30 Ağustos 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

30 Ağustos 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İçkisiz saz BAYAN MUALLÂ ve arkadaşlarının büyük konseri 30/8/938 salı günü akşamı İstanbul ar bahçesinde Dikkat : Kapım karşısındadır. mamanın Bene 20 — No. 7138 — Fiati her yerde 5 kuruş iu Erkek lisesi yanında Cumhuriyet matbaasınım SALI 30 Ağustos 1938 Telefon: Başmuharrir: 20565 — Yazı işleri: 20765 — İdare: 20681 — Müdür: 20491 Türkün büyük bayram Zafer bayramı bugün memleketin her tarafında büyük şenliklerle tes'id edildi > VR İİ 30 Ağustos Zafer bayramı Bugün Zafer bayramımızdır. Ön altı sene evvel bugün, Türk mil- leti, Büyük Önderi Atatürkün dahi- Yane sevk ve idaresi altında zaferlerin rların raslamadığı büyük başkumandan, Türk ordusunun idare» sİNi rehakâr el 1€ almıştı, Yurdu istilâya, Türkün mevcudiyet Ve istiklâlini mahvetmeğe ; yeltenen düşmanı, Mustafa Kemalin plânlarım tatbik eden Türk ümera ve zabitanının Ve Türk askerinin kahramanlığı saye- $ihde vatanın harimi ismetinde boğul» Muştu. Bu büyük zaferden sonradır ki, Türk Milleti hakiki istiklâline kavuşmuştur. Tarihimizin en felâketii devrinden en Mesud safhasına Atatürkün bu zafe- Yİ sayesinde çıkmış bulunuyoruz. Ancak bu 30 ağustos zaferine daya» nârak diğer milletlere kendimizi evve- İâ saydırdık, sonra sevdirdik ve niha- yet onlar tarafından gıpta olunacak hale geldik; beşeriyetin sulhperver ve dâlmi sulh için durmaksızın, yorul. Maksızın çalışır, nümuneye imtisal bir Uzvu baline geldik. Dahilde ise, bunca içtimai inkaılâpla- Ti, iktisadi kalkınmaları bu'sayede ba- $ardik. 30 ağustos Zafer bayramı, asil Tür- kün tarihinde silsile halindeki zafer- lerin en yükseğidir. Bir şehamet ve fe- dakârlık destanıdır. Büyük Önder, mesai arkadaşlarına, kahraman Türk askerlerine minnet #e Şükranımızı sunarken, istiklâl davası Uğrunda seve seve canlarını feda eden büyük şehidlerin hatıralarını da hür- Mmetle anarız. Akşam MEŞ'UM KADIN Aşk ve macera romanı Nakleden: (Vâ - Nü) Merak ve heyecanla okuyacağınız bu güzel tefrika yakında gazetemiz- de başlıyor. da Istanbul ve Dumlupınarda yapılan şenlik merasimi Istanbul büyük bir sevinç içinde çalkanıyor, halk kahraman askerlerimizi candan alkışladı Bugün. başkumandan meydan, mu- harebesinin on altıncı yıldönümünü kutluyoruz. Türk orduları 16 yıl evvel bugün Büyük Bağbuğun kumandasın- da, dünyayı hayrette bırakan eşsiz bir zafer kazanarak memleketi istilâdan kurtarmışlar, Türk milletini esarete mahküm eden Sevr muahedesini, sün- İ | İ gülerile yırtmışlar, millet ve memle- kete kayıdsız ve şartsız bir hürriyet ve istiklâl temin etmişlerdi. 30 ağustos, Türk tarihine altın harf- lerle yazılan, Türk milletinin kudret ve kuvvetini, Türk askerlerinin ananevi cengâverliğini cihana bir defa daha (Devamı 8 inc sahifede) B. Hitler Kehl'de yapılan tahkimatı teftiş etti Teftiş esnasında hudud kapatıldı, Belçika hududunda dikenli teller gerildi Strazburg 29 (A.A.) — Öğrenildi- ğine göre B. Hitler, bu sabah saat 9 da hiç te beklenilmediği halde Kehl'e gelmiştir. Kendisine 8 general refakat ediyordu. a Kehi şehrinde bu ziyaret büyük bir. hayret .tevlid - etmiştir. Führeri selâmlamak için şehirde bir.tek bay- rük-bile. asılmış değildi, Führerin muvasalatını müteakib derhal bütün hücum kıtaları - emniyet ve inzibatı temin maksadile seferber edilmistir. Hudud kapatılmış ve Strazburg tari- kile münakalât inkıtaa uğramıştır. Resmi hiç bir Kabul . yapılmamış" tar, B. Hitler ile refakatindeki zevat, otomoblilerinden iner inmez. Kehi köprüsünün sâğ've solundaki tahki- İ mat işlerini teftiş etmişlerdir. Teftiş saat 10 a doğru hitama erdiğinden B. Hitler ve arkadaşları oOffenburg istikametine hareket etmişlerdir, (Devamı 4 üncü sahifede) Fransız huüdudundaki istihkâmları ansn teftiş eden B. Hitler l | , Dersimde toplu şakavetin vukuu bertaraf edilmiştir Başvekil ve Milli Müdafaa Vekili geldiler, Başvekil manevralar hakkındaki ihtisaslarını anlattı imar ve nan B; Celâl Bayar, Elâzığda iken Dersimin tedip hareketi ıslâh programı ile de meşgul oldu Yukarıda: Başvekil Haydarpaşa istasyonundan çıkarken, aşağıda: Elânğda kendisini karşılıyanlarla beraber Milli Müdafaa Vekili general Kâzım Özalp olduğu halde dün öğleye doğru muhtelif katara bağlanan hususi va- gönle şehrimize gelmiştir. Başvekil ile Milli Müdafaa Vekili, Hariciye ve Ma- liye Vekillerile Riyaseticümhur umu- mi kâtibi B, Hasan Riza, seryâver B. Celâl, hususi kalem müdürü B. Sürey- ya, Vali ve Belediye reisi B. Muhiddin Üstüridağ, İstanbul kumandanı gene. | ral Halis Bıyıktay, Üçüncü umumi mü- | fettiş B. Tahsin Uzer, Üniversite rek- | törü B, Cemil Bilsel ve daha birçok 78 | Başvekil B, Celâl Bayar refakatinde vatla istasyonda birikmiş olan kalaba ık bir halk kütlesi tarafından karşis Tâanmışlardır. Başvekil kendisini istikbal eden 26 vatla kisa bir müddet görüştükten 801 ra yanında Mini Müdafaa, Hariciye ve Maâliye Vekilleri olduğu halde Acar motörile Dolmabahçe sarayına — git- mişlerdir. Basvekilin beyanati İstanbul 29 (A.A) — Başvekil B, Celâl Bayar, 'Tunçeli seyahati hak- kında ihtisaslarını soran bir mubabi. (Devamı 8 inc sahifede) Askeri terfi listesi âli tasdika iktiran etti Terfi eden zabitanın Ankara 29 (A.A) — Ordu terfi lis- | tesi âli tasdika iktiran etmiştir. Tümgeneral M. Kemal Doğan kot- gönerallığa, Tüğgeneral M. Zeki Erokay tümgenerallığı, tuğgeneral Recep Sualp tümgenerallığa, tuğge- neral Kurt Cebe Noyan tümgeneral- lığa, tuğgeneral M. Ali Külük tüm- amirallığa,, Kemal Erman Barem dördüncü dereceden Barem üçüncü dereceye, tuğgeneral İsmail Hakkı ğa; tuğgeneral nerallığa, tuğ- tümgenerallığa, general Sabri Beşe tuğgeneral Abdullah * İnskoçak tüm- | generallığa, tuğgeneral Hasan Fahri Erdoğan tümgenerallığa, tuğgeneral Hakkı Üzgener tümgenerallığa, Rifat | rem ikinci derceye, isimlerini yazıyoruz Taşkın barem üçüncü dereceden ba» piyade albay Fikri Erbug tuğgenerallığa, topçu albay İsmail Ülker tuğgenerallığa, kurmay ölbay .M. Rifat Mataracı tuğgenerallığa terfi etmişlerdir. Miralaylığa terfi eden yarbaylar: H. Nami Malkoç. Çamlıca, M. Kema- leddin Güngör Çengelköy, O. Lütfi Köksal Erzincan, Raşid Gürgen Bay- bürt, Haydar Günkut Üsküdar, Celâ. leddin Sorguncu Topane, R. Fehmi 'Türesel Gedikpaşa, Fehmi Bengi An- takya, M, Rahmi Egemen Davutpaşa, A. Şükrü Alaçam İstanbul, Nazmi Ataç Selimiye, M. Nihad Bürian Be- (Devamı'19 uncu sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: