19 Mart 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

19 Mart 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TÜ 19 MART cumm'r_sl 1938 RKDİLE 3337 AD AAA SEZ D ee el GÜNDELİR qIYAss.L G-AZETE: Litvanya İle Polonyanın Arası Fevkalâde Gerginleşti. İ | Litvanyaya 48 Saat Mühlet Verildi. lngilterefl Habeşistanın İlhakını Fiilen Tanıdı. —x FERŞAMUR TTTT AAEDA 1 LNUN CKD LAR SOLAMAAĞIRDAN A üA İ SETELEY SERAEM AA Sovyet Hariciye Nazırı, Son Vaziyetlerin Tehlikeli Bir Hava Yarattığını Söyledi. İngiliz Başvekili İle Bazı Partiler Arasın- da İhtilâf Çıktı. Avam Kamarasında Dinleyiciler: “ « Çem- berlâyn Çekilmelidir.,, Diye Bağırdılar. ı Varşova, 18 (A.A ) — Hu dütta bir Polonyalı aeferin öldürülmesinden dolayı Po Tonya ile Litvanya arasında —a diplomatik ve — demiryolu posta münasebetleri kesil - miş ve Polonya bu müna- | sebetlerin - başlaması, Hayvanlardan Alınan Vergiye Dair Lâyiha.. Buna Dairbir Kanun Lâyihası Hazırlanarak Büyük Millet Meclisine Verildi.. , Şt 40, sığır. inek GÜ, manda Madde | — 2897 Numa talı ve 20 1 1936 tarihli kanunun birinci maddesi aş ağıda yazılı şekilde değişti Tilmiştir: Türkiye cumhuriyeti hu düdü içinde bulunan koyub, kıl keçi, tiftik keçi, siğir, İmek, manda, deve ve do Muzların sahipleri bu kanun Müucibince vergiye tâbirdir ler. Vergi mükellefiyeti her Yil kayıt müddetinin girme Siyle ertesi mali yıl içinde bağlar. Mali yil / girdikten *onra ecnebi memleketler- den Türkiyeye ithbal edilen Ayvanlardan o yıl içib ver | Bi alınmaz Madde 2 Aynı kanu Bun ikinci maddesinin b. © gağıda yazılı çe Değişen B lıkıısı b) Bu kanun muctbince hayvanların kaydına başlan: diği tarihte henüz iki yaşını bitirmemiş sığır, inek, man- da ve develer, Değişen & Fıkrası: ükümetçe tayin oluna cak Şartlar deiresinde mem leket iç ve dışından tedarik dııllp damızlık oldukları res- İ vesikalarda teyid olu: boğa, tekke ve H:c'"- DA Değişen E Fıkrası: vlet, vilâyet ve beledi- yelere aid hayvanlar, Madde 3 Aynı kanu sunun 18 i6ci maddesi aşa- üda yazılı şekilde değiştiril Miştir: Vergi hayven başına aşa hizalarında yazılı mik darlarda alınır: Merinos koyunu 20, tiftik. | keçi 25 koyun — 30, kil ke- | | jandarma 75, deve, domuz 100 Madde 4 Aynı kanu- nun 26 incı maddesi aşağı daki şekilde tadil olunmuş tur: Köy muhtar ve ihtiyar meclisleri azasına ve beledi yece kayıd vazıfesini, yap makla tavzif edilenlere köy veya mahallerin kayıd def terlerine kayıdlı hayvanlara göre tabakkuk eden vergi miktarının yüzde ikisi nis- betinde ve yoklama işlerin de — çalıştırlan memurlara Yandarma zabit ve küçük zabitleri dahil) da ücretleri nin veya emsal hasılı - ile birlikte maaşlarının birer ve efradına da Üüç aylığı nisbetinde iktamiye verilir. Yoklamada fevkalâde gay:- retleri görüldüğü — valilerce, tasdik olunanların ikramiye lerine, meydana çıkardıkları kayıd harici hayva hakkuk eden vergilerinin yüzde onuna kadar, Maliye Vekâletinin tensibiyle zam yapılabilir. Ancak bu zam lar birinci fıkraya göre ala cakları miktarının bir katı nı geçemez Nâfusu iki bin ve daha aşağı yetrlerde dokuzuncu madde mucibince kayıd def- ekalliyetler rejimi hakkında anlaşmalar yapılmasnı, Litvan: ya kasunuesasisinde Vilna | şehrinin hükümet merkezi olduğu maddesinin kaldıriıl- ması - istenmiştir. Ölen ne ferin ailesine tazminat veril- mesi içinde birnota ve kırk sekiz saat mühlet vermiştir Varşovada, Litvanya aley: hinde hümayişler yapılmış ve Litvanyanın Polonya ile birleştirilmesi — istenmlştir. Sovyet Hariciye Komiseri Lidvinof bu vaziyetin tebli- keli bir hava yarattığını söylemiş, İngiltere ve Fran sa da Polonya nezdinde te şebbüslerde bulunmuşlardır Royter Ajansı, harici si yaset hakkında İngiliz Baş vekili Cemberlâyenin alel- acele beyadatta bulunma- mak istemesinden mütevellit işçi Liberal muhalıfieri hü: kümet partisinden bir kıs mile Başvekil arasında ihti İâf — çıktığı bildirmektedir. Landra, 18 (A.A ) — İngil tere, Habeşistanda — İtalyan kontrolu altında bulunan kır sımlarda İtalyan hükümeti ni flilen tanımıştır Kaunas. 18 — (A A,) Resmen bildirildiğine göre 15 kişilik bir Polonya müfre zesi Litvanya arazisine gir iniştede — Litvanoya — hudut muhafızlarının — müdahalesi özerine çekilmiştir Varşova, 18 (Radyo) Polonya hükümeti, bu ak şam Litvanyaya bir ültima tom vermiştir. Bu ültima tomda, şu altı madde var dir: ı İki devlet arasında. | ki siyasi münasebatın der | hal başlaması. terine dahi! edilmemiş olan | hayvanlar hakkındaki malö matını — bildirmiyen — köy muhtar ve ihtiyar meclisleri ezasiyle belediyece kayıd muamelesini yapmakla tav- zif edilmiş olanlara köy ve- ya mahallerinde — yapılan yoklama üzerine kaçak hay van bulunduğu takdirde ik ramiye verilmerz. Madde 5 Aymı kanu- nub 31 inci maddesi aşağı- ( Sonu ikinci sayfada ) 2 - Demiryolu ve posta münakalâtının iadesi, 3 — Litvanyadaki Lehli lere serbestiyet verilmesi, 4 — Bir ticaret mushe desinin akdi için hemen mü zakerelere başlanması, S — Litvanyanın temel yasasında Vilna — şehrinin, Litvanyanın payitahatı ol duğuna dair maddenin kal. dırılması, 6 — Hudutlarda öldü rülen neferin ailesine tazmi- nat verilmesi; Litvanya babinesinin isti fa etmek üzere bulunduğu söyleniyor. Avu t.ırya' Sııınılliıı idaresi llııın- Yaya - geçti, Viyana, 18 (A A ) Avusturya ştimendüferleri Alman idaresine geçmiştir j Alman ve Avuslurya merkez l bankaları da birleştirilmiştir. | Çekoslarakya kabinesi düşüyor | Prağ, 18 (Radyo) - Çe koslovakyadaki Almahların Balıkesir Memleket Hastahanesi La- bratuvarında Olan Bir İnfilâkta Bir Doktorla Bir Hemşire Yaralandı. ON İKİNCİ YIL SAYI; 3807 Belediyelerde İkraz Sandığı Kurulacak.. hipleri de istilade edebilecek İç Bakalık, bilhassa bü yük şehirlerimizde yaşıyan halkı. çok yakından alâka landıracak bir kanun proje- « hazırlamıştır herhangi bir menkul kıymet mukabilinde vatandaşa, ucuz basit bir muamele ile para temini imkânını verecektir. falz ve Vekâletin bu mevzu üze- rinde yaptığı tetkikler neti- cesinde tefecilikte mücade le kanunundan sonra, kul mal mukabilinde ılıııılı tmkânının kalmadığı ve dolayisiyle halkın bu ne vi para bulmaları bahis üze ' rinde halkın sıkıntıya düştü ü tesbit edilmiştir. Bu âti- barla yeni proje, büyük bir ihtiyacı karşılıyacaktır. kavun projesitin mü, belediyelerin ikraz san ları kurmasını temin et. î mektedir. Evvelâ busandık takıadıkları vaziyet Üzerine | 18** tüfusu otuz binden faz Çekoslovakya kabinesinin t tifesı Bekleniyor. Yeni ka binede Almanların da narzır | hııluı&ıııılııı&lııı ı&ylııl la vilâyetlerimizde kurula- D caktır. Sandıklar, belediye lerin tam kontrolu ve idare «t altında birer mali mücs sese olarak — çalışacaklardır. Bu proje | para | | tarmakla beraber, Sandıkların ne — süretle iş görecekleri hakkında aymı bir mizamname haşırlanmanı muhtemeldir. Bakanlığın yaptığı tetkik lerin verdiği neticelerden bi- | ri de, tefecilikle yapılan bü- tün mücadelelere ve alınan ağır cezai tedbirlere rağmen halkın başka imkân bula- madığı zaman, gizli İş ya pan mürabahacılardan yük- sek faiz ile para almasdır. Kurulacak sandıklar, balkı elinden kur- ufak öl- çüde iş yapan ve bazan kı sa bir zaman içinde paraya ihtiyacı olan sanat sahiple- ri de bu sandıklardan fayda- lanabilesektir. Bakanlık üzerinde yapı- lan etütler bitmek üzere olan bu hayırlı işla — biren evvel gerçekleşmesi için ça bu tefecilerin lışmaktadır. Proje — alâkalı bakanlıkların mütealâsı alın- diktan sönra verilecektir. Sandıkların ser - mayelerin! belediyeler ban- ka temin edecektir. Beledi- yeler Bakasının bu iş için vereceği paralar başka — hiç Mr ' yeye sarfeedilmiyecektir. Umumı Meclıs Dün Dör Bütceyi Kabul Etti. Umumi Meclis, Bugün Diğer Bütceleri de Kabul Ettikten Sonra Dağılacak. Dahiliye Bütcesi: 178,640 Lira, Masarıfı Muh- telife 52,966, Matbaa 13,041, Maarif 502,037 Lira Olarak Kabul Edildi. Vilâyet Umumi Meclisi dün ssat 10 da Vali B Et hem Aykutün riyasetinde toplanmış ve muühtelif büt celeri kabul etmiştir. Öğle. | den sonra da saat 14 teya ’ pılan toplantı 19 za kadar sÜürmüştür. Dün tedkik ve kabul edi. len bütceler şunlardır: Dahiltye, Masarıfı Muhte- life, Matbaa. Maarif, Sıhhiye Memleket hastahanesi büt- cesinin de bazı fasılları da görüşülerek karara bağlan mışta da vakit geciktiği için mütebaki fasıllar bugün ya pılacak toplantıya — birakıl- mıştır. Meclis bugün saat 9,30 da içtima edecek, geri kalan bütceleri de onayladıktan ve Dalmi Encümen seçimini yaptıktan sonra dağılacak Tir. Dün kabul edilen bütece- leri yazıyoruz: Dahiliye büteesi Fasıl 1 madde | 11,520 lira Meclisi Umumi aza mu- hassesatı Fasıl 1 madde 2 5.,720 lira Daimi Encümeni aza muhar- sesatı Fasıl | madde 3 400 lira Meclisi Umumi zabıt kâtip leri muhassasatı Faslin yekünu 17.640 lira Fanl 2 madde | 78,192 lira Muhasebei Hususiye mü- dür ve memurlar maapı Fasıl 3 madde | 55,260 lira tahsildarlar ücreti Fanl 3 madde 2 720 lira vilâyet avukat ücreti Fasıl 3 madde 3 5,520 lira müvezzi, vali konağı bekçisi hademe ücretleri Faslın yekünu 61,500 Fasıl #madde | 1,400 lira Muhasebet Hususiye memur ve müstahdemleri harcırabı Fasıl 4 madde 2 540 lira Muhasebel Huüsüsiye — tahsil müfettişleri harcırabı Fasıl 4 madde 3 500 lira Mecltsi Umum! azaları har- cırahı Fasıl 4 madde 4 800 lira rüesayi memurini mülkiye harcırahı Faslın yekânu 3,240 Faul $ madde | S00 lira Muhasebel Husuüsiye mefru- şat ve demirbaş Fasıl 5 madde 2 3000 lira kırtasiye ve evrakı matbua Fasıl 5 madde 3 800 lira tenvir ve teshin Fasıl 5 madde 4 1,500 lira müteferrika Fasıl 5 madde 5 1,400 lira akça nakil Ücreti Fasıl 5 madde 6 1,280 lira posla ve telgraf Faslın yekünu 8,450 ( Sonu ikincl sayfada )

Bu sayıdan diğer sayfalar: