22 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

22 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ugün sahife Sene 20 — No, 6977 — Fiati her yerde 5 kuruş İngiltere dış politikasının esaslarını kararlaştırdı Alman - Çek hududunun tashihini Çekoslovakyaya teklif edecek — İngiltere em lehinde taahhüdlere girişmiyece ei ilerliyo üzakerelerin bir neticey. aya karşı dah a ili ük bir ike Mr elde ede yeti yabancı gönül üllü. ilerin geri Sal ekilm. ini kol cektir. e bağlanması Do e aylaştıracaktır. ii ile rankoya kredi ği SALI 23 Mart 1938 ktir. 2 — İtalya > imana ankonun kati "yal Fr. ei vereceği söyleni Londra 21 'ekoslovakyaya karşı bir darbe takib etmediği cihetle, İngilterede kabine 7 e zakâr pal iki- ayrı n katiyen önüne geçil- tedir. gin eli biran vaka meli, İn- gil Di re hal ikm, tatmin etmek maksadiyi hududunun hafifce mesi ve Sudete Almanlarına ek i vermesi için Prag hükümeti n« e ie i mi teşebbüste ui 2 — Fransa mı leblezinie, re hükümeti Ren hududunun hima; ne devam etmek azmind. her tür- ten çekinmek» Türkiye - Çarş hudud komisyonu Komisyon bu ayın 24 ünde halepte toplanacak B, Arif, veterini Sabriden milrekkeptir, Franstz Hariciye Nazırı ya- Md İslreiimi. lecek Ankara 21 Üy — Fransız Nazırı P. İZİ e eiadakir! Bu siyrlin tarihi bugünlerde belli ola- tü eee girişmek tedir 3 —İtalya e İngiltere hü küm cereyan ra olan ilya kereler, rilen ze teraki ia e yenidı nin örme aiiepelekin iyi bir neti- si bağlanması sa Enek Mussolini, ş İngiliz Başvekli B. Çemberlâyn Almanya karşısında, daha büyük bir baret er vir ——— eğe Bereler kl ee me İpanyaya rn. | verip sinakir. Hak A bası mahil- Şölikiy e general Franl rel zaman. | Jer, Franko derhal | © nihai zit elde edeceği tahmin | Pütün yabancı gönüllerin, derhal le yanın penil e ketmeleri hu- e zafer, yal bantcı gönüllülerin geri | Susunda, Franko.ile maal ma çekilmesi meselesinde ademi müdaha- ie kamyon bitmez tükenmez münakaşaları yüzünden ( tahaddüs gin bir anlaşma bulunduğu! ler. (Devamı 13 üncü sahifede) Meclis müzakereleri Osmanlı bankası imtiyaz müddetinin Mülrizmilemsz Bitle mücadele Belediye bit milcadelesine girişmiş. sile ve. imalâthanelerde sıkı ei d ) - 24249 (Tahrir) W Hesap defterleri Et iyi kâğıda basılmış, hakiki İngiliz prese kağtonu ile cildlenmiş sağlam, zarif ve ucuz Yormüye, kasa defterleri - defteri defterler #00, 300, 400 sahifeli: 140, 175 ve 250 kuruş Akşam matbâası — Telefon: 24240 muavin 2011$ (Klişe) 24248 (Müdür) Toprak bayramı neşe içinde kutlandı kın, iye Emin, mek- tebin eski müdürü B. İstrati, profesör Halkalı ziraat mektebinde köylülerin iştirakile merasim yapıldı (Devamı 13 üncü sahifede) Fransa hükümeti İspanya hududunu da tahkim etmeğe hazırlanıyor Başvekâlette yapılan bir vi bu" meri etraflı surette görüş Paris 2: A.) — Dün a ie dinde eş Bonku! ili büy, ve kendilerile müca- in jen eli e bir taraftan, Bi hiye meri diğer taraftan belediye- makal yanlalkası hakkınd daki kanun kabul edildi — Büyük Mille « | Merkez bankası umum müz veli sayan, MÜÜTÜ İstifa Git k fından süt nan buharlı gemiler- tayin edildi mi #e yapılan mümasilleri Bi ER Si için getirtilecek eşyanın gümrük res..| Ankara 21 (AA.) — Hususi li tishasınâ aid kanunların: | haber aldığımıza göre, Cumhur ikinci gi yapmış ve ka- | Merkez. bankası umum müdürü Bi bul etmi Salâhaddin Çam, sıhhi sebeblerdel Gene iğ ünkü toplantıda, 1937 ma- | dolayı istifa etmiştir. Bu istifa hükü- li yılı muvazenei umumiye kanununa | metçe dilerek: yerine Zira: bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında | bankası “umum 'müdüri Kemal dei yapı ii Nafia Vekâleti aim ve Ziraat bankası umum mü- i yılı bütçesinde «Nafia ye indeki mektebler inşaat, vari vesaire masrafları ii tasvib olunarak yüksek tasdike ârzolunmuştur. e o dünyası liğe, isimleri. 5 nci a tiyaz müddetinin temdidi hakkında. lelerle, broşürlerle halkımıza im- öğretilmeli, ti Hisli ol adı er türlü muzır haşerat nisbetini, Vi sene zarfında bir fenni usul dahilinde azaltmanın. çaresi -vardır elbette... Bunu da vazife edinmeli... müdafaa a EE sek ya- ılan son toplan! ra değiş- z e mu- vaffakiyetinden istifade ederek der- hal Çek meselesile meşgul olmak is- ğ Tez zail olduğu kaydedilmiştir. ahi i ele ile İtalya arasında mi cereyan ettiği şu sırada bul emniyeti meselesi ortaya atılmıştır. ii rae a pi Tahtai Me Oryol arasında yaj ila İma bu müzakereleri pire ve en m elenme -çün-| nın Çekoslovakya ve İspanya mesele- | sempati ile takib edecektir. Fakat gö- kü en azı- ei Li l lerine tahsis edildiği öğrenilmektedir. .| rünüşe göre Pert - Ciano konuşmala. Mumlatğni inin şekli milli Bu e rar müddetçe Fran- hududunda askeri ted- e sağ derpiş etmesi lâzım ge lecektir. Trablustaki ihtiyatlardan bir I his edili Roma 21 (A.A.) — Libyaya gönde- rilen defa ola ve > tatbik edilmiş ve Libyadan te, Calabrio ve Sicilya vapür- are e gön bir kaç bin asker Napoli- çıkmıştır. Meşhurlar Uludağın dağı. İşte bana İsveçi unut- özükizeiz yegâne yer ” Selim Sırrı | Bul si Kör İ (4) tepesindel... «— Uludağı hiç sevmedim, çamları ok!.. İnsan rahat bir adım atami- yöri.» Ethem t imani gl eğil si kaşla pi aşan için de keriz rn

Bu sayıdan diğer sayfalar: