20 Mart 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

20 Mart 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ı halli mabıta, her zaman ol TÜRKD 20 MART PAZAR 1938 Litvanya, Polo | | Asla Bitaraf Kalmıyacak.. Bir İngiliz Lordu Nutkunda: “Ahlâk Kaideleri Kuvvetten Başka Hiçbir Şey Tanımıyan Bir Re- jimin Çizmeleri Altında Çiğnenmiştir ,, Dedi. Varşova, 19 (A A.) — Lit- | lere serbestiyet verilmesi; vanya hükümeti, Polonyanın oltimatomunda — dermeyan ettiği Şartları kabul etmiştir Polonya tarafından veri- len - oltimatomda | Litvanya | yasasında 4 Bir ticaret muahe desinin akdi için hemen mü zakerelere başlanması, 5 Litvanyanın temel Vilna — yehrinin, tarafından kabül- edilen 6 | Litvanyanın payitahtı oldu. şart şudur: ı İkt devlet arssında ki siyasi münasebatın der- hal başlaması münakalâtının iadesi, 3 yadaki Lehli- | yştağ Cenevrede Hat ğuna dair maddenin kaldı rılması, 6 Hudutlarda - ölâürü len neferin allesine tazmi- Demiryolü ve posta | nat verilmesi. Berlin, 19 (AA) — Ra- Msk dün feshedil- ay Gö- rüşmeleri Bitiyor.. Mühim Ve Esaslı Noktalarda Noktainazarımız Kabul Edildi ŞAEKETET — İskenderandan Hlr Görümüş Kökara, 19 (ALA) — Ce Nevrede toplanmış olan Ha- tay intihabat komitesi me. Salsini bitirmek üzeredir Hemen hemen bütün mese: leler üzerinde tam anlaşma hasıl olmuş, mühim ve esaslı noktalardaki — noktainazarı- miz kabul edilmiştir İstanbul, 19 (Hususi) Hatüydan gelen — haberler; oradaki ırkdaşlarımızın bir törlü rahata kavuşamadık larını, hergün yeni hâdise- lelerle karşı karşıya kaldık. İarını bildirmektedir. Şimdi yeniden bir. şapkâ - aleyh tarlığı ortaya açılmıştır. ki, Türklerin şapka giymeleri ne müsaade Memektedir. Antakyada - Bahsin : ismin de bir ihtiyar, şapka givdi diye-tecavüze maruz kalmış bütünc tazyiklöre - rağmen şapkâsını — çıkarmayınca da dayakla öldürülmüştür Ma edilmek isten düğü gibi, hu- hâdisede de tahlatile âtil bir kalmış. katilleri yakalama mıştır. Vaziyet, gittikçe; da yanılmıyacak derecede müş külleşiyor vaziyette Muhtelifİhraç Madd miştir. Avusturyada - plebist ya pılacağı on nisanda Alman:- yada da umuml! veçim yapıla caktır. Londra, 19(A,A.) rikanın - yeni Londra elçisi, harp takdirinde Amerikanın mutlak - ve her | ne bahasına bitaraf denlerin hata - eylemiş ol- duklarımı söylemiştir Ame umumi bir olursa - olsun kalacağını zanne Londra, I9JALA| — lbogi: liz Kkabinesinde bir İord söylediği bir nutukta şöyle demiştir: “Avuslurya — hâdisesinden sonra - hiç kimse bizden Al mapya ile müzakere devam etmemizi iz siya- setine tiyemez, Ahlâk kaldeleri, kuvvet- ten başka hiçbir şey tanı- mıyan bir rejimin çizmele- ri altında çiğnenmiştir ' Loid Corç Pariste Paris; 19 (Radyo) Lo- id Corç bugün- buraya> n | vasalat etmiştir. ceki Başvekilini ziyaret tagiliz ederek Gazeteciler; | beyanat istemişlerse de ken diti bir şey söylemek iste- memiş ve öğleden — sonra Fransız Harlciye Nazırı Pol Bonkuru. riyaret ederek uzun, müddet konuşmuştur e- lerininVaziyeti.. Eğa-mıntakasında müstahsil tüccar elinde 16-- 17T hin ton zeytinyoğ bu'unduğu tahmin ediliyor. Müuhtelif ihraç maddelerin vaziyetinin şu şekilde bulun- duğu anlaşılmaktadır: Üzüm: Rekolte 42 bin ton olarak tahakkuk etmiştir. Mevsim başlangıcınday 7 mart 1938 tarihine-kadar - 27 bin- ton ihraç edilmiştir. Bunun 115 bin tonu Almanyaya, 58 bin: tonu - İngiltereye: aittir. Müstahsil ve tücear elindeki stok 9 bin ton. olarak he- lanıyor. Alman makam larının Özüm ithalâtı için permi vermemesi Özüm sa- tışlarını gevşek bir vaziyele sokmuştur. Âymı zamanda Kontinan ve Londra piyasa: ları özüm. fiatlarında vuku bulan tenerzülen tesiri ile iç piyasadaki üzüm fiatlarının da geçen haftaya mnazaran 20 para dahâ sukut kayde- ( Sonu üçühett'sayfada ) KI GÜNDELİK SİYASAL GAZETE nyanın Şartlarını Kabul Etti. — Umurnt Bir Harp Çıkarsa Amerika Vil Vilâyet Umumi Meclisi dün de Valı B Ethem Ayku- | tun başkanlığında toplana rak Sıhhat, Baytar, Ziraat, Nafıa bütcelerini kabul et miş ve Daimi Encümen in tihabını yaparak — çalışmala rına son — vermiştir. Kabul edilen — bütcelerin — miktarı şöyledir: Dahiliye 178,640; Nafıa 314,806; Maarif 502,037; Zi rast-Baytar bütceleri 40,576; Sıhhat ve Hastahane 129,097; Matbaa ve masarıfı muhte life 392,066; bütün bütceler yeküânu 1,557,222 liradır En son Daimi azanı seçimi yapıldı. Mevcut 34 aza vardı Eocümen İ Litvanya, Polonya Tarafından Ve- rilen Oltimatomu Kabul Etti B. Eihem Aykut reyle B Salâhattin Yücel (Er dek) 15 reyle B. Hilmi Şere 22 Aza mühtelif miktarda metli (Balıkesir), 14 — reyle B Hamdi Arabasıoğlu (Ban ON İKİNCİ YIL SAYİ: 3808 âyet Umumi Meclisi Dağıldı.. | Dün:Geri Kalan Bütceler de Kabal Edildi. Da- imi Encümen Seçimi Yapıldı. Yeni Encümen azalarına muvaffakıyetler dileriz Baştan B. Ethem Aykut Umumi Meclisin çalışmala rımı hulâsa ederek, — hayırlı ve esazlı iş yapmak için ça- hışılıp didinildiğibi, zaten an | cak: bu şekilde yapılan işle rin asadlı olabileceğini, söy ledi verejimin, mahalli tda relerden beklediği hizmetin değerini tebarüz — ettirerek sözlerine şöylece son - verdi: — Açıldığı günde olduğu gibi, kapandığı günde de her işte olduğu gibi, Büyük Ata- türkü mimnetle selâmlarım., Valinin alkışlarla — sona eren bu sözünden sonra top- lantıya nihayet verildi. Gelecek sene Umumi Mec Datmi Eucümene seçilenlerden: B: Feyzi Sözener, B, Saldhattin Yücel, B, Hilmi Şeremetli rey aldılar ve 23” reyle B. dırma) Dalmi Encümene ay Feyzi Sözener (Edremit), 23 | rıldılar. Vilâyet Umumi Meslisinde lisin 10 Şubatta toplanması kararı verilmiştir. Maarif Bütcesi 502,037 LiraOlarak Kabul Edildi. Bandırma, Edremit, Gönen, Susığırlık ve Sanıköye inşaat için 34,500 dira tehsis olundu. Öğretmenlerin mesken paraları da kabul edildi Fasıl 20 madde | 4,077 lira ilkokul müfettişler mnaşı Fasıl zÜ madde 2 346.460 lira muallimler maaşı Fasıl yekâünu 350,537 lira Hususi Muhasebe Müdürü B. Raşit Sekendirz. geçen yıl muallim maaş tutarının 367,.62 lira olduğunu, bu yıl ise noksan bulunduğunu söyliyerek muallim kadrosu daralmadığına göre bu. ek. sikliğin neden icap ettiğini sordu. Muvazenel — maliye evcümeni mazbata muharriri B. Sadık Deniz ve Maarif Mü dürü B Vicdanti Ataseven bu hususta izahat verdiler. B Mümtaz (Balya). yeni yapılan köy mekteplerine — muallim | verilip verilmiyeceğini — vor- masavı Özerine Maarif Müdürü, mektepleri müsalt olmıyan mekteplere mualiim verile miyeceğini, binası — müsait olan yerlerin tercih olunaca ğımı bildirdi B. Sadık Deniz de muvszenel maliye encü meni namına Maarif bütcesi nin geçen yıla nazaran 100 bin lira fazla olduğunu, bü tün varidat bütcesinin yüz de 32 sinin maarife. tahsis edilmiş bulunduğunu, onun için daha fazla tahsisat verme- nin imkâpsızlığımı izah etti. B. Hilmi Şeremetli, Konak - | pınarla, Korucunun tek mu- | allimli bulunduüğunu, bu iki nahiyeye birer muallim da- | ha verilmesini lstedi. Maarif | Müdürü, bu hususun- tetkik | edilerek © nahiyelere — birer muallim verilmesi — cthetine —| Maarif Bütcesi Geçen Yıla Nazaran 100 Bin lira Fazladir: j gidileceğini söyledi Fasl 21 madde | 23,000 lira başmuallim ve muallim- lerin idare ücretleri Fasıl 21 madde 2:35,000 lira mesken bedelleri Fasıl yekânu 58,000 lira Başkan, muvazenel mali- ye encümeninin izahat ver. mesini istedi B. Sadık Dentz, bu kanunun tecil müddetinin | haziran- dan itibaren bittiğini, haliha- zırda meriyette bulunmadı gını, yalınız: Maarif Vekâle- tinden gelen bir emirde te eli edileceği bildirildiği, onun için bu 35-bin ın kon: duğucu, kanun tekrar tecil olucuma bu - paranın sarfedilmiyeceğini — söyledi. ( Sonu ikieci sayfada )

Bu sayıdan diğer sayfalar: