan savaşına davel edildi. Avrupanın göbeğindeki bu savaş kahraman İsmet Paşa ta- rafmdan kazanıldı. Bize bu şe refli zaferi kazandıran o kiymetli Başvekilimize derin (o hürmet ve minnetlerimizi arzeder, sözlerime nihayet veririm.,, Cemil Beyden sonra hukuk fa- kültesi devletler umum hukuk profesörü Menemenli zade Etem B kürsüye çıkmış, Lozan sulhunur ilmi bir tahlilini yapmıştır. Sone lorak da hukuk fakültesi talebece- miyeti reisi Sırrı Enver Bey bir nu- tuk söylemiştir. Merasimden sonra limonatalar dağıtılmıştır. Bundan başka halk- evinde ve balkevinin Beyoğlu şu- besinde de konferanslar verilmiş milli piyesler temsil'edilmiştir. Başı boş köpekleri derhal öldürünüz Belediyece şubelere bir tamim yapılarak ev köpeği dahi olsa ba- şı boş köpeklerin derhal öldürül- mesi bildirilmiştir. Bu işe son günlerde köpeklerin başı boş olarak sokaklarda gezer ken bazı kimseleri ısırdığından şi- kâyet edilmesi üzerine ehemmiyte verilmiştir. Suriç yoldaş gidiyor Boğuldu Kadıköy Yeldeğirmeninde otu ran Siranuş isminde 17 yaşlarında bir kız, dün Tarabyede denize girmiş ve yüzmek bilmediğinden boğulmuştur. Anahtar uydurdu Sirkecide ahçı Ömer Efendinin çekmecesine, çırağı Feyzi anahtar uydurmuş ve dolaptan 55 kuruş çalarken yakalanmıştır. Bir daha boğuldu Fener civarında denize giren İşak isminde bir çocuk yüzme bil mediğinden boğulmuştur.. Cesedi aranmış ise de bulunamamıştır. Niyet çektiriyordu Kumkapıda oluran Önniğin, çar- şıda torba içinde niyet çekdirdiği görülerek yakalanmıştır. Bacağı kırıldı Edirnekapı - Sirkeci hattına iş- leyen 80 numaralı Tramvayın ar- ka römorkuna binen Mihal işmin- de bir çocuk Beyazıtta atlamak istemiş, düşmüş bacağı kırıldığın: dan hastaneye kaldırılmıştır. Takas suistimali Takas suiistimalini tahkik eden komisyon çalışmasını bitirmek ü- zeredir. Şimdiye kadar gümrük ve muhafaza memurlarından bar zılarının ifadesi alınmıştır. Tah- kikat fezlekelerinin hazırlanması na başlanmıştır. Berlin Sefirliğine tayin edilen Sovyet Sefiri M. Suriç bugün Ves ta vapurile Odesaya gidecektir. See Çemen Milliyetin davası Vali ve Belediye Reisi Muhit- tin Bey tarafından Milliyet ga--- tesi aleyhine açılan davaya dün bakılmış, davacı vekili Kenan Ö- mer Bey Milliyetin Neşriyat Mü- dürü Etem İzzet Beyden bazı şey- ler sormuştur. Muhakeme gelecek Cumartesiye kalmıştır, Dükkânların erken kapanması lâzım Manifaturacılar Cemiyeti tas rafından Vilâyete müracaat edi- lerek bir takım manifaturacılar'n dükknlarını menfaat hırsile gece yarılarına kadar açık tularak müstahdemlere rahat ve huzur vermemekte olduklarından bunla- rın lâakal saat yedide dükkânla- rını kapamalarının temini İsten- miştir. Keyfiyeti Vilâyet tetkik etmek, tedir. Vilâyet Hukuk işleri Mü- dürlüğü bu işi yakında bir katara raptedecektir. mi Fırka bürosu geldi Cümhuriyet Halk Fırkası Umur! mi kâtipliği bürosu İstanbula nakledilmiştir. Büroya, fırka bi - nasının üst katı tahsis edilmiştir. Fırka umumi kâtibi Recep bey bugünlerde İstanbula gelecektir. Bulgar-Yugoslâvya yaklaşması Evvelce burada Bulgaristanin si « yasi veçhelerini tetkik etmiş ve bunlar rın arasında Yugoslavya ile sıkı bir an- laşmanın mümtaz bir yer tuttuğunu söylemiştik, Eski Bulgar Başvekili Muşanof'un başladığı ve bitirmeğe muvaffak ola « madığı eser hâmisiz kalmamıştır. Bir talibi hükümet neticesi olarak ikti « dar mevkiine gelen Giargalef bu yol da devam etmiştir. Bulgar hükümeti son zamanlarda Bulgar « Yugoslavya yaklaşmasını teshil edecek yeni mü » bim kararlar vermiş ve yeni fedakâr» lıklara katlanmıştır. Bunların başında ezeli Makedonya meselesinin Sırp gö- rüşmelerine göre halli ve iki memleket arasında müşlerek anlaşma propagan- dası yapılması gelmektedir. Bir kaç gün evvel Sofya ve Belgrat da Sırp - Bulgar dostluk cemiyetleri müşterek içtimalar yapmışlar, bazı ta- savvurlarda bulunmuşlardır. Ezcümle Bulgar ve Yugoslav kasaba ve köyle- rinde tali ddstluk cemiyetleri kurmak kararını vermişlerdir. Diğer taraftan yeni Bulgar bükü » meti Sırpları memnun etmek için Ma- kedonya teşkilitma karşı cesaretle ha- rekete geçmiş, Bulgaristandaki muha- cir Makedonyalıların o silâhlarmı top- latmıştır. Ayni zamanda teşkilâtları « nin mali kısımı idare eden Sofyada- ki Makedonya barkasına kazirel miş ve bazı mühim Makedonya rücsa- sını nezaret altına almıştır. Makedonya meselesinde yapılan ve yapılmağa karar verilen fedakârlıklar mühim ve şayamı dikkattir. Müstakbel ve hayati bazı diğer menfaatlerini de te- min edileceğine delildir. Bunu söylemek'e beraber Makedon- ya rüyasının bütün Bulgarların haya- Dinden silindiğini iddia etmek istemi - yoruz. Makedonya meselesi asırdide bir volkan gibi asırlar geçse de zaman zaman feveran edebilir. Bazı Bulgar siyaset adamları bunu hiç unutmuyor ve unutamıyor da! Ma- kedonyalıların fazla tesiri altında ka- lan Çankof | fırkası bu vüzder ikiye | ayrılmış ve eski Hariciye nazırı Kal - kof'un hızbı yeni bükümetin Sırplarla yaklaşma siyasetine taraftar olduğu i- çin fırkadan ayrılmıştır. On sene evvel Makedonyalıların yardımiyle Köylü "ırka: reisi Stanbu - lskiyi deviren Çankof © bir kaç vakit tir sakin durmakta, hiç bir şeye karış- mayıp ortada hiç bir şey © yokmuş gi bi hareket.etmektedir. Yalnız unutmamak icap eder ki, Bulgaristanda fazla uzun süren bir sü- künet daima bir fırtma başlangıcı ol. muştur. Bununla beraber Bulgar mil- letinin ve politika adamlarının mühim bir kısmı bugünkü kuvvetli Yuğaslar. ya ile anlaşmaktan başka çare olma « dığını gördükleri muhakkaktır. ' Gene geçenlerde söylediğimiz gibi Balkanlarda iki fikir ve iki ideal kuv » vetle çarpmaktadır. Bunların birinci - si Balkancılık fikridir. Buna seneler - den beri Türkiye ön ayak olmuş ve bu uğurda büyük fedakârlıklarda bulun. muştur. Bu tesanüt fikri zaman zaman da- bili pofitikanm tesiriyle yayflamakla beraber Yunanistanda da kuvvetli ta- raftarlar kazanmıştır. Yugoslavyada bilhassa Kral Aleksandr Hazretlerinin tesirleriyle Balkançılık idealine kuv- vetle sarılmış, nihayet Arnavutluk ta bu fikre müzaharat etmiş, Romanya ise müttefiki Yugoslavyayı zaten der. hal takip etmiştir. İkinci fikir, Bulgarların takip etti- ği şahsi daha ziyade hasis ve menfa » atperest yoldur. Bunu açıkça ifade et- mek lâzumdir ki, bütün Bulgar efkâri umumiyesinin ve bütün Bulgar fırka» larram umumi prensipi Akdenize im » Yugoslavy: göre Balkanlarda bir ıslah İşirliği hülyasını yaşatan bu yüzden binlates Makedoçyali müh © ciri memleketlerine avdete teşvik eden Bulgar hükümeti bu politikasiyle üç gaye takip etmektedir. Yugoslavya ilg azami samimi ve dostane münasebat tesis ederek Balkan mişakmı hafiflet mek, Balkanlarda bir felav o bir! (Alt tarafı 8 inci sayıfada) M.R. Necdet

Bu sayıdan diğer sayfalar: