20 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

20 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RAKISI İnhisarın kontrolu altında uzun müddet Mi önlimilriş 45 derecelik pek kında ça . 40988 Galata, Kaval 0, 5-9 KÜÇÜK 7ILÂNLAR En ucuz ve en tesirii ilân vasıtasıdır 4 defası: 125 kuruş Akşam ilân servisi, telefon 24249 Sene 20 — No. 6975 — Fiati her yerde 5 kürüş PAZAR 20 Mart 1938 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe)| Harp tehlikesinin önü alındı Lituanya kuvvet önünde Ingiliz siyasetinde esaslı boyun i igmeğe mecbur kaldı bir değişiklik beklenemez Londra, Çekoslovakya lehinde şartsız bir . Kaunas meclisi, Leh ültimatomunu ade ik e ine bağl kabul eden kararı itirazsız tasvib etti Başvekil vekili: “Kuvvete boyun iğdik, fakat kuvvetli olmak, haklı olmak demek değildir, diye bağırdı Bu; uanya şmadıkl , alını :evapların sâr lece di ne sözlerden ibaret olduğu- nü söyledi. Nihayet bu vaziyet kârşı- ında Li yal u Başevekil vekil sözlerinin sonunda;, — Fakat kuvvetli olmak, haklı ol- mak demek ğa İcab e EK zör man hakkımızı müdafaâ adar rome etmekten de öm İz, dı, n sonra bir mebus a- ümmi arr sureti projesini parlâ- Mentoya vermiştir: “Parlâmento, hükümetin Polonya ültimatomunu kabule mecbur kalmış olduğunu kabul -eder.,, Meclis — bunun üzerine, şu sü- ali sormuş! — Bu kerür suretinin aleyhinde 0- Pahalılıkla mücadele bürosu kuruldu Belediye tarifelerini tasdik hakkı Dahiliye Vekâletine veriliyor K ) ayat Pahalılığına karşı:rasyonel tedbirler almayı porgrâmının bâşındı ulun- kısmını tahakkuk ettir- Mükümlerine -göre belediye tarifeleri belediye meclisleri tarafından tespit edi ülkü ye öz “8 bulundurarı nun tasrih et- ÜİRİ Yesim hadlerinin âzamisini a bab ktedir. e hal hükümetin hayat pahalı- düz mücâdele * hakkındaki bihe aykırı bir vaziyet doğurduğun- indan alı ak Dı les düş kâlette bir proj lanmıştır, en Suri li belediye imecilsleri tara “ah tanzim edilecek tarifelerin | birleştirilmesi ve belediyeler kanunun- | da gösterilen hadlerin memleketin iktisadi bünyesine uygun düşecek > gk le tanzimi mümkün olacak- Vergilerde feni gerginliğin şehrinden bir manzara lan var mı? Kimse cevap vermediğinden karar sureti tasvib olunmuş ve celseye ayni suküt içinde ii erilmiştir, (Devami 6 ıncı sahifede) Dbikkatlors ———— Darısı ötekilere! in ii türlü barınma evi enni etmiştik: Biri, b çal rin dü diğe- ride, sokakta yalın ayak ve gömlekle değilse kış gecelerinde başlarını / sokabilmesi çeşidlerin başına! Lübnan kabinesi istifa etti Paris 19 (AA) — Berubtan bildi- ransanın vaziyetine im 19 (A.A.) — Havas ajansı- muhabirinden: Kabinenin gelecek içtimaından ev- vel an Di A hakım. da beyanat edilmekle. Parlâmento mahfilleri, «Şiddet» tarafdarı olanlar muvaffakıyetle nü- 5 (Köfteci Emin İçkağiY ve kaynatasını nasıl öldürdü Katil, her sözünün sonunda: “Zaten bana yaşamak haram olmuştu, diye söylenip duruyor em tenzilât güme buhran, muvazene irinin gilerinden kaldinlimdn cihetine gidiliyor 19 (Telefonla) — Vekiller epimla düh akdettiği © fevkalâde toplantıda buhran, muvazene ve kâ- zanç vergilerinin bi ti umumiyesinden bir miki lât yapılması hi yihası görüşülmüştür. Öğrendiğime Vi Vekiller heyeti bu görüşmeler ında vergilerde yapılacak ei t için yeni bir formül Tm ek lâyihada esaslı değişiklik: er yapmıştır. Bu formüle in buhran, azene ve kazanç vergilerinin tinüe el a sari sar zar olunmi e üç in büsbütün kal- rılması lir ilime suretile ei ya yeni bir şekil w « — Uludağ, içki iptilâsının belli başlı âmillerinden biridir!... İnsan — Aman yarabbi!... Bir yerde | «—M reden de çıktım buraya?... kımı 100 metre ni sanat | Her saat karnım acıkıyor, kebaplar, burada, her an, cebinde bir kan; 2500 ie görünmesi ne | baklavalar, börekler yemek istiyo- şişesi: noksanını küm Muh- mi ne yi ei iyö dostum...» rumi... Ah nerde o bizim terem içki düşmanları!... Uludağda ir Reşid elhazer...» imi

Bu sayıdan diğer sayfalar: