22 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

22 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N 22 MART SALI 1938 ” ila « GAZI BULVARI IZMIR - 44 m - —— - — razi sahibi: ŞEVKET BİLGİN Büğeak ş eğri yat düzü Fi yapam 5 casus Kya elm Romi ansanın ce bm ME â a ği Naş ln DRE “suçla ii | LS edilmiştir. Yapılan araştırmalarda 8 ia Ül Hariç izin ww . — iri yemni> Miili 2900 İ $ fedildiği ” bildiriliyor. Bu vesikalar arasu il i : & # bönisalk hü red alar, istihkâmln- P | rı ve hava bataryalarının mev eğ telsiz 2697 $ > yi e gösteren haritalar | bulun: mam MA e “ > > — —: i n. . anı (Ss) KURUŞTUR. Cüriküriyetin ve Cümhuriyet eserinin” E-kçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir. YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır. ingiliz harici siyaseti değişti mi? Amele partisi, hükümeti diktatörlerle baş başa vermekle itham ediyor Harp tehlikeleri | Avustur yanın ilhakından, Litvanya Lehlere b ) ıya Lehlere boyun Bugün Bi Bi eğdikten ve Çekler tavize razı olduktan sonra Türk - Ingiliz t vrupa | A .. .. . daimi korku Avrupa sulhunu tehdit | Mali görüşmelerinde istikraz gayesi yoktur MÜZAKERE Muvaffakıyetle z a 5Z a | | | | esizarsedici ciddi sebep kalmamı e e ri ki ör se €p Ş iz itva yi Londra 21 (Ö.R) — Muhafazakâr si li ği e İyasi mehafili hafta başım kabinenim-i n Avüsturyayı kendi- bali ve e keriz Pi bir ler ilerliyor et ei ved ve Londra sefirimiz ii bertaraf etmeğe kâfi gele- Heyetimize ye yk in eriyene Mi | e cerey: mali ve ticari ri o şiki ; b || vaffakıyetle “ilerlemekdedir. in me cet al Sai pi reisicümhuru a Beneş, e ER ve sabık Amerika reisicümhuru ile js örüşmelerde bir istikraz akdinin “sini * harp vesilesi “sayac diledik Al ile bi haki ç- cıktan açığa mi çe Mişlerdi me ie | m Anşulus lehi ı Evaning Standard» şimdi beyrelmi-! tr. Kan dökülmesine sebep olabilecek İri hemem Alman ekalliyet- ie ya loğru - lel dur hakiki bir nikbinlikle bah- isilak ei Anşlus en az tehlikeli bir (lerine n bazi tavizat yaparak | müzakerelerin hükü- Mltan, il Mi 1 İsetmekte ve şu noktaları kaydeylemek-! şekilde tahakkuk ederek Avusturya kanlı elele bir e östermiştir. Nihayet| | metimiz namına resmi surette nd propagandaları: > ger tara eme Ingiliz - Italyan o müzakereleri| | idare edecek olam bayakli ize Lon- ir lâ doğması muhtemel harbe sait bir mecrada devam etmektedir.) | dra sefirimiz bay Fethi bi olya ri Me da hazırlıklarına devam eyledi ö p a avr amı Fer ez papyon Br sm işimle || yast elbet Heye iş Bai Mr bir zaman ve firsat bekle- ni Mei geek b tler cemiyetine TN SONU 4000 SAHİFEDE — | kl ir Et tibank i 4 ii - YAZISI ÜÇUNCU ME —Londra büyük elçi: B. Fethi Okyar | :) Dün ı Burnavada güzel bir törenle kutlandı İnkılâp şehidi Kubilây Bermek top bayramı, dün öğ öle den se sonra saat on beşte Bire muamma ana” | Ege gençlik ve halkının şuurlu A Kukları şunllerin sie ve sarih | *e2 pim Ee ış “Saplar : Tür Jerdanb. dık yoldaşı ve sadık iş arkadaşı olan Mn < a karşılanmaması, bir çok ylüsünün aırlardanberi en sadık yoldaşı ve sadık iş arkadağı cn ne lil mesaileri ağam eyecanı içinde saygı ile anıldı YE aram; me i lığı tur. Bu itibarladır ki bu bayram, İzmirde köy! a eli b j yim nya va: yar çok yakından sizl ezkirlerile geçmiştir. e : : ş “rüyor ve ta BEİ — SONU İKİNCİ SAHİFEDE — Bilhassa b Tİ Yetki al e © kimi b iii » Roma-Berlin mihve ik yuklu 1 İmedi. Ne 25 harp > hazlar Si eylemi MİŞ edek e Bağ kuvvetin Ein eği icap ediyordur. . Netekim öyle e Bulgaristanda seçim | nl imla Pala Len Leh Hariciye nazırımın son Roma seyahatinden bir intiba Milli Seçilen Mw aklarını ür kaman işl al L h D B k 7 Sez e IŞ Dakanlı || Güreş takımı (130 yasi münase Mebustan tin ile tara birbirlerine dü ğ . eş ki . e “e j Açı memişlerdi. Nisan içinde Eston- Kine Milletler Cemiyetinin | “exisni En ültima! vererek işgali wemrume aleyhinde söylüyor mz ür ye Mebus Mera bayt ar sında siyasi a ke ii mı seçme hükümetci ü, tarimdeki İl m b ke e m İn hetielendi. Yedi “inin Sofya, 21 işyerim olmamı, | ine göre Jöğvenya heye İ kis Mi © | | mürekkep milli takım 16 nisan-| İR.) — Bulgar Mili, Sazı taleplerinin yerine geti-|. vis 21 (ÖR) — Litvanya kabinesi da Köstence yolu ile Estonyaya | | İaiansı bildiriyor ipini istedi. bildirilmekte- gidecektir. İli takım ber sm Bugün ( ) ti limak, dj — san a Tİ İdir. Fakat rebsictbür'ağır hasta olarak) | d daha Be ll 2 ara mün ml sö nümayiş Prof. Bird evire mi makin olan b . Te ge hali alar bar i sell kil B.Sederi ti y da Geleni Ml Bi, İY mlm a Gür, getri Bi: kac konferans | |'sbulden er yi yi Mustafa da dahildir. ve sükünetle ce- t Umumi LA Paris 21 (ÖR Daily Mi İlreyan etmiştir. TİE Sala fl İk zmir üzere Ân- | |tesinin Par müsbası Varşova mababiri| | sabakalarında ve 79 kiloda İ7-| İBu intihapta se, vd Avva hayır cevabı v : itti mirli İsmail rakibi olmadığı için | İçilen 51 mebus, Kendi baslar mn İstanbu e (e iz) * Ma, | İtiği Bir mülâkatı meşrediyor.. B. Bek de-| | galip ilân edildi. Milli takımın | |tan otuzu intihap Yordu, B, ok iy ruf ri ie Pittard bir yz son tecrübe mi Marie ül ii esna- >SONY levlet ne Kimle kaç konferans vermek üzere bu- || zı Müleler median müessir bir te-| | ilk " ır. sında hükümete İ SAMEEDE | gün Ankaraya elimi pakt değ nir taraftar. oldukle- Mİ RR A — SONU 4 ÜNCÜ SAHIFEDE .Sonu 5. 4 te (Bulgar kralı zile Diz bir nutuk söyliyor..

Bu sayıdan diğer sayfalar: