20 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

20 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MTGAZI BULVARİ İZMİR - wEzeoti mann ULUNLU DEME, £. SUMAKI PAZAR 1938 nyan sahibi: SEVKET BİLGİN ç ye” Son Buhika, B. Hover Londrada kanda 19 LALA) — Faki Am erika re- isicümhuru Hov Tupa: ğı tet- kik alel em na “rok olm- dan buraya gelmiştir. — PA (5) KURUŞTUR,..,.,.., Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır Ml. ni 2 ş 7 a di Ya ngın Ultimatom müddeti bitmezden önce Leh askeri kuvvetleri halkın Londrada Saçakları alkışları arasında. Litvanya hududuna doğru yürümeğe başlamışlardı | Yapılmakta olan | Lehistan nihayet dediğini yaptırdı pise izler “ verdi Dünya bir harp tehlikesi alalı ai. .oma 19 (dö .R) ah gazeteleri Kredi ile iie - İedilmiştir. Öğleden sonra aleni ol lerini e El tek korkunç fâcislerm yeniden vak fevkalâde bir celes akdedecek: here. Banlı eee Tona e İf Sr leiyatammi için Miele rşismda tir. Bu içtimaların müzakerat ruz- kümeti ber ihtimale karşı hazır bu ühim işlere * ke, endişelerine mâkes oldu- nameleri elemeği Latan ni Rİ k Karal liler, bence gö rafından ültimatom mese- Mi meçhul bir. ikamete cn Sulh istiyen insanlığın Ye e gi Mbbeniedi İstanbul, 19 (Hususi) — - : : 4 keri kuvvetler ahali| |, gaye 1 Gl mn hadde Kiri : Rİ ari gile alkışlanmıştır. | (em yal diem k? plomatik mü- 9(ö. R)— Kov nödari BE ii banka k malin cevabini ar prensibini kabul diri 2 Bağ e yalan | 3 een en üzereler ml vk ve ai yi yel cak bunünla beraber bazı itiraz ka- iki "lamda Kabinenin Leh he | | be meet” verm la dal serdedecektir. elen haberlere göre memleketimi- Ş e atomundaki talepleri terviç yolun- Mi een m İN Şili öğ bik | Keve 19 (AA) — Hükümet a karar vereceği tahmin eğilmekip- | Jen icat İne rettiği bir a bilhassa işler için şimdiye mutabakate a ğsazluk ile ime ini dde : la gey aa a e “ | Enki sayan ihtiram büz mile. İm ak a De mi ayan beraber dünya harbinin tin oğulları ve kızları Polonya telep- rf dan nderilen yon Türk lirasıdır. yeni teşeb- | nesiller o kara lerini bre mi hayretle İyi büsler için bu genişlemesi Rün! yaşıyan - keş! Giy Rama liz) le m ME b ii neti tarafindan kak edilmitir Be ei ii yaraları si Kredil lacak ah la #gükdlürler Halikatin bu hayla vin lerde izlerden pa ait notalar Lehistan ve Litvanya-| | nda timanlar, kömür huvramazn mayi milletleri şutir yoluna sevk- ie d miştir. İki le diplo | | Şatal ağn e. ve man ik | ü, © kâfi iken ilginin bu se dı Pb Yol Gikiyiz keyfe li SONU UÇUNCU SAHIFEDE — | ———— Z 1038 İzmir Fonri SON HADİSELERİN ENDİŞELERİ Resmen iştirakini ilk aralarında birleşik bir sulh, “Fransa ve İn gilterede birer, bildiren Folonyefir yollar rl Ve BAŞVEKİLIN Mi şiddet metodlarf, beynelmi yg ünasebetlere hâkim old ETİNİ in Mz -harp kabinesi m ikurulacak Bizzat açacakları fü- NE de pe ç 5 : i ara ene yabancı A z “ larına dı etmektedir. İzmir ön & 7 : : fuarını başvekilimiz B. Ce- bir tehlike belirdi. — Polonya Ingiliz kabinesi erkânindan S.Merrison, Samoel Hor, Robert Van Sittar, Malkolem . Makdonal kis Bayarın bizzat açacakları öğrenil- ile ihtilâfımı bizzat hallet- Roma 19 (Ö.R) — Paristen)si yapılması fikri ileri sürülmekte-|de istifaya sevketmek ve D gilterede Mi Şe dâvasının hemi müddeisi,| gelen haberlere * göre bazı müfritldir. İngiliz mehafilile temdiin olan İde ün. partilerin iştirakiyle «bir şe e sale e dr hâkimi olmak k di İbu Fransız mehafili B.Chamberlaini| — L ve en Mü SE Şafakta || EGE GENÇLİĞİ Eğ MAN orda Liraya topl Bugün Menemende yapılacak olani & kan aş ei am Si | kurşuna ini geçtiği gibi ayrıca N i U KİNCİ S E SAHIMEDE vw B. Behçet Uz simi ” W Killa bir dile Tİ Idu e dizilen « uU bi lâ V Bi ulda bir aile e xe e ei te “5 ir aşçı çırağı kolte ui Karen kemi > KE alime Davetlidir a9çı Şarağ d bıçağı ile karısını ve Çİ m gz Ve 1914 ie Avus.| | in kemerin in a A ön. saat 14.18 te,Jmakeadiyle izmirden ve Manlandan bur üni hatla ei ley kesi | sa sirali Abide üçü üç geçe ve on ül kaynatasını. öldürdü. iliği, Menemende yapılacak o Kubilây ihtifa-'susi trenler tahrik edilecektir. Saat on Sırbistanın is-) | Omirde doğmu: cayi üş bir | İsi önünde gençliğin gösterilerine makes hareket edecektir. harekeş için Çarlık Rusya-| | İngiliz kızının o Mahmure| | olacak olan bu törenin canlı bir bir gekide|edeck olan tren 12.30 dadır. İzmire İst nuş i dünya harbına Belkis adını takman he- bere Ml p A dı > Soygstu. Şimdi Litvanyanın| | yecanlı faaliyet ve macera: | |başkanlık a yer dil. alemi) amda, nlalankl olur tezfiklam Mere) gmiği Senle, kle ai ve ge ia Cinayeti müteakip sk til Beşike- 2 INCI SAYFADA — ları krali merakla | | maştır. eni Ma iriiei eri ürik İk ee, ğa e Re işl akra er evinde yakalandı. Ci. b | osürükliyecektir. © İİ Törene halkımızın iştirekini “temin SONU İKİNCİ SAHİFEDE — İyerlerinden yaralıyarak — öldürdü. Ayni i-nayetin sebebi geçimsizliktir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: