19 Mart 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8

19 Mart 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: | Litvanya B: “aşağıdaki resmi tebliğ — Sabife &8 Polonya - —— .— — Başı | inci sahifede — Londra, 18 (Radyo) — Lit- vanyanın bura sefiri, bugün İn- giltere Hariciye Nazırı Lord Halifaksı ziyaret etmiş ve Po- İonyanın takııdığı vaziyet hak- kında malümat vermiştir. Alâkadarlar, İng lterenin Var- şova selaretine bazı emirler ver- diğini iddia ediyorlar. İstanbul, 18 (Hususi — muha- birimizden: Telefonlağ — Son gelen haberlere — göre, Polonya ile Litvanya arasındaki — ihtilâf kâd bir safhaya girmiş bulun maktadır. Moskovadan gelen bir. ha berde, Polonyanın Litvanyaya karşı harekete geçtiği takdirde Kızıl ordunun da Po önyaya mü- kabele edec:ği ve Ltvanya or- dusile birlikte çarpışacağı bi d.rilmekted r. Varşova, 18 (A.A.) — Gece neşre- dilmiştr: Polonya hükümeli tesbit edi- lea mühlet zarfında bir cevap beklemektedir. Tebliğde tesbt edlen müddetin uzunluğu tas- — rih edilmemektedir. Böwisyon toşkili bakkındaki — loryanın tekliflerini — 22 de Kaunasa gelmişti: İyi haber alan mahleller va- ziyetin ciddi olduğunu sakla- mamaktadırlar. — Ültimatomun metni ihtilâf hakkında enerjik tefsirlerde bulunulması ve Po lonyanın Litvanya ile gayri ta- bi diplomatik — münasebetler idame etmesine imkân bulun- madığı noktasında israr edil- mesi hususunda matbuata ta- limat verilmiştir. Zanvedildiğine göre matbua- to bu hücumundan maksad Litvanyayı korkutarak onun Po: kabul et meğe icbar etmektir. Kaunas, 18 (ALA.) — Havas Ajans'nın muhabiri” bild riyor: Luvannanın muhtelit bir ko- tek. Hire Polonya tarafından veri- len cevap Tellin yolile at Bu cevap altı noktayı ve 48 saat- lik müddet. (ht va eden hakiki bir ültimatomdur. Litvanya kabinesi derhal top- lanmıştır. Varşova, 18 (Radyo) — Po- — lonya meti; - Litvanyanın mukabil şartlar dermeyan et- mek süretile vereceği notayı, Polonyanın üt matomunu red- detmiş gibi teâkki edecek ve ikite bir ültimatom vermeden ordusuna ileri hareket emrini — veretektir. Kovno, 18 (Radyo) — Lit- vanya diyet meclisi, yarın top- lanacak ve Polonyanın ültima- — tomuna verilecek cevabı tasdik edecektir. Litvanya cumhurreisi, halka hitaben bir. beyanname neşre- — decektir. Bi beyanname heye- canla bekleniyor. Varsovar, 18 (AA.) — Ha- | neye Nazrı B. Bek Lehi “Ltvaayı hudud h“'âllerile kadar oarac Lehistan hükü:- — met) tarafındaa yap lan demarş hakkında — malümat — vermek üzere arka arkaya İtalya, A manya, Fransa ve İngiltere bü- yük elçilerini kabul &tm ş'ir. Kavnas, 18 (A.A.) — Litvan- hükümet: pek büyük bir ecan tevlid etmiş olan Po- mya notası hakkında Sövyet ORousva da dahil olduğu halde — büyük devletlerle istişarelerde bulünmaktadır. Vüarşovı, 18 (Radyo) — Po- loniy nin motörize edilmiş kita- "“'1- Litvanya — hudüdlarında ekliyorlar. Verilen ültimatom. yazılı hususat — Litvanyaca bul edilmezse, bu ordular, ki -— Avam Kamarası —-Başı 1 inci sahifede — hâkkında evelce yaptığı beya- fata yeni sözler ilâvesinden itatina' eylem ştir. Londra, 18 (Radyo) — Avam kamarasının dünkü — içti Lotd Çürçil bir nutuk mek üzere kürsüye çıkınca sa- min localardan ve tribünlerden yüzlerce kâğıd atılmış ve din leyiciler: — Çemberlaya gitmelidir! Diye bağırmışlardır. Nüma- yişçiler polise mukavet etme- den salondan — uzalaştırılmış- lardır. Londra, 18 (A.A.) — Royter tebliğ ediyor: Parlâmento mehalilinde bariz bir huzursuzluk görülüyor. Ve kabinede bazı ihtilâfların mev- cut olduğundan ve tadilât ya- pılması ihtimalinden bahsedil- mektedir. Buna sebep harici siyaset hakkında Çemberlaynın alelâcele beyanatta bulunmak istememesidir. Bir taraftan işçi ve liberal muhaliflerle hükünet partisin den olup da Çemberlaynın he- yecanlı ve cesaretli beyanatta bulunmamasından kızanlar ara- sında Çurçıl de vardır. Diğer taraftan vaziyeti bütün inceliklerile tetkik etmeden Âv- rupa siyasetinde fevkalâde mü- him bir rol oynyacak olan beyanatta bulunmamağa azmet- miş olan Çemberlayn düşünü- yor. Şurası muhakkak ki Çem- berlaya Avrupanın karışık min- takaları işinden tımamile ayrı kâlmak ve bu işlere doğrudan doğruya karışmak - yolları ara- sında mutavassıt bir rol araş- dır. Eğer iki şıktan birini ihtiyar etmek zarurelin- den kaçınmazsa böyle hareket etmek azminde bulunduğu aş- kârdır. Binaetaleyh vereceği ka- rarın neticelerini daha evelden iyice hesap etmek ve bügünkü şartlar içinde diğer devletlerin temayüllerini öğrenmek arzır sundadır. İşte Çemberlayn ile diğer kâ- bine arkadaşları ve taraftarları Harasında bütün müşkülât hura- n çıkmaktadır. Maamafih şim- dilik kabine azası arasında ih- tilâf yoktur. Londra, 18 (ALA.) — Avam rasında Polonya ile Litvan: ü miza dolayısile hükü m Mlletler Cemiyeti mukavelenamesinin 2 inci mad- desinin 11 inci fıkrasına tevfi- kan bu cemiyet konseyinin der- hal toplanmasını istemek ve konseyin mümasili bir n'za mü- nasebetile takip etmiş — olup 1935 — teşrin cvelinde — Yuna- nistan —Bulgıristan harbine mani olmak gibi bir net ce ver miş olan usulun aynini takib et- mesini istemek tasavvurunda olup olmadığına dair sorulan bir Saâle cevap veren B. Çem- berlayn: —İngiltere hükümet'nin iki alâ. kadar hükümet ile temas ha- linde bulünduğunu — ve - teklif olunan usulün kabili kabul ola- cak derecede seri olduğuna halihazırda kanaati olmadığını söylemiştir. Maamafih hükümet vaziyetin inkişaflarını — takib etmektedir. Varşovadaki — İngiliz sefri bu mesel*hin daha geniş talep'er ki | derhal L ivanı azisine gire: | rek ileri harekâta başlıyacak- lardır. Mareşal - Riç Migl orduları teftiş etmişti Alakadarlara göre, orduları, yarın ileri harekâta başlarlarsa, bir günde Litvan- yanın payitahtı ölan Kovnoyu işgâl etmiş bulunacaklardır. Polonya #ĞKLR aa için bir bahâne olarak kullanıl. mıyacağını ümit etmekte oldu- gu noktası üzerinde Polonya hükümeti nezdinde ehemmiyetle durmuştur. Londra, 18 (A.A.) — Avam kâmarasında söz Vinston Çörcil şayanı dikkâat bir sara- hatle İngiliz donahmasının müb- rem ihtiyaçlarıni anlatmış, İtak yanın Akdeni» ve Kızldenizde dürmadan — tahkimat — yaptığı koktasında israr ederek bu tah: kimâtın — şüphesiz İngilterenin iyiliği için yapılmadığını söy- ledikten sonra İngiliz amiralliği ve İngiliz milletinin bu hususta daitma Mmüteyakkız balunması lâztügeldiğini' ilâve eylemiştir. Bunun'la beraber hatip İngiliz donanmasının kendisine verile- bilecek olan vazifeleri başara- bilecek bir vaziyette olduğan- dan emin bulunduğunu tasrih etmiştir. Çörçil, netice olarak deniz meselesi hususunda İngiliz ve Amerikan hükümetleri arasın- daki münasebetlerde kayde şa- yân bir salah husüle gelmiş oldüğünü beyan etmiştir. Amirallik sivil Lorda Leveyn hükümet hamınâa cevap vererek torpido muhripleri noktai naza. rıhdân Vaziyetin bihassa şâya- ni memnüniyet olduğuna dair mecl se teminat vermiş ve âami- mirallikte harp haliınde ticâret gemilerini teslih edebilmek için mühim miktarda tayyare topu mevcud olduğunu — ilâve eyle- miştir. Parlâmento bundan sonra büdeenin deniz komisyonuna gönderilmesi hakkında amele partisi tarafından yapılan tek- teklifi 114 reye karşı 241 rey ile reddetmiş ve büdce kabul olunmuştur. 18 Mart 1915 — Başı 7 inci sahifede — gemilerden indirilen şalüpalar, felâketzedeleri birer birer top- ladılar.. Bu hücuma karşı Türk mü- dafaası o kadar şiddetli oldu ki, bundan sonra düşmanın Ağa- memnun, Lord Nelson ve İnfi- leksibl zırhlıları da yaralanarak hattı harp haricine çıkı mecbut kaldılar. Fakat taannüt devam ediyordu. Düşmanın, boğazı rek bataryalarımızı Nî:ı ıefıı:ıîden vurmak teşebbüsü akim kalın- ca, cebri hücum bu defa da karanlık limana teveh edildi. İşte ba tevcih neticesindedir ki, Hamidiye bataryası kuman- danı Hilmi beyin tarif edile- mez bir şehametle ve dört bu« çuük saat devam eden bir mu- harebe neticesinde İrreg stibl zırblısını batırdığını gördük. Bu zırklı, topları suya gömü- lünceye kadar Hamidiye batar- yasına mukabelede devam etti. Denizcilik tarihinin ender kay- dettiğ bir salha yârattı ve gemi kumandanı Hilmi beye lâyık bir muhasım — olduğunu ortaya koydu. midiye bataryası ile bu gemi arasındaki çarpışma, tarif edilemez kahramanlıklar sahnesi ile doludur. Zırhlı, ak- şam gürüba döğrü tamamen sulara gamüldü_ Düşmanın büyük taarruzunun akin kalmasında, Nusret ge- misinin bir gece evel Seddül bahir.Kumkale arasına — torpl döşemesinin de — oynadığı — rol pek mühim olmuştur. Nusretin kumandanı Nazm kaptan, 17 mart çecesi karan: lıktan istifade ederek ve bütün gemi mürettebatı — hayatlarını tehlikeye atarak, daha doğrusu muhakkak bir ölümü kabu ederek üsten ayrılmışlardı Sonu var t ANADOLU ” İ çN Şuşnig Ve zevcesi Kontes kayboldular M. Suşnig Belgrad, 18 (Radyo) — Avustur. yanın son Başvekili B. Şoşalg bir. denbire ortadan kaybolmüşlar, — Bü. tün taharrlayta Tağmen Dr. Şupaigin nerede baluadüğu Bu mesele — bir 1 miştar. Viyasa, 18 (A.A.) — Şuştig ile evlendiği söylenca Kontes Fegger Von Zerninin kaybolduğu söylen. diz. Konteş cuma — akşamı evinden çıkmış ve ondan tonra artık kendisinden — baber — alımamamıştır. Döstlarından bozuları kendisinin Şuj: niğ ile birlikte Belveder sarayında bulunduğunu zannetmekte iselet de bu Büsusta heşüz kat't melümat alınamamıştır. Konterin saklandığı veya hudüdu göçmele geçmeğe ub Taştığı zannedilmektedir, Hayat ucuzluğu Profesör Loran İz. mire de gelecek Tstanbul, 18 — (Klusust) — Hayat utuzluğu için tetkikat yapmak ve ba hususla raport hatırlamak — Üzere leviçteden davet — edilen — proferör Lorun şehrimize gelmiştir. Profesör, yehrimizde ve Ankara da tetkiklerini bitirdiklten sonma İ mire de gidecektir. Ziraat Vekâleti İstanbul, 18 (Hususi) — Zi- raat Vekâleti, yurdun her tara- fında yaptırdığı esaslı tetkikler neticesi olarak, memleketi on mahtelif ziraat mintakasına ayır- buralarda birer ziraat istasyonu kurulacak, bu istasyonda bulunacak memurlar koylülerin fenni bir şekilde ve topraklarının kabiliyetine göre, ziraat yapmalarını temin eyliye- cektir. Ziraat Kongresi Nisanin on sekizinde toplanıyor Ankara, 18 (Hususi) — Bü- yük ziraat kongresi Nisanın on sekizinde burada toplanacaktır. Kongre hazırlıkları ilerlemekte- dir. Muhtelif şehir ve mintaka- lardan ziraf durumlarına ve ih- tiyaçlarına ait mulfassal rapor- lar gelmektedir. Başvekil B. Celâl Bayar. bu- gün Zıraat Vekâletine gıderek kongre hazırlıklarını tetkik et miş ve izahat almıştır. Tirede bir yaralama vak'ası oldu — Başı 4 üncü sahifede — Dem ştir. Hem bu sözlerden ve hem de daba evel kahveci Mustatfanın anasına aid olup ta kestireme: diği zeytin ağaçları meselı den muğber olan Mehmed çık: miş olduğu kahvehanenin kapı- sından birdenbire geri dönerek tabancasını çekmiş ve ateş et. meğe başlamıştır.. Bu sırada Üzerine atılan kahveci de vw rultmuştur.. Etraftan — yetişenler derhal Mehmedi — yakalamışlardır. Vı- tuan Mustafx Bağrıaçık memleset has a resne kaldiril Mmıştır. Tahsikat deva n etme * tedir. A. Bağa Tire İspanya artık baştanbaşa mezbahaya döndü —a ae ea — — — Başı 1 inci sahifede — | miş ve General Franko layya- | relerinin dünkü bambardıma- nında vukua gelen hasarat et rafında müzakerelerde bulun- Müştur. Paris, 18 (Radyo) — Barse- lona doğru giden İagiliz ban- diralı Stohod vapürü, Serber bürnü — açıklarında — ihtilâlciler tarafından borabardıman — edil: miştir. Vapura atılan bombü- lar, yangın husüle getirmiştir. Fransa - sahillerinden alınan hâberler, vapurun — yanmakta olduğunu - bildirmektedit. Tak silât alınamamıştır. Londra, 18 (Radyo) — Fran- sanın bura sefiri Korben, bu- gün İagiltere Hariciye Nazırı Lord Halifaksla konuşmuş ve general Franko nezdinde Fransa ve İngiltere tarafından müşterek bir demarş yapılarak, - silâhsız hirlerin bombardımanına mü saade edilmemesini teklif eyle- miştir. Salamanka, 18 (Radyo)— İh: tilâlcilerin resmi bir tebliğinde Almanya ve İtalyadan gönüllü geldiği hakkındaki haberler tek- zip edilmekte ve bir seneden beri hariçten ihtilâlci Ispanyaya hiçbir gönüllü girmediği kay: dolunmaktadır. Perpinyan, 18 ( Radyo ) — Fransa, kendi hudutlarında ter- tibat almakta ve İıpıııyı hâdi. selerinin, Fransaya aksetmemesi için dikkat etmektedir. Hudutlar tamamen kapalı ol. duğundan, bugün ne Fransadan İspanyaya ve nede İspanyadan Fransaya şimendifer gelmiştir. Takyidat, son derece sıkı ve dikkatlı devam etmektedir. Loadra, 18 (Radyo) — Star gaz Almanyanın, ihtilâlci- lere silâh, mühimmat, top, tay- yare ve asker göndermekta devam ettiğini yazıyor. Yedi Alı nakliye gemisi bugün Pasaje limanına gelmiş ve mühim miktarda — silâh çıs karmıştır. Hamburg limanında da on iki nakliye gemisi İspanya için mühimmat almaktadır. Salamanka, 18 (Radyo) — Ihtilâlcilerin bombaladıkları İh- giliz vapuru, ateşler içinde Lon: ca sahillerine kâaraya oturtul- müştür. Vapur, yanmakta de- vam ediyor, mürettebat vapur- dan salimen çıkmışlardır. Paris, 18 (Radyo) — Barse- londan bildiriyor: İhtilâlcilerin hava kuvvetleri, bugün beş defa şehri bombar- dıman etmişlerdir. Hasarat, ta- rTif edilemiyecek kadar — mü- himdir. Dün ve bugün atılan bomba: lardan altı yüz kişi ölmüş ve bin kişi yaralanmıştır. Enkâaz altında kalmak tile ölenlerin miktarı tesbit edilmektedir. Kasteloj kasabasına atılan bombalardan biri, Çekoslovak- ya konsoloshanesine isabet et miş ve binayı yıkmıştır. Vinaroz şehrindeki Fransız konsolosu da. atılan bombalar- dan parçalanmıştır. Barselon şehrinin, kırk sekiz saât içinde on altı dela bom- bardıman edild ği bildiriliyor. Katalonyı hükümeti, fevkal- âde bir konlerans yapmış ve htılâicilerin son laarruzlarını, barba ca bir tecavüz olarak tavs f eylem ştir. General Frankoya - aid taye yareler, Mıdrid.ş&hr ni de bom- bard man süre. ayrıca etmeğe teşebbüs et- im şlerse de, Madz d şeh indeki teyyare Vopsarna n aceşile kar- şılaşmışlar ve — programlarımı tatbik edememişlerdir. Berlin, 18 (Radyo) — Gene- ral Franko orduları, Kaspe şehr riti işgâl ettikten sonra, Çekoz- lovak, Rüs' ve Fransız fabrika» larından çıkan mühim miktarda silâh elda etmişlerdir. İhtilâlciler, bu şehirde bul* dukları Komünistleri esir etmiş- lerdir. Hitler_,dı'ı—naham Rayştag meclisini feshetti Uzun bir nutuk söyledi — Başı J inci sahifede — Cebir, tazy.k ve adaletsizlik, hiçbir zaman devam edemez. Yedi milyonluk bir Avas tu'ya, hiçbir. zaman büyük Al manyadan uzak kalamazdı. Bu kardeş devlet, daima bizimle birleşimek istiyordu, Kaldı ki, Avusturya, bildiğimiz hale geti- rildikten sonra yaldız yaşaya- mazdı. Demokratlar, kanlı hâdiselere seyirci - kalmağa alışmışlardır. Nitekim, İspanyada kürban gi- den yarım milyon insan için bir para bile vermemişlerdir. Onlar; yalmız, bir Yahudinin öldüğünü gördükleri gün telâüş gösterirler. Bünlar, yirmi sene evel, yalniz bir isim için bırak tıkları Avustüryanın, bir takım hâdiselere sâhne olmasını istes diler, Sar, bizim için bir misal teş- kil eder. Sar yalıız dördü Fransız olduğu halde orada da kendi arzülâ: rına göre hareket etmek istes diler. Fakat arkadaşlar; Alman- lâar için de adalet vardır. Zira milletleri Allah yaratmıştır. , Hitler, nutkuna devam ede- rek, Avasturyanın, Almanya ile birleşmekten başkâ bir çare büla: madığını, Bergezhafende — vazi yeti Şuşnige olduğu gibi anlat- tığını ve Avusturya ahalisinin arzusu karşısında lâkayd kalar mıyacağını söylediğini, halkın cereyanına karşı — durulduğu takdirde Avusturyada kan dökü- leceğini beyan ettiğini, şubatın 20sindeŞuşnigeelini ruyü kabul görmediğini ve Şuş-” nigin kendi ketdine “ve- hiç. hazırlanımadan — bir. — plebisit ortaya attığını ve bünün üzeri« ne derhal harekete gelerek, bir damla kan dökülmeksizin Avus- turyanın ilhakını temin ettiğini İŞuşnigin, bu derece seri bir mu- vaffakıyet ümit etmediğini Avus- turyayı, ikiaci bir İspanya öb maktan kurtardığını söyemiş ve şiddetli surette alkışlanmıştır. Hitler, sözlerinin sonunda, Polonya, Yugoslavya ve Maca- tistana teşekkür ettiğini İtalyanın hareketini ün: iyak gağını ve İtalyan hudutlarinin, Fransız hududları gibi - olduğu vaziyette — kalacağı hakkında Mussoliniye temihat verdiğini töylemiş, Almanya-İtalya dost luğunun, ebedi - olduğunu ve bu sözünün; Alman — milletin'n sözü o duğunu ilâve etmiş, nis savin TÜ unda yeni intihaba- t, arlik bir. A- marıya mecüd öldüğünü ba> t yap lacağ yar timiş v şiddetli alkış ar Brasında süzücü bitirimişt ı. halkının — yüzde —— attığı halde — |

Bu sayıdan diğer sayfalar: