23 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

23 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çarşambo MART 1938 YIL: 21-3 l Sayı: 7253-1343| amam tesi Lİ EZ ISTANBUL - Ankara Posla kutusu: 46 (İstanbul) NM . da İtalya ile müzakereye Fransada tanıyacak Yakın Kültür nm .Muvaffakıyetli bir tecrübe il fenni bayar EL Ea 'enni usuller me si ğ G : go Sa? EB 5 z 3 et hı 'aydalar Bişi ! söylenir. F fkârmmu- (dediğimiz manevi muhitin ha: ay ancak senelerce tekraı diy sonra bu fikirlerden biri: tip. ik edildiği, her tarafta eserin ni ydana Z # z SE LR > g Ye, ti görülünce âde: ©ndi kendimize LR Nasıl olmuş ta Kristof Kolom- ng urtası kadar basit ve fakat Ne ei mri olan bu iş bugüne Kalmış? Dem, La şaşırır, kalı- ek mecbariyetini duyarız. nalü; k ei nr arın 8 moi ml; okula bağ- kaç sene yiğrize Kül- Safvet en a; Ky tecrübesi pmak istemiştir. “oy S9 neticesi ei eN > ii bir- gi rxdan ma İ- Ve mi Faz m m tecrübenin kıymetini a: nokta daha iri ki hu ie ASIM US (Sonu: Sa. 4. Sü. 6.) Kema ii Arıkan'ın Şark ve Akdeniz Yeni Ingiliz - italyan anlaşmasın-! da mühim bir yertutuyor ında Romada büyük el- ri de başlıyacak ve bu tıpkı ÖL » Italyan münker Beri Fransanın ve barışın nef'ine muvaffakiyetle bitecektir. LAVAL İTALYA İLE ANLAŞMA TARAFTARI Paris, 22 (Hususi) Eski Başvekil: B. Laval, ingilizce İyning Standard gaze- tesinin Paris muhabirine verdiği bir be- yanatta ezcümle demiştir ki: ML LİN ünün bir Fran. m ve dajma bu y © devamlı olabil- Talya Li anlaşma taraftarı Sai mesi için Fransanm AN evvelce İngil- eski Frrusiz Başvekili E. Laval tere ve İtalya ile anlaşması lâzımgeldi- Meka 2 A) — ia Ml Sağ Zi kanaatini taşıdım, Roma anlaşmaları, de Pier KM su malümai u prensipten mülhemdi. Eğer parça — ai onu: Sa, 7. Sü. 4.) Almanya iktisadi genişlemesinde cenubuşarka doğru istikamet arıyor ei Balkanlar ve yakın şarka çıkış kapısı, Bismarkın başladığ “Avusturyadan Akde- nize,, siyasetine Hitler devam ediyor w Miyanadan geldi Merkez ve Zıra- (Yazısı Üçüncü sayıfamızda) Iktisat Vekili Profesör Bugün 12 sayfa Sayısı heryerde Telgraf sâresi « Istanbür Telef, 21413 Yam), 24370 (Idare) girişiyor Italyan imparatorluğunu Rusya Almanyaya arruz etmek isterse Lehistan Sovyet kıtalarını erazisinden geçirmiyecek Çekoslovakyadaki Naziler Rus-Çek misa- kının bozulmasını istedikleri takdirde Harp mi olacak 2 ta Vaşington, 22 edilemiyeceğini söy! nn aker aklini 0- Sefir Mi imi - Litvan. laral tavsif eden Polonya se.| ya anlaşmasının m ya Baltıktan firi ( Potoki, kıtalarmın | Karadenize kadar memleketle- Imanyaya taarruz etmek üzere Po - rin yani Dep m (So: , Leton lonya arazisinden geçmesine müsaade iü Sik 5) Amerikanın bir milyar dolarlık bahriye bütçesi Yeniden 46 gemi. yapiliyor” manevra halinde... Vaşington 22 ) — Parlâmen- | cek gemiler şunlardır: 3izırhlı, 2 to 100 reye karşı ir mil- | tayyare gemisi, 9.kruvazör, 23 müh“ yar dolarlık bahriye bütçesini kabul | rip, 9 tahtelbahir, etmiştir. Bü imdi ayan meclisi- Bu gemiler takriben 731 milyon nin tasdikine arzedilecektir ei muavin gemiler ise 247 mfi- u bütçi harp ge: - | yona mal olacaktır. Tayyarelerin in- şası 106 milyon doları bulacaktır. kân vermektedir. Yeni inşa edile- pm ün ilk konferansını Vekil bu akşam verdi Ankaraya gidiyor Bir müddettenberi çocuğunu tedavi hayat ettirmek a Be iyanada buluna: devam Avrupada göçebe ia gidecekti, — Eğer Anadolu be- erin hayat e temelinden de- İ sabah semplon en şehrimi ii olsay dönmüştür. Vekili, Sirkeci dü dataşıponunla. Deniz - 'usuf Ziya Oniş ve webir sabahtan öğleye ka- dar end ie il meşgul ol - ankasma gelerek ulunmuştur. Vekil bu akşam Ankaraya hürükir e- decektir. at bankasınin Yeni umum müdürleri Günlerin peşinden : Seçen mevki bileti Beş yıldan! Avrupanin * beynelmilel siyasi hayatmda m rol oynayan na ip ii Viyanadı a parasızlıktan o ve işsiz- likten o kadar sıkılmış ki bir aralık Parise gitmeğe arar vermiş. Maksadı da Fransız paykaöiiazi mimari eserler. üzerin- de tetkikler oi ayni manda kendisi için münasip bir iş bulursa orada yerleş ip kalmı miş. Bir Fransız gazetesi m bir gün dostlarına : Umumi Harpten övvele ait bu hatıratından bal AN — Eker kit Parise gitmiş olsaydım hiç şüphesiz seferbe es. nasmdı lat le kisik ve esirlere Simi bir ve bu tasavvura engel olan şeyin Viyanadan O tedarik edememekten ibaret alenda bulunuyor: ri zaman bu bileti tedarik ilmiş olsaydı bugün ne olurdu iz e yok ki bu pek öiemmityiiie üçüncü mevki bileti Ge SERT ya birdeğişikliğe sebep olurdu. ie n Avrapa o ilyon Almanın başma geçen bir gün içinde bin e iz Avusturya devletinin cihaj Ba si İneedine sebep olan Hitler çakar mde Vi 2 anadan bari gitmek için ein ii parası bulamamış olması şahsi e küçül. değildir; PALM akin tlara varmak için ve engel ta Mez çelik iradelerin bu âlemde neler yazabilcii Avru. Mim Sibel piki Kurumu Asbaş- beraber (Yazısı 4 üncü sayfada) Ez ası abe sayfada) göstermesi itibarile ehemmiyetlidir. Hasan “Kumfaj

Bu sayıdan diğer sayfalar: