30 Ağustos 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11

30 Ağustos 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

$ AĞUSTOS — 1038 (Baştarafı 10 uncuda) m Fuat Elâzik, Kemalettin " Ükmtanbte sisre.fi ei İstanbul, Kenan İstan. er Diyarbakır, Ziya İstanbul, Ben, . Fethi İstanbul, Kad” Bai Cavit Tetanbul, Ahmet Bur. Bayramiç, Fethi Özdener » Hayrettin İstanbul, Ekrem him Sabanca, Necati İs . Behzat Erzincan, Kemal İs İzzettin İstan. Him İstanbul, Ur, ver İzmir, Kâ. Şemsettin Trabzon, Re - nu İsparta, Muhittin Üs. Tah, Kanan Antalya, Cemal Trab . küm Van, lemail Karaköse, İN Ostnaneli, Hali m İstanbul, w Yarbakır, Kemal Sıvas. Ab. Re, Üsküdar, Turgut Kırşehir, ai Çengelköy, Ziynettin İstanbul, İK Kocaeli Balıkesir, Hüseyin Ga. Nerip İstanbul, Cevat Üskü. pe Beşiktaş, Resat Edirne, Mi ya, Kefacddin Bürsa, Şük ii Faruk İstanbul, Tevfik İs İaa, Necdet Istanbul, Süleyman 1 N Hik zin Samsun, Kemal Nazil, iz anbul, Hamdi Marasi, Ru* İ, Nüzhet İstantul, Muzaf. İp İstanbul, Muhtar Kola, Nuret ğa Ahmet Bursa, Celâlettin mi Gemlik, Fahrettin Bo. a İstanbul, Nejat İstanbul, f bul, Tevfik Nevsehir, Mu * an Ni Hayrettin Gemlik, Fah. nir Kastamonu, Niza . a e” bul, Abdülkadir İstanbul, Ane Mehmet Üsküdar, Se'â- Mey go 2fat, Cemal Edirne, Mu, sküdar, Suphi Adana, Bur. m ğe Şerafettin Trabzon, . Rahmi İstanbul, Sadi Tanı Şevki Usküdar, Şefik İstan Vn Kastamonu, Ali Karaisali, insoy, Ahmet Göksel, Mah. Mm Niyazi Karabulut, Ah. Byezi, YARBAYLIĞA TERFİ : “ia BİNBAŞTLARI: bi Xi Manastır, Bihem Sarayköy, Ki Vecdi er Avni Süme Nuri Manastır, Hamis Paik Erzincan, Tahsin Ma. san Selimiye, Faik Üsküp, SOYA ray. Şevki Köprülü, Na BİNRAŞILIĞA TERFİ e YÜZBAŞILARI: rut Rıza Van, Abdur. bee kas, Abdtilhalim Ünalp. ŞILIĞA TERFİ EDEN SÜ- TEĞMENLERİ: an Polatkan Yenihan, İsmet Er, ya Bolu, Mustafa Tokat, Şa Pik, » Cevat Resne, Behcet Erzu. ti Erzurum, Nüzhet Akmer Mi S ae EN ÜST TEĞMENLİĞE TER SÜVARİ TEĞMENLERİ Pam, oya. Vamık İştanbul, Sa İŞ ix, Enver Erzurum, İzzet Fuat Bursa, Adil İstanbul, he Ziyaattin Erzurum. İr Raif İstanbul, Ekrem leri İstanbul, Muhsin Anka. Yalvaç, Burhan İstanbul, den tsa, Salâhaddin İstanbul, İh it Bry Kudret İstanbul, Sami Ki. Mai, tin İstanbul, Şükrü Ur- Ayvalık, Bekir İstanbul, aş Be, Ekrem İstanbul, Şera. ALBAYLIĞINA TERFİ il YARBAYLARI: y abac, Emin edirne, Di ARBAYLIĞA TERFİ E. BİNBAŞILARI: 88, Cemalettin Ören Har - Edirne, İhsan Tokat, yim, Faik Erzurum, Şerafet, in Ali Harput, Halil Kema. Manisa, Ziya Kırklareli, « Faik Erzurum, Muzaf- ae Hümit İstanbul, Tevfik yi gazan Erzurum. Ahmet Kır a mit Sıvas, Salih Urfa, Ve Ertincan, Şükrü Kırım, , Lütfü Ersincan, Ce . Re Ziya Eskişehir, Hakkı Me Bâirne, Kemalettin İs N si eyer Şükrü Köprt. Recep o Gümüleüne. ne, Aziz Nasih, Hüsnü E- dirne, Hüseü İşkodra, Mahmut Pre - veze, Münir Kirklareli, Kemal SUtlü, ce, Ahmet Kemaliye, Rahmet Kergük, Ahmet İstanbul, Rüştü Selânik, Sad" ri İstanbul, Muharrem Preşte, Emin Erzurum, Cevdet Ereğli, Cevdet Üs. küdar, Sıtkı Selânik, Asım Erzincan, Refik Yenice, Tevfik Samsun, Nuret. tin Konya, Nüzim Kayseri, Ziyaettin elimiye, Nuri Debre, Hüsnü Ermenek, Sadi İstanbul, Abdulla Van, Behçet Ereğli, Nurettin Gelibolu, Hakkı İne- göl Vedat Üsküdar, Şefik Edirne, Gemni Edirne, Haydar Erzurum, Ruhi Üs- küdâr, Nizamettin Beşiktaş, Fehmi Gerede, İhsan Diyarbakır, Aslan İğ- dır, Cihat İstanbul, Halit Er?uram, Fuat Niğde, Şükrü Bursa, Mehmet Antalya, Suat Çankırı, Şemsettin Harpat Uluburlu, Hasan Sinop, Os man Zonguldak, Salâhattin Istanbul Bedii Üsküdar, Muhiddin Elbistan, Abdullah Erzincan, Recep Petürke, Fazıl Kemaliye, Edip Harput, Reşat Nevşehir, Şadi İstanbul, Enver Kel. kit, Behçet İstanbul, Süleyman Bur sa, Kerim Selânik, Sami Gelibolu, Necdet Trzlncan, Hamit Kilis, Mar her Trabzon, Hilmi Harput, Hall İs. tenbul, Tacettin Bolu, Faruk Niğde” Binbaşılığa terti eden otomobil yüzbaşılrar: Nazmi Kırcaali, Mustafa Trablus, İhsan Eyüp. Binbaşılığa terfi eden nakliye yüzbaşıları: Hâşim Gazze, Danyal İzmir. Üst teğmenliğe terfi eden nakliye teğmenleri: Neğet Bursa, Yaşar Amasya, Şakir Erzurum, Hasan Ergurum, İbrahim Usküdar. Yarbaylığa terti eden F. B Binba şıları: Abdullah Kebah Madeni, Lütfi 1s. tanbual, Müzbaşılığa terfi eden F.B. Üst teğmenleri: Adi İstanbul, Salâhattin Şile, Be kir Erzurum. Mühendis subayları: Albaylığa terfi eden mühendis yarbay: Mehmet Okdemir Girit. Yarbaylığa terfi eden mühendis binbaşılar: İhsan Usküdar, Nuri İstanbul. Topçu şubesi: Yarbaylığa terfi eden ten ve sanat binbaşisı: Ekrem Çobanoğlu. Binbaşılığa terfi eden fen ve sanat yüzbaşıları: Ferhat Kalfaoğlu, Hayri Okten Kasımpaşa, Yarbaylığa terfi eden istihküm binbaşıları: Şazi Sivas, Cafer Naklibend, Nesa. ti Manastır, Şehabettin Van, Şer kl Van, Cemal Eskişehir, Zarif Har. put, Ziya Erzurum, (Rüştü Maraş, Basri Fındıklı. Yüzhaşılığa terfi eden istihkâm üst teğmenleri: Rasih İstanbul, Naci Selânik, Ke- mal Tekirdağ, Nuri Bitlis, Hamdi İs- tanbul, Bedrettin Beşiktaş, Fevzi Divrik, Bedri İstanbul . Ust teğmenliğe terfi eden küm teğmenleri; Remsi Erzincan, Bahtiyar Kars, Ahmet Kütahya, Ahmet Erzurum, Hüsamettin Niğde, Şeref Berut, Rıza İstanbul, Şefik Uçar İstanbul, (30 » 8 . 926 dan Itibaren terfi ettirilmiş tir), Kadri İstanbul, Esat İstanbul, Tahsin Ayancık, Kemal Karahisar, Asım Adana Cahit Ordu İbrahim SI vas, Albaylığa terfi eden muhabere yarbay: Sabri Akan Sivas, Yarbaylığa terfi eden muhabere binbaşıları: Eşref Selânik, Tahsin Alipaşa, De- mir Harput, MustafaGirit. Binbaşılığa terfi eden muhabere yüzbaşıları: Celâlettin Amasya, Abdülkadir Er- zincan, İsmail Odabaşı, Emin fsfar ta, Raşit Beşiktaş. istih- Muhlis Hasankale, Vehbi Erzincan, Salâhattin Selânik. üştü Bayburt, Ab. dülkedir Paşabahçe, LAâtfü Suşehri, Ordumuzun terfi Der 7 a TERFİ EDEN MUHABERE TEĞMENLERİ: Mustafa Balıkesir, Rıza Edirne, Beh çet şme, İhsan dirne, Necati İstanbul, Kenan Şam, Mustafa Balıkesir, Faik Üsküdar, Binbaşılığa terfi eden demiryol yüz. başısı: Bahaettin Toptaşı. Yüzbaşılığa terfi eden demiryol üst teğmenleri: Gündüz Kelkit, Enver Fırat, Kut * bettin Manastır, Turgut Alâşehir, Se, lim İstarıbul, Doğan Gümüşhane, Üst teğmenliğe terfi eden demiryol teğmenleri: Asaf Akşehir, Mustafa Kayseri, Hil mi Eyüp, Sabahattin Adapazarı, Mu, zaffer İstanbul, Behiç Bursa, Kâzım Karahisar, Vabit (İstanbul, Şevket Şam. vin terfi eden harita yarbay» Hüsnü Beşiktaş, Rıza Trabzon. Binbaşlığa terfi eden harita yüzba" gıları; Cemal Bursa, İsmet İşkodra. Yüzbaşılığa terfi eden harita üst teğmenleri: Fahri Eskicuma, Lâtfü Edirne, Sıt. kı Kalkandelen, Eşref Batum, Saini Sıvas, Nizamettin Kayseri, Hazım İs, tanbul, Nazif Kızıltoprak. Albaylığa terfi eden tabip yarbay- ları: Hakkı Trabzon, Bahaeddin Rize, Hulüsi İstanbul, Ibrahim Divrik, İb- rahim Mevlevihane, İbrahim Kurba, galıdere, Lütfü İshakpaşa, İbrahim Karagümrük, Raif Sıvas, Hamdi Er. zincan, Tevfik Bolu, Bahaeddin Vali- deçeşmesi, Rıza Trabzon, Ahmet A“ yasolya. Yarbaylığa terfi eden tabip binba. gıları: Ekrem Girit, Necmettin Manisa, Mustafa Sivas, Muzaffer İstanbul, Rüştü Girit, İbrahim Tokat, Vahit Selânik, Hilmi Kasaba, Sabri İstanbul Zeki Istanbul, Behçet Niğde, Nüzhet | Drama, Fethi Yenişehir, Ethem Ka, zan, Abdi İsparta, Sırrı Ermenek, Ra- git İstanbul, Naim Trabzon, Suphi İs tanbul, Arif Dedeağaç, İsmail bul, Hikmet İstanbul, Ali Servi, Ziya e ii Hilmi Kayalar, Raif GU, Binbaşılığa terfi eden tabib yüzba- gılar; Hamdi İstanbul, Kenan Yanya, Rasi İstanbul, Fevzi Kırklareli, Adnan Se Vânik, Mustafa Bursa, Fikret Baki, Veysi Istanbul, Esat İstanbul, Abidin Istanbul, Nusret Erzurum, Huluğsi İstanbal, Rıza İstanbul Mustafa Tire, Haydar İstanbul, Abdullah İstanbul, Mes'ut İstanbul, Mecdi Balıkesir, Şük rü İstanbul, Nevzat İzmir, Nevzat Ro.

dos, Fuat İstanbul, Ziyaettin Bursa, Raif Edirne, Ali Girit, Mehmet Kırka- gaç. me 9 terfi eden eczacı yarbay» Ömer İstanbul, Cabir Bursa. man terfi eden eczacı binbaşı, Cemil Yemen, Salih Drammau, Lât- fi Kizanlık, Cemil Mekke, Şükrü Üs- küdar, Salâhattin Şehremini. Yüzbaşılığa terfi eden eczacı üstteğ. menleri Fazıl Kastamonu, Şevket İstanbul, Yssan Çorlu, Ke terfi eden dişçi yüzbaşı” Salih Serfiçe, Ferit Davutpaşa, Hüs nü Trabzon, Albaylığa terfi eden veteriner yare bayları ) Şahap Kadıköy, Hâmit Van, İbra. him Safranbolu, Lâtfi Selânik, Fazk Haseki, İbrahim Sinop, Necip İstanbul Cemal Beşiktaş, Muhiddin Aksaray, Reşat Çengelköy, Yarbaylığa terfi eden veteriner bin- başıları Adil Boyabat, Sadettin İstanbul, Vahdettin İstanbul, Ziya Kırşehir, fb. rahim İzmir, Hadi Manisa, Şehabettin İzmir, * Binbaşılığa terfi eden veteriner yüz- başıları Rasih Bolu, Nazmi İstanbul, Ratip İstanbul, Emir Ereğli, Basri Eyüp, Albaylığa terfi eden levazım yarbay ları Hidayet Selânik, Hamdi Erce, Lât. fi İzmir, Mehmet Malatya, Tahsin İs- tanbul, Enver Eskizara, Rüştü Fatih. 'Yarbaylığa terfi eden İevazım bin- Yarbaylığa terfi eden levazım bin- başıları Abdülâziz Humus, Hüseyin Pirze, Muammer Fatih, Raşit Şarkikaraağaç, Hamdi İzmir, Rıza Etgiri, Remzi Niğ. de, Kemal Beşiktaş, Hamdi İşkodra, Nazım İstanbul, Hüsnü İstanbul, Rifat Üsküdar, Emin Üsküdar, Süleyman Girid, Halit Alpözü, Sabri Radot, Ze- ki Erzincan, Nazif Van, Tahsin İspar- ta, Haydar İstanbul, Abdülcebbar 'Trab zon, Ziya Manastır, Ömer Bursa, Mu, hiddin Cerrahpaşa, Vasıf Diyarbakır, Ali İnadiye, Necati İstanbul, Subhi Ki lis, Hamdi Beşiktaş, Hümit Eyüp, Muh tar İstanbul, Binbaştlığa terli eden levazım yüzbaşı. ları: Keramellin Üsküdar, Hasan Bağdat, Ce- İâlettin İstanbul, Nuri Bakır, Nedim Erzin- Gan, Hadi Gelibolu, Demir Bakü, Arit İs- kenderan, Hazım Bursa, Hamdi Harput, Mustafa Nasliç, Fuat Konya, Edip Erzurum Şemsettin İstanbul, Kemal Köprülü, Nazmi Yafa, Sami Erzurum, Şeref Erzincan, Fer. »i Aksaray. Yüzbaşılığa Terfi eden levazım öslleğ- menlert: Cavit Erzincan, Reşat aKyalar, Rita Bur- sa, Fazlı KAğızman, Ahmet Oltu, Remzi İstanbul, Fahri Üsküdar, Hüseyin Şibinka- rahisar, ePihi Drağman, Celâl Refahiye, Pustafa Mortam, Galip Kastamonu, Sezal Yenipazar, Cavit Kıbrıs, Hüsnü Üsküdar, Raşit İstanbul. Üst teğmenliğe terft eden levazım teğ- menleri: Necmettin Edirne, Muhterem İstanbul, Bekir Kayseri, Mithat İstanbul, Cahit İs. tanbul, Fanl Üsküdar, İhsan Elâzığ, Ner- sat Denizli, Ethem İstanbul, Talât Ralıke- sir, Basri İstanbul, Buthanettin İstanbul, Mithat Orhaneli, Ali İstanbul, Nuri Malat- ya, Selâhattin Edirne, Kemalettin (Zile, Sanhı Gelibolu, Hayrettin İstanbul, Salâ. hattin Üsküdar, Müjdat İstanbul, Süleyman Ayıntap, Nihat İstanbul, Necati İstanbul Nurettin İstanbul, Hadi Tokat, İsrahim Te» kirdağ. Birinet sınıfa terfi eden askeri adli hâ- Kümleri: Ihsan İstanbul, Menemen, İkinci sınıfa terfi eden üçüncü stnıf adl hâkimler; Yusuf Tikveş, Şükrü Erzurum, Faik Er- zurum, Hikmet Tophane, Hasan Şehremi. ni, Ali Hanye, Mustafa Erzurum. Üçüncü sınıfa terfi eden dördüncü sınıf askert adli hâkimler: Kenan İstanbul, Fahri Ankara, Dördüncü sınıfa terfi eden askeri adil hâkimler: Celâlettin Üsküdar, Akit Tekirdağ, Ih- san Erzurum. Beşinci sınıfa terfi eden altıncı sınıf as» kert adli hâkimler; Kadri Manastır, Halim eSlânik. Altıner sınıfa terfi eden yedinci sınıf askeri adli hâkimler: Feridun İzmir. Birinci sınıfa terfi eden ikinci sınıf mu amelâ! meraarları: Necati Sivrihisar, Nazım Manastır, Ferit Bakırköy, Nazif iKlis, Bahaettin Edirne, Kadri Hacıkadın, Asım İşkodra, Nimet Di. yarbakır, Zati Edirne, Alaettin Edirne, Hu. Yüsi Kavak, Kadri Bigadiç. İkinci sınıfa terfi eden üçüncü sınıf mı Dördüncü sınıfa terfi eden beşinci sınıf muameldi memurları: Bihem Manastır, Cemal İstanbal, Cer. det İstanbul, Abdülvahit İstanbul, Musta. fa İst, Memiş İst, Cemal Kastamonu, İh. san Seniçe, Rıza İst, Hidayet İst, Zekâi İstanbul, Rüştü İstanbul, Cemal İstanbul, Necmi Manaslır, Hakkı İstanbul, Hulüsi E- dirne, Vasıf İstanbul, Adnan İstanbul, Ce. mal İstanbul, Ziyaettin İstanbul, İhsan Ge. Mibolu, Hüsnü San'a, Salm İstanbul, Emin Yanya, Mazhar C. M. Paşa, Asım Bağdat, Ali Erzincan, Halit İstanbul, Ethem Har- it, Beşinci arnıfa terfi eden altıncı sınıf mi. ameldt memura: Fehmi Van. Üçüncü sınıfa terfi eden dördüncü sınıf imamlar: Rifat Batum, Şevket Malatya, o Haydar Batum, Şevki Malkara, Mustafa Şile, Dördüneti sınıfa terfi eden beşine sınıf imamlar: Abdülâziz Erbil, Zeki Hezorgrad, Yahya Rize, Mustafa Manastır, Oo Hakkı Edirne, Sıtdı Miridbad, Mustafa Çankırı, İsmail Biz ren, Mustafa Demirci, Mustafa Balıkesir, Mesut Gümüşhane, Ali Trabzon, Hamdi Kü tahya, Bahaettin Kerkük. Dördüncü sınıf tüfekçiliğe terfi eden be. pinci sınıf tüfekçiler: Mustafa İstanbul, Hakkı İzmir, Refik Sivas, Faik Erzincan, Osman Erzürüm, A- li İstanbul, Ömer eYnibahçe, Ali aKstamo- listesi İM 4 idame me nu, eCmil İstanbul, Mustafa Kebze, İsmail İstanbul, Ali Van, Halâsi İstanbul, Şükrü Erzincan, Hüseyin Üsküdar, Salt İnebolu, Vahbi Kalkandere, Osman Gümüşhane, Beşinci sırıf tüfekçiliğe terfi eden altın. ct sınıf tüfekçiler: Rıza Bozkır, Necip Antalya, Tahir Trab- zon, Abdullah Van, Birinci sıntfa terfi eden ikinci sınıf öğ- relmenler: Namık İhsaniye, Cemal Usküdar. Dördüncü sınıfa terfi eden beşinci sınıf öğretmenler; Husamettin Galata, Nazmi Bakırköy, Dördüncü sınıf olomebil mekinisiliğine terli eden beşinci sınıf otomobil makinis- “: Arif Küçükmustafapaşa. Beşinci sınıf otomobil makinisiliğine ler fi eden altıncı sınıf otomobili makinişileri: Mustafa Zafranbolu, Lâtfi Karaman, Dördüncü sınıf kamacılığına terfi eden Beşinci sınıfa terfi eden altıncı sınıf de- Beşinci sınıf kamacılığa terfi eden altın- sı sınıf kamacı: Ahmet İştanbal, Dördüncü sanıf demirelliğe terfi seden beşinei sınf demirci: Mebmet Kastamonu. Beşinc isınıfa terfi eden altıncı sınıf de- mircl ustası: Ahmet İstaabül, Beşinci sınıf telsiz makinistliğine terfi eden altıncı sımıf telsiz makinistleri: Hakkı İstanbul, Celilettin İstanbul, Şa- babettin İstanbul, Beşinci sınıfa terfi eden altıncı sınıf tel- Yi makinistliğe terfi eden Hamdi Silifke, Dördüncü sttifa terfi eden beşinci #ınıf marangozlar: Nuri Rusçuk, Yusuf Vidin. Beşinci sınıfa terfi eden altıncı sınıf marangoz: Rasim İstanbul, Altıncı sınıfa terfi eden yedinci mürangöz: Haklı Bitlis, Beşinci sınıfa terfi eden altıncı sını? etüv memurları: Hasan Nazli, Huüstmet- tin İstanbul, Harun Rize. İkinci sınıfa terfi eden üçüncü sınıf Ri- yaseticumhur bandosu öğretmeni: İhsan İstanbul, sınıf Üçüncü sınıfa terfi eden dördüncü sınıf Riyaseticnmhur bandosu öğrelmeni: Ah- met İstanbul, Dördüncü sınıfa terfi eden beşinci &inif Riyaseticumhur bandosu öğretmeni: Mi- şon İstanbal, Beşinci sınıfa terfi eden altıncı sınıf Ri. yaseticumhur bandosu öğretmenleri? Vasti İstanbul,, Ali İstanbul, Üçüncü sınıfa terfi eden ordu bandosu öğretmeni; Hüsnü Selânik, Beşinbi sınıfa terfi eden altıncı sınıf Ordu bandosu öğretmenleri: Halit Üsküdar, Hüsnü Üsküp, Cermnlettin Çankırı, Üçüncü sınıfa terfi eden dördüncü sınıf nalbandı: Ethem Pirlepe, Dördüncüden beşinciye: Hüseyin Bursa, 5 inciye terfi eden saraç Abdülânis Di- yarbakır, Üçüncü sınıfa terti eden dördüncü sınıf besap memurları: Şevket Elâsığ, Esat Kon- ya, Tevtik Konya, Tahsin İstanbul, Sırrı Burdur, Cemil Şam, Sadullah İstanbul, Akit Ankara ,Cemal Erzurum, Hazım İz- mir, Süleyman İsparta, Hakkı Manisa, KA- om İçel, Tevfik Manastır, » İlhami Girit, Suphi Maraş, Fehmi Buldan, « Abdürrah- man Diyarbakır, Fehmi İsparta, Zeki Er- ziacan, Hakkı Bitlis, Mustafa * Kermasti, Falk Ersincan, LAR İstanbul, İsmail Sarı. yer, Mustafa Burdur. Dördüncü sınıfa terfi eden beşinci sınıf hesap memarları; Hüsnü Bağdat, * Reşat Maraş, Nedim Erzurum, Tuza Trablusgarp, İsmail Edirne, Hüseyin Debre, İbrahim Kerkük, Mahmut Bandırma, Sabri Yanya, Hüsnü İstanbul, Hüsnü Kırşehir, 'Elhem kırklareli, Hasan Kilis, Hakkı Çankırı, Ekrem Yorgat, Tevfik Malatya, Nuri İspar- ta, Fevzi Batum, Rıza Kerkük, Nafiz Kü- tahya,' Sadık Arapkir, Remzi Kastamonu, Sırrı Dedeağaç, Abdullah Gerebene, Neca- ti Edirne, Hüsnü Erdek, Taif Bahkesir, Hakkı Parga, Nüri İnegöl, Arslan Debre, Ahmet İstanbul, İhsan Kermasti, Sabir Çerkeş, Hakkı İştip, Fevzi Çorum, Ham. di Karahisar, Nuri Erzincan, Recep Di- metoka, Abdullah Bandırma, Zibni Di- yatbakır, Rasim Nevşehir, Şükrü Çorum, Hulüsi Çarsancak, Nimet Sivas, Mustafa Çankırı, Hamdi Hayrabolu, Ragıp Sungur Yu, Tuza İsparta, Şükrü Ankara, Hayret. tin Kermasti, Nuri Çerkeş, Fehmi Niğde, Tahsin Sivas, Fehmi Gelibolu, iNyazl Ber- gama, Vahbi Karaağaç, Muharrem Kirem- di, Tahir Manastır, Sıtkı Sandıklı, Zeki İsparta, Hakkı Erzincan, Ali Harput, Nu- ri Kerkük, Ziver Kastamonu, Saffet Er. surum, Ahmet Hereke, Bahaettin Kırklar. eli, Talât İsparta, Fehmi Karacabey, Şa- kir Edirne, Nuri Bergama, Galip Çatalca, Fehmi Denizli, Hüseyin Kayseri, Arif Ko. k. Beşinci sınıfa terfi eden altıncı sınıf he. #ap memurları: Mustafa Üsküp, Refzi İs- tanbul, Tahsin Sivas, Ziya İstanbul, Fevzi Ürküp, Sabri Yozgat, Fevzi Erturum, Re- şilt Edirne, İbrahim Karamürsel, Rahmi İstanbul, L&tfi Yozgat, Şadi Tarsus, Lâvif Kırklareli, Kâmi) Seyhan, Mehmet Balike- sir, Hüsnü Bursa, Abdülvahit Sivas, Hayri Diyarbakır, Fuat Sivas, Süleyman Bürdur, Enis Bursa, Mustafa Bolu, Enver Yozgat, Lütfi Sivas, Nurettin Kilis, İbrahim Gem. 1k,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler