19 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

19 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Si Son Posta ——— — — ——— e —— Bcne 8 — No. 2140 Yaıı ule-l wıfonu ll?m CUMAm' 19 — MAB'I' 1938 İdare işluı tele(unu 20203 N“ 5 WNİ Avrupa ıkıncı harb tehlikesini de atlattı İngiltere, Fransa ve Rıısyanın Lehistanla Lıtvanya üzerinde yaptıkları tazyikler neticesinde ihtilâf şımdılık yatıştı Almanlarla Lehler ve Macarlar arasında gizli anlaşma mı var? Lehistan Litvanyayı ilhak ederek Memeli mahreç yaptıktan sonra SÖĞN Danzigi Almanyaya verecekmiş! Hasle eei Varşovada dün Lehistanın Litvanyayı ilhak etmekl PGŞİB muhabirimizin mektubları arzusunda bulundugu açıkça soylenıyordu GĞ R A İK Orta Avrupa tam Leh ordusu bir şaşkınlık içinde h udu d da bek ı Iynr Beklenilen şey galiba şudur: Polonyayı da içlerine Leh (lllimıtımı_înııı'_ı_ müddeli alarak Romanya, Macaristan bugün 3 de ve Yugoslavya arasında yeni bir pakt yapmak... [,ıhuıcı ve Litvanyayı gösterir harita vi C NM B V K a SON VAZiİYET nemee eee Bugünkü Avusturyadan bir manzara: E ski Avusturya ordusuna mensub zabitler Yaârı resmi bir Alman gazetesinin makalesi: “Yalnız Bi (Hm:';' h":'_î_“:_ ""';_';_'":”ı:m ei rt ulsl X yrrl amma, îekoılovıkyadıkl Alman ekalliyeti meselesinin halli | vizap :xîesııe bizen du eli hüllelir k::ıqınıı bile ölümüne acır. , e iktifa etmiyeceğiz. Bu memleketteki Macarların İden ve etrafımızda bizim vaziyetimizde| —Almanlarla-da dostuz; aramızda kük Lütvanya zabitleri mukadderatı ile de alâkadarız,, buı;.nnnlı:d :ıh:d yim. GEe tür kardeşliği var; fakat, onlar çok kuv« caristan, vusturyanın — vefatını lan | (Yazısı 11 inci sayfada) (Yazısı 11 inci sayfada) AAT . e vetli oldukları için bu kadar da fazla ya. kınlık pek hoşa glımıyoı Yalnız, Alman« ngıhz k abın esının akıb et Dün geceki cinayet Ğın“ B A b:b.ıml * '.':: ae M a haftaya belli olacak mekte ve kaç gündür pek az uyku üyüs siyaset bakımından babamız olsun birdi. Londra 18 — Röyter tebliğ ediyor: muş olan politikacıla rımın biraz emnie B"' a l "ı ıııı.ı yan! Fransuva Jozef, öldükten aqı a kardeşler arasında ihtilâf çıkarak Pırumınıu mel hı!.lmde bariz bir huzur. A GK lez karısını ve kain Hududlarda hazırlıklar lAY' rin metci xd olduğundln ve tadilât yıp ilması ihtimalinden bahsedilmekte. dir. Buna sebeb harici siyaşet İsukkında Chamberlainin alelâcele beyanatta — bu- lunmak istememesidir. Bit taraftan . işçi (Devamı il inci ıuy! da) pederini öldürdü Katil bu arada ustasını da yaraladı (Yazısı V1 inci sayfada) Hitler Rayhştag Meclisini feshetti 10 Nisanda yapılacak| * plebisite Almanlarda iştirak edecekler Berlin 18 (Husust) — Retchstag mec-| Eb lisi bu akşam Mareşal Göringin riyase-| | £ 'W _H_ v anlatan bu. yazıyı buügün 7 inci sayfa- B a YA tinde toplanmıştır. Avusturyanın — eski ? ğ BK südülkü büdüle İmatliz başvekilinin son resml (Devamı 11 taci sayfada) Çekoslovakya hududlarını ta kviyeye güden kıtaat ve liberal muhalifler ile hükümet partı- sinden olup ta Chambelainin heyecan ve gesaretli beyanatta bulunmamasından anlar » bunların arasında Çörçil de 'e diğer taraftan vaziyeti bütün _—""""Eı'i;'—îıî; ve Litvanyalılar Litvanya tarihini ve coğrafi vaziyetini

Bu sayıdan diğer sayfalar: