19 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

19 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

v ©. Cumartesi 19 MART 93$ TELEFON 3503 FİATI ( 100 ) Para Abone bedeli: Seneliği (7) lira Halkın S Si HAKKIN SESIDIR IKINCI TABI: Fransa Elleri Bağlı Durmıyacak Sahib, Neşriyat Amiri ve | i Geçmiyen yanı gezi varilin: SIRRI Ne / ... Fransız gazeteleri « Fransız dipleğii. iflas etmiştir ” diyorlar. Avusturya işi Mussolini'nin bir hatası mıdır? İngilterenin anlına yapıştırılın bu zaaf ve aciz lekesini kim silecek? an çekişen yer -Son dakika ve son vaziyet: | > etrafa sarıyor mu? Bu bugün öğlen üzeri alınan radyo haberleri vik a gri ki bir lokmada Almânyanın mi- desine inen Avusturya yemeği başka devletleri hazımsızlığa, pr Tarama uğrtmak lk Bu müthiş haberler arasında ei en çek dikkat nazarını çe- ken ben biri de Almenms” Ad eski Avus raklarını isteyeceği meselesi a askeri yürüyüşünü yapsan eğriye dip- . Fakat bu hi okadar mü: him ve 5 e bir çer “anindir ki ona bugünd değil, pi: k güçtür. Son iğ hâdiseleri, iç Tin mler ki e Almanya ve Japı pia hası m kuvvetler: bir anlaşmadan yn Halya ld uzlaşma enlem tiye K b. le bir ala şimdilik akıl erdirilemiy ecek engiz ve yeni bir siyaset fırıldağının dönmeğe rr delete Sovyet Rursyanın komşu devletler hududlarını aşarak Çe- “ ya koşması, Lehistanı bad leyin emri- we bepziyenbi? harekete geçmeğe - ka: vermesi ve halil B. Eden'in istifaya si ” olduktan a sonra tekrar İn- giltere emi geçmesi ve Ki az yapılan siyasi dedi-koduların (rengi ve şekli böyle bir makale ile değil kocaman ir cild kitap ile ie e ihirmundk aydınlatılamıyacak kadar karişik ve korkunçtur. Bu son bâdiseleri gözden geçiren dikatli bir adam tered- düd çimde ie m oraya buraya çok tehli- keli kıv! açmağa mi bozuşma vecenkleşme ateçinia ei sarmağa şi ille göstermektedir. i mi yeni bir kan tufanından korusun.. SIRRI SANLI başka bir hükümete kim yardıni edecek? Ingiltere Bu iekevi Silmelidir Londra (Radyo) — "“Deyli Ekspres, gibi İngilterenin nüfuzunun kaybelmasına katlanamıyan bazı Londra in “İngilterenin Avusturyaya ilkakını protesto eden neta» na iri verdiği cevabı çok haysiyet kırıcı bulmakta veğbunu lagiltere tarihinin hiçbir zem affe ez eğini ve Tağiliz diplomasisinin bu lekeyi silmek için harekete geçmesisi,, lambiin irl Fransız Diplomasisinin İflâsı Paris (Radyo) — anlamakta ve bunu şimdiye Paris gazeteleri gün geçtikce Hitlerin az ie ni kadar kuvvetli b Fe ansız büküm bulunmamasına atfet- ektedir. Hemen her partiye mensup Paris matbuatı bu işle seli rafa mai ekli gizlemeğe lüzum görmemektedir. Fürer'in 48» saat zarfında yaptığı masisinin yözlerce yıl ppt ve emekle vücuda getirdikleri elite sarayını bir yıktığını itiraf Sinek İn iltere - İtalya Anlaşması adyo) — Kont Çianonun deliren defa olarak Iogilterenin Roma büyük elçisini ve Par ir büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Esasen Leadra ile Rom ni imzalanan ticari anlaşmadan sonra bu görüşme- lerin ER bir kat daha ali r. Romada, pek kısa bir zamandı Londra ile her cephede bir anlaşma hasıl olacağı ümidi beslenmektedir. .. : . a itümatom müddeti sona erdi,elâncevab vok! ?“ Var: Radyo) — Resmen rai e Leh orduları Litvanya m doğru yanın a ( ilahları; harakete başlamışlardır. Yarım ttenberi Polo verdiği ültümatomun müddeti sona erdiği halde elân Litvanya baka bir cevab vermeğe reulteğir olamamıştır. bir iş Faransız diplo- hamlede 5 Mussolititin Hatasi 3 Londra (Rad İpgiliz' Ş matbuati e indi bağı » i hse- ter Gardiye 1 r. yazdığı şiddetli bir makalede... diyor ki: “Ingiltere kaybetz.. tiği, nüfuzunu tekrar elde pp için yalniz; s ui kâfi değildir;: Çünkü'” ie devlet. Pam aşağıya kadar silâl aktadır. Far ie İçilen an sahasıns. lık, göstererek - di başl iel birleştiril-. — i ile Avusturya işine ben- zer bir emrivakiin bu- ani olmağa O çalışmalıdı. . I Polonva Cevap Almak İçin Paris (Radyo) — Fransız gazeteleri ve siyasi mehafiller Polonya arünsan böyle birdenbire harekete getirilmesine sebep gi yı Dr evvel cevap vermeğe mecbur etmek iri Gesi bu lie olduğun al istanın da bu işte ie taklid etme- ele zii Teme ğe yeltendiğini e etmektedirler. MPİ Bas 2 el Afiyet miştir, meğe bağlamı Fransa ve İng Olsun ce Paris (Radyo)—Fran vaziyetlere karşı ko ya iktidar Ge geçme: Fran dahele ala olan Roma re —Berlinden berlere göre Hitler Fransanın Litvanyayva para vermesinin manası Roma (Radyo) — maşa Litvanya, lede Fransızların elleri bağlı kalm- o | İk azımkâr pel » Onun hareketini müfrit sosyalistler dahi takdir e eniyor. Loit Cor le ötedesberi Ispanya ve Çeki 1Z nazırı amm ii bir ehemmiyet verilme! itler t I er emine > çalışıyor... yaya kredi yapmağa (o davranmağa karar ver» 28 iltereddir dalin sur hükümet ler ? ii olduğu gibi İngilterede de cesur ve enerjik ağ e dığımız bir makal. Almanyanın Italyadan —. veye a topraklarını . tta beplerden do- layi Tizesteyi yeseyi kkında dönen rivayetlerin şimdilik doğru olamıyacağını ah etti. Saadet “Kişesi | F 5 na imkâ zl r. Musolini: Izmirlileri her fırsatla umul-. nin bu budat tayin ve zayi maz servet.ve saadete ka- hakkında :söylediklerin! vuşturan Bay: Tahsinin Sah- amen iştirâk ediyör det Kişesinden bu. son 'ke- Halkın Sesi—(Son.dakika | şide sma de almağa ve son vaziyet) başlığı altın- | onutmayu ül Son. Dakika: o (Radyo) — Litvaı ba; ap alli kabul edebilec; ya bütün şar! HARPTEN KORKUL eğini bee kabu nya parlamentosu. P

Bu sayıdan diğer sayfalar: