19 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3

19 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 KURUN VD MAET 8 Şehir Haberleri Yeni gelec gelecek 20. 000 göçmen iy anya ve Bi dan Söçmen getirileceği kin arım, mi ip yerlere iskân bütün iskân ek ©ri ile hayvanlarını ri > memleketimize yerleşir yerleş. ii İYİ birer müstahsil ü Süphe yoktur. laylık- du ileketimize gelmelerini temin İ a en ni an Na - Ve “yi dei başka diğer © b nakliyata tahbis edilmesi i ağ Mirim nezdinde teşebbüslere Mçilecektir. ti Tisat İşleri: fay BANKA BİR ÖPURGULUK ŞİRKETİ KURUYOR me hizdank idaresi tarafından Al mi i'Blam Und Vos tezgâhla- satmı havi üç Si Ankarada imzalanmıştır. Ge- ayri tonajı 1000 ton olup sür'at- Va mi külş Purların hayvan ME ii anılacağı ânlâşılmaktadır. ârt klering halde taraftan : Denizbank, k ve İş Bankasının müştereken ui p z < 5 z La Ben rket Ay leket emir inkişafı için la, lif işlere girişecektir. İlk o- ak iz Harap üç şilep. ısmar- IŞtır, NAKLİ İŞİ yn öl, Bana eşyaların Meal kısmı da-dün- “Ankaraya edilmiştir. rm yazıldığı Dördüncü Vakıf hanmın dışarısı- mekan n büyük borsa-levhası da ye- İmiş bilanlerek Ankaraya gön- Va or ie sam bütün müdür ve memur- yi ie ON iye sm işTerine alt türlü bil- vk ii diği gibi, köylerde köy MI direktörleri kültür direk- törlüğünde bir toplantı yapmışlar: dır.'Toplantıda okulların himaye he- yetlerinin çalışma programları tes- bit edilmiş ve programın tatbik ci- hetine geçilmiştir RECEK ÖĞRETMENLER ir tedrisat öğretmenlerinden pameiş zammı görme müddetin! dol- olanların teftişleri genel Kü tarafından tamamlan- mıştı. Zam alacak orta okul öğret- menlerinin sayısı akta- dır. Hu öğre e lerindi mı N LAR Lise ve orta okulların ikinci yazı- lr yoklamaları yeni terimler dolayı- siyle 5 nisana bi! PE mi a yapılan sınıf biti yet imtihanları da e ağ EU Belediye İşleri: 'APURLARI deriye i gün senelik kongrelerini yapan pre şirketi idare meclisi â- zaları ile belediye mümessilleri ya- ii temasa gelip vapurların bun- sonra nasıl ei etrafın- 3 Gris Toplantının api ve Belediye Rei- si Bay Muhiddin Üstündağ'ın riya- Se olması muhtemeldir. görüşmede Haliç vapurlarının vaiyce satm alınması etrafm- da kat anlaşmaya varılacağı kai yüke, 938 İMAR RAMI HAZIR İstanbulun imarma sarfedilmek üzere klmet tarafından yardım ie Mn üzerine 938 senesi- a ait olm. ra bir . ar p sikii mi a adır. am- da Taksim ilçe isk zle gidecek yollar vi AJ DİE nir DEĞİŞİKLİKLER Şehir Meclisine verilen afiş tali- atnamesi belediye reisi tarafın- dan geri almmıştı. Talimatnamede yeniden bazı tadilât vücuda getiril- miş, evvele ni ücreti üzerinde de tenzil ri a eni talimatna! h eclisi- e Şehir nin lie ap verilecektir. İYE — EV F AFI Evkafla Mİ arasında m teHf meseleler üzerinde çıkan ihti- Jâflar dört say! fava mürekkep bir komisyon tarafından tetkik edil miş, hazırlanan tahkimnameler Be- bildirilmişti. erdir. akını r iki aratan aki murahhaslar “ül toplan yap devir işlerini görüşecokl ei —— Poliste: Alacak Yüzünden Kavga Tophanede hamal Asım Çelik ile k Mese vurmuş, fena halde yarala- miti a ım bunun üzerine civardaki bir fırına dalmış, eline gi biçağını almışsa da ler tarafından emir tedavi altına alınmıştı Paraları Ki Idu? — Pangaltı- ili Todoriyli yakalottırmıştır. Fransada siyasi bir mesele Bir harp patlarsa... ... ve Fransada harp kabinesi kurulması lâzım gelirse... Blum o zaman komünistlerin de hükümete iştirâklerini istiyor Fakat Flanden komünistlerin Moskovanın emirlerine göre hareket ettiğini söşliyerek buna itiraz ediyor Paris, 18 (Hususi) — Blum, meclisin büyük bir ekesriyeti. millet birleşmeğ, söylemiş ve Pür aki ram ederek demiştir sizden isteyip te mu- &on haftaların - da zn iarbini in geçmek için ipi kuvvetile çalı görmüştüm. yorum ki, harice karşı Fransa aa kâfi derecede müttehit gözü - küyor. (Sol cenahta gideli alkışlar, bine ee tacil edebilmiş olduğu varit değildir. Bu hâdise, Şi Plebisit Lİ verdiği gün mi er olm ye Delbos vazi; imi n tak k ve ei bulun - mak için elinden gel yet oslovakya tehdit edilir Frawsa da teahhütl meğe kalkarsa bütün me: a söz söyle Gi selimi bir eükümet mz Ekelliyet — komünistlerle iki mesai edemiyeceklerinden do- layı kabineye girmiyeceklerini söylü- yorlar . Komünistler olmaksızm kabine ya- atlarsa ve bir kabinesi kurmak lâzım gelir: kabine komünistler olmaksızın mı: teşkil edilecektir? Bir siyasi parti (OFransızlık şerefinden mahrum edilebilir mi? Bu parti ecne- bi bir memlekete itaat etmekle itham Miş Bunu münakaşa ve iste - em. Fakat 2 n hükü - met bir dost hükümeti a Blum, mi e a azdosto. lan diğer Dir saz den münase. m im de iyete karsı astten balseylemiş ve Sie emele salı gününe bi- a kümet memleketin istediğidir.,, FLANDEN CEVAP VERİYOR Başvekilin ekalliyet partilerine hi- tabı üzerine, Flanden bu partiler na- mına cevap vermiş ve bilhassa demiş. tir ki; Ekalliyet gurupları, milli selâmetin | derin beslemekte teakiben dar mevkiine gelen re eyi a hükümetlerini bütün millet için icra yı hükümet etmeğe davet sizle ik. in etmişlerdir. B. Flanden, bundan a, komü Me hükümete İşkizekleinin doğ. yi işaret ederek şunları - lam “Komünist fırkası, İspanyada va ay - 2 3 3 a di çu a gi 8 > izi men tee; ucibince, u Moskovi ne göre hareket etmi Bu ise milli ve beynelmilel siyase - tin ve ida; la mesul olan Fran - sız hükümeti erkânınıı olan istiklâlleri ile kabili elit değildir.,, m ii - la dün isbat ettik, yarım da isbat edece- ız, izmir güreşci leri dün geldi Milli Güreş tak ni ayırmak üzere yarın Sn Beyoğlu mlacaki lün şehrimize gelmişler: tir, Bu güreşlere LMğ İzmirli güreşçiler antrenörleri Nuri ile berabcı) iÇ X B.Blam ( Kısa haberler erime | * Son fırtınalı havalarda m muhtelif tecrübeler yapan torpi Hi in yapacakları 'arşova, bini mal için bazırlanmalara başlamı © Hay le için İs- viçreden en olan iki iken ilâve olarak memleketimize iki mütehassıs e celbi kararlaşmıştır. * Hayvan sağlık nizamnamı in birim ci maddesinin değişmesine v ve ikinci maddesinin ir olan -ni- zamname bugün meriyet mevkiine gire“ arbakir Saylavi m Sevüktel Prof. Nissen tam üdENi mühim bir meli ie yapılmıştır, Saylavımızın sıhati iyidir. ei olan etin 35 kuruşa satılması ta- tmiştir. dispanseri a» Sami verem mücadele iz İstanbul veremle mücadele ce mıştır, Bir gün içinde 20 bin çift palamut tutulmuştur, : Eğimeleği nda oturan 65 yaşında bir kadın Bk kide Bi in Terini açmış, fakat i gün sonra ten ölmüştür. Müteferrik: cek sahibi tmenleri çok bulduk'arı İyare üniversite meyda » ve o- e BUKİ i gösteren kartları gözden geçir- m a ne yakm basılacak olan bu kartlar bir müddet sonra her tarafa tevzi oluns- caktır. i

Bu sayıdan diğer sayfalar: