19 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 15

19 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gelecek Aarpie içe al gisi devam) yukarı kasım lerine göre, rant KA Mahtelt karl lr küçük çük allarından laz © ii arıza mı edi- cektir. Bunun yanında normal ka- , lan şimdiki harp ; nun üzerine sinek gibi konacak, gene sinek gibi de önun üzerinde uçacak- N yakınca, oi va le bir tayyare ilüye isi bir arada gözönünde tutulunca, ki dehşetli ölçü farkı derhal gö- ze çarpar? “Hava dritnotu” nun dev gibi mı kineleri ve silâhları, mir e mürettebatı e e ie lendirecel Resimde, arka taraf. taki zırhlı kısım güvertesinde tebattan bir kıs aldığı Ve şimdi, bu bahiste son olarak, de- nize iniliyor. Torpil! Bir torpil, ki isabeti ih! ii m © 100 gibi bir şey! Fakat, nda, tr gemisi gibi ad ei üzeri 5 izi e doğru gldişle, ölüme kile tmekle kalmıyacak, İçin- din de ölümün ye bıraka lu torpil, birkaç yıl önce Japol Düşü- iy sn adat torpildir. Ön ei beni dilogram sini İni madde konulacak, orta kısmında belinden ve bacaklarından kayışlarla bağlı fedat, karnı üstüne Mi tam hedefe düşürmek ü- gözleyecek. Tki elle ya- pa dümen yolda ona göre kımıl- Fedai! Çünkü, eğer helecan- in şaşırmâzsa, üzerine yollandığı g0- mide belki rahne açacak, belki onu t 100 de 100 nivhâkkakf Dünyada neler (Dördüncü sayıfadan devam) ki sistem üzün namlulu tabancadan çıkan kurşunun isabetiyle, katil yere deytiliyor; 6, can verince, Oskeola da geldiği e sükünetle çıkıp gidiyor. Bu sabahitahi sonra, aradan bir hay- ve 3Oyıldızla başbaşa | Pazart. tesi günün- emızde bare da gider İtibaren sinema dünyasma ait yeni bir tefrikava daha başlıyor. tefrikada bir yıldız husu & e dan başka Simon Simon, Danyel Daryo ve zevkle seyrettiğiniz bir çokları Gi e Her birinin, al - dığı sayısız mek - tapların mübtevi tma ait düşün - nema hakkındaki fikirleri, ne vakit ya. mi larla, Çak akn a Kel elleme teri dai iyorlar? Hülâsa, < dilerini Rl konuşmayı bu ya, sr e lerini seyrerleceksiniz. Anlatan, Amerikaya giden ilk Türk güretecisi Turan Aziz li zamani Dile Nevyork polisi y Se- 10 — KURUN'UN İLAVESİ beraber, yaşımın ilerlemiş olması İti« bariyle, Amerika ll Oskeolay? Bilinmeyen meşhurlar (1 inci sahijadan devam), ları çok sıska, oyunda bacaklarını gös- termin, diye gi ederler. Korin Sanki babasını öl Ye in mi ler, Sesilya kütük gibi, bir ler. Rut pek yılışık, Ciyun da ok fi a mere kadın tipinde görünüyor... . Ve bu kusurlar tamir olu pimin bu kusurlarını düzeltme cendilerinelâzrm olan m ari edilir, Olmadı mı, hir daha incak hiç kusursuz hal nradır ki, meşhur mek e ine Yalar ap hür meçhullerdir!. EN Garbonun aşkı (31 inci sayfadan devam) t bir in irata Garbo, İsveçten açi aya geldi. Stol »kovski ce oradadır, ve elele Very Memi doğ « e çay Gr e Barak öle Lu in. Dsn ba ar, çünkü file gidiyo: Şişmanlar ıçın bir ticarethane Amerikada gişmenlar gitgide sel de, başka Yy Kem zl 'bulmi dırlar. şe ke için, — ilodan fazla ağır olmak gerektir. dolduracak her şey, şapkaya ve ve sü varmcaya 'kadar, hep fevkalâde bü numaralı « yor. en yeri lal rine ti leti ık oldu “kanaatini il , bu Holivud cennetinin veya cehenne- mın kapısından içeri girmek için biraz günahkâr olmak lâzım ? beşi hatli, hareket ederken zeki, görüşür - cen, konuşurken neşeli bulunması ve Bundan başka, bu cennet — veya cehennem — kapısındaki mahlüklar bi- rer melekten ziyadı dır. Göze ik, Onun için hasını burada bulu: sı lâzımdır... hetindi ik ehetinde bül. izgi ü bil ik BEİ Holivut mahlü- diği baldı özelliğini bususiyetl i edemez. Tabiatin ku olmak içi sahibi olması lâzımdır. rmesi en fazla istenen güzellik ie Koliva akl Sıhhat, zekâ. neşe bu hususiyetlerin itin kadınlar ve bilhassa güzel katlınlar yerlerini yurtlarını hi ink Sı yukarı on beş, Bi ber Me yem e akıyorlar. Bir- çok defalar işittiğiniz gibi, sinema ve meşhur olmak için. Tabintile olamıyorlar. Çünkü bir erkeği baştan çıkarabilmek için Mia ani gieehii: yanağı YAR, lam olabil daha başka şey- ler de lâzım. me bu stüdyolar merke, © gidiyorlar; orada bilinmeyen bi alına meyli meşhur olarak k ii r tabiri bu m kadınlara verilecek on iyi bir srfattır. Onların hayatını bu yazıda çok yakmdan tanıyacaksınız; om- imei »k daha ziyade bizi eğlendirinek için sarfolunur. . Fakat onları ii eek yileet e Ozi gerek zeka, neşe, ücut ve çehre Ye vie pa işi son der Franşanm bi- güzelliklerine mo Siir il Me e ein raftaki resi daha ziyade Patrlsya gülerken diş oahtrlaa e Mi reis rek (Bona 10 ucu sayfada) 7 — KURUN'UN İLAVESİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: