19 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

19 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çocuk arabalarının FERTEK RAKISI İnhisarın kontrolu altında uzun müddet fıçılarda dinlendirilmiş 45 derecelik pek Yakında çıkacak. Tel. 40988 Galata, Kaval sokak. No. 5-9 EN BÜYÜK ÇEŞİDİ Şark Pazarı BAZAR du LEVANT 314 İstiklâl enddesi » Beyoğlu Toptan ve perakende satış Sene 20 — No. 6974 — Fiati her yerde 5 kuruş CUMARTESİ 19 Mart 1938 >Lehistan - Lituanya ihtilâf. vahim bir safhaya girdi. Leh ordusu başkumandanı | Reshştaş dağıldı mareşal Ridz hududa gitti Hile bii an Telefon 24240 (idare) — 24249 (Tahrir) '»-- 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) KERGİSİ e 2 RE MEN öp EE Lehistan isteklerinde: ısrar ediyor (Hitler Alman ordusunun ve iktisadiyatının Leh şehirlerinde nümayişler yapılıyor Pöti Parizyen “Sovyet Rusya Lehistanın Lituanya- en yüksek mertebeye çıkarılacağını vadetti Milletler Cemiyetine hücum eden Hitler «İspanyada yüz binlerce insan ölüyor ses yok, fakat Almanyada bir Yahu- dinin burnu kanasa kiyamet kopuyor» dedi ya hücumunu kayitsizlikle Mareşal Ridz Varşova 18 — Leh ordusu | Başkumandanı mareşal Smiğ- li Ridz Varşovadan Lituanya | hududuna yakın Vilnoya git- miştir. Mareşal halk tarafın- dan hararetle karşılanmıştır. Leh şehirlerinde büyük nü- | mayişler yapılıyor. ! Lehistan hükümeti kati va- | ziyetini muhafaza etmekte ve isteklerinde israr etmektedir. | bir geçid resminde Varşova 18 (A.A) — Mareşal Smig- 1i - Ridz, Lituanya - Polonya hudu- dunda Troki mıntakasını gezmiş ve general Biernaki ve Vilsinski ile gö- rüşmelerde bulunmuştur. Mareşal, Vilno kolordusu kumandanı olan ge neral Biernakiye Polonya - Lituanya hududu üzerinde tahşid edilmiş kıta- lar kumandanları ile daimi temasta bulunmasını emreylemiştir. (Devamı 10 uncu sahijede) Hayatı ucuzlatmak isviçreli profesör Lorens memleketimize gelerek tedkiklere başladı Profesör “İstanbulda balık ucuzdur, fakat peynir, süt, tereyağı ateş pahasınadır,, diyor İsviçrenin Friburg üniversitesi ekö- | Mom) k profesörü B. Jakob Lo | Tens, hayatı ucuzlatmak için tedkik- lerde bulunmak üzere memleketimize Belmişti. Profesör Ankarada mühtelif | temaslarda bulunduktan sohra İstan- | gelmiştir. Kendisile görüşen bir | Müharririmize demiştir ki *— İktisad vekâletinin daveti üze- Fine memleketinize geldim, Hayatı Wcuzlatmak için alınacak tedbirleri *ökik ededeğim ve bu hususta hazır- Yacağım raporu vekâlete vereceğim. Tedkikatım, başlıca gıda maddeleri rinde olacaktır. Daha çok, pratik #ahada tatbik kabiliyeti itibarile mü- İt olabilecek teklifler hazırlayacağım. Ankarada on iki gün kaldım. Kıy- | Meli Başvekinize takdim edildim. Türkiyeye ilk defa geliyorum. Anka ra, tam mânasile modern bir şehirdir. Pek yakında tedkikatıma devam et- mek üzere Anadoluya gideceğim. Ge- çen gün Üniversiteye gitmiştim. Bil | hassa İktisad fakültesile yakından alâkadar oldum. Üniversite dekanı B. | Ömer Celâl ve profesör B. . Kesler'le (Devamı 10 uncu sahifede) Bugün sahife İ i karşılamıyacaktır,, diyor m Belçikada seferberlik yok Çıkan haberlerin aslı olmadığı ilân edildi Brüksel 18 (A.A.) — Bazı kı- taalın harekâtı dolayısile dün ge ce ve bu sabah bir çok şayialar deveran etmiş ve bu harekât ha- kiki bir seferberlik gibi gösteril mek istenilmiştir. Milli müdafaa” nazırı, bu husus hakkında aşağı daki tebliği neşretmiştir: Seferberliğe alt hiç bir tedbir ne alınmış ne de derpiş edilmiş- tir. Yapılmakta olan talimler normal talimlerdir, Yedinci fırka, kampa çağınıla cağı üç aydari daha fazla bir za- man evvel haber verilmiş olan ihtiyat fırkasıdır. Hiç bir kıtada izinler ilga edilmiş değildir. Dikkatle r: Soğuk Kanlılık Yakın tarihteki misaller, Almanla- nn mühim emri vakileri hep cumar- tesi günleri yaptığını gösterir. Çün- kü İngilizler, o gün hajta tatiline gi- dip pazartesi öğle vaktine kadar ça- lişmazlar. Nitekim Avusturya vaka- yiine rağmen, Çemberlayn kendini mutad istirahatinden mahrum bırak- madı. Bu ırki soğukkanlılığın yeni bir mi- salini dünkü telgraflardan birinde okuduk. İngiliz nazırları şöyle bir mü» talâa yürütmüş: — İspanyollar şimdi kimin nüfü- zunda olursa olsun, yıkılan vatanları- nın tamiri için nihayette bizden pa- ra istemeğe mecbur kalacaklardır. O 2aman bizim tarajlımız olurlar! Baz iskambil oyunlarında, usta kumarbaz, ilk elleri mülemadiyen karşı tarafa verir; fakat muhasımınş 65 te bırakır; partiyi gene o kazanır, Acaba Büyük Britanya da bunu mu kuruyor?... Bu derece usta oyuncu mU?... Çünkü heniz hiçbir kozunu sarfeğ- miş değildir! Şayanı dikkat olan da budur... Soğukkanlılığı şuurlu mü- dur? Hesaplama neticesi midir? Yok- sa ne yapacağını bilememekten mü. tevellid bir kötürümleşme midir? Yan- ış hesapla vakit kaybetme midir? İş- te bir muamma serisi Berlin 18 — Bu akşam Kroll ope- rası binasında içtimaa davet edilen Rayhştag meclisi toplandı. Bu müna- sebetle Avusturya Umumi valisi Says İnkuart ile arkadaşları da tay- yare ile Berline gelmişlerdi. Saat se- kizde Hitler Berlinin donatılmış olan sokaklarından şiddetli alkışlar ara- — Kusura bakma karıcığım!.. İspirto ucuzladı diye bu akşam sevin- cimden fazlaca içtim!... — Sus! Sus!... Pahalı iken de sen böyleydin!... | — Tabili.. Elbettel... O zaman da kederimden içiyordum... ii,

Bu sayıdan diğer sayfalar: