22 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

22 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KURUŞ 22 Wart 1$ SALI Sayı * 873 sa endişe içinde, Franko ordusu ile bir arada çarpışan ve Fransa - İspa yerleşen Alman alaylarından biri apaçık yürüyüş halinde Alman'ar İspanyaya 250 bin asker ve 440tayyare göndermiş bulunuyurlan Fransa İngilterenin son ve kat'i cevabını istedi Franko ordusu sür'atle ilerliyor. Paris 22, (Son Telgral) — Almanların Pirene dağlarına yerleşlikleri ve en mühim sevkülceyş noktaları ellerinde bulutidurdukları lahakkuk etmektedir. Fransız İstihbarat bürolarının tesbit ettikleri rakamlar res- men İngiltere hükümeline tevdi edilmiştir. Bu rakamlara nazaran Al- | man ordusuna mensub 250 bin kişilik piyade, topçu, ve fen kılantı va M0 kadar avcı ve bombardıman tayyaresi İspa lunuyor, çi Ayni zamanda Franko ordusunun bütün teknik işlerini Almanlar © İtalyan'lar ellerine almış bulunmaktadırlar. General Fron — Zateri kazandığım vakit İngiliz ve İtalyan'lar m kacaklardır... (Devamı — Kızıldeniz.. ingiltere ile italya ara- sındaki müzakere ge- ya'ya nakledilmiş bu- lib buraya dayanıyor. Bu mesele hal edildikten sonra, ancak sıra Akdeniz ve Avrupa mevzularına gelecek Londra 22 (Son Telgraf) — Ro -| yi neticeler alınması ve iki taraf â mada Musolinin nezareti ılunda halrasında samimi bir uzlaşma hava - riciye nazırı Kont Ciyano ile Roma| sının esme gefiri Lort Pert arasında başlayan |çi bazırlay müzakereler iptidal safhasını ge -| dra sefir çirmiş, esas meselelere temas edil -| tür. meğe başlanmıştır. Müzakerelerin başlangıcından i - İngiltere ile Avusturya arasında (Devamı 2 inci sahifemizde) Kızıl denizin en mühiih kapılarından Pri olan Babülmendeb'den “Bir. mapzara | ile istikkâm | « Hapisane kaçkını Refik "Hapisane En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi Teleton No. 20827 İst. Nuruosmaniye caddesi. FRANSA ALMAN ÇEMBERİi ıÇıNDE Faşist ordular, Fransa ve Rüsyayı kıskaç içine alıyorlar.. Pirene dağlarına Alman kıtaatının yerleştiği tahakkuk ediyor, Fran- Franko orduları Katalonyayı daişgale başladılar |İngilterede |İki Japon Casusu ! İ İki Japen zabiti resîml Alırken cürmü meşhud Halinde yakalandılar | Kembriç - Ar — Müli Massachussets - 22 14 bahriye zabiti İngi Boston | tezgâhları civarında Kem- | Bostona bağlıyan Harvard- || Bir zehir tüccarı | | Yakalandı Topal Hüseyin Valdeha- nında İki kişiye Eroin satarken ele geçirildi Walide hanında dâ.bir odada otu -| Ü ran, topal Hacı - emniyet kaçak | çilk bürosu tara fından haber alın- | Suçulardan yaş Hüseyinin sıç Salin nde tutulması için Valide hanı civarında tertibat alınmıştır. Dün; topalın odasını ta- (Devamı 2 nci sahifede) | | Bursa hapisanesinden | kaçıp burada mmaıddld lar yapan Rollk Bursa hapishanesinde cezasını çe - manlarının Almanya'ya İhakıma vakya üzerindeki Alman metalibatı hakkında İngillere ile Almanya| arasında gizli müzakerat cereyan etmektedir. Avusturyanın ilhakı, h»l gilterenin tesamüh şeklinde tevile de müsaid bulunan tarzı hareketi| üzerine vukua gelmiştir. Ağlebi ihtimale göre İngiltere Sodet Al Son dakikada alınmıştır İtere ile Almanya arasında Çekoslovak hududları için gizli vrupu harbinin çıkmasını önleyecek, Hitler'i süküna sevkedecektir. Çekoslovakya geerk Londra ve gerek Fransa'daki vaziyetleri büyük| İbir hassasiyet ve teyakkuzla takib etmekte, her no bahasına olursa| lsun Çek istiklülini ve tamamiyetini muhafazaya karar vermiş bu- da razi olacak ve bu hareketile bir|/ hanmaktadır, Fransız Pariâmentosu bu gün fevkalâde günlere Jmahsus bir toplantı yapıyor VEski Rasreki Lava r Fransanın menfaati önce İn- giltere ve İtalyaile birleşmek, sonra Almanya ile anlaşmaktadır.. ,, Diyor “ Avrupada çok daha vahim hâdiseler olacağa benziyor, “Bu itibarla Ingiltereyi taklid etmekte gecikmek memleketi Hariciye Nazırı Pol Bonkur Yeni Fransız Hariciye Nazırı Fransa hariciye nazırı Pol Bon- kurun nisan ayı içinde — şehrimize gelip doğruca Ankaraya - gideceği ve üç gün hükümet - merkezimizde kalarak siyasi temaslarda buluna cağı haber alınmıştır. Evvelce eski Franâız kabinesinde hariciye nazırı olan Delbos tarafın| İdan yapılması kararlaştırılan ziyaret bu suretle Bonkur tarafın- | bu dan yapılmı şolacaktır, Lone Şoti | Bu sabah Geldı uçuruma sürükliyecektir.. Laval ,, / İhtilâlci 'İspanya ile Türkiye arasında Ankarada bulun - makta olan ihti - İspanya'nın alkanlar mümes- sili Marki dö Prat,| | nihayet iki gün - denberi Hariciye Vekâletimizle te Mümessi Marki Döprat başlamıya | & imkân bulabilmiş. masa )| tir, Bu müzakereler esnasında İs -| sı n Resmimiz Darülbedayi 4| olup T seneye mahküm bulunan ve| |rimize gelen Lone Şot temsil vermek üzere gösleriyor. (Devamı 2 inci sahifemizde) Yazısı ikinci sahifemizdedir İpanya - Türkiye ticarf ve siyasi mü- eri mevzuubahs olacağı gi- ce General Franko ansa'yı endişeye © Viyana'da Alman askerleri şerı Londra : 22 (A A.) — Sabık Fran- İsız Başvekili B. Laval, İvning Stan-|bu prensipten mülhemdi, Eğer par- İğard gazetesinin Paris muhabirine çalanmamış olsaydı, Bu anlaşmalar İverdiği bir beyanatta ezcümle de - muahedelerin arazi hakkındaki mad | t delerini Tuna mıntakasında mü - | Ben daima, Avrupa sulhunun bir. vazeneyi idame ettirebilirler, |Fransız - Alman yaklaşması ile te- Fransa ve İngilterenin Jmın edileceğine kani bulunuyorum , mahfillerinde mantık ve hikmet i ve dalma bu yaklaşmanın mümkün |le hareket edilmiş olsaydı. Habe 22 (AA) — Sunfo, Çin ve devamlı olabilmesi için Fransa- $istandan harbe rağmen bir şey salonlarında matbuat|nm daha evvelce İngiltere ve İtal- kaydedilmiş — bulunmatdı, Sir Sa. (Devamı ikinci sahifede) ya ile anlaşması lâzim geldiği ka -! <Dexamı ikinci sahifede) sefaretinin

Bu sayıdan diğer sayfalar: