19 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

19 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'CUMARTESİ gi Sayı: 7249-1339) a ISTANBUL — Ankara Caddesi Posta kutusu: 46 (İstanbul) 29 ZN > liâvemizle beraber Bugün 24 sayfa Sayısı heryerde Bul Telef, 21413 (Taa), 24370 (İdare) İ öikada e heriki 4 Hitler dün yine bir nutuk söyledi Demokratmemleketlere ve Milletler Cemiyetine hücum etti italyaya tekrar teşekkür ediyor ve diyor ki: Musojini; senin bu hareketini hiç unutmisiza ğın; aj esra Büyük Millet: Dep meselesi ehemmiyetli müni Konusu olu nn HrMeyerek surette po ürkçe keli. lerle i lmiş yeni bir şekli- Verdi. Bunun üzerine bütçe encü- Meni mazbata muharriri Raif Ka. miz söz aldı. ev. Sa Bay Ziya Ge m teklifi üzerine bir ie tek İse de kanunların Kurumu © aş dairesinde İn mai n tasfiyeye, diğer ta; ln Moksanlarını tamamlamağa ça- Bi Or. Bu arada bir takım ilim ve kiş, imleri değişiyor. Hattâ es- - rimler mektep kitaplarından çı- yeni o imi te- I kâdar ayrı ln Büyük Millet Meclisi büyük ili Pazı MUS Londra, 18 yi tebliğ ediyor: ve güzel resimlerl: (Sonu sa. 6, su 5) uu Sa, 6, Sü $) ları ihtiva eden Böl e sayı- sında Türk Tarih Kurumu Asbaşka- Hitler Vi yanaya girerken... Berlin, 18 (Hususi) — B. Hitler, bu- vi izahat vermek için topladiğmı söyle. tısı münasebeti- Sardaki imes keri ri le bir nutuk söylemiştir. bm bu; t ol Alman 'devlet reisi nutkuna başlar - ken mebusları bugün buraya ehemmiye- tini takdir ettikleri bir mesele hakkm- davalarma etmiş, demokrat memlekete vr - sie mm karşı pd si sü İN de «Almanya uzaklaşıyor! Ingiltere Italya ile konuştukça... | Zngiliz Başvekili karışık işlere karışmamak niyetinde Paris, 1 Bazı kıtalar hareket etti! Milli müdafaa nazırlığı yalnız talim eğ söylüyor —<İa “Atatürk'le 1 A. ti dolayısiyle dün zy bah birçok şayinlar dev harekât veri bir hkeberik Si m tir. Brüks harekâ! terilmek ist Mili mtldafan azim, bu husus hakkım- iran Şa pi da tebliği negre! Bereli ait hiç bir ei ne a- arasın da e derpiş edilmiştir. Yapıl- talimler normal talimlerdir. Teati olunan Ye in ei Eye zel üç 8; tel grafi ar zaman owvel haber ve e a dram Hiç bir ikale 18 TUNAY LE AN Hasreti Pahle velâ « “ii kıtada izinler ilga edilmiş di ——— . t se Li van ya İli Amik erva sl tek eni Baret ümeğ ü Reza Li Leh ültimato- : Şal lke yü iran mundaki esasları i Tükitan © | tebriklerimi abu e ti duymaktayım. Yüksek ve jeyizli ida Gti ve Paris, 18 (Hususi) — işi letinin. git inkişafımı Lehistan, ültimatomunda ileri sür ekle bahtiyarım. Bu vesile ile a ler hepsini rağ Siir le, meselenin saadetl: er ve kardeş İran mille « değil m kiii ren ii - Mn in ref) hakkında eee temen. imi tekrar eyleri: K. Atatürk zyacağı anlatan 2 5 sö ee koyarak (Son ni Sa 6 Sü 5) Türkiye Reisicümh Eki Hatay me Seçim nizamnamesi Noktai nazarı- mız kabul edildi (Yazısı 6 ıncı sayfamızda) Velâdetimin yıldönümü, mi münasebe- tile gönderi! olan Ri vi telgraflarını büyük bir İlm bele. zati ve selâmetlerini ımşu Türkiye devletinin hi” maye ve ik z altmda yüksel « mesii ini ansamim temenni eylerim. o İ Reza Şeh Pahlevf e mami sin. İni vE ai z Mei Atatürk'ün hayatına ait çok kiymetli iki ea li öl B. 2 li yan Harici- Kont Çâno ile iri gö « emel bulunmuştur. Bura siyasi mehafilrin fikrine ii re, İngilterenin bir tan Almi ya, diğer taraftan ne ile baki i ile beşler misâkı ikri artık pek muvaffak o- afından üç lacak a görülmüyor, ya ile baik müza . kai, grişice Alimi uzaklaş - Me, igili — Alman “iş'arı Me kadar,, ta- Kurumu ii. Ni ei ve:her sayısmda leleri ihtiva eden Bel- te son 3 ve 4 numaralı sayıla- aktığını komi dün Lnb baklalı lik edilmiştir... Çok güzel bir ii içinde yn kiymetli ve Kursa devam eden muallimlere maaş Maarif Vekili bunun esasen düşünüldüğünü söyledi Günlerin peşinden : Uçak hastahane rdüğünüz in harp li kullan» m yapi Yuka: resmini -gi mak için yapılmıştır. Si bombardı parak düşman saflarına ölüm saçmak için değil, bombardım! çaklarının kelli as kerleri ölümden kurtarmak için yakıp, kızılhaç cemiyeti tarafından son sistem âletlerle - teçhiz edilerek bir uçak şekline - ko- nulmuştur. gövdesi üzerindeki kızılhaç işareti bunu ve iyor. Böyle bir ii hastahanenin e mal e bilmeyoruz. Fa büyük emir vet hükümetin olması (Yazısı 6 nor sayfamızad) |

Bu sayıdan diğer sayfalar: