23 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

23 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KÜÇÜK ILÂNLAR En ucuz ve en tesiri ilân vasıtasıdır 4 defası: 125 kuruş ân servisi, telefon 24240 Akşam Sene 20 — No, 6978 — Fiati her yerde 5 kuruş Çekoslovakya, Alman ekalliyetleri meselesini halletmek istiyor Buna mukabil İngiltere ve Fransanın hududunu temin etmelerini ileri sürdü Ingiltere Çekoslovakyanın hüsnü niyetini takdir €tmekle beraber Orta Avrupada taahhüde girmiyor iradaki i Çekoslörâkya mahfille- bu münes rin Almanya ş e eden altına girmek ör pre Fransız vpn Eg lâ Alman ekalliyetleri reisi Henlein (AA) muhtariy: ÇARŞAMBA 25 Mart 1938 b bir halde bulunmayıp diğer ırk- mensub milletler arasında dağı: mektedir. Anlaşma olabilecek mi?- in 22 — Cpok gazetesi, Orta Av- pa meselesi hakkında diyorki: Çeko Jovâkya Alman ekalliyeti e sne YE Er ve ve bagi sefirine de ttan başka hiç Me şey > etinin — reisi ırmak lâzım ir si re çi Çekoslovakya cesaretle mücadele edecektir. Fakat yalnız ka- Ri bu kadar güzel neti- Pari Selâhiyeti Mahi ile Çel svlrakyanın Mr ya lesini bâlletmek hususundaki şündeziin atl vi amın, mu tasvib etmekti | çünkü Çekoslov: Alman ekal Siyasi Fransız mahal, Südetlere” | liyetinin Alman pri Gol. Baltıktan Karadenize kadar bitaraf bir blok Lehistan bunun için ön ayak olacakmış Vaşington 22 — Lehistanın Vaşington e Poteki gazete muharrirlerine Mühim beyanatta bulunmuştur, Sefir demiş Almanyanın maksadları nâmuskâranedir. abistan, Sovyet kıtalarının Alman, cektir, de istan ile Lituanya arasında yapılan anlaşma üzerine Baltık denizin- en Karadenize kadar bitarat bir blok feşkiline imkân hasıl olmuştur. Lehis. tan bu gemi İyi olabilecektir. Bu bloka Filândiya, Estonya, Letonya, e Romanya girebilecektir. Ütunya, Lel . 7 AKŞAM N epin e ve SARAY Paza ZAMBAK filmin yeni Jönprömye MARTA EGGERTH ve FRİTZ VAN DONGEN 'p yoktur, Kendi menfaatini takdir eden bütün devletlerin bunu düşün- mesi icab ederi» Alpin ırkının aslı Türktür Profesör Piar A Pittar Ankarada Hesap amda En iyi kâğıda basılmış, kartonu ile cildlenmiş Yevmiye, kasa defterleri > detteri kebirler - 200, 300, 400 Sahife: 140, 115 ve 250 kuruş Akşam mat 24240 e prese rif ve ucuz »rler 1 — "Telefon Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe), Iktisad Vekilinin tedkikleri Et meselesinde yeni tedbirler alınacak Vekil dün akşamki trenle Ankaraya hareket etti sabah Viyanadan şehrimize e mi Kesebir kadar istirahat etmiş, öğleden sonra İş bankası İstanbul şubesine Sa ya Öniş ve umum müdür | muavin çi karşılamışlardır. ler etrafında izahat almıştır. Bu ara- da bankada iki saat süren bir toplantı | yapılmış, muhtelif işler üzerinde gö- Şehrimize gelmiş olan İzmir üzüm kurumu başkanı B. İsmail Hakkı dün iş kasında ziyaret etmiş kurumun faali- yeti hakkında B, Şakir Kesebire Bu meyanda is- görüşülmüştür. (Devamı 6 ıncı sahifede) Tekirdağlı Hüseyin pehlivan dün geldi me nfel — öyle — Cenevre bike pota Pittar «Beyaz arın ve medeniyetin ilk tarihi; mev- e seri ine ei ilkini bugün Halkevinde vermiştir. aarif mi kili Saffet Arıkan ve Ki v e Maarif Vekâleti eri mektepi len ler Ceiiiieir a e dinleyici ali ansı da ıfklardan bahsederken ra ırkı aslının Türk olduğunu kaydetmiştir, Ebülrkizsmtle nr: a tan'a narh ir dostumuz lere 25 şevval asu

Bu sayıdan diğer sayfalar: