22 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 10

22 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Menemende Kubilây günü İrticaın başının ezildiği günün sekizinci yıl dönümünde aziz inkılâp şehitlerimizi bir daha ve saygı ile andık. — alym izi SAHİFEDE — lardır. Trenler o kadar ikale e lerce nakil bebiyet li Mai Mali köylüleri öğ- iki kişilik yerde dört kişi yerl sa yolunu hariçt gelecek Menemen lerine karşı gö: terdikleri bu alâka cidden | güzeldi ve göz Miğiyai izmirden tahrik edilen katarların ilk ikisi; binlerce insanı vaktinde Menemene Bile el ll getirmiş; mına birşeyin kurulmasına mâni olmüş- lardır. | TÖREN BAŞLIYOR Törene muayyen saatte, sücl bando- mun çaldığı İstiklâl marşı ile başlanmış, bunu İzmir kanı adına avukat ET muayyen saatte Menemene milleti, yaşasın şefi kabe; malilomdili ekli kileri ge Er e alkışlarıyle, heyecanlı gösterileriyle karşılanmıştır. MANISALILARIN HITABESİ a. «Biz bur emini d öl, fakat m düşünen eriyen vir dev benin ii ğa m E pilikten uzaklaşmış bir semboldür. Kel bayrak yapan Atatürk ei Hayri Sümerkan, silâh arkadaşı #ÜĞ Ki ii mez meri © etkeni hye ei Arkadaşlar, Atatürk ğ ein söze başlamış, dur.» Jbaş kaldırdıktan sonra Kubilâym © ilen bitebösi, teğmenin > a ai a alkşlar G hi ii tarafından uzun Ke ve adına da ö; öğreti m n güzel rn saygı ve sevgilerini devrimin kutsal y ii. imanın, ATA Arkadaş, bu amd güvenin, öğ ee 7 in, yurd için ie Si büğükile dine vazife Za re hazırlandığını sözlerinde eni Gi; ve geç ziy kadar Sd ir yecanı temadi eti 'TÜRK''ün verdi; MENEMENLİLERİN HİTABESİ Bir MZ a sekiz gi önce, tesadüfen röbeğind. bir serserinin eseri lek baş lar men dna sonkat B.Kemâl in — vi yüksek idareleriyle, Türk ME vel eriştiği rimel A Me. nemenlilerin inkılâp di daima “en hm zalmi, anlat ORDU NAMINA Ordunun en genç zabiti teğmen B. . . . e Fransa, mebusları da lr gönde- İspanya şehirlerini birer hica recek bir harp kanunu hazırlayor çevirmekte devam ediyo Paris, 21 (ÖR) — Dü h Matig- ışmazlık siyaseti bugün ya-| , Börselon, 21 (O.R) — Şark muntaki yarelerden ii > içinde öz mon başvekâlet konağında başvekil bay e hi neyi ri de Palma & Blumla başvekâlet işlerini tevhide me müze iatikleri Blum kabinesi: da bütün gün ia muharebeler ol enis çekilmi mur bay Vincent Aüriol ve milli müda- nin in sağlamlaştıracak ve işini |muştur. Tore de Villio önünde düşma- © Salak faa ve harbiye nazırı bay Dalâdisr Ye kolaylaştığacak pilise değildir, Şim:|nin bir “hücumu “kıt'alarnnızın kahra: O ». gi a hariciye nazırı bay Boncoür arasında bir diki beynelmilel şartlar içinde hüküme-|manca hareketi karşısında kırılmışbır. mahafiller Cümhuriyetçi Ispanya konferans yapılmış ve müzakereler bil tin mutlak muhtaç alda prestiji azal- | Diğer cephele ir şey y “bütün: teca! in Alman ve yyl hassa harici meselele cereyan s3 emret sakınmak bir milli | Diğer taraftan hava mezar Hi gi pilotlar tarafmdan idare edilen yy etmiştir. Bundan sonra başvekil dabili- tebliğ ediyor. : Asileri Alman ve Ttaly; barı a ye nazırı bay Dormoy ile ar eş Libre gazetesinde ol nı | bombardımı a aşki gire şun- Teleri tarafından imiş el $i genel direktörünü kabul etmiştir. hisse ie evvel el realiteleri - göz |lardır * Taragone sabah .20 de hâ bir defa Fransa ve Ingiltere Pi we ÜN Renki nel, ze tütmak mecburiyetinde oldukla: | Italyan deniz lr lan İlini vi ine, vaz müdafaa nazırları harp istihsaldi 2 Kabul kime “Yani Tngilerenin |bombardımağı edilmiştir. A 1 projesi hakkında görüş” il e eLallan (kuvvetleri her biri Ere er susta hususi endüstri a kii Si gir Bip üzekere açılğeskz önünde im Bazıları öyle sanı- ei yapmışlar, 15 ev tahrip a) vi e zi Bs ın meclise milletin harp halinde- orlâr ki bu meselelerde ifratlı bir si- | etmişlerdir. Üç ölü, 17 yazalı vardır.. Eyle SAMYİYSLİNM ULAŞ d kanun verilecek- yasete haplar ie hârbe gi 4014 B. i lar Heinkel bo, i il vi a e derhal tek Ingiltere onu takibe mecbu: hr ii ev harap olmuş, 6 kadı kurban-İ Praako' hükümetinin hariciye nazın | sekili u grul gi ık tesisini «Top yekün harp: Böyle b dayana deve |lar ei bulünmuştur. son zamanlarda Yerin ge B m göre her vilâyette seferber- be Ginayet olur. ii ai gi- gem 21 (ÖR) — Nasyonalist Fad-j> Askeri hareketler esnasında|yonalist Ispanyaya gelmişler er e tepkili, SARE NAĞ temetiler Sli e teheirinden kurtulmak: üzereİlardan manda yine Almanları Kn yi nin ilgasını, kırk yaşını b kimse benden fikrimi sormuş değil: |hesinde sükünet hüküm sürmüş, sade- ii nlara kaçmış ola ir b ahali İmid ve Heinkel 51 tayyare X wi dir, Bunun içindir ki “onu i kanl ğ AVE YAr-| tesekkil sekiz avcı tayyare fl”. ekf vermek in k ça > ir #leirkel tayyarelerinden lr Paris, 21 (ÖR) — Ispanyada Fransa: |reket noktası vazifesini görecek muhtı a Me istikşaf tayyare filolatı yad yi nin ün ihalesini istiyen ve bu . yolda i amli mii ie eylemiş- ne: e > Zİnuyorlar. Yalnız Ab ierik sükünet |zeteler cümhuriyet hükümetin asiler 7 zan Das yi ea Mİ ü z 1 göz önüne ge, İveleri 22 tanedir. Bl prank y sik ee kile inderdiği bu cephe-İtireceğine ir bir “takım rpm e il 31 Paris, 21 etil Çinfklimeder ez lmuşlardır. Ispanya seferetha-| 4S tayyare defi bye ee ani — hare 5 irmemek arzusudur, i asıl ve esâ mer yük ve E clima Kelümün bpeni pe şehrinde sivil hayat yeniden beğ İt ine Bk edir Alman hava kus ii gp > a rün kamil | aris, a ER mi ve fi general: Veidötir, Bom! ar pılan nümayişleri yersiz bularak şun- he rağlâksit, İlce iile nil reanalaiş balanala. iğ in | yare filolarına İlin der — iii ir: General Fr: ii el müm haya ün , buna inüzaren Marksistlerin kay- en va nn ii haber ça tayyare filolarına seri «1536 s ne gibi sebeplerle ka- e aklın. irmediğini, ancak hi-İdi iz teslim © olmalarını etmektedirler. Bü e ER İsöüzsten kazlidiklan stan İn e “ları karşılıyarak harbe girişmiştir. Tay- rin bütün mürettebatı “man

Bu sayıdan diğer sayfalar: