18 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

18 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ 8 İNCİ YIL Ne. 8358 Cuma 18 MART 938 TELEFON 3503 FİATI ( 109 ) Para: Abone bedeli: Seneliği (7) lira Halkın S HAKKIN KISA VE AÇIK || Geç olsun, güç olmasın Fransiz gazeteleri yalınız birakmıya sonra İngiliz dpi sükünet ve itidalind retle baaeölerkkeei kendilerini alamıy: vd a nunla beraber iü İngilterenin re, Fransayı hiç bir hususta ii, çime ve şükranla yazdıktan Londra matbuatı Fransizların bu hayr e çekinmemektedir! lar ki; Alama bu hareketini Gİ ce fakat Pi e) diyer- tekbih etmekte bunun hiç bir ii tar ink il ap vermek için e evvelden lilere ve hazırlanmış olm il İşte Ingiltere bu hakikatı bütün acılığ yi göre davranmağa başlamıştır. e e ediyoruz ki Hitlerin bütün dünyaya ine enik İngiltere gibi, bü'ün milletler de Ingiliz çağa: Kn attıkları müthiş hakikatı anlamışlar ve öğren- manası ri verdiği bi SIRRI SANLI Rayiştag meclisi feshediliyor Yeni seçim 10 Nisanda Berlin, a (Radyo) — Hit ler, yarın, R meclisini edi intiha bata, Ayastyada bie ayiştağ . Nis İevkalâde içtimaa davet Ji Haber a e göre, bu ai MİNLERTEME ERİDİ Türk celâdet ve yıl- ls 1 'N Si 2 SESİDİR Sahib, Neşriyat Amiri ve Başmuharriri SIRRI SANLI İdarehane: İzmirde Birinci Beyler Sokağında (Halkı İn ear di yazı göri ii net Alman Çek Hududunda Çarpışmalar Oldu Leon Blum prog- 18 Mart, o buğün topçuluktaki fevkalâde kud- ret ve satveti bütün dün a yazılmağa Varolsun Türkü, bin a onun yüce deri Atatürk, ramını okudu | da alacağı tedbirler (o saye- sinde düzeleceğini beyan et- miştir, Delbosun kabineye alın: maması sebebini ş e 2 Alman Hududunda Talışidat Belgrad 18 ( Radyo ) — Çek eya a ha- berlere göre Alman hudud- larında see vin ek- mektedir. Çekoslovakya?ya Taar-! ruz KelirePerimane diyor ki kendi südet ek yakın- a ei ki: Hitlerin ai abide bu şüphe eyle İG oslavaliyayı mü- Fransa da mebus Samani eee İyi malümat alan vw Hitlerin, yalnız de kalacağını ve Mari Gö- ringin Başvekil sini ha- ber veriyorlâr. Arl göre de; olacaktır. Şimdi ne söyülyor- ris (Radyo) — Saat 16 da bayeki Bium gerin | ei mını ok imi ez li A di ümet zlahlanıa lk ra kü r çabuk tamamlamak eme- sak yarn o olacaktır. De lindedir. o Yakında ri ği, Başvekil özlerine ni“ ee ki e için Jâ: | heyet verirken dedi ki: m gelen tert İirilari e ereceğiniz itimad reyle- le rinin (o fazlalığına iz Mali meselelere temas eden ehemmiyet veriy: ie Başvekil pek yakın zaman- reyler benim için bir Mer Ee SİNEMA ( KÖŞESİ Litfinof Diyor ki Harekete Bugün Geçebiliriz Yarın Çok Geçtir sİçtimada, (o Avusturya Sata ler; Romanya kralı Karol > teri Sey ve een da hazır | halen Darimarkanın elinde n ebbüsatta bu bulunacakti | bulunan Şi vik Olsten eya- | lunmuş ve petroller hakkıa- Hitler, ik mühim | letinde Çekoslovakyada, Ro- a Ko ile Fransa ara bir söylev verecek ve Rayiş- | manyada ve Yugoslavy ile | sında akdedilmiş olan mua- tagın ( feshedildiğini, yeni Dançigde bulunan Almanlar | hedenin feshini istemiştir. — Dim .. Bu hafta Elhamrada ei ka Basmaz) adlı iki harukulâde İSTER, GÜL ISTER. AĞLA le ema sr dın — Gazeteler çok defalar biz kadınlardan bahse: yorlar. — Iyi amma kardeşim, düşünmiyorsunuz ki biz diye hepimizi ağ yazdıkları kadınlara benzetmekte hak 31SSInIZ. — Neden? — Çünkü onların dillerine e kadınlar kül- “türü noksan, sikii e geçim hususunda birçok kusurları | görülenlerdir. Halbuki evinin ela iddiyet ve şuur- eline alan ve ber işini intizamla gören bayanlar hak- kında kim nediyebi — — Vakıa orası ö; — O halde sena çok defa bizden bahset lerine kızmak doğru değildir. Bilâkis memnun o li e çünkü bu suretle ee cinsimizin ve iyi kalbli ba- yanlar e ir kat yükseltilmiş oluyor. — Anl madım ? ie değ il mi ya, böyle sm mahkemelere sürükliyen ni in ve bir külhanbeği gibi eşlerine fa tutanları baylarımız gördükce ai alcaz ken o mesud imişim,, diyerek bir kat daha bizlere k kapat olan ndilerine : Var, Kadıncık Var.. ll >. “meğerse i ket ben nekadarda olan iyliklerini ve iğ kuvvetli İngiliz - Italya yk #g KONT£CIANO m Paris ( Radyo) — Roma- Şan son dakika haber alm mıştır: Yğaleriliz ar fLiil pul sark etmiş ir, Tladaktır. ” Çünki . ok kati kararlar Ey k ai landen Blumun çer tasvip edici beyanatta bu- lanmuştu Hükümetin bü- bi edilmektedir. s Aşkı) ve Türkçe sözlü (Fa- büyük film bütün izmiri ayretler içinde bırak aktır. Büyük dileri eğer arzu ederlerse bu gibi ig lerin önünü alabilirler. Bu, müdahale ederlerse Helene vahim hadiselerin önüne ge- çerler yarına . kalırlarsa çok ges rin m e yerinde LR kere daha belediyemizin ALEN SESİ HAKKIN SESİDİR HALKIN SESİ HAKKIN SEDIDI SESİDİR Bir kere ir kere daha yazıyoruz çok defalar yazıldı, her vakıt gazetelerde de okudu- ai, veçhile halkımızın refahını e iş edinen | sayın hükü vryj n mutavassisler getirtti, hayatı ucuzlatmanın yollarını tetkik ettiriyor, Erzui a bay İlis adında bir ortaya atılıyor. tin kilosunu onbeş kuruşa overeceğ diyor, sonra İz kilometre uzaklarında tere yağının kilosu atış yetmişe satıldığı halde ü i bari bunlarda halis dikkat nazarını çe-

Bu sayıdan diğer sayfalar: