19 Mart 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

19 Mart 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmm” yedine? yıl No 7461 Cumartesi 19 Polonya, Litvanyayı işgale hazırlanıyor. Telefon: 2776 M. Hitler Uzun bir söylev verdi ve Rayiştağ meclisni feshetti _— Hergün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir — — — — — ZT Lehistan orduları dün ecedenberı inailt HL STT Litvanya hudutlarında ılerı hareket emrine intizar ediyorlar Polonyanın her tarafında nümayişler oluyor. Litvanya hudud- İarının kaldırılmasını istiyorlar, ileri harekâtbaşlar başlamaz, Litvanyanın payitahtı bir günde işgal edilecektir Litvanya topun ağzında —_F_——;—r—*— Sapasr Üa ae Mareşal Ricg Migli Varşora, 18 (Radyo) — Polonya Üyen meclisi, bugün Öğleden sonra, fevkalâde bir toplanlı yapmış ve Hariciye Nazırı Kolonel Bekin ha. TCf siyasat ve Polonya ile Litvanya arassnda başgösteren ihtil daki izabatım dinlemişti şam aaat 21 de bir ültümstom rildiğini ve bu ültümatoman, yarın vsat l 'de sona ereceğini ve ülti. metomda istenilen — hususat, tadil edilmeksizin kabul ol: donya ordusunun cebir ve «ilâha dayanımak suret ya topraklarına — gireceğini — söyle miştir. Lebistan matbast, uzun meke» İeler yazmakta ve Litvanyaya karşı piddetli bir lisan kullanmak tadır. Polonyanın her — tarafada — Lik JAPONLAR Kanton şehrini tekrar bomdar- dıman ettiler ş...h.. 18 (Radyo) jepon dan I..ııııdaı sonra, bugün de Ha Şizçen saptedilmiştir. İspon ordalarının, Longay İsti ksmetinde ilerlemekte devam ottik: leri baber veriliyor. Şanghay, 18 (Radyo) — 80 je Poo' tayyaresi, Kaaton tayyare ik tasyonlarımı bombardıman etmişler ve bin bomba atmışlardır. Atılan Bombalar, mühim basarat yapmıştır. 'Ilyı aleybine nümayişler — yapıl. makladır. Varşova, 18 (Redyo) — Polonya millt lideri Mareşal Riç Smigli, re- e büyük bir erkâmharbiye lduğu balde bugün Litvanya hududlarıma barek, Mareşal Riç terabüratla uğurlar Varşova, 18 ( Riç Smigti, Yilinya; istesyonda Litvanya hu beidat başlamış 'a küvvetleri bududa 8 (Radye) — Vilinyaya gal Riç Smigli, erkâ. iyeti ile beraber meçkul bir hareket etmiştir. Vilinya, Karakoda ve deba bazı Hitler, dün akşam Rayiştag meclisini feshetti Yeni intihabat, Nisanın 10 unda ve Avusturya- nın da iştirakile başlıyacaktır. Hitler nutkunda neler söyledi? büyük çehirler halkı, mümayişler yapmakta ve Lüvanyaya karşa harp açılmanını istemektedir. Uzoml el kâr, Lüvanya hudud. Tarının kaldırılmasın' ve Polonyanım Beltik — denizine — çıkmasımı — iste- mektedir. Varşoya, 18 (Radyo) — Mareşal Riç Smigli erkânıbarbiyesi ilo bir. likte Lüvanya hbududlarına 25 ve Rus hududlarına 50 kilometre me- safede bulu: n Hadudlarda bü. yük bir yardır. Varşova, 18 (Radyo) — Polonya bükümetiş budud hüdisesini tetkik için bitaraf bir heyetin teşkili hak- kında Litvanya bökümeti tarafından vukabulan teklifi reddetmiştir. — Sonu 8 nci sahifede — M. Hitler arkadaşlarile beraber.. Berlin, 18 (Radyo) — Ra: tag meclisi, bugün fevkalâde içtimamı akdetmiştir. Berlin, baştanbaşa bayrak- larla donanmış, büyük — cadde- lerin hepsine hoparlörler kon- muştur. Hitler, Başvekâletten ayrıla- rak Rayşitag meclisinin topla- nacağı Operakroöle — giderken yüz binlerce hâlk - tarafından coşkun bir surette alkışlanmıs ve müşkülâtla yoluna devam eylemiştir. Hitler Operakrolün - kapısın- dan girerken Mareşal Gorııı tarafından karşılanmış ve Ilkı' tufanı arasında salona - dahil ıçlımııud. Avusturya Satalteri - İnguar ve sabık Avusturya nazırları da hazır bulunuyorlardı. Hitler, doğruca kürsüye çık- miş ve evvelâ, Avusturya sabık Başvekili İnguarla arkadaşlar rını selâmladıktan ve yaptıkları büyük hizmetten dolayı kendi« lerine teşekkür ettikten sonra, Rayiştağ meclisini feshettiğini bildirmiştir. Hitler, müteakben söze baş- ve uzün bir nutuk irad eyle- Miştir. Hitler ezcümle demiştir ki: — Bu asır milliyet asrıdır. Düşmanlarımız, şimdiye kadar başka devletler için tasvib et- tiklerini, bizden daima deriğ et tiler. Vilson prensipleri, daima ve bililtizama Almanya — aleyhine tefsir edilmi, Ben daim ümidvardım. Ve şu kanasti besliyordum: Sonu 8 inci sahifede — İngilterede Yüz bin kişi gönüllü olarak tayyareci yazıldı Londra, 18 (Radyo) — İngilte- teşkilâti birkeç gönüllü tayya Tei BZ eei S Kd belediye relslerile birlikte balka İsvanva, artık baştanbaşa —e SESELEETETA AA EEEEEEEEEEAZEERİNEZ Avam kamarasında NLDK GN ZPSRETLOR ere, hâdiseleri takibediyor Muhalifler, Çekoslovakya mesele- sinde İngilterenin Fransa ile beraber yürümesini istiyorlar Loid Corç Düân Parise vardı ve Pol Bonkurla konuştu M. Loid Core Paris, 18 (Radye) — Loid Corç. bogün boraya muvasalat — etmiştir. Gezeleciler, Tagilir Başvekilini siyaret ederek beyanat — istemişlerse de keadisi birçey söylemek İstemes iş ve öğleden sonra FPransız Haris ciye Nazıcı Pol Bonkuru ziy: rek uean müddet kocuşmuştı Londra, 18 (Radyo) — Avam kamarasının bugünkü içtimaın- da * Çekoslovakyaya — yardım Mmeselesi yeniden meviüü Bali- solmuş ve uzun münakaşalara yol açmıştır. Liberal mebuslardan B. Man- del; Fransanın, Çekoslovakya tecavüze uğrarsa derhal yardır mına şitap edeceği hakkındaki notasına İngilterenin nasıl bir cevap verdiğini sormuştur. Başvekil Çemberlaya şu ce- vabı vermiştir. — Bu notada Fransa” hükü- meti bizden cevap istemiştir. Yalmız malümat vermiştir. Ge« çenlerde de söylediğim gibi hükümetimz — hâdisatı büyük bir dikkatle takib etmektedir. B. Mandel, Başvekilin bu sözlerinden sonra tekrar kür- süye çıkmış ve İngilterenin bu bususta bir karar — vermesi lâ. zımagaldi ğini, ve, ancak, höyler likle dünya salhunun — muhafa. za edilebileceğini ihtar eyle. miştir. İşçi - partisinden Beyker de Başvekilin bu mesele hakkında açık br cevap vermesi lüzumur nu hatırlatmış ve tecavüze ma- ruz kaldığı takdirde Çekosle.- vakyanın — yardımına koşacak Fransaya teminat - verilmesini istemiştir. B. Çemberlaya bu mesele — Sonu 8 inci sahifede — mezbohava döndü Barselon şehri, 48 saatte 16 defa bombardıman edildi gün, n, atılan bombalardan 600 kişi parçalandı. Enkaz altında kalanlar da başkal.. Dün ve evelki Muhtelif vergilerin tahsil müruru zamanı Maliye Vekâletinden vilâyete mühim bir tamim geldi BMuhtelif vergilerin tahsil mü- memleketlerde bıılııınlıı için tahı sil müruru ramamı on sevedir.) Des ailmekte ve tadilden evelki 78 inci yab) tabiri muaddel metninde — (kat'ileştiği melı line koaulmak eyretile esasa âr olmuyan bir değişiklik ya r. Ber iki zaman srasıda mürurü zaman müddeti ve başlangıcı noktasından hiçbir — lark yoktur. Bo itibarla 2395 numaralı kanunun mer'iyet mevkiine konulda. — Sonu 7 inci sahıfede — Barselon, 18 (Radyo)— Düne kü bombardımanlardan sonra, bütün Barselon halkı, bugün matem içinde uyanmıştır. muhe telif mahallelerin uğradığı h- sarat, hakikaten yürez acısıdır. Şehrin birço: yerlerinde na- kil vasıtaları - işliyememektedir. Bunun sebebi, yolları ” kapatan enkazdır. B.rçok büyük binalar, tamamen yıkılmıştır. — Zabıta, halkın sokaklarda dolaşmasına mani olmakta ve hükümet, cad- deleri enkazdan temizlemekle meşgul bulunmaktadır. Löndra, 18 (Radyo) — Cums huriyetçi İspanya silâh ve mü- bimmat satın almasına müsaade edilmesini Amerika hükü netin- dea istem ştir. Bu müracanta ne cevap verileceği benüz belli değildir. Barse'on, 18 (Radyo)— Cüm huriyetçi İspany | kabinesi, bu- gün fevkalâde bir top'antı yap: — Sonu 8 inci sahifede — 5EŞTE K A YU a

Bu sayıdan diğer sayfalar: