20 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

20 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

x İ Man ÇE LK AR SL” OK Kema, tt — Londra Müzakeresi Neticeleri palm "Ahmet Emin YALMAN Ü ç milli bankamızm genel direktörü, Londraya git- tiği zaman herkes karşıdan kar- #iya şu kanaatte bulundu: “Bu- Mun içinde bir iş var.,, Hükümet resmi surette dedi ki: “Hayır, bir şey yok. Yalnız ada başlıyan temaslar de. Yam edecek.,, Hükümtin dediği tamamile doğru Mİ. İşin içinde hiçbir gizli, kapaklı yoktu. Birçok hayati menfaatleri leşen ve biribirlerine karşılıklı niyet duyan iki dost memleket #rasında hiç şüphe yok ki, iktısadi iş beraberliği arzuları vardır. Karabük bu arzuların canlı bir delilidir. A- #adaki temasla? devam edince iki ta- Tam yeni yeni imkânlar keşfetme- elbette mümkündü. Beraberce çalışmak yolu Karabük açılmıştır, İyi tecrübelerden Beçmiştir. Memleketimiz biran evvel için para ve teknik ihtisas #eklinde yardıma muhtaçtır. İngilte- ede de dışarı akabilecek sermaye ve boldur. Bu vaziyette bulunan taraf arasında; dostluk ve biri- çi emniyet gibi unsurlar da olunca iş beraberliği imkânı var, Memektiz, Pion wAnkarıda ” baştıyan ve Londrada devam eden temas- via bu imkinlar yoklanmış, bunla âmeli şekiller vermek yolları aran- Mater, Bizim Mman gibi bir takım ihtiyaç- kirimız vardır ki, bunlar meydana Kikmadıkça iktisadi faaliyetlerimiz kalır, pahalılık ve ticarette em et ve intizam gibi dertlere kök- Şare bulunamaz. Bunlar için sar- #sdilecek para, en kısa yollardan az inda fazlasile geri gelecek bir tadır, Ra kiyenin önünde eldden geniş imkânlar vardır. Malt ve ik- Badi siyasotimiz, açık, uyanık ve dü. Msttür. Memleketin dünkü ve bu. kü halini ve bir de hazırlanan iş- Memleketin iktısadi simasını de- ince yarın ne gibi neticeler alına #ğini yakından araştıran bir ec sermayedarın derin bir itimat İymamasına ihtimal yoktur, “ğe müşkül taraf, döviz mese- ledir. Dünyanın bugünkü ha- para mefhumu Sarsılmıştır. #nna ait her taahhüdün çetin ta- döviz şeklinde ödeme imkânla- hazırlamaktır. Çok şükür ki, iöileketimiz bu yoldaki yeni taah i yeni yeni inkişafların mu- neticelerile karşılıyacak bir kidedir. Meselâ; maden işleri ünde üç yıllık plânda; geniş taahhütlerini karşılamak imkâ- Verecek unsurlar vardır. Bun- başka yarın ödenecek dövizler, döviz veya kıymet şeklinde bir inip Heraleketimize girecek, iş hac- aki büyültecek, yeni yeni döviz kay yaratacaktır. Memieketimiz mevkiinde bir Hayy, , Pemleketin verimli işlere a, ceği paralar için borçtan kork iy sebep yoktur. Bize emniyet İs, ek memleketler için de hiç bir dür noktası tasavvur edilemez. #ünkü dünya istikrarsız bir çöl isteriyor. Bunun orta- z TE # fi i 755 : Memleketimizdeki kay, si müşküller biraz daha ortadan tike, ta ân ve zaman denilen unsura kiymet verildikten sonra ecne- Mike ayesi bu açık hakikati git, Emiş ölçüde me 3 öneli BAŞMUHARRIRI: AH MET EMİN YALMAN Lehistan Isteklerini Kabul Ettirdi Londra, 19 (Hususi) — Dün de ha- ber verdiğimiz gibi, Lehistan — Lit vanya buhranı yatışmış ve harp ihti. malleri ortadan kalkmıştır Litvanya hükümeti, Lehistan tarafından veri- len 17 mart tarihli ültimatomdaki ta lepleri kabul etmiş ve bu suretle a- radaki ihtilâf bertaraf olmuştur. Hâ disenin bertaraf olması her yerde memnuniyetle ( karşılanmış ve her muhit Avrupada silâhın patlamama sı yüzünden derin hoşnutluk hisset- miştir. Bilhassa Cenevre mahafili memnundur. Çünkü mesele Milletler Cemiyetine gitmiş olsaydı bir sürü güçlükler çıkacaktı. Lehistan hariciye nazırı Bek gaze- tecilere şu beyanatta bulunmuştur: “Polonya hükümeti namma teyit İediyorum ki, hükümet, Litvanya mil İletinin talep ettiği istiklâle hürmet edecektir. Polonya ve Litvanya ara- sında doğrudan doğruya münasebet- İllerin teessüsü ile, bu hudut üzerin- : treni nam İkalkmıştır. Anlaşmazlığın balli ne ticesinde, galip veya bağlüp yoktur. Yegâne galip, sulh ve hakikattir... Nevyork, 19 (Hususi) — United Press'in Berlin muhabiri bildiriyor: Almanyanın Çekoslovakyaya karşı alacağı vaziyet yavaş yavaş tebellür etmektedir. Almanya, her şeyden evvel, Çekos- lovakyanın Sovyet Birliği ile olan karşılıklı yardım paktını ilga ötmesi için teşebbüslerde bulunacak ve bu memleketteki Almanların müsavi haklardan istifade etmelerini temin Almanyanın Yeni Teşebbüsleri Çek - Sovyet Paktının Bozulmasına Çalışacak Fa deriye Litvanya Cümhurreisi Smetona ederek Çekoslovakya ile barışmıya bakacaktır. Bu süretle Çekoslovakya meselesi Avrupanın en birinci meseleleri ara- sında vaziyet almış oluyor. Litvanyanın teslimiyeti ile bu ta- raftan bir harp çıkması ihtimali ber- taraf olmuş ve bu suretle gözler yine Çekoslovakyanın üzerine dikilmiştir. Her Hitler, yine Bavyoradaki Ber- (Devamı 10 uncuda) Cenevre Komitesi Dağıldı Seçim Nizamnamesi ittifakla Kabul Edildi Hatayda Seçim, 15 Temmuza Kadar Bitecek Cenevre, 19 (A.A.) — Milletler Cemiyeti :sekreterliğinin neşrettiği bir tebliğde ezcümle deniliyor ki: Iskenderun ve Antakya sancağın- da ilk seçim nizamnamesini tetkike memur Milletler Cemiyeti konseyi komitesi, işlerini bitirmiştir. 31 kâ- nunusanide konsey tarafından kabul edilen karar sureti mucibince, İsveç delegesi, ittifakla kabul olunan kat'i nizamnameyi, Fransız hükümetine bildirmek üzere, Milletler Cemiyeti konseyi relsine tevdi edecektir. Ko- mite, seçimin herhalde önümüzdeki 15 temmuzda bitmiş olmasını tesbit evlemiştir. FERTEK RAKISI müddet fıçılarda dinlendirilmiş 45 derecelik pek yakında çıkacak. Tel. 40988, Galata, Kaval sokak No. 5 - 9 Inhisarım kontrolü altında uzun Ultimatoma Müspet Cevap | Litvanya, İstiklâli İçin Kat'i Teminat Aldı İki Komşu Memleket Arasında Siyasi Münasebetler Başlıyor, Varşovada Tezahürat Yapılıyor, B. Beck | “Yegâne Galip, Sulh Ve Hakikattir,, Dedi Litvanya Parlâmentosunda Litvanyamn bugünkü hükümet| merkezi olan Kavnas'ta parlâmento| toplanmış, Başvekil muavini söz is-| temiş ve evvelâ Lehistan ültimatomu nu okuduktan sonra şu sözleri söyle- miştir: “Bu talepler, bir Polonya askeri- nin idari hududu geçerek bir Litvan: ya gürsrük muhafızına ateş ettikten sonra öldürülmesi ile neticelenen 11 mart hâdisesini bahane alarak Lit- vanya aleyhine yapılan mis tesa- düt edilmemiş gösteriler ve fışkırt-! malar havası içinde bize verilmiştir Bu hâdise hakkında, benim için. tah kikatın meydana çıkardığı şeyleri tek rarlamaktan başka yapılacak bir şey yoktur. Tahkikat, Litvanya gümrük muhafızının, değil yalnız Litvanya kanunları, fakat ayni zamanda enter- nasyonal hukuk bakımından da doğ- Tu ve nizami bir şekilde hareket et- miş olduğunu göstermektedir. Mutavaat £diyoruz Litvânya hükümeti. hâdiseyi sulh- çü bir surette halletmek için bir çok (Devamı 10 uncuda) Karısını ve Kayınbabasını Yardım Ankara, 19 (Tan muhabirinden) — Da- biliye Vekâleti belediyelerin imar işlerini tahakkuk etilrebilmeleri için, belediyelere yardım yapılmasım zaruri görmektedir. Bu nan için de, devlet bütçesinden belediye- lere 5 milyon liralık bir yardım temini 0- çin bir kanun projesi hazırlanmaktadır. Bugünkü Hindistan —— Yazan: Halide Edip 7 nci sayfamızda okuyunuz | © Öldürdü | iğ, | Suçlu Emin (Yazısı İkinsi sayfamızda) Belediyelere Yapılacak 63 MİLYONLUK KRED Londrada Resmen Müzakereye Geçiliyor | Temin Edilecek Kredi İle İkinci Sanayi Programı Tahakkuk Ettirilecek rü Salâhaddin Çam da bu mü- zakerelerde hazır bulunmak ü- zere bugünlerde Ankaradan ay- rılacaktır. Bir müddettenberi Ankara, 19 (Tan muhabirin. den) — İngiltereden 10 milyon İngiliz liralık (63 milyon Türk lirası) bir kredi temin edilmek se... milli banka müdürlerimizin Lon dradaki mali ve iktısadi hafille yapmakta oldukları zakerelere hükümetimiz namına resmen iştirak etimek üzere ya- rından sonra, Ankaradan hare- ket edecekti Merkez Bankası Umum Müdü- Öğrendiğime göre, temin edi- lecek 10 milyon İngiliz liralık kredi ile ikinci beş yıllık sana- yi plânının tahakkukuna çalışı- lacak ve bir kısmı ile de şehir- lerimizi biribirine bağlıyan ka- ra yolları asfalt olarak inşa edi- lecektir. üzere bulunduğu yolunda veri- ; Londrada hususi temaslar yap- İ) len haberler teeyyüt etmekte. $ makta olan milli banka müdür- dir. 3 lerimizin giriştikleri müzakere- Maliye Vekâleti Nakit İşleri $ ler, resmi bir safhaya girmiş bu- | Umum Müdürü Halit Nazmi $ lunmaktadır. ş Buhran veya Muvazene Vergisi Kaldırılıyor Vekiller Heyetinin, Son Toplantı- sında Yeni Bir Formül Tesi.:i Edildi Ankara, 19 (Tan muhabirinden ) — Oğrendiğime göre, Vekiller hey» eti, son yaptığı toplantıda, Maliye Vekâleti tarafından vergilerin tenzili hakkında vücuda getirilen projeyi etraflı bir şekilde tetkik etmiştir. Ve- kâlet bu projede daha ziyade küçük memurların istifade.erini temin e den bir formül bulmuştu. Vekiller heyeti, son toplantısında, Maliye Ve- kâleti projesinin esasını değiştiren mühim bir karar vermiştir. Bu karara göre, buhran, muvazene ve kazanç vergilerinin tevhidinden vazgeçilmiş, bü vergilerde yapılması düşünülen tenzilâttan da sarfınazar edilerek, buhran ve muvazene ver- İ gilerinden birinin büsbütün kaldırılmasını temin eden bir formül bulunmuştur. Kaldırılan verginin hangisi olduğu şu günlerde anlaşılacaktır Projenin pazartesi günü son şeklini alarak ay sonundan evvel Mecli- se takdim edilmesi beklenebilir. Hükümetçiler Zaferden Emin Asilere Silâh Taşıyan Bir Alman Vapuru Battı Son Barselona Bombardımanında Yaralananlar 2000 i Geçiyor Londra, 19 (Hususi) — İspanyol is- tihbarat ajansının Barselonadan vet diği en son haberlere göre, 24 saat içinde küçük fasılalarla on iki defa bombardıman edilen Barselona, yer yer yürekler acısı bir harabe manze- rasım “göstermektedir. Enkazın kal dırılması işine bütün Barselonada, bilhassa Katalonya meydanında dur madan devam ediliyor Dün gece yarısına kadar enkaz al- tından çıkarılan bombardıman kur- banlarının sayısı 1300 ü bulmuştur. Ayrıca 2000 den fazla da Şarah var- dır, Ölü ve yaralıların çoğu kadın ve çocuktur. Yaralılar arasında, Brezil yanın eski sefiri de vardır. Diğer taraftan Madrit sokakları, 1936 senteşrinde asi düşman kuvvet leri hükümet merkezinin kapılarına yaklaştığı zamanki feci ve müthiş manzsrayı arzediyor. Hoparlörlerle mücehhez bir çok kamyonlar sokak- larda dolaşıyor, halka cesaret ve me tanet tavsiye ediyorlar. Hatipler, her (Devamı 10 uncuda) ni al m mann 5 Em İNEN Sİ lm A, la mİ ağ yy pi Kaz. Sia EEE

Bu sayıdan diğer sayfalar: