19 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10

19 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 CUMHURİYET 19 Mart 1938 GUNUN BULMACAS1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L A Alış Frank 74. Dolar 127. Liret 95. Belçika Fr. 80. 5 Drahmi 18. 6 tsvicre Fr. 570. 20. Leva 1 65. Florin 8 78. Kron Çek 9 21. Şilin Avusturya 22. Mark 10 20. Zloti 11 1 21. Pengo 12. Ley Soldan sağa: 48. Dinar 1 Hem yemlş verir hem taiıtasmdan 30. Kron İsveç kıymettar mobılye yapılır (iki kelime). 2 Sterlin 627. Papanın bir hirlstiyanı lânetlemesi, duşunC E K: L E R ce. 3 Şarkıda tekrar edilen, bir emir. 4 Orta derece bir hararet, lâkırdı, eski alfa Açılıs bede bır harfm okunuşu. 5 Tiimsek yer, 25.7625 Paris yukselip taşış. 6 Alfabeden iki harf yan0.7874 NewTork yana, Asyanın şimalinde bir nehir, bir Işa14.97 Milâno ret sıfatmın tersi. 7 Acele, bir soru eda4.68 Brfîksel tı. 8 Ziyalanan (iki kelime), fillere gelen 86.7460 bir edat. 9 Bir cins mobilya ağac boyası, Atina bir millet. 10 Fıiirin arkadaşı, tavuğun 3.4332 Cenevre kemiklerinden. 11 Almanyada iktidar 63.4920 Sofya mevkiinde olanlar, matem. 1.4250 Amsterd. 22.54 Prasr Yukarıdan aşağıya: 4.1857 Viyana 1 Keyfi yerinde olmıyan (iki kelime). 12.3810 Madrid 2 Kabadayılar, lâtife. 3 Zaman, şişman1.9634 ca. 4 Komşu bir memleket, üzerinde parBerlin 4.1666 ça parça kir bulunan. 5 Güç, tekrar edatı. 6 Eksilen, bir çiçek. 7 Tutün ve sişa3.9682 Btıdapeşte ra kabları. 8 Bir hayvan, nota, manasız 106.19 Bükreş ısrar. 9 Bir emir, bir kavim, bir içki. 10 34.2857 Belgrad Hararet veriş. dört ayaklı ve cansız. 11 2.7268 Yokohama Cereyan ediş, devamlı garez. 3.0820 Stokholm Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 630. Londra 1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 Mo«kova 23.8825 tş Ban. Nama 10.40 ı'YİAİLİAİNİA TİAİN •İYİ E S R A M 2,AİŞ AİRİAİK Ş A K A Açılış t S T İ K R A Z L A : R İ İ ZİA I S I RİAİN Acıhs * AİR AİY A N K AİBİA1 Türk B. I Peşin 19.175 6 S İ E R AİB T AİY • İY Sıvas Erzurum » » I V 95.75 e AİT GİA L AİT A L 1 1 1 1 • f İst. Borsası 18/3/938 P A B A Sahş 74. 127. 104. 84. 22. 580. 23. 70. 82. 23. 25. 22. 25. 14. 52. 32. 632. Kapamş 25.585 0.787190J 14.965 4.68 86.7460 3.4332 63.4920 1.4246 22.54 4.1857 12.3810 1.9623 4.1666 3.9682 106.19 34.2857 2.7268 3.0820 630. 23.8825 10.40 Kaparuş R Kapaıuş 19.15 95.75 • • • • • • FOSFARSOL Kan, kuvvet ve iştah şurubu | SiNiRÇARPINTIBAYGINLIK OEN 2 0 DAMLA İLE DERHAL. GECER Devlet Demiryolları Işletme Umam Müdürlüğünden Talebe ve muallimlere mühim tenzilât Talebelere her zaman ve muallimlere mayıs başından birinciteşrin sonuna kadar umumî tarifeden yapılmakta olan % 50 tenzilât 30 mart 1938 tarihinden itibaren umuma mahsus tenzilli tarifeler üzerinden dahi yapılacaktır. Yeni ücretler, sevahat mmtakasında mer'î tarifelerin tenzilât nisbetlerine tebaan mütehavvil olmak üzere mühim nisbetlerde tenzillidir. Talebe ve muallimlerin, umumî tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmî ve Maarifçe musaddak hususî bir mekteb veya Üniversiteye mensub olduklarma dair kendi mekteb ve üniversitelerinden veya Maarif Vekâletinden ve yahud Maarif Müdürlüklerinden tasdikli ve fotoğraflı bir hüviyet varakasmı hâmil olmaları ve bunları taleb vukuunda göstermeleri lâzımdır. Avni şartlarla ecnebî memleketlerdeki mekteb ve üniversite talebe ve mualıimlerinin hâmil olacaklan hüviyet varakalarınm, Türk konsolosluklarından veya Türkivede Maarif İdaresinden de tasdikli olması icab eder. Biletlerin, trenlere binmeden evvel almması lâzımdar. Fazla tafsilât için istasvonlara müracaat edilmelidir. «719» (1462) | • • 1 • • • • • • 1 • Vücude dincI k,cildepenbelik, saçlara vegözlere parlaklık veren bu kuvvet ilâcını afiyetle kullanınız. Her eczanede bulunur. kullanımz. lezzeti hoş, dişantiseptik leri inci gibi Dlf MACUNU parlaten Kolinos dünyada milyonlarca zevat seve seve kullanırlar. Tübün muhteviyab teksıf edılmiş olduğundan uzun müddet ibtiyacmızı temin eder. Büyük tübü 4 2 kuruştur. KOLINOS Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 1 Eksiltmiye konulan I ş : Yeniden eksiltmiye konulan, Ankarada Çimento fabrikası karsısmda Tavyare meydanmda yapılacak Umum Müdürlük ve Tayyare İstasyonu Müdürlüğü binası. 2 Keşif bedeli «156,826» vüz elli altı bin sekiz yüz yirmi altı lira 36 kuruştur. , 3 Eksiltmenin şekli: Eksiltme kapalı zarf usulile götürüdür. 4 Muvakkat t e m i n a t : 9,901 lira 36 kuruştur. Bu teminat nakten verilmek istenildiği takdirde Devlet Havayolları ldaresinin Ankara Ziraat Bankasındaki 3667 sayılı hesabma y a t ı n l a r a k bankadan alınacak makbuz teklif mektublarile bijlikte Komisyona tevdi edilecektir. 5 İhale günü ve m a h a l l l : 5/4/1938 salı günü saat 15 te .Ankaranın 10 kilometre garbmda Devlet Havayollarına aid Tayyare meydanmdaki Umum Müdürlük binasında yapılacaktır. 6 Keşif e v r a k ı : Şartname ve mukavele projeleri Ankarada P . T. T. Umum Müdürlüğü binasmdakl ve İstanbulda Karaköy postanesindeki Havayolları gişelerinden ve İzmirde Nafıa Müdürlüğünden « 7 » lira 84 kuruş mukabilinde almabilir. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı belgelerle muvakkat teminat ve teklif mektublarını muhtevi kapalı zarflarmı en geç eksiltme saatinden b i r saat evveline kadar Umum Müdürlüğe vermiş olmaları lâ zımdır. Posta teahhuru kabul olunmaz. «732> (1501) Gerede C. H. P. Başkanlığından: 1 Gerede îlçesinde yapılacak Parti ve Halkevi binası inşaatı 8/3/938 tarihinden itibaren otuz gün müddetle münakasaya vazolunmuştur. 2 Keşif bedeli 17,033 lira 63 kuruştur. 3 Buna aid fennî şartname, eksiltme şartnamesi, hususî şartname, plân Gerede C. H. P. Başkanlığında görülebilir. 4 Eksiltme 8 nisan 938 cuma günü saat 14 te Geredede C. H. P. llçeyön kurulu huzurüe yamlacaktır. 5 Muvakkat teminat 1278 liradır. Teminat nakden veya kanunen makbul olan esham. tahvilât veya banka mektubu olabilir. 6 Müteahhid bu bu gibi inşaat işlerini yapıp başardığı hakkmda muteber vesika ile 938 yılında Ticaret Odasmda kayıdlı olduğuna dair vesikayı teklif mektubile birlikte vermek mecburiyetindedir. 7 Talibler ihale saatinden bir saat evvel 2490 numaralı kanun ah kâmma göre hazırladıkları teklif mektublarını Komisyona tevdi edeceklerdir. Postada vaki gecikmeler muteber savılmıvacaktır. (1395) • • t İ N İ B YİA NİA K R • İK IİN A L I E R ED E N N A L| Kll N A R • Y • • A ıcŞ n|K I İK •İL|B S AİB AİN i R 8 A Zayi Ürgüb ilkmektebinden aldı |ım şAadetnameyi zayi ettim. Yenisi ni alacağımdan hükmü yoktur. Kiryako Yetik •ç zA • • • Pr. Behaeddin Lutîi Varnalı Böbrek, mesane, idrar ve tenasül yollan hastalıkları mütehassıSL Beyoğlu İş Bankası karşısı Emirnevruz sokak 10 Pananiya ap. No. 2 . Telefon: 42203. Urolog Operatör Pürjen Şahabl Müshiller kralıdır I İstanbul Defterdarlığından: Kadıköyünde Osmanağa mahallesinin Söğütlüçeşme ve Halidağa yollan arasmda Altıyolağzma yakın ve çarşı içindeki eski 107 yeni 113 numaralı sırf mülk inzibat karakolu bina ve arsası parası peşin ve sırf nakit verilmek şartile 5150 beş bin yüz elli lira ile talibi uhdesindedir. Bu bedele yüzde on beş zam suretile talib olanlarm 888 lira 45 kuruşluk kat'î teminat akçelerile 24/3/938 perşembe günü saat on dörde kadar Mıllî Emlâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona müracaatleri. «M.» (1504) ^ Göz Hekimi Cağaloğnı Nuruosmaniye cad. No. 5 Tel 22566 (Dr. Osman Şerefeddin apartımanı) BURSA'da • 1 B i r traktöT p u l l u k Dr. Şükrü Ertan larile, bir ot biçer tırmığı, bir orak makinesi ve muhtelif pulluklarla kara değirmen aletleri, demir su boruları satıhktır. Bursada Nasuhpaşa sokağı 17 No. da Yusuf Kösteme müracaat. İstanbul Bölge Maadin Memurluğundan: Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden: îstanbul Vilâyetinin Şile kazasma bağlı Darlık mevkiinde kâin olup lmtiyazı 15 teşrinievvel 1930 tarihli kararname ile Firdevs ve Mehmed uhdelerinde bulunan bakır madeni imtiyazı îcra Vekilleri Heyetinin 16/ 2/938 tarihli ve 2/8132 sayılı kararnamesile feshedilerek mekşuf madenler arasma konulmuştur. (1505) Emlâk almak 1 Eksiltmiye konulan i ş : Ankara Mezarlığmda Büyük Namazgâh, Fıkara mezarhğı, başlanan koprü ikmali, yol, kuru duvar, toprak işleri, muvakkat gasilhane, tel örgü ve pis su tesisatı olup keşif bedeli 29,113 lira 50 kuruştur. 2 Bu işe aid şartname vesair evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. D Fennî şartname, B Mukavelename. E Keşif cetveli, Ç Hususî şartname. F Plânlar. İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 1 lira 50 kuruş mukabilinde An kara Belediyesi İmar Müdürlüğü Muhasebesinden alabilirler. 3 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 4 Eksiltme 25 mart 1938 cuma günü saat 17,5 ta Ankara Vilâyeti içtima salonunda yapılacaktır. 5 EksiltmİYe girebilmek için isteklilerin 2183 lira 51 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve bundan başka Nafıa İşleri şeraiti umumiyesindeki şartları haiz ve ehliyeti olduğuna dair Nafıa Müdürlüğünden vesika getirmeleri lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukanda 3 Oncu maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğüne getirilerek eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü maddede zikrolunan saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumile iyice yapıştırılmış olması lâzımchr. Postada olacak teahhurlar kabul edilmez. (1294) Satmak istiyenlere: İstanbulun en kıymetli ve istikbali olan semtlerinde iyi ve sağlam gelir temin eden binalar, apartı manlar, mağazalarla, oturmağa mahsus elverişli evler, sayfiye yerlerinde bahçeli, ağaclı köşkler ve şık ve modern villâlar, her türlü inşaata uygun arsalar, fabrika ve depo yapılabilecek yerlerde büyük arsalar almak istiyenlere, Veya Kumbör çlzt* «JERAN,, Türk Lîmited Şirketi Yeni teşkilâtile, bunları temin etmeğe hazır bulunduğunu ve yazıhanelerinin müşteriler emrine daima amade olduğunu bildirir. Mülklerini iyi fiatla elden çıkarmak istiyen EMLÂK SAHİBLERİNİN de mallarmı satmadan evvel şirketimize müracaatte bulunma ları kendi menfaatleri icabından dır. Sermayelerini arazi ve arsa alım, satım ve ifrazlarmda kullanarak artırmak istiyenlere de çok faydalı direktifler verilir. Şirketimiz bundan maada çok uygun şartlarla emlâk idaresile iştigal eder. Galatada Ünyon Kanında Elektrik ve makine işlerinden anlar bir teknisyene ihtiyac I va: vardır. Referans ve taleblerin GaJata P. K. 1444 e yapılması. Teknisyen aranıyor Malatya Meyvacılık Istasyonu Binaları Eksiltmesi Meyvacılık Istasyonu Direktörlüğünden: İsteklisi çıkmaması yüzünden bu kere 44783 lira 81 kuruş keşif bedeline çıkarılan Malatya Meyvacılık istasvonu binaları 12/3/938 tarihinden ıtibaren 15 gün zarfında kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 28 mart 938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 te Malatya Ziraat Direktörlüğünde yapılacaktır. Mukavele, eksiltme, Baymdırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, proje, keşif hülâsasüe buna müteferri diğer evrak her gün Malatya Meyvacılık Istasyonu Direktör lüğünde görülebilir. Muvakkat teminat « 3360 » liradır. Eksiltmiye girebilmek için bu ise henzer 25 bin liralık iş yaptığma dair Nafıa Vekâletinden müteahihdlik vesikası ve Ticaret Odası vesikalarını hâmilen Malatya Meyvacılık İstasvonu Direktörlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. (1499) Telefon: 43358 İstanbul asliye mahkemesi altmcı hukuk dairesinden: Kadriye tarafmdan Eyübde eski yeni hamammda iken ikametgâhı belli ol mıyan Ahmed aleyhine açılan boşanma davasmda tahkikat günü 18/4/938 pazartesi saat 11 olarak tayin edilmiş ve davetiyenin 15 gün müddetle ilânen tebliğine karar verilerek bir nüshası da mahkeme divanhanesine talik edilmiş olduğundan muayyen gün ve saatte müddeaaleyh Ahmedin mahkemede hazır bulunması lüzumu tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur. Zayi Bilecik idadisinden aldığım şehadetnamemi kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan hükmü yoktur. Artin Osep İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIGINDAN: Dahilî nizamnamemizin 12 ncl maddesine göre Baromuz heyeti umumiyesi 20 mart 1938 cumartesi günü saat 14,30 da İstanbulda R U Z N A M E: Ağırceza mahkemesi salonunda toplanacaktır. Arkadaşların gelmeleri rica olunur. 1 Malî rapor ve hesab müfettişleri raporunun okunması, 2 Müddetleri biten beş azanın yerine yenilerinin seçilmesL ElfîAAfT.BANKASI TÜRKİYE CUNVHU 8İYETİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: