22 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

22 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ii ” PM ğ - pe ep O EA 8 İNCİ YIL No. 3857 Sahib, geçit Rai pa ———— aşm 4 Salı e SIRRI SANLI İ Idarehane: İzmirde Birinci 22 MART 938 Ta Beyler Sokağında 4 l yemeye m . (Halkın Sesi) Matbaasında ğ 100 ) Para Basıimıştır JAbone bedeli: Seneliği (7) lira | HAKKIN S E 5 J DI Geçmiyen yazı geri verilmez | Cumhuriyetimizin onbeşinci yılı ir olacak Fan e MEKE KISA VE AÇIK , karşılanıyor Bir Fransız gazeteleri hükümetin a harp arefesinde İstizahlara cevab verdi : Pari: (Radyo) — Londra- | rinde ilerleme var mıdır? a : | Başvekil dedi ki: Lord , | Perth müteaddid mülâkat- solininin oOoson Bul ER mi larda bulunmuştur. Fak imiş gibi yaptığı hazırlıkları takdir etmeğe başladılar. Bu güziklir arasında ötedenberi harp kelimesini bek bile tahammül edemiyenlerde vardır. Fakut bugün tam manası | a le harhe hazırlanmış devletlerin sulh zamanında da ne gibi İ yi tahminleri elde ettiklerini görünce onlar da anladılar ki harbı istememek, sulhu idame ettirmeğe kâfi bir çare de- ğildir. İşte onun içindir ki bugün Fransa büyük sanayıi hep Savaş için, hep muhtemel ve müstekbel düşmanlar için har- bın en ig ve cehennemi vasıtalarını yapmakla meşgul | şaş | ye in eee İngrliz başvekili İ ye ; e at henüz ortada avlaş- İ ma yoktur. A A vsisey bâdisesinden Ispanya bâdiselerine Ital- ra İngiltereye yakiamığ bulunuyor. teşebbüs edecektir. Bu su- | dığı ve gönüllüleri çekmek ngiliz umumi efkârının galeyanı üzerine Lordlar ve avam retle sulhu Lorumak deha | işi ne merkezde oldüğu bak- kamarasında vuku bulan gürültülü münakaşalar ve bunları olaylaş:caktır. ! kındaki suale Baş»ekil ver- alevliyen İngiliz gazeteleri açıktan açığa göstermektedir ki n to n parleme | diğic ye üllüler mes De ve her hangi si vaziyete hâkim N için içlimaında işçi mebuslardan | eles'le ademi müdahele ko- İ inin tesir ve nüfuzundan ziyade bu günün kuv ve Estia,, Gazetesinden: An- ; için 10,000 ifa tahsis et- | Sir Noel ii eg mitesi uğraşmaktadır, Fakat kare bözünkü siyaset işlerinde bir rol gm bilir, 2 Anadolu ar kemi. miştir. şu sualleri sorm t Jyarın buna ya ği RI SANLI şa ve efsane yeri değil, ay Bu hususta wemnuniyeti- Tta alya nil görüşmele olduğunu zannediyor ni eml da LAİK e ke keme skaami “na | ISPANYADA VAZİYET tahsis etmekle medeniyete Frankocular mukavemete 1 eden bu hizmetleri herhalde uğradılar ... â dünyaca o ktır, | . . vak F “Memleket Hastahanesini İtin alınan haber- içten bir tetkik lere göre Demirderede Ha: si r Ro..tgen dairesi Radyoloji enstitüsü haline geti- ii e rilmiştir. Bu İzmir için ii bir himmettir ir. lari birşeycik de ol- amışl, Hem neden olsun ?.. Bizde neler m Kadın şiirleri mi der nç ediplerin hikâyeleri mi dersin; hep midemize inmek- ri Hasan e pek de urlanmasın SY Estia, 14 3.1938 gazste- sinder; İstanbuldan alınan haberlere göre, Türkiye hü- kümeti Ayasofya anne İMalive Vekili istifamı etti 3 s ari ki yapılma ve BAY FAHRİ IŞIK Biza şabeserinin eri baştabibine ve mesai arka- BAY HASAN YUSUF daşlarına hürmet ve minnet Bir Tüzelime Ey E BEŞ a Lan e E SE B E e ME EE z e İİ e e » E ir vg Sr yeğ ve a tereddüd Mumcuoğlu o kahvehanesi ii kapısmdan girenler civarında çok değerli bir ğ bütün ii inni dindi ği, ür ne yiyen 325 | polisimizin o vazife kurbanı dindirildiği bu müessesenin e ari olmasına ve | olduğunu dünkü gazetemiz- ge a manevi kudsiyetinin ulviye- | büdçesinin mai rağmen de yazarken bu esefli vak- ii Paris (Rad;o) — Sou da: | bardımanlarına nihayet veril tini derbal ruhlarında bis: | her günkü h mevcudu | -anın kahvehanede cereyan Ankara 22 ( Hususi ) — kikada Barselondan alınan | mesini istemiştir. Bunotanin di setmekte teahhür etmezler. | azami haddin bi Mi ge ettiğini ve > malümat | Maliye o bay Fuat Ağ- haberlere göre, Frankocılar Yalnız ll mülhaka- | kinde bulunmaktadır. üzerine yazılmış isede hâ- | ralının sıhhi sebeplere isti- Gnikriyetelein <iddi bir 3 tından değil n yakın ve Üç doktorla idare oluna- İp yalanda ln Baden istifa edeceği söylen- | mukavemetile kz ia im vlâyetlerden gin s son: | bilecek büyük servislerin bü- eçhile mezkür kahve- | mektedir. : v Hattâ mukabil bir bir tazyik yapmak istenmiş” ; uz derdlerine der ara- | tün ağır yükü bir mütehas de a duğu al e m mda geri çekilmeğe bele 4 mal vi için koşup gelenin sısa yüklenmiştir. e Mes elâ şılmıştır. o Esa en nezih Para ut EEE Calm mışlardır. Fmteca pon 8-5 adedi o kadar çok ki kadroda beş asistan, iki da- | halkımızı iile e Ş Fransa ve İngiiz bükümet-| zan haberlere göre son bom- İzmir şehrine “bie hiti x hiliye mütehassısı olduğu | bu aile gazinosundan böy Kulesinden leri müştereken Salamân ka bii da ileii tçilerin “e lemiyecek olan bastahan halde O bütün e kanlı bir hödisenin ie hükümetine © verdikleri mühimmat depoları berhava vi u imkânsızlık ii içine me e e bir dahiliye mi bulmaması kahve müstecir- Atlamalar Başladı notada açık şebirlerininibom | edilmişi ir m de varlıklar yaratmağa ça- | vinliği de açıktır. leri gibi bizide sevindirmiştir. memmun lışarak son ümidlerini bu Buna rağmeı n bül tün müte- . mabedin ber pılarına ağ- | hassıslar ailürinilal has- Bir Lord Ne HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİ SESİDİR lamış, rlarda: talarla kendileri meşgul ol- gelmiş Seitilen bile se gibi Va mü- Mazot neden yükseldi yükseldi ? sinesine bastırmakta tered- | ra eden hastaları- Londra (Radyo) — Ingiliz Aldığımız bir mektuptur: düd etmediğini görenler ba- rin yetişmek eri bir | Lordlarından biri “ Tehlike “İşittiğimize göre sağlık bakanlığı bu yıl yurdun her ta- kikaten bu çevrilmez çenbe- Ga âdeta mucizevi | kapımızın önüne kadar geldi rafında ve bilhassa İzmirde sıtma ile büyük bir savaş yapa- ri ellerinde çevirmek muci- | bir e göstermektedirler.! dayandı, acil çareler bulun- cak ve yurdu bu hastalık mikroplarından kurtaracaktır. zesini gösteren hastahane — Sonu 4 üncüde — İ malıdır ,, diyor. Savaş bundan bir ay önce filen başlamıştı ve bütün evlerde iğ daha kuvvetle başlanacak ve her hafta bu savaş yapılacak, sivri sineklerin kökü kurutulacaktı. Bazı öhellelerde mm geçildi, si asıl meme taksim yeri olan Karşı mızda mli iş gidiyor. Bundan başka tn yi ie ve iü araya ili belediye tarafından mazot dağı” tılıyordu. Bu yıl mazotun kilosunun dokuz kuruşa satıldığı İSTER GÜL ISTER AĞLA .. .. Ni . . Temsilen Bugünün Korkunç Vaziyeti Avrupa ve dolayısile dünya vaziyeti karma karışıktır. Gene ayranlar kabardı, ağla e veranını şaşırmışa a or. Büyük ve küçük devletler yeri m duramıyor, macerayi nlığı yin er. Bu gidiş ve reviş gene İn: ya İri e eri ni görülüyor. Birdenbire kilo da üç ve dört kuruş bir yüksel- Kp ifritini (193 Gi için bir iy Solan ham Mazı ee e bomba menin neden iler i geldiğini anlıyamadık. Bu iz tlar böyle | ünğü ve kılınçlardın, tayyare yi an ardan, sr mile birer yn e Pai denberi Kül-i devam seske üm muvakkat bir zaman için midir? ersağ iştahlarıda sö dirsek ve siri için zehir ve zakku mekle hazırlamış münde e ©İ Belediyemizden soruy bay dünya ile bayan sulhu ei t ediyor. slm beli sulh sl Göbetimi tutulmuş gibi | tüPAT tali iy vi le bem N SESİ: Hakikaten bazı mahallelerde ve in titriyor, harp çapkını bu güzel melegin karşısında pala bıyıklarını bükmüş ona sof- Şii yüne yakın Meram “İ semtindede mazotun dokuz kuruş üzerinden satıldıdı. . 3 da aç vata"daş telefonla matbaamıza bildirmiştir. Ba yeti rayı gösteriyor. - Sende ey keler bu bie mümessilin bu den il li li izde: ei Oi ileri farkının Oi ileri e eke bel iz Mi

Bu sayıdan diğer sayfalar: