21 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

21 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZARTESİ 21 İsviçre İtalya Hiddetle Karşılıyor Kont Ciyano Balkan ' Türkiarinin (Un .CETEeT! İBu mühim dava büyük çap ta hal çarelerine muhtaç- fır. Bunu bir dünya meselesi haline koymak için müsait imkânlar vardır.) e Ahmet Emin YALMAN ppm Türklerin anayurda kavuşmaları Meselesini bütün “dünyaya ait | tam sırasıdır. Dünya bu saniyede barışa, ışığa ve kurşuk vaziyetlerin tasfiyesine doğ- giden siyasetleri hasretini du- Yüyor. Bu yolda siyasetlerin icapla- Hni tehlikesizce yapabilse vicdam Koşmut olacak, geniş nefes alacak... Balkanlarda dağılı bulunan 'Türk- erki bir imparatorluğun miras. dır. Barış idealine aykırı olan, Maceralı yol; Balkan Türklerine şü- demektir: “Oturduğunuz yerde ınız. Kimbilir, yarın ne gibi fır- Btlar. çıkar. Yaşadığınız yerlere ye- İen sahip olmak için sizi vesile diye Kullanırız.» ıperrak sakin, barışçı yol ise şöyle £ hitapta bulunmaktır Anayurt size açıktır. Burada $#i- Y İhtiyaç vardır. Biz macera aramı- e Bulunduğunuz yer bir daha *kiye olamaz. Türk muhitinde ya- ak istiyorsanız tutacağınız, tabii ki buraya gelmek, varlığınız ba- a kurmak, Türk topraklarına kök iâktır.” Ppkilâp Türkiyesi ilk günden Kia, , DEFİ en samimi ve berrak şe- Mi bu ikinci yolu tuttu. Yunanis- 8 yapılan nüfus mübadelesi, dün- M,j özünde ekalliyet meselesinin bi- İk hal tarzına uygun olarak tarih- Atılan ilk büyük adımdır. Her se- e orhanyadan, Bulgaristandan, Yu Map Yadan anavatana akan Türk kiç, irleri, ayni berrak barış ve in- # Yolunur! yoleularıdır. «iniz bir müşkül var: Dünyaya ik olacak, ferah verecek bir 8i- iz 5 SERR "da eski İmparatorluğun. (Devamı 10 undtgğ kA oma bir mesele haline: koymıya çe-| büyük ölçüde yapmak,*Ba BAŞMUHARRIRI: Manevraları Bu Hareketi | Almanyadan Çeklere Yeni Bir İhtar Südet Almanları Aleyhine Çekler Tecavüz ve Tahrikât Yapıyormuş Londra, 20 (Hususi) — Çekoslovakyanın istiklâl meselesi hakkında İngiltere hükümeti kati kararım henüz bildirmemiş olmakla beraber Lehistan - Litvanya buhranının süratle yatışı tırılması, İngiliz umumi efkârını memnun etmiştir. Siyasi ma- hafile göre, Litvanya, istenilen şekilde uysal hareket etmemiş ol- saydı, sirayet hududunun nereye kadar varacağı kestirilemiye- cek, bir Avruya harbi muhakkak kopacaktı. Bununla beraber, İsviçre ordusunun, İtalyan hududuna yakın bir mıntakada ma- nevra yapmak istemesi yüzünden İtalyada ansızın başgösteren asabiyet ve hiddet yeniden şüpheli tefsirlere yol açmıştır. İtal- yan hiddetinin harici bir tahrik neticesi olup olmadığı merakla soruşturulmaktadır. Romadan Hiddetli Sesler: anl 81120 yaren alanda İtalyan ler, burada fena karşılanmıştır. Giornal d'İtalia gazetesi bu haberin “derin bir hayretle karşılandığını, kaydetmekte ve | bu manevraların “İsviçre ordusunun mutat faaliyetinde em-| sali geçmemiş,, olduğunu ve İtalya için bir tahkir mahiye- tinde bulunduğunu tasrih etmektedir. Bu gazöteye göre, bu teşebbüs İtalyaya karşı İsviçrede zihniyetin değiştiğini gös termektedir. İtalya bunu büyük bir teessürle karşılıyacak-! tır. Çünkü bu manevralar İsviçre efkârı umumiyesine bir İ- talyan tehdidi karşısında bulunulduğu zihabını verecek ve| İtalya aleyhinde cereyanlar doğurabilecek mahiyettedir. İsviçrenin Teminatı : Bern, 20 (A.A.) — 'Tesin askeri manevraları Ohakkında (o hükümet mahfillerinde söylendiğine göre ,diğer devletlerin silâhlanması karşısın- da İsviçre milli müdafaasına modern bir şekil vermek ve bir müddetten- beri bütün hudutlarında talimler yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Çek Istiklâli Meselesinde Ingiltere Ne Zaman AHMET EMİN YALMAN da Isviçrey Son Frankist Tarih Âlimi Prf. Pittard Dün Geldi gelmesi beklenen İsviçreli tarik âli- mi profesör Pit u tard dün sabah şehrimize gel- miş ve Perapa- Ws oteline in miştir. oProfe sör dün otelde istirahat etmiş, öğleden sonra bir gezinti yap mış ve bazı zi- yaretlerde bu- lunmuştur. Profesör Pit- tard birkaç kon ferans vermek üzere dün ak- B. Pittard şam Ankarsya gitmiştir. Hatırlarda- dır Ki kendisi son Türk Tarihi kon- gresinde de bulunmuş, tez okumuştu. mühim bir Türk - İngiliz Müzakereleri Muharebe Edecek? Berlin, 20 (A. kaydettikten sonra bu hâdisenin bir A. — Havas A- taraftan Almanlar, diğer taraftan da Jansının muha- Çekler ve komünistler arasında va- biri telgrafla şu him bir arbede vukua getirebilecek haböri vermek- mahiyette olduğunu tebarüz ettir tedir: Hitler'in mektedir. nutkunun fer Gazöte, bundan sonra Çekoslovak- dasında Völki- yayı bu hâdiselerle bir an evvel meş şer Beobahter gul olmıya davet etmekte ve şöyle gazetesi, “Ko. 'demetkedir: “Südet Almanları huduttaki komü- nistlerin ve Çeklerin tahrikâtına ma rüz kalmayı kabul etmezler, eğer tahrikâtçılar şiddetle bu hareketle- rinden menedilmezlerse vahim çar - pışmalara sebebiyet verilmiş olur ve bunun mesuliyeti de Südet Alman larına tahmil edilemez.,, İngilterede harp hakkında münistlerle Çek mutaassıp- larının Si- det Almanları- na karşı tahri- kâtları,, hakkın da Çekoslovak- yaya bir ihtar da bulunmak- li ii düşünceler tadır. Nasyonal Y Londra, 20 (A.A.) — Sunday Ti Sosyalist parti- o Südetlerin Şefi i iz enLiliş mes gazetesinde Çekoslovakya mese lesini tetkik eden Skrutator, şöyle yazmaktadır: “Çekoslovakya ile hiç bir ittifakı- mız yoktur. Bu memleketin mukad- deratile uzaktan alâkadarız. Filhaki- ka Almanya, Çekoslovakyayı harp- te mağlüp ederek sonra da Fransayı (Devamı 10 uncuda) zetesine göre bu tahrikler, “Kolayca vi ışmalar intaç edebilir.,, ilanı, Popaja'da cere- iği hâdiseleri zik Henlein'in hü- İlerliyor Şa Bir İstikraz Meselesi Mevzuubahis Değildir Londra, 20 (A.A) — Bir müddet- tenberi cereyan eden Türk — İngiliz ticaret ve finansal müzakereleri faal bir safhaya girmiştir. Başlıca, Türki- yeden İngiltereye kâfi derecede ihra cat mevcut olmaması yüzünden ha- len sakat işlemekte olan Türk — İn- giliz klering sistemi tetkik edilmek- tedir. Bundan başka Ankaraya beş #ertelik plânın tatbikine imkân vere cek ticaret kredileri yapılması mese- lesi de tetkik ediliyor. Bu müzakere- lerde bir istikraz meselesinin mevzuu bahsolmadığı bildirilmektedir. Ankara, 20 (A.A.) — Haber aldığı- mıza göre, Maliye Vekâleti Nakit İş- leri Umum Müdürü B. Halil Nizami Keşmir, yarın akşamki trenle Londra ya hareket edecektir, Bu seyahat bu- gün verdiğimiz Londra telgrafında gösterilmiş olan kliring müzakeratı esnasında bir mütehassısın bulun - masına lüzum hâsıl olmasından doğ- muştur. Kıymetli Maliye mütehassı- sımızın seyahati takriben üç hafta ka dar sürecektir. Messe Yeni Müşteri Bulmak San'atı Dr. Gasson diyor ki: “Her tacir bu kitaptaki usullerle kısa bir za- man içinde müşterilerini artırabilir. Ben bu kitabımda size bu sanati öğretiyorum.,, TAN Matbaasında Fiyatı 50 kuruş taarruzunda hükümetçilerden esir olanlardan bazıları İspanya ve Çin Faciaları Franco'cular Yeniden Mp rn Gaztilar Uzak Şarktada Çin- Japon Orduları Yeni Bir Muharebeye Başladılar Barselon, 20 (A.A.) — Cümhuri- — yetçiler tebliğ ediyor: 6la'nin şimali şarki eteğini işgal et-| tik ve bir asi tayyaresi * düşürdük. | Oğleden sonra ve akşam bombardı- | man edilen Barselon şehrinde 40 ka| dar bina harap olmuştur. Bundan maada Akdeniz sahillerinde bir çok | kasabalar da bombardımana maruz| kalmışlardır. Bombardıman netice - sinde ölenlerin miktarı henüz kati o- İlarak tesbit edilmemiştir. | Gasp, 20 (A.A.) — Havas” ajansı muhabirinden: Frankist general Yage'nin kuvvet- leri, Gasp'ın şarkında mühim mev- kiler işgal etmişlerdir. Hükümetçi - (Akası 10 uncuda) | Aragon cephesinde düşman hava Avusturyada İve topçu kuvvetlerinin himayesinde | m Aleaniz mıntakasında şiddetli bir epi taarruza geçmiştir. Lako de Mera'yı Dolfüsü tehliye etmek mecburiyetinde kal -| . » dık. Endülüş cephesinde Malen Zı uşniğg mi Öldürtmüş? Viyana, 20 (A.A) — Dolfüsün katlinden dolayı (asılmış olan Nazi davasına tekrar bakılacağı için Şuşmig'in bu davaya ithal edileceği haber verilmektedir. Muhakeme esnasında o binhaşı Feyin, Dolfüsün katlinde met- haldar bulunduğunu ve evvelki hükmün fahiş bir adli hi ğunun ve bundada Şuşnig'in büyük bir bir mesuliyeti mev cut olduğunun İspatına çalışıla- cağı, zannedilmektedir. a üneşe Dünkü maçta Galatasaray (Bu maçın ve diğer spor haberlerinin tafsi Dünkü Milli Küme Maçları Galatasaray Dün 7-0 Yenildi | kalesine 5 inci gol oluyor altıncı sayfamızda |

Bu sayıdan diğer sayfalar: