19 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2

19 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m. Vatan ve hürriyet ittihat ve terakki YAZAN: Hüsrev Sami kt idi Asbaşkanı presi bayan A Kurumunun Tnisan 1937 . Belleteninde (Ata törkü önliiken) başlığı ve yn ğınız kiymetli ve samimi oku- dum. ln yem kr yüzbaşısı ola (VATAN VE HÜRRİYET) cemiyeti- türk tarafından nerede ve ni kurulduğünu hikâye ediyorsunuz. lar şimdiye ka: €eçhul ka- lir Bu ik tibarla Türk tarihine yeni bir yi > zandırdığımızdan. dolayı sizi cand. tebrik ederim. da “Evrensel ve ta- m e ben de söyliyeceğim. Biğai Afet bt: mesut fırsatı bana verdiğinizden do- ayı size teşekür ederim. evinde A: Yy Mar ke muazzam de- yeni ue arıyor- istibdadına yal rtarmak tilâl ve inkılâv ri ine ulamazdı. Ke: ndisine en uğra ? İni ordu. Bu şartlar içinde büyük #ael'ni nasıl tahakkuk sireni İşte 'bi: kördüğümü çözmek lâzım Mustafa Kemal iç'n bu ii a müş- İİ ve gayri mümkün yoktur. Bir kere rar verdikten sonra © atla! olmalıdır .. olur; Eri ve bshemehal akedon' ve ve dehayı ilk keşfi eden bir yarıve- kasında da (VA RRİYET) cemiyetinin teş- «iline karar verdiler. Ertesi gün Naci ri ki topçu Mustafa Kemalin “uhlu Naci fevkalâde ii heyecan için- de beki hiçbir yerde oturamıyor- gecenli si nü sabırsızlıkla bekli- yordu. ik bu mühim içtircam mev- zuunu sordukça açık söylemiyor, yalnı amitlerimizin tahakkuk) etmek üzere iduğunu söylemekle iktifa ediyordu “şam olnut Muayyen sâatte Hak- m Bahanın le kl giden yol ket girdik. B. Hüsrev Sami Mi düzü dö iŞ bir gelin odatmda ln Ne tafa OKe:nsl, Ömer Naci, Hakkı Baha, Mustafa Nesib (2) koltuktan dai nd a g3 wg “aradalar, dedi. Bu gece burada siz- Mukaddes Tabanca Afet nun olmasi Yazan: Asbaşkanı için en silâh çek nmiyeceğiz Türk Tarih Kurumu Pr. — Arkadaşlar, defli, bu silâh üzerine yemin ediyoruz; unut- 7 ki burada biribirimize verdiğimiz söz inkılâb sözüdür; kullanmaktan da Harp Akade! nik çıkar çıkmı mi Be. şinei orduya sürülmüş olan (o Erkânıharp ö olağası in ssl Kei epi lime biz | e görüyo usul id vi e geliş DU li inle ve lakayyüdünden sıyrılarak bir kaçı gi r İzah edelim: a Kemal, Beşinci ordunun e mıntakasında piyade stajı yapıyordu. kat rubu, inkılâp idealinin yüksek ye ları ile doluydu. Şamda, bir gece, oni veya doklor Mustafanın evinde kurduğu ki ve VATAN GEMİYETİ, ol tını Makedonyaya yaymağı düşünüyor. iğ Kafasını ve kalbini saran bu düşünce İ- fayı terkederek Mısıra kaç. ararını bei ve smayiz er. aile ii Ahmet — Tevfike şu üç kel iel ii imi “Parti r gün Pire fi. manından Ser niğe ia ilkan a a a 3 a > 3 5 gs zi g a 3 z ları, Askeri inzibat memu! ıpki çan bir nefer gibi gelen bir Yektamarb zabiti için bu sorgul cevap vermel mil A nun imdadına yetişiyor. Mustafa Kemalın seyahati tarzından evveli mlümatı olan zbaşı Cemil, lâzimgelen tertibatı elmi Pireden bir zabit gelip ismi Mustafa Ke al olduğunu söyleyince serbest bırakit. ması, İçin. iskeledeki ia memurlarına Cem bu ini takima vermis. Yüzi ilin ter. leketin a vahim anları size söy- emi: miy zulüm ve istib- tında mahvoluyor. ay olmi- yan bir memlekette ölüm im ardır. Her terakkinin ve Bartlği snası hürriyettir. Tarih bugün biz pe v di; ie tahmil &- ».E 7 n Sur et kur- em an ke mende balk a bu cemiyetin e: ırmağa tadan ilk vanurla Akdenizin dalğalı en- çim Simli e mk teş Pe ai kolâti ii Mus Kemalin vi 'unanistandan | den tedaktrliklar m rum. siir, etin << ömie erkağaer ipa bır istibda! ii karsı ancak ihtilâl ile ce- hemen şayi olmuştu. graf ken: ap vermek ve köhneleşmiş olan çürük nf arkadaşlarından ri ai id idareyi aki » milleti hâkim kılmak başısr. Selânikli Ahmet Tevfike(1) hi- hülâsa vatanı kurtarmak içi i va ayr yazılmıştı, sifeye davet ediyorum.” ir.gün Mustafa Kemal Selânik rrh- Oda icinde derin bur #tiküt hasıl ol- e yanaşan | bir yapır urdan çıktı. De- | muştu, Lâmbanın solgun zivuları iç'n- in ihelâlin si istata i Lİ eri çakıyor. 'ımda kı endisini leri e Gaza miy eri Ömer Naci 2- beye Terin arz hararetle sık”: ğ ak, Mostafa Kemalin hita- tendisinin olan bu güzel memlekete iy kel o li di “Mustafa aş basar bi z duyduğu tatlı heye emal arkandayız, seni tak'p edeceğiz. çan içinde yolculuğunun bütin zahmet- a rn eml bile bizi lerini, me tlerini unutmuştu. bu azmi yezektir. Hür- keleden, yıllarca çocukluğunun aziz ve | riyet verilmez, o anc: ma ei Zulüm eteşli ha nr taşıyan aklardan | ve ist ibdad yz inliyen bu masum geçi ğru gitti. Ogün çok e biğare milleti km biz yaşasın leri inen asretle tutuşa huzurunda İle sürmüş o dai beğ küt z etmişti. nını dinlendirdi. a Necip, inkılâbın o fedakâr Rıhtıma çıkar çıkmaz Ahmı gbi eliz İM hıçkırıklarla yanımda göz ten eski ari Pa An pir e ha yaşlarmı zaptetmeğe çalışıyordu. M o Ömer Naciyi & m Kn tafa Kemal tekrar söze başladı: “Ar. di. Müstafa Kemal, Selâniğe e Sanayi meklebi irak yor. Mustafa Kemal bu evde düny al miştir. Ana oğul karalııcs lal, ço. beki ct gelebilmek en. ei Ce oi Bağa gelebildin oğlum? “geldin? Devletin ve padişahı. una mugayir bir İş etme anne, diyor, el Benim buraya gelmekliğim lâzımdi un için gole etiyle icedimizini ne olduğunu da ee değil, fakat yakın zamanda sana bep Maamafih vaziyet hiç emniyetbahş de- Bildir. Muslafa Kemalin orlada görünmesi det zarfında kimse onün Sel eye ie deil Pil il ari mevkufiyeli zarfında iri ei fanila yle n Mustafa Kemalin Selânikte ilk teşebbüsü orada o devrin şöhretli bir a şası ile mü- lâkat oldu. Mustafa Kemal daha Şamda İ- muhabere et iş Onu ie Kapıyı açan Di z 3 z ga dz E 5 lanmak için ısrar elti, Ni 1 şar, yanına gölürüldü. Paşanın salonunda e- yakla vukubulan bu mülâkat topu topu bir he dakika süren yi beş kelimenin teati- nden ibaret kalm a Kemal sürdü Paşam, ben size Suriyeden mektup yaz di Inkılâptan, mii bahsettim. Mem !ekette inkilâp yapabilir bir adam oldu. Rumüu anlattım. Siz de bana: “Her ne si. bi " ri ile lori, olsun huraya geli- diye cez vw gelmiş bulundum, şimdi ne yapâca- şi zaktan m işitilen bu paşanın ce. vabı şu olmu: — Ben hiçbir şey yapamam. Yı nin ei ağın hüsnü ei iktifa ederim. Anı ai nim dı riçanı var: Beni yi al Mustafa ne Mn korkan bu paşaya kendisini yakmıyacağıns dair söz verdi ve gecenin karanlığında, geldiği gibi evine döndü. O gece e se eli kağai u. yün ie in ğını, işe ni n başlı sabahı buldı Mustata yel fecrin alnı ime senden Tori ye. Üniformasını giyerek ordu ekime resinin kapısı Pr. All Fiihakika SaNa Musta malin, yüzüne, dikkatle İm bale Ni rasını aydınlat — Tanıyamadım çoci iğ Mustafa Kemal kendisini İnn 'n siz bir çok defalar bize ei ii şliniz. Mektebi bitirdikten sonra İs- Er Kuleli idadisine girecektim. Si una mani oldunuz ve — yetişirsin,,' diyerel disine. gönderdiniz. Mastafa Kemalin bü Beyin hatırularını ayla E1i kai ye ee Kemi himin ve eşsiz değe çiktben na bir bulunumuz. Fakat — imi Mutaf Ben iğ öne rek ml rum. Pek muvaffak e Ertesi gün fala Kemal, Selânik ri bastanesinin muayene odası kım genç doktorlar aras dilmektedir. a hastalığını vap fakat o sarih yeyin Burapor © Mutat Kemal, attık vivelini gizlemeğe lüzum B 5 e Selânik, Aske, in Tahirle tanışıyor, Bu lin e gire Ev ni Hakkı sis m Mustafa Ke; lanmağa ki ça arar vine gidiliyor. Hakkı e sir yle miş'olduğu süslü bir 3: an komitesinin Makedya © beş ma uyor, arkadaşlar tasavvur ve te lar, ile müracaat ediniz Bardan | bahsederek dedm o Kürüm ağ Me Talay istidayı Heyeti Sıhhiyeye heval © Reisi İsken, anti in ima ah yet ri EVRE müdi bö yi inkilâba Makedonysd? teklifini aynen “kabul vi imdi hafif bir merasim iş kalmış“ dali silâh latin mi harby? gir ye ha' : der m e bira ada Ade anda, sında, Ke vi Seriyi or YEN şeh ö nasi nz örme nlar Mustafa Ke ik apon aa esl & teşkili ddeyi Mustafa DEN ar Si Bi e vi ei e bir adam olaruk vi siyetindin mi ketli cihi etini ii si EMEA çekinmi. ceğim. iralay Hasan Bey, Meya Kemalin ha- ini e Siya ki oi — Büroma buyurunuz, öruda görüşelim, ded 8 EsE| sani beyin mesai odasında Mustafa Ke mal ona vaziyeti, nasıl kaçtığını, mi RAY- rikanunl bir suretle geldiğini, nihayet mak sadı ne olduğunu, hiçbir noktayı sakla. maksizın teşrih etti, Mustafa o Kemali dikkat ve ,sükünetle dinliyen Hasan Bey: — — Çocul iz dedi, sen ii ella | tt raya gelm balnayarn, ben iri sana ne a Titata yaz cevi — Ne in nizi e değil, siz takdir edeceksiniz. Görüyorsunuz ki ben milleti me il olublecek bir hale gelmiş bur tanu; z bu fikird eyfendi, öyle hareke! sie. zerre kadar mesuliyet terettüp etlir. am y yüksek namusu ile Türl iğ me istiye, mes i ve bununla üj il damdı. Mustafa Kemal onun Selfinik As. - ği Tüniyes ale Sale ee nazarını çocuk Sasi için bütün, rl o Ma ün ii nun. nizam ve ahlâk kaidelerinden üstün olan inkilâperlik düşüncesile hareket edi. yordu. Onun içirdir ki Mustafa Kemale şu tavsivede bulundu: klarken Mustaf: ) eğ çu Hüsreve dönerek. silâhım var mi? (we Hüsrev “var efendim, ER an e çıkardı. Mustafâ Kemal tabancayı 9! bu si kadaşlar, dedi, inkılâp İÇİ” ah rl yemin ediyoruz, man ki burada biribirimize | verdiğimi? eş- ei sözücü ilâh kullanı ceği ai Arkadtaları birer'birer vi suni ahp tüler zerine topcu Hüsreve di, busilâh mukaddes soklar dak di e ka öyle Türk e iş Asbaşkanı Afet KUR ir; ve onun olmasi di iy maktan nun ein “bittikten wi önerek: di oi mg al a m in kii ln id ABONE Ter yel Memle Me gi ra Aylık 9: 3 aylık 260 ö * ön 6 aylık 05 820.» Yıllık 200 1600 al en Balkan Birliği ai gi” uz kuru e a Posta birliği karaf m a yetmiş “beşe” zammedi çe Abone kaydını bildiren mektuP “ey8 graf ücretini, abone parasının pori e li ei Bl ücretini idare | ella mba Şebin veya Eda Mi vi ane ektepleri€ 15 Yıl e 1 BÜ ne & dei, raylara ait sy ğini tesi Yu için er müzakerelerinde bulunma! sne i elimize gelen İntiz mümessili at. nda Birl ein Li rm #yandi vap ele Şimdi halinizde bir ihtiraz, bir tereddüt görüyorum. Ancak ben bir ve tehlikelidir. Şu dakika “hatırıma gelen: | çareyi size söyliyeyim: Müşiriyet makamı. h siyle mı a

Bu sayıdan diğer sayfalar: