19 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 13

19 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gelecek Sir Harpte Kara, deniz ve havada Ne gibi silahlar kullanılması muhtemel ?. TE NY siler bir amam harp alacak mı? Olataksa, yakında mı, u el hetler, son yıllarda daha sık m w zere, dünyanın 5 kıtasında sual raştırm: ni bu ateşli mevzu üzerine gaz uu bu vesilelerle bilhassa alevlen- dirmiştir. Bu arada, yakında veya mma hayli zamxa sonra olacak harplerde ne gibi silâhların kullanılacağı da ba- his mevzuu olmakta ve bu ezik mü e sayılanların yazıları L son günlerde Avasturyayı birden: mütekait kizi ir ndan Karl Yustrof, atına nazaran teknik harp” adir bir hiiap mögi Mil, De kismi Kitab Te yas yı insanın mücadele ruhunun hareke- te getireceğini kaydetmekle beraber, lan insanı, an mit tek- ele Gl anar akin a oktasında duruyor ve gö, le “Bizim esaslı kanaatimiz, toprağa kide beri olduğu gibi yakın döğüşmenin taşı» yacağı ve ancak düşman memleketi- ni zaptetmekle Yİ olarak son sö- ae zü onun söylemesi lâzımgeleceği yo; Vi fakat, tek başa en netd) müessir rolü, 1870-71 AK iri iz or betmiştir. Düşman ateşi me) Zarlıksız bir hücum koşusu, 1914 deki Sa dece bütün fizik ve teknik kuşlarla yasıtaların plânlaştırılmış olarak bo- feri garanti edebilir. Bu kuvvetleri: evamlı surette et a ve e ei ia lee mak, bütün mesul mevkilerin, bunlas; ra tâbi ala enstitülerinin, fab- rikalarm, iktısadi teşekküllerin, üste. ğı ve harp Idaresi meme e mealler karşısında kalmı an orduların bellibaşlı vir yaln ay aş hel harp rında, muhası helerde kar Wiyor ve her defasında, siperler geris darbe indirmek için teksif edilme! bekleniliyordu. Lâkin müstakbel biz GER e Yarın yapılacak senenin en mühim maçında Galatasaray mı, Güneş mi kazanacak? &adar şehrimizde Jaşmalarnın da en ehezmmiyetlisi olan e a Beat oynana « e Bük kiübün şimdiye epi iğ Dört, beş senelik kısa bir maziye sa 4 Me takımı v . futbol oyniyanlar “on bir,, in- rr eklemlere tarafı ile geri müdafaasınn son iki map. fena oynamaktadırlar. Muavin hattma gelince: Gerek yusuf, aim Ol a lm ny eleman, Nİ amme rağ. mu İkİ cesur oyuncu ce ku ye girgi imi klübümüzün, geçen sene çok iş gören e bu sene nazar değdi gali. Sacit, Reşat, Salim, Suavi, Egref A« gibi kıymet tli birer müdafi oyuncusu ei münde Necdet, Süleyman, Bülend, Ha - gin, Di gesi umdu - m gerek pa. gerekse mi ni e mabel e Beşiktaşı, son ceklile Ye sında da Beykoza karşı oynadıkları teksiz ve bece ME ulu yla Ga e ni ne bi Ti bir hezimete uğ- rayacağı mi 5 si

Bu sayıdan diğer sayfalar: