19 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8

19 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

uzm 8 —KURÜN. 19 MART. 1938 turan, vücutları- na her türlü serbesti veren cilt- ölçülmez bir idealdir. Bu sıhhi ve pratik âdet bezleri her ticarethanede sayın bayı hizmetlerine hazırdır. Müsaade buyurursanız, bugün fennin bütün çıplaklığile meydana koyduğu, mahrem tuvaletinizde kullandığınız iptidai şekil olan bez ve Pamuk tamponların dakika- da milyonlarca mikrop üreten felâ- ket fabrikaları olduğunu arzetme- ği ve bu korkunç itiyatlarınızdan vazgeçmenizi rica edeceğim. ' İyi biliniz ki Rahimde Nezle, Akıntı, sancı, Kaşınik Cild Tahrişatı, Sinir, Asabi Buhranlar, Kısırlık | heP o bilmiyerek uzviyetinizde yetiştirdiğiniz zalim mik” ropların eseridir. , Halbuki; ayda ufak bir para mukabili alacağınız bir kutu FEMiL, sizi bu gibi hastalıklardan kuruyacak ve vücudunu? tam bir rahat ve serbestiyet verecektir. LE 4 Dp ÖTANESİ oL En ince elbiseleriniz altında bile sezilmiyen kimya hari kalarile hususi iki cins pamuktan mikropsuz bir şekilde Yö” pılan evde, işte, vazifede, mektepte, seyahatte, baloda, spo” da, yazlıkta, kışlıkta candan golen bir sevgi ile kullanacağ” nız FEMiL âdet bezleri cildinizin Taravet ve Letafetini m” hafaza, sağlığınızın ve yuvanızın saadetini emniyetle sigort? edecek Şu medeniyet asrında Bayanları bir çok üzücü me v katlerden kurtaran, dalma dinç ve genç tutan sıhhi, prati ufak, yumuşak, FEMiL ve bağı her eczahane ve büyük tic8” rethanelerde hizmetinize hazırdır. Bu sıhhi dostunuzla daima sıhhatinizi sağlığımızı" yurdunuzun saadeti namına tekrar tekrar rica eder de" rin saygılarımı sunarım. Eczacı Kâzım Can KURUŞTUR KAN, KUVVET ve iştah kaynağı Doktorların büyük kıymet ve ehemmiyet verip beğendikleri bir formül- dür. Kansızlık, iştihasızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar mide ve barsak tembelliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlarda, birinci de- vadır, Tifo, grip, zatürre ve sıtma nekahetlerinde şayanı hayret tesir gös- terir. (FEMİL) lâboratuvarı bu kuvvet ilâcını sayın müşterilerine tanıtmakla müftehirdir, Vücuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara ve gözlere parlaklık ve- ren bu kuvvet ilâcını afiyetle kullanınız. Her eczanede bulunur. EA KE ATE Dr. Y. HALACYAN 'Nansi Tıp Fakültesi Lorealarından DAHILI, MİDE HASTALIKLARI HEKİMİ leri için hazırlanmış lunmamasıdır, MUAYENE i 14 - 19'a kadar; sabahları randevü P ETEV ÇOCUK PUDRASINİ üzere Taksim (Eski Talimhane) ci Abdülhak Hâmit caddesi Dirlik Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar, Vücuö! Bptrtnanı No. 15,2 inci Kak valarında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessi” pudra henüz keşfedilmemiştir, r erlev Çocuk Pudraat: şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafımda” e, edilememiştir, Bu pudranm, en büyük meziyeti bilhassa çocuk bö olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madö? | gg büyük fark var 2 yp # ONU DİĞER ADİ (TALK PUDRA) ları ile karıştırmayın“ | DAHİLİYE MÜTEHASSISI “ Dr. Hüseyin Usman A Lâleli Lütüf apartımanı 4 - 7 ye kadar Telefon; 22459 : sefi Sahibi ASIM US Neşriyat müdürü Refik A“.

Bu sayıdan diğer sayfalar: