18 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

18 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMA 18 MART 1938 5 ii BAŞMUHARRİRİ: AHMET EMİN YALMAN FERTEK RAKISI Inhisarın kontrolü altında uzun müddet fıçılarda dinlendirilmiş 45 derecelik pek yakında çıkacak. Tel. 40988, Galata, Kaval sokak No. 8 - 9. Rusya Harekete Geçti! Moskova, Bütün Sulhçü Devletleri Müşterek Bir Harekete Davet Ediyor Rusyanın Son Kararı Şudur: Teşebbüs Muvaffak Olmazsa Rusya Serbest Kalacak! ortaya atan B. Litvinof “Bizim Verdiğim Örnek Ahmet Emin YALMAN vusturyanm Almanlar ta- : rafından istilâsı üzerine ihyanm bütün demokrat mem- etlerinde kopan infial fırtı- devam ediyor. Bunun mâ- * incelenecek olursa şu neti- “ye varılır: Teessürün sebebi, nya ile Avusturyanm bir- ymeleri değildir. Ancak bir Möramm sulh zamanında şiddet © baskın yoluyla elde edilme- Midir, Böyle bir manzara karşısında in- hlığın huzurla yaşamasına ihtimal Mamaz. Demek ki dünyada iştahları Kalma kabarık bir, iki devlet var, tihlar ancak fırsat bekliyorlar, Fır. İt uygun buldukları: dakikada be- teki, epin diye bir fark gözetmiye- İha Şiddet yoluyla veya şiddet İdiyle her meramlarına varmıya e makta kendilerini haklı saya- klardır, iZ A manyanın hareketini mazur ti Böstermiye çalışanlar da ek- E değildir. Bunlar diyorlar ki: “Ne Psınlar, başka açık yol yoktu... aba yok muydu? Bu suale ce- iğ ramak için uzaklara gitmiye Ye lüzum yoktur. Kendi tuttuğumuz > buna canlı bir cevaptır. ta, ek milleti, kendi varlığını boğ- İstiyen kuvvetlerle açıktan açı- ka Sarpıştı, İstiklâlsiz bir hayata, bir h Vaziyetine bir dakika bile ta- Ag, “ül etmemek için her fedakâr- , Böze aldı Sonra masa başına EL Müsavi sıfatiyle barışı konuş- Bir defa karşılıklı taahhütlere nn koyduktan sonra bunları tanıdı. (Devamı 10 uncuda) İngiliz | Kabine Buhranı Başlıyor Fransada Yeni Kabine Ekseriyet Kazandı Londra, 17 (Hususi) — Havas mu habirine göre, İngiliz kabinesi erkâ ni arasında, İspanya ve Çekoslovak- ya meselelerinden dolayı çok cidi görünen ihtilâflar başgöstermiştir. Bu yüzden bir kabine buhranı zu - hur etmesi muhtemeldir. Öğrenildi- ğine göre, B. Morrison, - B. O. Stan- ley B. Malkolm Me. Donald, gibi | genç nazırlar, Ingiltere hükümetinin Çekoslovakya istiklâlinin ihlâline mü samaha etmiyeceğini açıkça ilân et- mesini istemektedirler. Fakat diğer Bazırlarsa, bilhassa dahiliye nazırı bu fikre muhaliftirler. Bahriye nazırı B. Hor Belişa baş- ta olmak üzere bir çok mazırlar dâ Italyanlarla Almanların İspanyada hâkim olmalarına mâni olmak için en kati ve şiddetli tedbirlerin alın - masını istömetkedirler. (Devam: 10 uncuda) Türk Harflerinin Onuncu Yıl Bayramı Ankara, 17 (TAN Muhahirin-| den) — Yeni Türk harfleri kabul! edileli on yıl olmuştur. Kültür Ba- kanlığı yeni Türk harflerinin ka- bulünün onuncu, yıldönümünü kut- || fader. Yalıda, yapıla RO zere “İfük-rbi program || Litvinofun Teklifi Devletlere Bildirildi Moskova, 17 (Hususi) — Sovyetler Birliği Hariciye Komiseri Litvinof bugün, Almanyanın son tecavüzi faa- liyetlerine karşı sulhcü devletleri müşterek çalışmıya davet eden beyanatta bulunmuş ve bu beyanat Sovyet Birliğinin siyasi mümessilleri tarafindan Paris, Londra, Prag ve Vaşington hükümetlerine tebliğ olunmuştur. Litvinof, Milletler Cemiyeti dahilinde veya haricinde İtalya, Almanya ve Japonya müstesna olmak üzere diğer v in ve bilhassa büyük devletlerin mütecavizlere dei hareket eimüeri ve sulhü kurlarmaları lâzım geldiğini anlatmış ve ancak bu sayede ortalığı kaplıyan ve salgın halini alması beklenen tecavüze karşı gelineceğini ilâve etmiştir. Şayet bu teşebbüs muvaffak olmazsa Sovyet Birliği bildiği gibi hareket ederek tecavüz siyasetine karşı koymıya çalışacaktır. Litvinofun Beyanatı: Moskova, 17 (A.A) — Havas muhabiri bildiriyor: B. Litvinof, yabancı gazetecilere beyanatta bulunmuş ve demiştir ki: “— Sovyetler Birliği, tecavüz hareketlerine nihayet vermeyi istihdaf eden bir enternasyonal konferansın toplanmasını gör- mek istemektedir. Bu husus için evvelâ, Amerika Birleşik dey- letleri de dahil olmak üzere, büyük devletlere davet yapılacak, fakat Almanyaya, İtalyaya ve japonyaya davetname gönderil- miyecektir, : Sovyetler Birliği Milletler Cemiyetine, diğer sulhseven mil- letler ile organize işbirliği yapmak için girmiş ve Sovyet hükü- meti, kollektif emniyet organizasyonunu ve karşılıklı yardım muntakavi paktları akdini tavsiyeden geri kalmamıştır. — Sov > kü İ Şark Paktını İran Meclisi Tasdik Etti Ankara, 17 (A.A.) Sâdabat pak tinin İran mectisi tarafından tas. | diki münasebetiyle İran o Harioiye | Veziri veklii 8. Adile İle Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras ara suretle umumi sulkün idamesi için Tunmuştur: yet hükümeti, Fransa ve Çekos lovakya ile, tecavüz vâki olmadığı takdirde hiçbir devleti tehdit etmiyet bu sistem pâktlar imza eylemek sure tile, filen de bu yola girmiştir. Sov - yet hükümeti, Enternasyonal menfi || hareketin ve bir tek meselede dahi Jolsa tecavüzü cezasız bırakmamak keyfiyetinin mukadder surette bu gi- bi meselelerin fazlalaşmasını mucip olacağını daima tebarüz ettirmiştir. Enternasyonal hayat unsurları, bu ihtarların doğruluğunu göstermiştir. Avüstunyanın. Avusturya milletinin politik, ekonomik. kültürel istiklâlin den mahrum eden askeri bir istilâya İmaruz kalması, bunun yeni bir teyi- didir. Bu defa, cebir hareketi, Avrupa nın tam merkezinde vukua gelmiş | ve bu suretle yalnız, bugün müte- cavize hem hudut olan on bir mem- leket için değil fakat bütün Avru- pa devletleri için muhakkak bir tehlike doğurmuştur. Herhalde şim dilik, küçük milletlerin mülki ta- mamiyetlerine ve ber halde politik kültürel ve ekonomik istiklâllerine karşı bir tehdit vücut bulmuştur. Bu küçük milletlerin önüne geçile »miyecek inkıyatları ise, büyük dev letlere karşı bir tazyik ve bir hü | cum için esas teşkil eyliyecektir. | Çekoslovakya, en başta tehdit edil miş bulunmaktadır. Bundan başka “tecavüzün sirayet (Devami 10 uncuda) Meclisin Bugünkü toplantısında Sadabat Paktını ittifakla tasdik ey- lemiş olduğunu eksetânsınıza, bil dirmekte kanbi şeret adarim. Gu ma Sut fırsattan büyük bir memnunl- yetle latifade ederek ekselinsınıza samimi do hissiyatımı teyit e- der ve dost milletin muhterem mü | mesalli olarak ekselânsnızn bu Pakta koydukları imzanın, şanlı devlet relslerimizin yüksek hima- yeleri altında, onların kuvvetli az- mi ğı gören zekdları ile açı” lan yeni bir amimi anlaşma devre- sinin kiymetli bir garantisi olduğu. | nu bildiririm. Du pakt, garbi Asya devletleri - nin Ünyonunu takviye etmekte ve bul suretle umumi sülün he yeni bir unsur yaratım 1 hakkındaki “aamlemi (Devamı 10 uncuda) İngilterede kabine buhranı ihtimalleri üzerine adı çok geçen B. Çörcil (Sağda) İspanya Harbi Bitiyor mu? Barselonada 1200 Kişi Daha Öldürüldü!.. Fransa, İspanya Hududuna 70,000 Kişilik Bir Kuvvet Gönderdi Londra, 17 (Hususi) — United Press'in Barselona muhabiri bildiriyor: İspanya meselesi Avrupanın en mühim ve en heye- canlı meselesi olmuştur. Bütün gözler İspanya hâdiselerine dikil- miş bulunuyor. Asiler dün ve bugün Barselona'ya gökyüzünden ateş yağdırmıya devam etmişler ve bu yüzden maktul düşenlerin sayısı (1200) ü bulmuştur. Bu arada (200) de yaralı vardır. Bom- bardıman fasılalarla 14 saat devam etmiş ve asiler halkı tedhiş etmek istemişlerdir. © Hatayda Tazyik! | Bir İhtiyar Dayakla Öldürüldü Iskenderun, 17 (Hususi) — Bura- da tazyik ve şiddet bütün hızıyla devum ediyor. Şapka giyenler hak- kında hâlâ şiddetli takibat yapılı - yor. Hırsın adh 70 lik bir ihtiyar, şapka giydiği için yakalanmış ve hakkında takibata başlanmıştır. Th- tiyarın üzeri aranırken, küçük bir çakı bulunmuş, bu sebeple fena hal- de dayak yemiştir. Zavallıya o ka -| Cümhuriyet kuvvetleri Prankist dar fazla dayak atılmıştır ki, ihtiyar, | taarruza karşı koymak için var kuv- bu ıztıraba dayanamıyarak ölmüş - | vet rlar. Madritte be- tür. ne göre Cümhuriyetçile- Antakya, 17 (Hususi) — Nebih Az m cephesindeki müdafaa mi, yanında kâtibi Suat Müderris ol 1 ikmal edilmiştir. (Arkası 10 uncuda) (Devamı 10 wnenda) 100 mil ötede vukubulan şiddeti muharebeler neticesinde Kaspe şehri göğüs göğüse devam eden çarpışma- lar neticesinde asilerin eline düşmüş- tür. Bizzat General Franco cephede ki harekâtı idare etmekte ve İspanya Cümhuriye: ikiye ayırarak Akde- niz sahillerine süratle inmiye uğraş- maktadır. İspanya kabinesi bugün top lanmış ve her ne pahasına olursa ol- sun sonuna kadar harbe devam etmi- ye karr vermiştir. Londra, 17 (Hususi) — En son haberlere göre Fransa hükümeti İspanya hududuna 70.000 asker göndermiştir. İngilterede galeyan âzami dereceye varmıştır. Mister külleşmiştir. bekleniyor. Hükümetin — istifası

Bu sayıdan diğer sayfalar: