19 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10

19 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"mek stemişlerdi. Bul hediye me bol ko- m ve eleme YAZAN: Sadri Ertem gısında yalnız ede kaleli bi çarpan çiçekler; me de dallarında rini insanlığı anlıyan insan kalbini his Tele mk Sü İman Hi bulup çıkaran. bay, ven Burada bir hapishane var, ve şüphe- Siz bu. hapishanede göze görünenler »r. Fakat bence buradaki asıl X müterimdirler mücrim insanlar değil, insanları görün- — e ine ne buyurulur?.. Yüksek del zi en yal kendileri - nin İnandığı, Ve ni ile, ya özlü esini gör” laştırmaktaklı elek meni bir ker daha hatırlat kol demirleri ve kilitler vurulmuş demir | kapılarmı kapayacaklardır. dir. Bu yüz elli adamın çoğu haplshano- ye girdikten sonra okumak yazmak öğ- renmişlerdir. Bu hakikatin dikkate lâyık olan tara- fı, işin insan psikolojisinde bıraktığı ize ler, insan ozviyetinir etle deri arasına man edecek bir vasıta sananlar büple- İri insan ruha için bir. mezbaha haline. koyarlardı; ve nitekim Msi ie parçalarında hâlâ, haplsh bir intikam. ... Türkiye adliyesinin insanlığa en Yüz, parlak bir çift göz, ve işin mistiği. ipler vardır. Imralıdan sonra Ankara- gövde iyi Insan olmanm sırrını her yan- ten ziyade bir kaliteyi anlatır!.. yorlar, Kaldı gan pa arkadaşlar, iddiasız bir meli, güzeli arıyan, bunu kendilerine gi. Yücelcilerin, mahallelerinde daha celik, sa erer are “A. b Fan Yü. iyiyi, ie smı yeni yeni söylemiye başladıkları st- imei “sir Maş m pları çıkmış, nice “; da, Viz el bir teknisiyen olan ihşard Radakovie, oirden fazla kadın Bu sebeple gü- Evli olan bir delikânli? Viyanatı dansözle evlenebilmek için karısını ölmüş gösterdi şube müdürü olduğunu uyduruyor ve tahrif etmek maddelerinden zan alti, yanış buluyordu. yar heyeti namına da sahte bir vesika hazırlıyor. Buna göre, karısi geçen YI bu vergi borcuna, ik ikili yardım sandığına verilmek üzere bir sistemlerin hür tarla, çan bir kaş, gülen bi: asan | mez değneklerine takarak bir karagöz |) dır. Geçen yıl Kaları gören askı müsmelesini yaptığı gibi. ; birz Bona da miki kıy, vr Delikanlı nikâh kâğıdmı almca, teklif ediyor. Her ikiside eski meskeni kabul ediyorler: De « »k dansöz ser beli için muhtelif vesi - getirmek zorunda kalıyor. Ha'bu- bunları olduğu gibi gösterirse, evli Tısı ölmüş te evlenmiş şeklindeki kaydı siliyor, Evlülünden Teşrinisenisine ia we yılın suç işliyor. Kasap Frants giderek, amcasının Maliye wv esastan açılan yemi eki, suçlu duğunu Mazak En) şt “ve mahkeme icabmı düşünmüş, cezayı azaltıcı bazı noktalar" görmüş, reis Dr. Zayter, kararı verildiğini, bildirmiştir. Vekili Dr. Flandrak. mü- vekkiline bü kararı temviz etmek iste « Yip istemediğini sorunca, Rihgard örakovic, avukatma “hayır, demiştir, tercih 1 amal Seyre ak tama Şe saktır, diye yazılı, ama kar adam boym» şacak.. Gelen, geçenin otları çiğneme. mesi için, levhanm direğini daha yuka” ya kaldırmamız Hizm! erdi: lüşünüyorsun, oğlum! İş- — Seyahnte çekacağım gün, dalma ei- lerim bozulur. Adetâ hastı düşerim? üz gil bu zaman isine, Yarka mi? Namus ortak mel ne mümkün! TANIŞMIYORLARMIŞ KI Hk kız, mart gezintisi yapıyorlar, Parkta yanlarından bir delikanlı geçi- yor. O geçtikten sonra, kızlardan ai a va solümlaşmadmız? rmıyorum kit Fakat sen oni zaman e değil miydin? — Evet, Çıkmıyorsun? yoruz, işte! Tanışmak denir mi buna? YILDIZA e nç kadm, del - b ; pa çi mame ğa Syyab'ar, gelirin “şayanı temaşa, 1 dedi; bir e ols yerlerini gezerlerken, resim miizesi yan... b Pılmış bir saraya giriyorlar. Bu tarihi Piyer Risard binanın hayll yükmok, tavanı da, tama onların karılarını sevgi göstermeleri ipa eme çi aldıkları na, araş tatl Teva deği mi, zi Yukarıya bakarken me hisse», “an mi, Bafra? Yaka aağmezl doynuma kattığını hissediyorum ii ii € ni lik #

Bu sayıdan diğer sayfalar: