19 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

19 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYISI HER YERDE : F E R T tı K RAKISI KFHURUŞ m li ni 19 Mart 19238 5 pek yakında çıkacak. CUMARTESİ ; 'el, 40088 Galata, Kaval sokak No, Sayi : 870 — En son Te)gra!lan ve Haberleri veren akşam gazeıe;ı pölaron HoS0Ğ 5. SOVYET RUS-JAPON HARBi Mi? Japon ve Sovyet ordularının hududda tahaşşüd ettiği ve bir Rus ordusunun yolda olduğu haber veriliyor.. Helsinki 19 A. A. — Havas ajansi muhabirinin öğrendiğine göre, hududun iki tarafında bazı Sovyet ve Japon İfıt alarının tahaşşüd etmekte olduğu bildirilmiştir. Bununla beraber bu haber teyid edilmemiştir. Pırzemişi kolordusuna meziısub bazı cüzütamların ha'en Sovyet hududuna doğru gönderildiği haber alınmıştır. Litvanya ordusu 'Bloke — Almanya,hudutları dışındaki Seferberlik yapıyor! Paralar Pütün Almanları haritası HUsn vanın beh-öltimat ine almak ka I Litvanyanın Leh ültimatomunu İŞİ 6 iç ; ZTîTrıa'—-mdad ; kabul etmek mecburiyetinde (-asuramaz) (© Çekoslovakya, Belçika, Isviçre, ve.. daha ror hesebil. Avuctur. |Sorira Vaziyet Rusya Almanyanın çarpışacağı kalacağı anlaşılıyor İyemnmaubstı almae. | ENELeiler e iacR aya devredilerek ta- Sovyetler Japon-Leh - Alman - Macar orduları ilelcirierimize bir miktar Alman ordusu Tanrtuz. Ha tkllakes 08 e harbe tutuşmak mecburiyetinde kalmamak için eti cerar kulceyşi mevkilerine yerleşmiş bulunmaktadır. ? Pisimtzt ae d DEzAE Te e Lıtvanyayı son dakıkada bıraktılar mı? | BEİN F D6iN Mr HiHörin nulkundan sönlra vaziyet # Sovyet sefiri Fd | İngiltereden Litvanyaya | Hüz , Kredi-Aliyoruz Yardımedilemiye- — Pi Ü smaa Te çimizin müzakereye Sini hilrlireli z h dildiği kaydo- ceğini bildirdi * 4 x j Bu Litvanyanın Cevabı bu ak- şam verilecek © Garb cethssine geld : Lonara Elçi- |takip 2 de | a bi el MT A l YA P A LND DA ) miz Fetni (Devamı ikinci sahlfede) den göne »(uvvı.llenamıen Alman oıdusu r h-ık 5 e mayişler, 't’-lhufl" artsız arkasız|yet ordusunun Lehistan'ın fili ha -/ler henüz şüphe telâkki edilmekte - l'.r-. ““;,:";;';::;:î;ı,,,.wmu; " ;:::d.*:;;k;.;z:;:r öT #a illayırsız kocasını ısîememesınden muuher olan Ernin, da >—ı:vkrdl vıLch kolordularını tef- cağını Li ü -|dığı ve Mareşal Voro: <— — “”lv“ : MİF > hemkarısını hem GO lık kayın pederini öldürdü Ingl"iel'e ISPanya e Ğ İKetil, ihtiyarın feryadları karşısında zerre kadar teessür duymada vaZİVetlnl bekilyor! Onu muhıeıf yelrınde'ıbıçaklamıştır Fransa ile Ingiltere arasında son vaziyetler üzerinde sıkı bir temas var,İngiltere Fransa- | nın endişelerini gidermeğe çalışıyor : Te ee Kai e d DY Cinayetin işlendiği ev, Cinayeti müteak! — <vi: 3 0 « *”i ittihaz| Dün gece Sultanahmette Dizda -|cinayet olmuş, Emin isminde bir lo-|mind d e arsonluk eden 27 Niyon anlaşması mucibince AKaAĞIİZIP G$ihi) etmesi muhtemeldir. |riye mahallesinde Dizdariye çeşme- kanta garsonu karısı ve ihtiyar ka -| V le elmüşi inin ismindeki genç, Röl temine Gal3la VJ iZ »— Devamı 2 nel sahifede) İsükağında 370 numaralı evde — birlinpederini öldürmüş, Mehmed fa -| D nyolunda 122 numaralı aşçı/ — AUcvamı 2 inci sahifemizdeği

Bu sayıdan diğer sayfalar: