19 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5

19 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MEG GE İTE .. OSMANOFLAR YAZAN; Kenan Hulüsi ados m haberi Osma- totlara ge aman bütün Osma — uyu a hazırlandığını bi- gün ie Adimi İğma Kağar, inine çekilmiş bir a. Him ses ve seda çıkarmadan karşı beslenen emniyet kaybolacak- ti. Bununla beraber, Halil Osmanot, rçok hi ii katiyen iddia Giri amaz; bilâkis Ha- Kai at basi arnabat, ne de Karnabadi yanıbaşındaki Aydosa değil, doğrudan doğruya e ve daha doğru bir buluşla Groşenka ve Zeh- ra gile doğru ca e buna inanıyor müydu; ina; » fa- kat hiç bir ii bir ağir le onu düşünmek istemiyordu... Hattâ bu felâketin olabileceğinden Ahmet ahar ge- ani olacağını tasav- r ki Halil Osmanof An buna lüzum yok. Yok mu7.. Fakat bensiz bila ali bağı ÇAPRAZ Kelime bulmacası Yeni bulmacamız Soldan sağa; 1 — Tuzlunun aksini yemeği tavsiye et- uştı ie ağmei ta kları Karnabat basi an da- Kasap olmamıştı; ii of , , 391 bir nöbetçi gibi bekliyor- w fakat yenli endisine hagi inan imi ve tıpkı bas- n evvel olduğu gibi tekrar silâ- Ni Büvenmeğe bi a yukarı kim- mede oraya ye da- 31, kendi kendine, ge- inen kasabada yeni bir plânla Di düşünü; ve göz- Hayy önünde, Karnabat, gül bah- bi nların Kami issettiği gibi kendine KİR durduğu saşl emniyet yanın- Me rsuzluğu vardı; eli anca te tiğilde olan bir sda- Mireg enlyotaizliği. Halil Osmanofa Bay geliyordu bu emniyetsizlik? Üy * doğrudan doğruya kendisin- Man İren felâketinin Pilibeye Arı *, Kaka muhakkaktır. Grigorof, ka ve emi İmar bile Nin — rundan her şti; ve öre ne vurulacak darbe z Anın er ye dış ee Ne abılm; Mot —. daha geç geçe- “ So. h hem de Karnabattan da- İK civar r köylerde Osmanoflara eket ettiğimiz dakikalarda | noflar aleyhine yürütmek için çalış- ıklarını gene kendisi iyor mu?... Söylüyor, fakat hiçbir şey düşünmediği içindir ki felâket habe- rini alır almaz buna ihtimal vermi- rdu. e ii e telâşma e o geceyi odamda geçirmeği te cil atki ve eri Mlz de steyen hareketle- pacaktı Hi sali ALE büyük bir habar Za te- ediyordu; doğruydu. Çünkü yalnız Halil in bütün Os- manotflar, Ki t baskını kendi- lerine yapılm bir komplo ol ikla beraber, ilk şaşkınlıkların- da onunla meşgul olmaya lüzüm gör memişler; yahut aşağı balkanlarda- ki ötoritelerine karşı bunu bir ayıp saymışlardı; fakat gene Osmanoflar işi yakmlarma değil, e doğ- 0rofa bırakmışlardı; Gri- gorotun İse bir ay sonunda Kİ © larak ortaya çıkardığı hiç kimse tu. © m Halil belki de bunları düşünüyor; ve hiç kimseye açık bir hakikat ola- nci ha ziya- de kendisi a yi a olduğu muhakkaktı; çünkü, bütün hâdiseler beli Osmanoflardan daha ziyade Halil Osmanof için hazırlanıyordu. leri bir şeyin şaha kalktığını öm rorlardı, (Devamı var) Gaziantepte Fare ve Domuza karşı e. nücadele devam. ediyor urun) — dağılmak tee üzere ği va a ge uk tohumı fidanlar İatliye san sa miştir. soya kurt hastalığım mani olmak üze- me evlerine isi su h ma- kinesi konulması dı ektedir, la: arız ol: ve kül leme hastalıklariyle göçen senedenberi leye başlandığını rn diyeler © b: liğat yapılmıştır. Kış mü ğ- larda boğaz açılırken kılm bu hastalıklar yüz - de 50 b ei mi estiren e! mülhakatta fareli araziden beş bin hek» tari , Mücadele, ha ie hızlan mıştır. Bu mücadele hora Sai yapılmakta, İzmirde tatbik edilip vafık neticeler veren boğma inde icra edilmektedir. etleri hem basit, hem mevaddı müştailesi kesmik oldı köylülerce de laydı vilâyet dahilinde ekinlere zarar yaban domuzlariyle de mücadele ai maktadır. Şubat aymda gerek sürek av- ları, gerek mükellefiyet suretiyle 226 domuz itlâf edilmiştir. Yüksek ziraat enstitüsü profesörle « rinden doktor Rüdiger beraberinde do- çenti olduğu halde buraya gelmiş, üzüm nevileri ve pekmez imali üzerinde tet « kikler yapmıştır. Baytar şubesi profe « sörlerinden doktor Lipitel de doçenti Ekrem Rüştü ile gelerek halep kırması denilen boğa ve inekle; kırmızı er üzerin- de tetkiklerde bulunmuştur. İyi adamsa kız kardeşini ver ,, Bu söz yüzünden Tarsusda bir cinayet oldu Tarsus, 15 — 'Tarsusun Ali Fakı köyünde bir cinayet olmuş, Mehmet oğlu Hüseyin, ayni köyden Hasan oğ- lu Mahmut tarafından öldürülmüş - Ali Fakı köyünden Kadri adımda in yet yumruğa sol cebinden gı- eşi a Hüseyine çevire rek beş kurşun sıkmıştır. susa habe hükümet doktoru derhal vaka yerine Günlük RADYO Programı 19 — MART — 1938 — CUMARTESİ 30 Plâkla Türk 50 Havadis. 13,03 Plâkla Türk 3,30 Muhtelif plâk neşriyatı. Öğle neşriyatı: Saat 1230 kl seri Hs dön Akşam neşriyatı: Sant 18,30 Plfkla dans musikisi, 19, 15 Konferans: Üniversite Cemal . 20,30 Hava Taj tarafından arapça söylev. 20,45 Özdenses ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, (Saat ayarı), 21,15 Klasik Ti sikisi: Nari Halil ve mü: e ları tarafından. 21,50 Orkestrağ veni na 2245 ini Babar ve operet parçası pe nn LE ariza günün programı. 23,30 Son. 7Tz std, 3019 mlıve anat 17 do kapanıy satış fiyatların PARALA Prank 74 pe ari 35, — » Dolar WI İszeü m. » Lâret 104 |* Pengo 25, — * Belçika Pr. 84 |*Lay 4— » Dratımi M |*Dinar 52— * Isviçre Fx 080, | Yen — » 28 Js Kron 3 — » * Bterii 63)- » Kron Çek. ga, İs Alm ee Şilin Avus 23 |* Panino — — Pezeta — ÇEKLER ———İ 15583 | * Madrig (Oo 123810 # Nevyorh o Ü,iB7igu| * Berlin 1,9613 14985 | # Varşova | 4lı * Brüksel 4,68 | * Budapegte 8,0652 #Atins 86.160 | # Bükreş 106.1 #Cenevm (54852 | #Belgraa (Bi, * Botya 68, * Amsterdam İ, # Btokhalm (3.0820 # Prağ 2154 | #iondra 430, * Viyana 4,1807 | # Moskova 2,8525 ESHAM iş Bankası (040) gir. 2375 | Gimente Dn 135 İ Merkez Binnkl00 il 13 *198$T.Bor. 1İ9i7ö, lektrik — #1 1995) Tramvay —-0 0 1929.) Rıhtım — « m ivs0)sanadelat 4080 4065 i &r Pa kn Dn 5 28 —-— 15 5 e ii 13 3-8 Mısır beyaz 145 — Mısır sarı 430 438 Ku; ki 7 13 — Sus 16 20 Peruk Balıkesir 4— —— Tiftik mal m— —— Yapak Bandırma 84 —— Peynir taze 3214 o 3413 Peynir kaşar 50— — Ge en Buğday 192 O Ton Kuşyemi 18 (o Ton Arpa 30 Burçak ( 10 e ei 45 » Arpa Sv. iz 100 o» İç badem ii Burçak 10 » Icfindik 4 Pa P, yağ 42,1/2 re 3» yi iy ” Yap 93/4, İpek 312 Koza 4,1/4 , Kuşyemi 5 Görüp düşündükçe: Martın marifetleri! Uç günlük İyi havaya bakıp, artık yaz geldi, diyenler, şimdi kocakarı fırtına- beder » bir yaprak gar savruluyor- Dün gece, ay, buğusuz göklerde par par yanıyorken, biz, yataklarımız- da titreşiyorduk. Islak, ta iliklere işli- soğuk, ml buzdan iğ iyeller delerek vücudümi Kalorifersiz evlerde errle kol 8 Sabah çamurlu yollar, birer donmuş Jâv yatağını andırıyordu. Araba teker - sb ri yem buz dolu, kuj tüylerini ka- bartan a ei bile, bir 4- yaklarma basarak ötekini yumuşak ka rmlarma gömüyorlar. Sokakta hemen herkesin omuzları kalkık, boyunları kısık. Her yüzde bu- ruşuklarla çizilmiş birkaç istırap ve hoş- mutsuzluk satırı var, şey. Halbuki yumu» şaklığı ile sarkan, bakışları bulutlanan mine yüzünde ihtiyarlık ne güzel görünür! Belâya bakm, ki mart, yalnız takvim Çarpık mihverler, üstlerindeki siyasal cambazları da yere vurdu. Komisyonlar Bm meclisler, kamaralar ni söz düelloları, eski trajeği- ıkutacak mertebeyi

Bu sayıdan diğer sayfalar: