20 Mart 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

20 Mart 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirm”' yedinci yıl No 7462 Mart ©28 Ingıltereden 63 Milyon Lıra Alıvoruz. —— Hergün sabahları (İzmir) ce çıkar, siyasal gazetedir Ş A e L ” Bu sefer de, kuvvet hakka galebe çaldı! Polonya - Litvanya ihtilâfı bertaraf edildi; harbin önüne geçildi Litvanya, dün Polonyanın ültimatomuna cevap verdi. Kan dökülmemek için herşeyi kabul ettıg!" ini bildirdi Kovno, 19 (Radyo) — Lit- vanya hükümeti, Polonyanın verdiği ültimatomda yazılı bü: tün maddeleri âynen kabul et- miştir, Litvanya cumhurreisi Stanoski diyet meclisinde bu mescle hakkında izahat verecektir. LitvanyrPolorya münasebatı, martın 31 inden evel normal vaziyete girmiş olacaktır. Po'onya, Kovnoya ve L va da Varşovaya mütekabilen sefir göndereceklerdir. Litvanya, hududda öldürülen melerin ailesina tazminat vere- cek ve Polonyanın, Memelden Ahracat yapmasına razı — olar Gaktır İki devlet drasında —husüle gelen ba itilâfr, muhakkak bir harbi bertaraf etmiştir. Kovno, 19 (Rıdyo) — Lib vanya Diyet Meçlisi — bugün toplanmıştır. Cümhurreisi Stanoski; Polon- yanın verdiği ültimatom, — etrer fında uzan beyanatta bulunmuş ve Polonyada başgösteren şid. detli heyecan ve harp ihtima- linden dolayı ültimatomda yar zılı hususatın kabul — edildiğini ve Po'oayanın, hudutlarda bey- nelmilel taammüller — dairesin- de ve pek haklı olarak — öldü- rülen - Lehli bir neferin ölüm hâdisesinden istifade ederek bu ültimatomu verdiğini — ilâve etmiş, Ltvanya için alâkadar olan devletlere teşekkürde bu- İlümuş ve demiştir ki: — Litvanya, küvvet ve şid- dete boyun eğmiştir. — Fakat hak bizimdir. Biz, bütün kuvvetimizle Po- lonya ordularına karşı koymağa karar vermiştik.. Lâkin, hem netice çıkmıyacak ve hbem de kan dö ülecekti. Bu itibarla, ültimatomda dermeyan olunan bususatı kabul etmeğe ve teh: likeyi bertaraf eylemeğe karar verdik. Şimdi, Polonya ile ara- mizda müzakereler başlamak —— dan doğruya iki devletarasında başlıyacaktır. Litvanya Hariciye Neza-reti, bütün devletlere verdiği bir muhtırada hükümetinin, Polon- — Sonu 8 inci sahifede — Ispanyada vaziyet 48 bina yıkılmış, 71 ev harap olmuş 1500 kişi ölmüştür cilere mensup tayyareli bombalardan 48 büyük bi başa harap olmuş, 71 ev kısmen yıkılmıştır. Ölenlerin, bia boş yüz Yo yara Jananlırın da üç bin olduğu tahak. kuk etmiştir. Barselonu bombardıman — eden tayyarelerin, İtulya ve Almanya ba. Va kavretlerine meosup — (Market) (Zoaker) tipinde oldukları tespit edilmiştir. Bu bombardımanda, *e Barselon Fransz koarolosi öldüğü ve Barselon General — koat Tosunun da landığı, sabik — Bres zilya sefirinin parçalandığı sala. gılmıştır. Barselon, 19 - (Radyo) — Kırk sekiz saattenberi Ölümle — boğuşan Barselon halkı, bugün sükünet bul- muştar. Mapazılar ve — dükkânlar açılmış ve normal hayat başlamıştır. Barselon, 19 (Radyo) — Düşman tayyareleri, bugün Valdasiya yol'ları. mı bombardıman etii lir. Madrid, 19 (Radyo) — General Niyaya beyaostta — bulunarak de. mişilr ki: — Tek bir eymhuriyetçi asker ilıııodi_ı. Po'onya; Uzuslar Sos> | yaydıkça barp bitmiyecektir ye har» yetes'nin müdabalesini isteme- | bi bis kazanacağın, Zalerdan emin diğinden, müzakereler, daoğru" İSbulunuyoraz. Her muharc beğe talıh Loid Corcun Paris seya- hati ve İtalya Loid Corc, dün Mareşal Foşun mezarına çelenk koymuştur Pariı, 19 (Radyo) — Evelki gün buraya gelen Loid Corç, — Mareşal Foşun meserinı giyaret etmiş ve keadi namına çelenk koymuştur. Loid Corç, begün Fransıa ricalini ziyaret etmiştir. Paris, 19 (Radyo) — İtalya hükümeti, Loid Corçla Çorçalin- Paris 4e. yahatini iyi görmemekte Vve ba seyahatico, çıkacak neticeden endipe . Mehtedır. Oyunları olur ve müharebe kazınılı.. Neticede biz de kazanacağız. — Sonu 8 nci sahifede — Balkan Matbuat kongresi bir hafta sürecek İstanbul, 19 (Hususi) — Balkan ti matbunt kongresi,' nissnın matbusti. ni mübim simaları kongreyo iştirak edeceklerdir. Filistin müftüsü Baron Roçildin beya. natını protesto etti.. Beyrut, 19 (Radyo) — Filis tin müftüsü, Baron Roçildin, Avam kamarasındaki beyanatını protesto etm Şi Filistin beyanatta bulunıcnğını bildir- miştir, Meksika hükümeti Petrol şirketlerini satın alıyor Meksko, 19 (Radyo) —Mek- sika hükümeti, Meksikadaki bü- tün petrol şirketlerinin — satın alınmasına karar vermiş ve bu: nun için bir proje hazırlıyarak parlâmentoya sevk eylemiştir. Projede, petrol şirketlerinin, 1917 genesindenberi memleketi istismar ett kleri ve biraok hâ- diselere sebebiyat — verdikleri kaydolunmaktadır. Telefon: 2776 EEEEEEEEEETETATALEE Hükümetimiz On üç vapur daha ısmarla- mağa karar verdi Dost İran Şahının e- doğumlarının yıl- dönümleri çe deiErizin Ankara, 19 (ALA) — Âlâ Har reti Hümeyan Rıza - Şah Pehlevinin velâdetrinin 60 met yıldönümü mü- Barebetile Reisicambur Atatörk — ile Majeste Rıza Şab arasında aşağıdaki telgraflar testi olunmuşturı Âla Hasreti Hümayan Rıza Şah Pehlevi Şebinşaha İran-Tahran Velâdeti şabanelerinin 60 - 1ncı yıldesümü münasebetile tebriklerimi — arzetmek kta, İran devlet artan — inkişafını — görmekle ile zatı biraderaneleri (e msun Öömür ve ssadeller diler ve kardeş İran milletinin refabı bık- kında balisane temennilerimi tekrar arseylerim. K. Atatürk Türkiye Reisicambura Ekselâne Kemal Atatürk Ankara Velidetimin yıldönümü mücase. betile göaderilmiş olan muhabbetâ. Mit tebrik tolgroflarını büyük bir aldım. Bilmaka- n sandet ve eei komşu Türkiya ltaada yükselme: #ini andamim temenni eylerim. Şeh Rıza Pehlevi İngiltere Çekoslovakya hüudud. ları için garanti vDeremez. Londra, 19 (Radyo) —Mesai Nazırı Lomer, beyanatta bulun- muş ve demiştir ki: —lagiltere, Çekoslovakya hu- dudları için garentide buluna- maz. Zira, Çekoslovakyanın bir smı, Prag hükümetine tâbi olmak istemiyor, İngiltere, bir tecavüze ağz- rarsa, Fransayı himaye etmeğe âmadedir. Fakat başka dev- letler için taahhütlere gi-işeme: laahaza, İngilterenin menafiini kollıyan devletlere yardım et mek te, İhgiltere için ayrı bir vazifedir. Belgrad belediyesini.: edebiyat mükâüfatı Belgrad, 19 (AA.) — Bel: grad belediyesinin — edebiyat mükâfatı tayyarec liğe aid bir eserin muharriri yüzbaşı B. Fi- lograsa tevcih edi miştir. Kubilây abidesinde And ıçmege gel! Bugün Menemende inkılâp çehidi asiz K ubilâyı anacağın. — Şehit düşeli tam dokut yıl olan Kubilây, İsmir Musllim mektebinden mesun geç ateşli, camhoriyetin ve Türk inkılâbının Pütün imanına — dinç Askerlik vazilerini Menemen. © enretle şebid düştüğünü okur. Tanısıza beri tmak lörzumudu daymuyoruz. Üç beş kafam tötülü yobazın şeriat perdosi altındaki İrtica- hare ketine karpı çöğsünü perip Türk inkılâbının bötün bir millet kamı ile müdalra edileceğini şösleren Kubilâyım batırssmı kiç şünbetlz iakılâp pençliği daima yaşatacaktır. Ve bu batıra bir deta, ve bir e kalinde ber Türk çocuğunun içinde yapıyarak mesilden — nesile, aa anra, Latihten tarihe şeçecektir. Bötün millet, Türk iakılâbı. nın büyük ve mukaddet ıdoıı.ınıı gçoktan hi Ş, çoktan kanıma kerıştırmıştır. — Sonu sabilede Ingiltere - Almanya müza- kereleri, bundan sonra suya duşmuştur Başvekil Çemberlayn, 'dün Hari Hariciye Neza- reti erkânile Avusturya meselesinden sonra husule gelen vaziyeti tedkik etmiştir —— Londra, 19 (Radyo) — Kabine Lordu Delovel avam kamara- sında beyanatında demiştir ki: —Avusturya meselesnden sonra hiç kimse bizden' Almanya- İngiltere aresında müzakereninne olacağını soramaz, bü mesele, tamamea süya düşmüştür ve artık, Almanya ile müzakere mes- | elesi mevzu bahsylamaz. Bütün ablâk kaideleri Çiğnenmiştir. Londra, 19 (ALA.) — Deyli Te graf gazeresinin yazdığı bir habere gdre, Çemberlayn ile Har.ciye Nezareti erkânı arasında görüşmelere devam edilmiş ve Avusturyanın Almanya ile 'birleş- mesi üzerine hasıl olan vaziyet tetkik olunmuştur. İngiliz Nazırları ota Avrupada Almanyanın yeni”bir hareketine mani olmak üzere Çekoslovakyaya ekalliyetlere dair olan Alman metalibatın: kabul ettirmek gavesini takip edivorlar. Yatan çocuğunu —E HDT SAT S T KAT A Memlekette Ortamektep muallim ihtiyacı Maarif Vekilinin beyanatı Millet Meclisinde çok hararetli müzakereler oldu Ankara, 19 (AA.) — Dün Fik. ret Silayın başkanlığında yapılan Kamutay toplantısında meclisin 1938 yılı gubat aya bhesepları: Meclisi müştemilâundaki bata (hınlulıl devam eden muallimler hakkındaki kanunun müzakeresine geçilmiştir. Bu münasebetle söz alen Masarif Vekili Saffet Arıkan demiştir ki: — Bu kenunun — geçen müzake. Tesinde bulunamadığımdan mütcetsi. rim, Arkadaşım Ziya Gevber Büili Bu kursa iştirak edea — muallimlere mââç veya bir sile pi verilip Yerilmiyeceği hukkında benden bir #usl sormaş ve beyeti celile kasa nun müzakeresini tehir etmiştir. Arl . bu enaten hükümet- $8 düşüni ştür. Nitekim eacüme- ninizde de bu mesele - mevsunbaha olmuştur. Malâmalliniz ba muallim. ler orta tahsilin en ukıpık olan mü- Allim kadrosunu takviyeye yarıyacak dir. Hakiketen değerli olan mları mümkön olduğa ha tirmak — arzamurdür. Ve bune ların bir sece kadar derdi maişetten azade kılarak beyeti ümümiye Are- tından en gözidelerini seçmek çare lerini arıyoruz. Bğer — biz * bunların memlekette kalan silelerine maaş verebilir ve ea güzidelerini seçmek firsatımı bulabilirsek — kendimiz için dö bir almel tayacağın Ba — sareile bunlara en iyilerini alabileceğiz. Bu mesele esax itibarila bükümetçe derpiş edilmiştir. Ve Maliye Veki- leti ile hali müzakeredeyiz. Büdce e - görüşeceğin. —Önür bir teklifte balu. Moarif Vekilini takiben söz alan Ziya Gevher Etili ba masllimlerin silevi variyetlerinin bükümetçe de düşücülmekte olduğuna dsir Vekil tacafından — verilmiş olan iznhata tes şekkür ederek bundan — evelki bir toplantıda kanunon müzakeresi osna. “nda böüdee encümeci masbata mul harriri tarafından verilmiş oleu ira. bata temas etiniş ve demiytir kit — Sanu 53 inci sahıfede —

Bu sayıdan diğer sayfalar: