18 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

18 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GUMA MART 1938 YIL: 21-3 , Sayı: 7248-1338) ISTANBUL, — Ankara Caddesi Posta kutusu: 48 (İstanbul) Mı liâvemizle beraber Yarın 24 sayfa Sayısı heryerde Telgraf adresi: Kurun , İstanbul Telef, 21413 (Yazı), 24370 (İdare) büyük endişe bütün Avrupayı heyecana düşürüyor-.. m - Çekoslovakya. istiklalini muhafaza için Rusya devletlerle müzakere istiyor | De Ag kizli — Havas: A» SI mana birinde nof, genebi muhabirleri Avn, Yin ovyet hükümetinin Sturyanın vi ve Çekoslovak- e Eyi haberler Türk - Fransız issn nikbin- lik duygulariyle karşılıyoruz Ajansının hususi muhabiri yanın tehdide maruz ür dola- yısiyle sarfı zaruri olan faaliyet ve yapılacak icraat hakkınd relerde müzake- bulunulmak üzere - bugün (Sonu Sa 6 Sü 5) kabı İş — /-Litvanya — Leh askerleri hududu geçti Ingiltere ile Renda) i Lehistana ihtarda : MEŞİN, ai , İT (A.A) — a göre ire ve Fransanın e va sefirleri, Polonya - Litvanya hu- dut hâdisesi meselesinde mike (Sonu: Sa. 6 Si. 4) mma 3 - İspanya — | Franko galibiyet kazanınca... | Fransa kendini tehlikede görüyor | Havas Ajan- Lon: Kn 17 a “General Br Franko kıtaatıs' edilen vi nın geçenlerde ecnebi kuvvetleri v8" malze zanmış © olduğu! mu“ ni Fransanın mili Son: > 80.6 sü 4) Blum ' Gene istifamı edecek ? i Dün Mecliste ! hükümeti tarafından Sir Fips'e tevdi ( hı Svrede Hatay meselesi ü za beyannamesini İ ni eksperler komitesi ereleri- ew okudu ve İ mn üzere olduğunu, intihabat İ vesinin büküm os premip- itimad aldı 5 ire tam bir anlaşmayı i- i | me bilir B Bu haberden sıkan 'a a ; 0 Paris 17 (hususi) — Dün radikal sos- el e F kin bir kö dı l telin bii hi incili. (oldi ğa) BB. Baldvin, Eden, Loyd ban tler tarafından ia ei olan tilâf mevzuu olan Hatay davası Core ve Çörçil e milli tazı n bulunan ii kati şeklini al- e büyük bir mâna meki ğ Tale undan sonra cumhuriyet İs anva koslo vak a mes | leri üzün den Bazı gazeteler bu takriri Blum kabi- hi, , Yesi için Avrupanın karmakarışık p Yy VE © Yy esecle v esinin erime ayılı di ğuna delil ye zara alan bâdiselerine daha sakin e ni L > : sayıyorlar. Başvekilin bir milli İnggiraf bir vaziyet le şid olmak | İPppgiliz kabinesi düşmek üzere Hkn tey ülünü münkün İh hasıl olacaktır. mak için v. m istifa edeceğini Mağ nal ki bu satırları gözden geçiren o . e s LI yi yazma N Kizim kimse ingiltere için Fransada yeni (Times ye. | Zi meler geçen e sre bazi (Sonu Sa, 6 Sü. 2), o m - e . ğ mii bir kab h I ! i m ir kabine hazırlanıyor! (yarınki -| mayi Ha erlilemçanla dra, 17 (A.A.) — Havas Aj lâkis diğ TL A KD A EE ıl3 1 | pe bi bir ai vE ini Londra, « ) avas Ajansı ( ler. Bilâkis diğer nazırlar ve ii ilâvemiz i muhabirinden B, Samuel Her; bu fikre muhabftir. Ea ikkümetinin sal B, i “ Bimel 3 iyi mat almakta olan mehafile da B. Hor Pelişa'da az d Yi ileri nlar aydaki nazaran ya ve Çekoslevakya me. | bir çok nazırlar İtalyanlı la- a r Güzel yazılar ğ A Müstemlel La tarafım. | Seleleri özi be kabi, ânı rın İspanyada hâkim kesilmelerine ma- ve resimlerle | Mideye düşürül e istenildi. Acaba | Tasında ciddi görüş ihtilâfları çıkmış - | ni olmak için k şiddetli - surette Çanakkale Çı kıyor imzal, “ I E) malar fiili | tır. Bir kabine buhranı zuhur etmesi | hareket inen istemektedi. irler, : e emerald. B. Hor Belişanm fikri kabul eğilme” zaferi Bu sayıda Kadir can Kaflm gülen Girdiğim vk rl kar Düzenle göre, B. Morrison, | diği takdirde vi edeceğini tehidit ma tabut isimli bir hikâyesiyle gelecek ilerde ba terada bir euyan- r.Belişa, Oliver Stanl Ormsb -.| kamında si ve ğu rivayet edil. Bugün yirmi üçüncü harbe aid çok alâkalı bii 1, ecnebi | ağa, tabii olarak haklı — Şu | gore, Malkolm Makdonald gibi genç | mektedir. Bu & kdird Malkolm yıl dönümü Mm — bir ame i Silen ki, el Siri zi nazırlar hükümetin Çekoslovakya tik Makdonald p ilan e spor, A; | “ay Yesika ile bu defa hazırlanmakta | Jâlinin ihlâline müs a etmiyeceğe - Böyle bir hükümeti yeni Bugün Türk ordusunun BH İ Saçan, Bünmde bir fark ye ğini açıkça ilân etmesini istemektedir K Sana Sa, 6, Sü 3) kazandığı büyük tarihi zaferin yıldönü- n iakdyen Mila sene i müdür. Bundan 23 sene evvel, 18 mat meşhurlar | :Sa,6Sü.3 | m ma skamimlyan e Gömük Bi 6 Bn 8) İ amm amman | ik haline gelmesi ira» .. > . Al m Be Günlerin peşinden : | Ying, ul edil, ide atay Türk. A AL m YAA İL MİELN Büz iyetine bir idare (Sonu sa. 6, su 5) Alman askerleri Viyanaya girdikleri sırada (Avusturya hâdiselerine aid haber ler 6 ncı sayfadadır.) Elastik -lastikli | Şeen Avam Kamarasında son Avusturya hâdiselerinden bahse“ i | “nerrin silâhlanma programı eni ie ve daima enternasyo- İ iyete n gözden geçirileceki | Demiş. İngiliz Ba şvekilinin ga etkide (isetikli) kelimesi ile dilimize çevrilen sözünü Celâstikiğ), yahut (elâstik) kelimesi ile tercüme etmek, i zannederiz ki, daha olurdu. Zira iy ke dilimizde mudat İ olan kullanış tarzı başkadır. Birkaç manâya gele! m el | ei halbuki (elâstiğ), yahut (elâstik) kelimesi kısal- K genişletilip daraltılabilecek maddelere yaslar ki Şanı in Li dı da budur. İngiliz . orta eni son emrivâkiler ile eleiti vaziyette sonra Büyük Britanyanın silâhlanma yenii anlatmak isi

Bu sayıdan diğer sayfalar: