23 Mart 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

23 Mart 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi yedinci yıl No 7464 Çarşamba 23 Mart 938 l*ransız Hariciye Nazırı Yakında Gelıvo TETEESERLELSEREMEEE Hergün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir EİZTELETSİREELELELEZELE, Sıyası âfakı yeniden karartacak olan bir teşebbüs Lehıstan, Baltıktan Karade- nize kadar Rusyaya karşı bir blok hazırlıyor Bu bloka; Lehıstan, Lıtvanya, Letonya, Estonya ve Romanya dahilmiş, Iskandinavya devletleri H. Nazırları, mühim bir toplantı yapacaklardır Vaşlogton, 22 (ALA.) — Lebistan büyük elçisi B. Potoocki matbuata ge beyanatta bulunmuştur: — Lebistan.Litvanya — ihtilâfiımın anın Almanyayı Sotyet- a Baltık mun devlet'er aratında #i teşebbüsünü imkân dahiline koy. maktadır. Bu blok — Finlândiya ile Evonya, Letonya, Litvanya, Lehistan ve Romaoyayı ihtiva edecektir. yük elçi, Lehistanın hiçbir zaman Sovyet katantımın Almanyaya tasrrum için kendi topraklarından geçmesine — müsaade — etmiyeceğini ilâve etmiştir. Paria, 29 (Radyo) — Baltıktan Katradenise kadar mzanmak üsere Kabistama, — Bovyet Rosyaya — karşi” Blok, bura di li Taralından — Maki” Bü bloka, iştirak ede. Te Y eed'anbir görünüş ce. devletlerin Rusya ile olan mü. H#erüberlerindebir değiçiklik olacağı tabit görüldüğünden, —siyadi Makıa, Fransız parlâmentosunda — Harici siyaset hakkında münakaşalar geri bırakıldı Fransız milletinin, harp üarmış gibi hazır- * lanması doğrudur fakat ordu, sulhta seferber edilemez Fransız parlamentosu t (Redye) — Franmz bugün Leon Blamua riya: İ % de Başvekil Leon ıııı. millt mâ. tesis olunan müstekil ka. bankasından beş milyar verilmesi hakkımndaki metkiine koyp f $ 5*ğ%î me, bu büsustaki - pror perlâmentoya verile. söşlemiştir. Bundan sonra Hariciye Nasırı Bookurun, hariet siyaset bakı isabatı diolenmiştir. Parka, 22 — (Radyo) — Pranms Pperlâmentesu bogda toplanmıştır. Muhaliflerden — Montüniyi »8 H İ kabal edecek miyir? Bundan soara, Kepinin eön al- müş ve bükümetin, İspanya işlerine müdalale etmek niyetinde ise, Har: biye Nazırı Daladiyenin izahat ver. Merini istemiştir. Harbiye Nazızı, bu hususla işa. ÜDt l hat verebilmek için müsald bir ee mana intizar ettiğini söylemiştir. Bunun üzerine 180 — muhalife karşı 398 reyle, harici — siyatet bak. kındaki münakaçkların tehirine ka. rar verilmiştir. Pirlümento, öğleden eoara tek. zar toplanımış ve kabinenin, milli âl Bi arruslarından — ne suürelle ku....“p konaşulmuştar. Bu esnada, mütcaddi! taylavlar 1öz söylemişler ve giradi, harp vaz. mış gibi Framsanın ber bususça ha, mırlanmazını istemişlerdir. Parlâmento, — projemin — birinci maddesini — kabul ettikten — sonra, Harbiye Nancı — Daladiye kürsüye gelmiş ve milletin, barbe bazır — bir vaziyette bulunmasını kabul ettiğini *e fakat, sulhum devam etliği bir zamanda, orduyu — seferber bir hale koymağa ram olmadığını, — diktatör. — Sonu 6 ıncı sahifede —— yeniden kararmanı ibtimali lidir, Masbaza, Raryanın, Almaı tecavüzkâr bir (ikir beslediği san. nedilmemektedi: Oslo, 22 (Radyo) — Takandinı ya devletleri Hariciye Nasırları, ni- sanın beşiade burada toplanacaklar ve umumi vasiyeti terkik ederek, bazı meseleler — üzerinde konuşa. cıklardır. Bu — toplantıaın, — Rütyaya karşı m blokla alâkadar olduğu san. dU * Telefon: 2776 Yaş uzüm işi Hükümet, busene yaş üzüm işine ehemmi- yet verecek S. Şakir Kesebir İstanbul, 22 (Hususi) — İk- tısad Vekili B. Kcıebır, bugün Viya Vekil, et işi için Vali B. Muhittin Üstündağla ve üzüm işi için de, bugünlerde Anka: râdan buraya gelen Üzüm Ku- rumu direktörü B. İsmail Hakkı Veralla uzun uzadıya konuştu. Şakir ” Kesebir, gazetec- lere beyanatında: — Yaş üzümlerimiz için çok tedbirler alacağız, İyilerini sata- cağız, geri kalanları da, şarap yaparak harice sevkedeceğiz. Ege mıntakasında, şarap ima: line ehemmiyet vereceğiz. Şaraplarımız, dünyanın en — Sonu G ıncı sahifede — h—Pol Bonkur Yakında memleketimize gelerek ricalimizle konuşacaktır Yem dunyada ŞEZENAR lâh'lanma faaliyeti ——— Amerika, yeni bir donanma yapacak Yenı yapı!acak harp gemı!crı 'ıçm bir mic yar dolar tahsisat kabul edılmı..ır Amerikan donanmasından birkaç gemi — Yazısı 6 ıncı sahifede — Denizbank mütehassısları Istanbula döndüler Muhtelif mevzular üzerindeki tetkiklerini bir raporla bildirecekler izbank tekaik şubesi müdür B. Harun ile denizyolları £ekoı!oııukyaıım yeni bir kararı Çekoslovakyadaki Alman- lara muhtariyet verilmesi | kararlaştırıldı Bu karar, Londrada iyi tesir yaptı. Fransız müşahidleri, bu kararı kabili tatbik görme;orlar F ceğini teyid ermektedirler. Bu mab: Prakdan bir Loadra, 22 (AA) — Hatas Ajansının mubabiri bildiriyor: Salâhiyettar bir mombadan Öğ- renildiğine göre Çekcalovakya hbü- kümeti Pragdeki İngiliz sef irine Çe- korlovakyanımı Südet ekalliyeti meve* görrnüş Tesini tamamile halletmek — tasavvu: runda bulunduğunu bildirmiştir. Lonâradaki Çokoslovak mahfel: leri meselenin — bildirildiği şekilde balledilmesi için Prag ile Berlin #ranada müzakereler — cereyan ede feller İngiltere ile Fransanın müst kerelere iştirak ederek Lokarno m- #«hedesine benzer Çekoslotukya bu- dadenu sıman altna alan bir itilât akdetmelerini arru eylemektedirler. Umomt kamnate göre İagiltere — Sonu 6 ıncı sahifede — işletme —iduresi ııuhıdlıkhl- B. Hüsmünün yazmıştık. B. yapmış. — düm İzmir vaparu ile İstatbula hareket etmişlardir. Dün de yazdığımız . veçbile, li. mnıılx ve gümrük Kmanı inşa edilinceye kadar çi ki limanda bazı lüzumlu tesibi lenmesi ve kaşası ile iştigal omumi mağaza: lar da inşa ettirilmesi Jazumlu gör rülmüştür. Mütebasalar, — Şehidlerde inşe edilecek balıkhane binam için de tetkikler yapmışlardır. Çünkü —Dek — Sonu 6ıncı sahifede — edilecektir. İleride Ticaret Odasında dün bir toplanti yapıldı Dahili komisyonla iş yapanlar- dan da bilânco isteniyor! Dabilt komusyou üzerine Pan tacirler, dün öğleden sonra Ti Caret ve Si Odasında bir top. Tantı y.pnı.ı.ıd.ı Tacirler bu — toplantıda, maliye- Bin kendilerinden beyannkme ve blânço istediğini halbaki 934 - scne- sindenberi tatbik edilen 2395 maralı kanunun 34 üncü Mmucibince gayri ssfi irad üzerinden vergi verdiklerini, bu sebeple — del maddesi | dinde teşebbi buluü. beyanmame — ve blânço salagamı solatınış! ter talmak — mecbüriyetinde madıklarını, a vermek imkin Nu tacirlerin işlerini taki B. Mızhar İzmirlioğla, B. Hriaı Mes nemenci ve B. Reşed Leblebiciden mürekkep bit komisyon seçilmiştir, Komisyon evvelâ defterdarlık mem bu'unacak, olmazatı Maliye — Veküâleline bildi. recektir. variyeli

Bu sayıdan diğer sayfalar: