23 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

23 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇARŞAMBA 23 MART 1938 İngiltere, Fransaya BAŞMUHARRİRİ: Londranın Kararları Fransa İ m m | l Tecavüze Uğrarsa AHMET EMİN YALMAN İDEAL BURO Bu kitap büroların iş çıkarma kudretini ar- tirmak için ameli bir kitaptır. O size az mas- rafla çok iş nasıl çıkarılabileceğini gösterir. Bu kitap fena ve yanlış büro usullerinden si- zi kurtarmak için yazılmıştır. TAN Matbaa sında Fivatı 50 Kr, Yardım Edecek! | | Parisin Kararları: i Fransa Bütün Kudretile İngiltere Yardıma Mecburdur |“Tam Harp,, Için Hazırlanacak Fransanın silâhlanma programı- m tatbik eden Milli Müdafaa Nazırı B. DALADYE Hatayda «Lİ ” Lüzum Var Sisi Ahmet Emin YALMAN H atay için el altından bir seçim nizamnamesi ha- zırlanmıştı. Bu nizamname, Ha- tay için Cenevrede kabul edilen Ana prensipleri körletiyordu, hü- kümden düşürüyordu. Cenevre anlaşmasının bize verdi- Bi hakları ve Hatayın hayati menfa- | &ilerini korumak için derhal ortaya #tıldık. Sesimizi Cenevreye işittir-| dik. Kurulan hususi bir heyet iti-| tazlarımızı dinledi, bize hak verdi.| im nizamnamesi, Hatay anlaşma-| Minm anaprensiplerine uygun bir ha-| e konuldu. , Hükümetimiz bu işte de çok uya- hik davranmıştır. Davamız iyi anla- tulmış, iyi müdafaa edilmiş ve tüm Muvaffakıyete varılmıştır. Buna elbette memnunuz. Karşt-| Muzda iyi niyet bulunduğuna, Fran- Manın imzasına Hatayda Fransayı temsil edenler. tarafından hürmet) Bösterileceğine emin olabilsek daha | a memnun olacağız. akat Fransız memurlerı, bizi bu huzur ve emniyeti vers | Memek için hiç fırsat kaçırmıyor. » ellerinden ne geliyorsa yapıyor- Anlakyadan her gün bize rahat-| W2 edecek bir haber geliyor. Bu haberlerin can alacak noktası, gVüsurları birleştirme” hedefi etra- ppdaki çalışmalardır. “Unsurları irleştirme,, sözü kulağımıza hiç ya- ! İ | İ İ #ncı gelmiyor. 1908 meşrutiyetin. ii Sunra bumu çok işittik. O zaman 8 tedilen mâna, ecnebi telkinlerine &h olan, biribirine candan düşman urları hayal! bir Osmağlılık ide- inde birleştirmekti. Zaman, “Un- İsrin irtihadı” sözünü yıprattı, alçi bir mefhumu ifade eder bir le İndirdi Şimdi Hatayda ayni söz karşımı- Sıkıyor. Kulağımiz tetiktedir. Bi- © için sabıkalı olan bu kelimeyi Phe ile karşılıyoruz. ye Phlemiz ve endişemiz de pe *hdedir. Çünkü şu 10 anla ba (Devart 10 uncu Londra, 22 (Hususi) — İngiltere kabinesi bugün Başve- b kil Chamberlain'in reisliiğnde en mühim toplantılarından bi- rini yaptı. Bu toplantıda başlıca görüşülen ve belki de hararetle münakaşa edilen meseleler şunlardır: Almanyanın genişleme siyaseti karşısında Büyük Britanyanın alacağı vaziyet, Çekos- lovakyanın istiklâli meselesi, İngiliz silâhlanmasının bütün 20r- Tuklara rağmen çabuklaştırılması, bir Alman tecavüzü karşısın- da İngilterenin Fransaya yardımı meselesi. Fransaya Karşı İngiltere: Başvekil Chamberlain Perşembe günü Avam Kamarasın. da, hükümetinin harici siyaseti hakkında açık beyanatta bu- İunacaktır. B. Chamberlain bu beyanatı arasmda bilhassa şu noktaları ortaya atacaktır: İngiltere, Milletler Cemiyeti pak- tı ile birtakım taahhütler altına girmiştir ve bunları yerine getirecektir. Fransaya bir tecavüz vuku bulduğu takdirde İn- giltere Fransaya yardım etmek mecburiyetindedir. Ve İngil | tere bir tecavüz karşısında Fransaya yardım etmek mecburi. yetini katiyyen ihmal etmiyecektir. | e K Başvekil Chamberlain Per-| R oma il e şembe günü Avam Kamarasında Parisin de harici siyasete dair daha bazı| A nl açmnıcı izahat verecek, bu arada Orta İsteniyor Avrupa, Çekoslovakya ve İspan- | ya meselelerine de ehemmiyetle | temas edecektir. Londra ve Pra B. Chamberlain'in Avam Kam rasında vereceği bu izahatın bütün esasları bugünkü kabine toplantı. sında tesbit ediliniştir. Başvekil, Çekoslovakya ve İspanya mesele-| leri hakkında İngiliz hüküme fikrini şöyle hulâsa edecekti giltere hükümeti Çekoslovakya ve İspanya hakkında şimdiden hir ta- ahhüde girişmek mevkiinde değil dir. Bununla beraber İngiltere hüküme ti Çekoslovukyaya karşı olan bugün- küt taahhütlerine sadık kalmakla be» raber herhangi bir hususi askeri yar dımda bulunmak garantisi şimdilik verilemez. Moskovanın Teklifi; İ | Büyük Britanya hükümeti İspanya (işlerine ademi müdahale siyasetine devam etmekle iktifa eyliyecektir, A- çılması derpiş edilmiş olan İngiliz — Alınan müzakereleri şimdilik müna- sip görülmemiştir. Sovyetler Birliği tarafından, demokret devletler ara- sında akdi teklif edilen konferans faydali hiçbir şeye yaramıyacaktır. Londra gazeteleri de umumiyetle #yni tarzda mütalealarda bulunmak- tadır. Avam kamarası o mahafilinde hükümet görüşü şu şekilde hulâsa o- İlunuyor: 1 — Avrupada hiçbir yeni taahhüt alınmaması, ye dileceğinin teyit olunması, 3 — İngilterenin, Orta Avrupada (Devami 10 uncuda Türkiye - Suriye i İyi Komşuluk | Muahedesi Şam, 22 (A.A.) — Havas ajansı bil- | diriyor: Türk - Suriye iyi komşuluk | muahedesinin akdi için yapılacak mü zakerelerde Suriyeyi temsil etmek ü- zere Fransız heyeti murahkasası nez- dine Emir Abdülâslan memur edil miştir. Aslan Abdül yarın Ankaraya hareket edecektir. Diğer taraftan Türk - Suriye hudut komisyonuna memur, Türk heyeti murahhasasının Halebe geldiği haber alınmıştır. Z Ve bu isteği ortaya atan B. LÂVAL Londra, 22 (Husust) — İngiltere ile Kalya arasında başlıyan ve In- gilterenin Röma sefiri Lord Perth ile Italya hariciye nazır: Kont Ciano ta- rafından idare olunan müzakelerin ilerlediği bildirliğyor. Fransanın es. ki Başvekil Lavgj Ivining Standard (Devamj 10 uncudaj) > r Eski taahhütlere hürmet €-|| | Litvanyada Nümayişler Başladı. Leh Ültimatomuna Haolkin o Asabiyeti Tekrar Başladı Londra; 22 (Hukusi) — Liva» ya « Lehistan iheiaf, tomunun Litvanya hükümeti tara. fından kabvlü ile son bulmus gibi göründüğü halde bugün Litvanya nin her tarafında bu vaziyet y hinde büyük nümayişler başlamış. tın Litvanya hükümeti, ultimate mu istiysrek kabul etmediğini göz termek İçin istifa etmiş ise de, İs viçrede tedavi editmelte olan Maş Kadar iktidar mevkiinde alıkonulmuntür. Litvan ya hükümeti, 3636 kanunun. Lehis tan taratından & Vilnayr hükümet markezi tanıyan maddesini değiştirmek içim plebiz sit yapmayı kabil etmiş ve piabi sti yapmıya hazırlanmıştı. Bügün Litvanyanın her tarafında plebisit aleyhinde nümayişler yapılmış hü kümet bu vaziyete karşı gelmek i. gin tedbir almış ve birçek yerler- vekilin adetine » hek olunan hükümetin hareketinden memnun değidir. lonya orta elçisinin Litvanyaya ta yini için Litvanya muvafaketini istimemç etmiş, buna muvafakat cevabı verilmiştir. Po- iâde murahhas Klopotevski, Po ı « Litvanya müzakerelerini İ etemletir. Nakit İşleri Umum Mü Londraya Gitti Londrada devam etmekte olan Türk - İngiliz raali ve iktisadi müza- kerolerinde maliye mütehassısı sıfa- #lo bulunacak olan Maliye Vekâleti Nakit İşleri Umum Müdürü B. Halit şehirimize gelmiş ve akşam Avrupa ekspresile Nazmi, dün Ankaradan Londraya hareket etmiştir. Leh ülüma: | de divanı hörpler kurmuştur. Halk || Lehistan hükümeti, Rigsdaki Po hükümetinin || lonya Hariciye Nerâretinin fevka- | hazırlamak üzere Kavnan hareket || m Londra, 22 (Hususi) — Barselona- dan Mili Müdafaa Bakanlığının bil- dirildiğine göre, Aragon cephesinde Frankist taarruzu bütün şiddetile İdevam etmektedir. Düşman, bütün İkara ve bilhassa hava kuvvetlerini bu son taarruz için seferber etmiş vaziyettedir, Frenkocular bütün kuvvetlerile || Akdenize inmek hedeflerinin tahak- Tarihin Kabul Prf. Pittar, Prt. Pillar ve Prf. Bayan Afet son Tarih Kongresinde Barselonun havadan bombardımanından korkunç bir görünüş. | 700 Faşist layyaresi Ispanyada 820 Kişi Daha Oldürüldü Franconun Son Taarruzuna 60 Bin Italyan Askeri İştirax Ediyormuş Em Kuku için çalışıyorlar. 47 tank ve bir çok tayyare ile Kastelseras - Torre- villa istikametinde yapılan ve Cüm- huriyet hatlarını yarmayı istihdaf e- den âsi akınları tamamen tardedil- miştir. Asiler, buğün Aragona karşı Pirene dağlarının eteklerinde bulunan ve şimdiye kadar hükümet kuvvetleri (Devamı 10 uncuda) Ettiği Hakikat | Alpinlerin Türk Olduğunu Anlattı Ankara, 22 (A-A.) — Cenevre Üni versitesi profesörlerinden Pittar mev zuu beyaz ırkların ve medeniyetin ilk tarihi olan bir seri konferansın il kini bügün Halkeyinde vermiştir. Maarif Vekili Saffet Arıkan ve Türk Tarih ve Dil Kurumları başkanı ve üyeleri ile Maarif Vekâleti erkâ- nı, yüksek mektepler © profesörleri, talebeleri ve seçgin bir dinleyici küt- lesi konferansta hazır bulunmuştur. Profesör Pittar konferansa başlar- ken Türk Tarihi Başkanı Hasan Ce- mil Çembel tarafından hazırına tak- verilen bu konferans a kabinde Maarif Vekâleti müfettişi Fethi İskenderoğlu tarafından asağı- daki şekilde türkçeye çevritmistir Profesör Pitar A 4 Kılasının eski coğrafyası ile Avrupaya bitişik olan devirlerde beşerin üzerinde yasarığı ihti Tani dahilinde bulunan diğer kıtalara dair bilinen şerleri anlatmış ve bunlara dair (Devami 10 uncuda)

Bu sayıdan diğer sayfalar: