23 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

23 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sene:'7 - Sayı: 2215 $ Rüruş - Telefon: 23872 — Alman propaganda nâzırının nutku “si bir hakikat oldu!,, i ona dokunamayacaklardır! diyor Yahudiler plebisite İştirâk edemiyecek # Çekoslovakyada Alman çiftçi partisi Südet rl dün akşam Sportpalasta Bir şekilde yalin haberler ne: dia ederek ercümle şöyle demiştir: findaki generallerin esiri olduğunu söyle. Alman propaganda nasırı Göbels Jr Devamı 3 ihöide asyonal Sosyalist teşekkül, Yahudilere ait bir kahvenin ca- Gk Viyanadaki Nasyonal mekânını, propaganda afişlerini yapıştırmak suretile istismar ediyor Ingiliz kabinesinde mühim müzakereler Fransa tecavüze uğrarsa... Ingiltere yardım edecek Italya ile Fransa arasında anlaşma temasları başladı tansa Hükümeti, Milli müdafaa için Fransız bankasından 20 milyarlık i avans âldı Londra 22 (Hususi) — Başvekil ; O Nazırlar, Başvekilin perşembe günü Semberlayı barici vaziyeti tetkik et. | Avam Kamarasında yapacağı beyanat > Üzere bu sabah nazırları Başvekâ- | hususunda mutabık kalmışlardır. davet etmiştir. Kabine toplantısı Yapılacak beyanat hakkında Röyte- taat sürmüştür. ap” Devamı 8 incide 10.000 kişilik bir Japon kolu Çinliler tarafından tamamen Imha edildi Amerika Pavay topçekeri hâdisesi için bir) miyor. Osman Kemalin arabasına çarp milyon dolar tazminat istiyor Bp” Yazısı 8 incide i 23 | MART 1938 Çarşamba Zincirlikuyuda bu sabah müessif bir kaza oldu. “Büyük Almanya,siya- Göğels, Londra, Paris ve Moskova partisile birleşti il Berlin, 23, (Hususi) — Göbels 10 ni & sanda yapılacak olan reyiâm mücadelesi» söylediği ve radyo İle neştedilet bir sütukla açmıştır. Hatip, beynelmilel mütbuatın: Alman. i yaya karşı yaplığı kindarane - hücumları takbih, etmiş ve bu mafbualın sislematik şrettiğini id- — 4 Subafle, yehuiiler, Führerin etra- mişlerdir. Ba, pahudiliğin ncsyonal » sosr | Profesör Pittar Dün dikkate değer bir konferans verdi MAR Yarısı 4 üncüde tlân işleri Tel: 2038$ Üstte bi sabahi > bürük seyi YEDİRİR (solda sağa doğn) Tan Yüzüleği tahrir ldürlerğlin Tahir, makine operatörü Nihad ve mürettip Kanz Altta (solda) Osman Kemalin Röno arabası ve (sağda) parçalanan taksi. Bir taksi arabası Elektrik İ : Sirketi müdürlerinden Osman Kemalin arabasına çarptı TAKSININ FRENİ | TUTMADI 57 metre ileride bir ağaca çarparak parça parça oldu içindebulunan Tan gazetesi tah-! rir müdürü arkadaşımız Tahir | öldü. Mürettib Haydar ağır yara- lu, diğer dört kişi de hafif Osman Kema- | lin yalnız arabası parçalandı Sabahın saat sekizi. Elektrik şirketi müşteriler dajresi müdürü Osman Ke- mal 135İ numaralı Reno marka araba- Osman Kemal Merhum Tahir AKA GÜNDÜZ HABER Için Çok dikkate değer bir eser sile Zincirlikuyudaki asri mezerliğin önünden ağır ağır geçiyor. Ayni anda arkadan yıldırım süratile 2804 numa- ralr taksi otomobili gelmektedir. Osman Kemal, çılgın süratini gürül tüsüntlen anladığı arabaya yol vermek için direksiyonu biraz daha sağa kırı- yor ve ayni saniyede cehennem sürati- le solundan geçen taksi arabası, GN! Kemalin arabasının ön çamurluğuna İ çarparak arabayı olduğu yerde yola amud bir şekilde çeviriyor. Bu çarpma neticesinde hususi araba run şol çâmurluğu, tekerleği, yayları kırılmış ve motör kapağı hasara uğre- miştir, Fakat maalesef kaza bu kadarla bit- sika cumhurreisi General Kardenas nutuk söylerken... Meksika Hükümetinin Ingiltere ve Amerikada heyecan uyandıran bir kararı Ingiliz ve Amerikan şirketlerine ait petrol arazileri millileştirildi yap” Yansı 4 üncüğr tığını anlayan şoför Kemal derhal fren İ yapıyor. Yalnız; çok geç kalmıştır ve i Map” Devamı 3 incide

Bu sayıdan diğer sayfalar: