19 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

19 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

' FERTEK RAKISI înhisarın kontrolu altmda uzun müddet fıçılarda dinlendirilmiş 45 derecelik pek yakında çıkacak. Tel: 40988. Galata, Kaval sokak No. 5 9 yil umhuri : 4972 Telgral ve mektub adresl: Cumüurtyet tstanbul Posta tartusn: tstanbul, No 245 24293. tdare ve matbaa tasmı 24299 24290 HAND Büyük aşk romanı. Sakaryanın romanı Halide E ATEŞTEN G ClMiaiieSİ 1 9 Maft 1 9 3 8 A. Halid Kitabetf Telefon: Başmubarrtr ve evl: 22360. Tahrtr heyetl: Hitler bir nutuk söyliyerek «Şiarımız tek millet, tekdevlet olacaktır» dedi Hareket lâzım! Rayiştag diin fevkalâde içtimaını yaptı J Litvanya, diin Varşovamn notasına menfi cevab verdi Varşovada büyük mitingler tertib edildi Hududda tahşidat yapıldığı, Polonyanın da askerî harekâta geçerek Litvanyayı işgal edeceği söyleniyor Litvanya hükumeti büyük devletlerle temas ediyor Berlin 18 (Hususî) D. N . B. ajansına göre, Litvanya hükumeti bugün öğleyin Leh ültimatomuna cevab ver miştir. Litvanya hükumeti Lehistanın mutalebatmı kabul ettiğini, ancak hududdaki arazi statükosunu tanımak hususundaki talebi reddettiğini bildirmiştir. 10 nisanda yeni Rayiştag intihabatı yapılacak usya Hariciye Nazın Litvinoî dün Moskovada ecnebi gazete muhabirlerini kabul ederek Sovyet hükumeti dış siyasetinin bazı noktalarına dair beyanatta bulunmuş ve Avusturyanın işgahle Çekoslovakyanın tehdide maruz kalmasından sonra sarfı zarurî olan faaliyet ve yapılacak icraat hakkında müzakerelere başlanmak üzere büyük devletlere beyanname göndereceğini söylemiştir. Litvinof aynca Sovyet Rusyanm, yeni zuhur edecek hertürlü taarruz hareketlerini durdurmağa ve mütemadiyen artmakta olan cihan katliâmı tehli kesini berteref etmeğe matuf kollektif hareketlere iştirake amade bulunduğunu ilâve etmistir. Sayın Rus Hariciye Komiseri bu sözlerile herkesin inandığı, kimsenin şüphe etmediği bir hakikati tekrarlamış oluyor. Almanyanm orta Avrupadan şarka, Italyanın da Akdenizden şimalî Afrikaya doğru uzanmalan birçok devletlerle beraber (şüphesiz daha ziyade) Fransa ile Rusyayı alâkadar eder. Üstelik faşist devletlerin karşılanndakileri hiçe sayarak, adeta demokrasilerle alay edercesine bir takım keyfî hareketlerde bulunmalan insanlık haklarını kendine alem yapmış bir rejimi pek tabiidir ki üzer. Evet Rusya ile Fransa faşist devletlerin genişleme siyasetlerile her bakımdan alâkadardırlar. E.ger bütün dunya ayni fikirde olsaydı mesele kalmazdı. Ne Mussolini Habeşistanı alırdı, ne de Hitler Avusturyayı. Yazık ki bu işte her devletin alâkasını başka başka ve derece derece aynlmış görüyoruz. Faşistlerin politikası karşısında sevirci kalmakta menfaat görenler var. Onlarla beraber çalışmak istiyenler var ve nihayet harekete geçmek hususunda karar veremiyenler, tereddüdden kurtulamıyanlar var. Bu kararsız ve mütereddid devletlerin başında Ingiltere bulunuyor. Eğer Ingiltere ve Fransa elele vererek kat'î ve enerjik bir siyaset takib edebilselerdi Sovyet Rusyanın rahatsız olmasma lüzum bile kalmadan birçok felâketlerin önü çoktan alınırdı.. Birçok defalar yazdığımız gibi demok rasilerin son senelerde uğradıklan bütün muvaffakiyetsizlikler blöf karşısında korkak davranmalanndan ileri gelmiştir. Fakat nihayet unutmıyalım ki öbür taraf mütemadiyen kazanmaktadır. Günün birinde artık blöfe ihtiyacı kalmıyacak, kazandıklanna güvenerek sırası geldikçe kartlannı önümüze serebilecektir. Hatta şimdiden böyle bir günün içinde yaşa madığımıza bizi kim inandırabilir? Fransa ile Rusyanın faşistleri susturamadıkları meydanda. Sovyetler diyannın dünyaya karşı kapalı ve esrarlı bir memleket halinden çıkamaması ise, onun dostlanna itimadsızlık, düşmanlarına da cüret veriyor. Sulhun emniyet altma alınabilmesi için îngilterenin de kat'î olarak bu iki devlete iltihakı şarttır. Fakat Ingiltere hâlâ kararsızlık içinde. Ajans haberlerinde okuduğumuza göre Litvinof'un dünkü teklifi Londrada gayrimüsaid bir surette karşılanmıştır. îngilizler, Sovyetlerle a ralarında askerî mesailin müzakere edilmesi hususunun mevzuu bahsolmadığını ehemmiyetle kaydedivorlar ve Avrupa r •^•' vi • Polonya da Almanyayı edecek? mı teklid Londra 18 (Hususî) Varşovadan bildirildiğine göre, Leh hükumeti, Lit vanya hududunda çıkan hâdiseden isti fade ederek, Almanyanm hattı hareketi Polonya ordulan başkumandanı Mareşal Smigli Ridz bir merasim esnasında ni takiben Litvanyayı ilhaka hazırlan lan General Biernaki'ye Polonya Lit aynca ordu erkânını da nezdine davet maktadır. vanya hududu üzerinde tahşid edilmiş ederek uzun müzakerelerde bulunmuş * Ayni haberlere göre, bugün Leh ordukrt'alar kumandanlarile daimî temasta tur. su Litvanya hududunda tahşidata baş bulunmasını emreylemiştir. Vaziyet vahim! lamıştır. Varşovada Litvanya aleyhine bugün Varşova 18 Pat ajansınm öğren ^ Diğer bir haberde, Lehistan orduları de büyük mitingler tertib edilmiş, nüma diğine göre, 1 7 mart saat 21 de Litvanya başkumandanı Mareşal Riç Smigli'nin hükumetine bir Polonya notası tevdi edihududda tahşidat yapan kıtaatı teftiş et yişler yapılmıştır. Berlin 18 (Hususî) Rayiştag mec larını şiddetle alkışlamıştır. içtimaı lerek ileride sulh için tehlıkeli olabilecek mek üzere Vilno'ya gittiğini ve halk ta Parlamentonun fevkalâde lisi fevkalâde içtimaını bugün Karol opeAvusturya valisi Berlinde ve rafından büyük tezahüratla karşılandı Londra 18 (Hususî) Litvanya hâdiselerin tekerrür etmemesi için alın rasında akdetmiştir. Bu münasebetle VilRayiştagda ğını bildirmektedir. Cumhurreisi bugün parlamentoyu fevka ması lâzım gelen tedbirler tesbit edilmişhelm Ştrase bayraklarla süslenmiş, bir Avusturya umum valisi M. Zays In • [Arkast Sa. 9 sütun 3 te Mareşal, Vilno ordusu kumandanı o lâde içtimaa davet etmistir. Cumhurreisi tir. milyonu mütecaviz halk Rayiştag aza [Arkast Sa. 9 sutun 1 de\ Hitler, Rayştağ'ın bir toplantısında nutuk söylerken... üç devlete alenî teşekkür Almanya Şef i; İtalyanın dostane hareketini unutamıyacağını tekrarladı, Yugoslavya ve Macaristana teşekkür etti Şilepçiliğin ıslahı için bir şirket teşekkül etti Londradan üç tane şilep alınıyor, Almanyaya da yeniden üç vapur sipariş edildi Memleketimizin pek muhtac olduğu şilepçiliği ve ticarî deniz nakliyatını inkişaf ettirmek maksadile Denizbank, İş bankası ve Etibank tarafından bir vapur şirketi kurulmuştur. Şirket salâhiyettarları Londrada üç şılep için pazarlıkta bulunuyorlardı. Haber aldığımıza göre bunlardan birinin pazarlık muamelesi nihayet bulmuştur. Satın alınan şilep altı bin tonluktur. Diğerinin muamelesinin de yakında neticeleneceği beklenmektedir. Vekiller Heyetinin dünkü toplantısı Vergilerde yapılacak tenzilât projesi son şeklini aldı Ankara 18 (Telefonla) Vekiller Heyeti bugün Meclis içtimaından sonra toplanarak geç vakte kadar müzakerelerde bulundu. Bu toplantıda, memur ve müstahdemlerden alınan vergileri tahfif eden kanun projesinin esasları üzerinde tetkiklerde bulunuldugu anlaşılıyor. Buna nazaran projenin yarın son şeklini almış olarak Meclise verilmesi beklenebilir. Franko kuvvetleri dün üç kasaba daha aldılar > 1 Barselon üç defa bombardıman edildi, Fransız Vis konsolosu öldü. Başkonsolos da ağır yaralı Salamanka 18 Karargâhın tebliği: Kaspe, Armorisa ile Berge ve Molinos kasabaları kıtaatımız tarafından işgal e dilmiştir. Binden fazla esir ahnmış ve mühim miktarda harb malzemesi iğtinam edilmiştir. Bu meyanda 32 mitralyöz vardır. İki düşman tayyaresi düşürülmüştür. / • Almanyaya yeniden üç vapur ısmarlandı Avam Kamarasında dün Başvekilin istifası istendi M. Çemberlayn'den iki şey soruluyor: lspanyaya ademi müdahaleden sarfı nazar edilecek mi ? Bir Alman taarruzu karşısında Fransa ile iş birliği yapılacak mı? Almanyada Yavuz zırhlısını yapan Blom und Voss tezgâhlanna üç yeni gemi ısmarlanmış, mukaveleler de dün imza olunmuştur. Gemilerin her biri 500 ton oAvam kamarasında müzakereler lup süratleri 16,50 mildir. Karadeniz ti Londra 18 Avam kamarasında M. pinde olan bu gemiler yolcular için her Atle, «Barselon üzerinde yapılan hava tÜTİü yeni konfor tertibatından başka friseferlerinin gayesi sivil halkı tethiş etmek gorifik tesisatını da havidir. Tereşşuh eden malumata göre yapıla midir, yoksa "bu hücumlar herhangi askeGemilerin bedeli kliring yolile mal kar cak tahfif şekillerini ayrı ayrı esaslara görî hedeflere karşı mı tevcih edilmiştir» suşılığı ödenecektir. . .. re tanzim eden muhtelif cetveller üzerin retinde bir sual sormuş, bunun üzerine M. IIIIIIIMIIIIIIIIinillllllllllllllllllllillllllllMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIlJlllllinilllllllllllllllirilllillllllilllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIII de çalışılmaktadır. Esas olarak buhran Çemberlayn, îngiliz sefirinin raporunda ve müvazene vergilerinin birleştirilerek bu husus hakkında hiçbir şey mevcud olhâsıl olan nisbetin kazanç vergisi üzerine madığını, fakat gazete haberlerinin hü teksifi ve Hava Kurumu vergisinin bun cumların askerî hedeflerde değil, hususî dan istisnası takarrür etmistir. Bu suretle meskenlerde geniş mikyasta tahribat yapcetveller muhtelif derecelerdeki memur mış olduğunu göstermekte bulunduğunu ve müstahdem maaşlarından kesilecek söylemiştir. M. Çemberlayn, "bu haberleyüzdeleri göstermektedir. Bu nisbetlerin rin dehşet ve istikrah hissetmeksizin oku İngiliz muhalefet liderlerinden binbaşı yüksek maaştan aşağıya doğru yüzde Atle (X işaretli) İspanyayı ziyaret namıyacagı mütaleasmda bulunmaktadır. [Arkası Sa. 9 sütun 6 da] ettiği zaman, bir siperde [Arkası Sa. 6 sütun 5 tel Hisar faciasının tahkikatı Geminin battığı yerde dün keşif yapıldı NAD1R NADİ Sa 6 sutun 3 te\ Mukaddes Tabanca Yazan: Profesör Afet Vatan ve hürriyet İttihad ve terakki Yazan: Husrev Sami Çemberlayn'in, Parlamentoya giderken ahnmış düşünceli bir resmi Londra 18 Siyasî mahfiller, M. natta bulunacak vaziyette olacağını zanÇemberlayn'in gelecek hafta Avam Ka nediyorlar. marasında dış politika hakkında beya lArkası Sa. 9 sütun 4 tel \ Bugün 8 inci saüiiemizüeî Merkep adası önünde Hisar vapurunun baş kısmı (Yoauı 7! nci sahifemizde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: