18 Mart 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

18 Mart 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirm/ yedinc/ yıl No 7460 Mari 938 Anadolu Hergün sabahları (İzmir) de çıkar, ılyıııl gazeledir Polonya Litvanya hükümetine 6 mad- deden ibaret bir ültimatom vermiştir Tıl-(ım 2716 Avrupada Vaziyet Karışıvor E EEZİTEELEEEEEEERİ TT STT D DT Hitler, bugün Rayiştag meclisini fes- hedıyorlve bütün Almanları yeni seçime davet ediyor Danimarka, Çekoslovakya, Romanya, Yugoslavya ve Dançıgde AÇ ELEEÇDEDE GREEZİŞRŞEL AAA Çanakkalede 18 Mart 1915 ugün o büyük ve kudsi günün yıldönümüdür bulunan Almanlar da Rayiştaga mebus göndereceklerdir. Bu haber, bütün Avrupayı heyecana sevketti Umumn vaznvet tehnıkeundlr Berlin, 17 (Radyo) — Hitler, arın, Rayiştag meclisini fev- lâde içtimaa davet ediyor. Haber verildiğine göre, bu içtimada, Avusturya tateri Seys İakuar da hazır - buluna- caktır. Hitler, Rayiştagta mühim bir söylev verecek ve Rayiştagın teshedildiğini, yeni intihabata, Avusturyada bilepisitin başlıya- cağı 10 Naanda yapılacağını bildirecektir. Alâkadarların verdiği malü- mata göre; yeni Rayiştagda, ya'nız Almanyada değil; halen Danimarkanın elinde balunan Olsten- eyâletinde, Çe- loılovılıyıdı Romanyâda ve Han Almanlar da mebus gön- dereceklerdir.' İyi malümat alan mehafil, Hitlerin, — yalnız devlet reisi kalacağını ve Mareşal Göringin Başvekil olacağını haber veri- yorlar. Son haberlere göre de; Hit. f Viyana parlamento binası ler; Romanya kralı Karol nez- | ile Fransa arasında akdedilmiş dinde teşebbüsatta bulunmuş | olan muahedenin feshini - iste- ve pelroller hakkında Romanya | miştir. Lord Halifaks mühim beyanatta bulundu Bütün dünya umumi efkâ- rını heyecana getiren çirkin hakikat Herhangi bir siyasetin takibinde,ne muahedele- rin metnine, ne de enternasyonal hukuka asla riayet kalmamıştır. Londra, 17 (A.A.) — Lortlar kamarasında Avusturya hâdise- lerini anlatan Hariciye Nazırı Lord Hılifâks demiştir kiz Torpitolarımız Karadeniz manevralarını bitirmişler ve İstanbula ddnmüşlzrdır R Lord Halifaks Berlindeki konuşmala- rımda ileri sürdüğüm tez, mün- hasıran şu olmuştur: lngilterede Avrupa statukosu: nun ilelebet bugünkü şeklinde muhafazasım istiyen hiç kimse yoktur. İngilterenin istediği ne- ticeleri- kestirilemiyecek şiddet ve cebir hareketlerile hiçbir şey yapılmamasıdır. «« Sönu 8 incl sahifeide — İstanbul, 17 (Hususi) — Karadenizde mutad manevraları ya. Pün torpito filomuz bugün dönmüş ve limdnımızdan geçerek Ümsübabrisine gitmiştir. » c0ti Düşen ağır bombalarla hava torpillerinden Çekoslovalıya Kabinesi düşüyor! Prag, 17 (Radyo) — Çe- || koslovakyadaki Almanların takındıkları vaziyet üzeri- ne Çekoslovakya kabinesi- nin istifası bekleniyor. Ye- ni kabinede, Almanların da nazır bulunduracakları söy- deniyor. 18 Martta bir harp gemisi. Bu teriht resim Fransız harp gemisi Golua — tarafından — alınmıştır. Prens — Jorj zırhlısına isabet eden 9,5 pusluk bir obüsün çıkardığı yangını göstermektedir Türk kahramanlığı, Tük askeri kudretini canlandıran - bu şe- hamet dolu destanı, yedindi sahifemizde” o gün biazat harbe Prag, 17 (Radyo) — Çekos (P Li ihtiyat zabitinin ağmüdün ” dinliyböskelülü lovakyadaki Almanları temsil eden Alman çiftçi partisi, Çe- |» keslovleya hükümetik olan a. KOY KalkınmasSı Ve meyva istihsalâtı AlPutı ısoudo doktor Hıdylıyıı. Vali ve Belediye re:si, Ankarada muhtelif. teşebbüslerde bulundular rettiği bir beyannamede, Ç Tetle siğüyotim yeni; yıl . büllecelada koslovakyadaki A.manları mıllı hedef için birliğe davet ediyor. Paris, 17 (Radyo) — Berlin- muhbtelif işler için kabul edilen tah #isat miktarı hakkında temaslarda bulunduğu haber alınmıştır. den -haber veriliyor: — Sonu Binci sahifede — Zirâat dakreninin — Morsialideki fidanlığında — farla meytalı - fidan yetiştirmek ve İzmic köyletimin kalk kıumasını temin Bususyada ba fi. danlardan istifade edilmek hasusaa- da — yali, Zirast Vekâleti — nezdinde teşebbüslerde bulunmuştar, Ba fi. danlık içia Vekület büdeesinden azla imiktarda —tahsisat da — iştem miştir. Boladiye reisti B. Dr. Behçet Ür da imar sehasında” Adliye Vekik letince 100 bin lira sarfile inşa kararlaştırılan hapishane Adliye Vekâleti wezdinda bulonmuştar. '_Bî;â' Bulca Tekrar v-zifesin: başladı.. İstanbul, 17 (Hasusi) —Hafif bir. hastalık geçiren Tayyare cemiyeti reisi B. Fuad Bulca tamamen iyileşmiş ve vazifesine yeniden başlamıştır. ——— Ankarada bulunan vali B. Fağlı Gülecia, mubtelif Vekâletleri aiye: İspanva dramı Barselon bombar- dıman edildi öki yüz kişi parçalandı Ceneral Franko Paris, Y7 (Radyo) — —Havan Ajansımın — verdiği haberlere göre, bir resmi geçitte Litvinof diyor ki: Çekoslovakyaya yardım edebil- mek imkânı, cüz'i bir hüsnüni- yete mütevakkıftır İAkORRIZ (Hadğe) — Basya | ekL oy Vasırı Litvimof, bugün ga. betan la vereceğini ve KAyosmurya büdiseleri — etrafında Rük Yama noktal masarını — bildirmekle kuvretleri, Turetiliğ sabillerini elde n mişler ve Taregon ile Valünsiya #renadaki muvatala — hatlarımı kes. mişlerdir. Franko hava kuvvetleri, comhu. riyetçi İspanyanın denizle olan irti. Betimi sakı sıkıya takip etmekte de. vam ediyorlar. Alâkadarların verdiği malümata göre, Kaspe ile Katalcoya arasnada yüz bia kişilik Bbir ordu — tecsmimüi etmektedir. Bu ordu, Kııılılyı ile Börüe. Took' hücum edecek ve neticeyi < İae nebrinin bi gibi — söylemiştir. Hu , İtalya ve Yapoayaya ktir. - Çüskü bu üç ya Tödinde mutaarnıs » yılmaktadırlar. Rutyanın aötasında Çekörlo ak- iderletlere tihasl etmeğe çalışacaktır. Bazeeloa, 17 (Badyo) — İtildi | — Sanu 8 ncl sahifede — - büygber; Çekoslovakyaya gösterilmesi “Mümgelen yardım bakkında da mü. taleasını serdedeceğini te kir konferana yaya yardımı edebilmeyin, cöz'ı bır büsaöniyetle amümkün olabusceği kayd ve tusrih edilecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: