20 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

20 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FERTEK RAKISI fahisarın kontrelü altında urun müddet fıçılar- ga dinlendirilmiz. 45 derecelik pek kacak. Tel. 40988 Galata, Kaval Sene 8 — No, 2741 Son Pos Yazı işlerci telefonu: 20203 PAZAB 20 — MART 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiat: S kuruş Buhrandan sonra ilk salâh alametlerııl Hitlerle Mussolini Südet Almanlarına muhtarivet veriliyor Litvanya Lehistanla anlaştı, hududda toplanan askerler yerlerine döndüler Lehistanla Litvanya | Çekoslovakyada arasında münasebat yeniden tesis edildi Memel şehrinaen Londra 19 (Hususi) — Lehistan - Litvanya ihtilâfı tehlikeli bir safha ge Çirdikten sonra, şimdi artık - halledil- Mmiştir. Lâtvanya hükümeti, Leh - ültimato- munun ileri sürdüğü bütün şartları kabul etmiştir. Bu hususta, iki devlet arasında cere- yan eden müzakereler Estonyadaki se- firleri vasıtasile yapılmıştır. Leh ültimatomunda ileri sürülen bir görünüş şartlar müucibince, iki devlet arasında 20 senedenberi münkati - bulunan dip - lomatik münasebat yeniden tesis edil- miştir. İki hükümet merkezinde tayin edilen elçiler martın sonuna kadar iti « madnamelerini vereceklerdir. & 'Tekrar bu tarihe kadar, Lehistan ve Litvanya arasında kara, deniz ve hava yollarile münakalât tesis edilecek, tel- gtaf ve telefon hatları açılacaktır. (Devamı il inci sayfada) bir emirname neşredildi Devlet dairelerinde Alman memurlarının adedi artırılıyor Südet Almanları Şefi Henlein (Yazısı N1 inci sayfada) İspanyada açık şehirlerin! “Mazi; mazidir, bombardımanı durdu Son bombardımanlarda Barselonda enkaz altından Loyd Corc Versayda 1300 kişi çıkarıldı, Fransa teşebbüste bulundu İspanyadaki harbin harita ile hikâyesit (Beyaz arazi hükümetçilere, noktalı arazi Frankoculara aiddir.) Temmüz 0936 da Londra 19 (Hususi) — Barselonun üç gündenbe- ti devam- - eden - şiddetli bombardımanı bügün Hurmuştur. tCe yarısına kadar en- ındân — çıkarılan n adedi 1300 ü aştur. Bundan başka | 200 de yaralı vardır. Fransanın teşebbü Paris 19 (AA) iyetta hafilin teyid et e göre, Fransa hiî—l kümeti, Katalonyâda —s$vil — ahalinin fayyarelerle bombardımarı hakkında Salamanka hükümeti nezdinde - bu bombardımanların insanlık kanunları- Eylül 936 da Şubat 937 de İlkteşrin 937 de fna aykırılığını tebarüz ettiren teşeb- büslerde bulunmuştur, Fransız notasının bir suretine mut- tali olan İngiliz hükümeti de, Sala- manka makamları nezdinde aymi te- gebbüslerde bulunacaktır. (Devamı 11 inci sayfada) hal de hal,, Paris 19 (Hususi) — Büyük harbin sulh muahedelerini tanzim etmiş olan &- damlardan bugün İngiltere tarafında (Devamı 3 üncü sayfada) Facianın içyüzü Karısile kayınpederini öldüren genç neler anlatıyor? itam gazetesi bir makale neşrederek bun- dillerinin altında neyi saklıyorlar ? Alman devlet reisi “İkalyi ve Fransa ilö hududlarımız kat'idir, dedi. Fakat diğer hududlar ? Diğer taraftan İtalyan başvekili Avrapa kıt'asına verilmesi elzem olan yeni bir müvazeneden bahsediyar. Acaba bu iki fikir ve politi ka arkadaşı söyledikleri va söylemedikleri şeylerle birbirlerini Yazanı Muhittin Birgen Alman devlet reist Viyanada meşhur nutkunu söyterken (Yazısı ikinci sayfamızın Hergün sütunundadır) Yakınşarkın en büyük ordusu, Türk ordusudur,, Bir Mısır gazetesi “ Bu asırda yaşıyabilmek için kuvvetli olmak lâzımdır. Yakınşarkın bütün milletleri Türkiyenin verdiği misali takib etmelidirler ,, diyor Kudretli ve kahraman Türk ordusuna aid bir görünüş Kahire 15 (Hususi muhabirimiz yazı -|da uzun uzun Türk ordusundan bahsetti. yor) — Dünya işlerinin aldığı gidiş bu | Gazete Türk ordu ve donanmasının rada da efkârı Çok işgal ediyor. Mısır,| Abdülhamid devrindenberi geçirdiği dee askeri kudretinin yükseltilmesi için bir| virleri ayrı ayrı tedkik ettikten ve cum- takim tedbirler düşünüyor ve askerlik|huriyet devrinde yapılan şeyler hakkında ,meselelerine karşı halkta umum? bir alâ-|bir takım malümat verdikten sonra bu- ka uyanıyor. Bu münasebetle Al Mokat-| gün Türkiyenin en yeni tipte 1000 tayya- (Devama 11 ınci sayfada) mesaesssseesrsAAeARR AAA Milli tarihimizin meçhul kalan bir hakikati aydınlanıyor Vatan ve Hürriyet - İttihat ve Terakki Tarih Kurumu Belleteninin son çıkan nüshasında milli tarihimizin meçhul kalmış bir hakikatini aytımlatan çok mühim İki yazı İntişar etti. Bunlardan biri Profesör Bayan Âfet'in, diğeri Kars saylavı Hüsrev Saminindir. Tarih Kurumu Belleteni eli- mize dün geçliği için bu yazıları okuyucularımıza ancak bugün verebiliyoruz, İç say- falarımıza bakınız.

Bu sayıdan diğer sayfalar: