19 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 14

19 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bilinmiyen e Bir filmde yalnız bi dir? i ü k güzel bir çehre, hareketleri ile sizi hayran bırakıp kaçan bir vücüt yok mudur? Çok! Fakat bunların ismi sizce meçhul - Ati eğ hir yar gece, gölysünn önlem aranan kay giden bie döle kervik amin ların, Marlen Ditrihlerin, Karol Lom. bardoların ismi geçer. e e il ikinci, hat değildir. Uyleyse ne olacak? İster is m wn için, zannetmemeli ki, yalnız imleri duyulmuş olan yıldızlar, halk kında reklâm yapılmadığı, bir filmde dizr olarak parlamamış, bir şah: ln dir Fakat, “bunlar meşhurdur, demiştik Evet, bunlar meşhur meçhullerdir! On- da değil, büti arasında meşhurdur. Artık bir meşhur e El vi meşhur olan Figüran olmak iiçn e mü. e gok me vardır. Burası, ahret ka- ne girmek için kendilerine müsaade verilecek olanlar burada bir ke > aza- ba, çekerek hesap veril Fakat, Marlen ln Beat cennet ve cehenni verdiği em bu ir mim işenya imahkârlar bi ni Yes tanır, Herkex onların. güzeliğin, bırakılır. Onlarda al İri ba ei de an taki kadımlıktır? Hire böresilerin e kada vaffak ii miz «Her sene Holivudda tesbit edilen ye- iradi ün bi ölçüsüne gö- e bile e olmâk 18 dır... Çünkü, o kadar çok istidatlı, © — KURUN ILAVESİ ni bir yıldız parladı, vi Se re, vücutları muayene edildiği zaman, etler arasında buğün sin gıptasını uy: ayal in an gk ee gen hu adam, mes ee İ Yapi cak islim |. kidak , Kiba m alâkadar edecek mahiyettedir. z a, birçok erkekler Greta Garboyu k: leri için ideal kadın olarak kabule Ee kırdılar, | Bununla beraber, Greta Gari ba malümatımız var, ir bir Şok reklâmlar yapılmış olmasına rağ - inen, hakikati ki pak My gi 2 e İla Ba 2 ie Li man 3 ie p Fransız: dalma sergilere, ii şt kalkan zül ka den biriydi. Fakat Greta Garbo, Kompozitör ve Garbonun eli boş döndürdü. Çünkü Ke i bahis Gele Garbo, yeni hiç bir $ Stokovski Stokovski olduğunu göreceksiniz, di « yor. kadar muamma halinde bir in. me san ise, evinde de o kadar Yahut bu kadını yaradılış böyle a gül Bi çim 'da sdı Stokovski idi. Otuz sen eba ödüm bir“ kienind$ de enini “Toskanini” en sonra en se tara « isine e teklif etti, Ve ona erişmiş bulun Ina getirmiyordu. 1912 senelerinde Stokoveki'nin ismi gözetelere geçmeğe başladı. Münekkitle- rin en ziyade dikkatini celbeden nokta, Vagnerin “Maystersinger,, : ve Brams yan telerin yazdığı gibi Leopold Stokovski- Gü de insanı —— eder. Fakat Stokovski Dez parası bulunan ve bir hiç mesabesinde 0- an birile ME a bir çok kimse - 4 ler sevinebili Stokovski'nin şöhreti | Avzupada ilk in yakn ti başlı. O za. Lis'in “Macar Rapsodisi, ni gra - ğe e geyrek İs e m Londra. Mg Hakiki isminin Stoks işa söylerler. ” Kendisi, ise gemi mü li yor, “İsterseniz (İusil nin kay det er ömür e li değildir kovski daha o zamandan abe yi Ö sayma Grek Gari iz altı yaşında Hr kız Gemiz > Te evi nin bir odasında it geşiri- yordu. li Garbo büyüyen in il mİ sonra da şi 8 i'nin. ri içe ar. a ikovski emmi “Tikaye senede 15.000 İngiliz Yirası bir. ücretle büyü “Pildelliya or- > miş ve prova devam etiği müdletçe da kal kendisi lan, “muzik devam et. si milleşe » peni e kalmaktan a Stok: a Güya 2 radda ovsi ikinci karısı olan Mac bi 7 Garbo bir gey söyle - i, Stokowski saklanıyordu." olon plâğı ni Gi ve radyolara ça rr iya orkestrası alelâde bir grkes- Mâ deltiş tra ar ri tam virmi sene © orkest inde bulundu. a 5 Stokovski, provalarda bazı gorabetler de gösterir. Meselâ bir defa, bir or! orkes - Ki ve karışı boğtzildar. Siskereki artı bir daha evlenmiyeceğini söyledi. Greta Garbo ile olan münasebetlerine dair bir w. Gemi Greta Garbo ise: “Ev - Diyordu, Hiç düşünmedi ve alâikadarlar, “Adam sen de de al ne Sa Gaebo için uydurulmuş. > Tonu 10 uncu sayfada) 41 — KURUN'un İLAVESİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: