30 Ağustos 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

30 Ağustos 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Askeri terfi listesi âll | tasdika iktiran etti (Baş tarafı 1 nci sahifede) yazıd, Abdülhalim Oruz Nişantaşı, ray, Cemil Aksaray, Cevad Divitçiler, M. Emin Akıncı Dabağlar, Hamit Er- |'Tahsin İsparta, Hakkı Hindistan, Cemal mutlu Üsküdar, M. Bahaeddin Kitn- ban İstanbul; E. Hıfzı Alpdoğan Taş- köprü, Z. Vakit Aykor Selânik, M. Asım Aksoley İştip, Hüsnü Aslanoğlu Van, M. Cemil Kandemir İşkodra, Ab- düsselim Savaş Haçin, T. Hüsmü Bi ge İstanköy, A. Ragıp Altan Erzincan, 'E. Nihat Sözeri Şümnü, Bedri Erk Er- gene, B. Sıtkı Okan şa, İzzet Işıldak Hanya, N. Fevzi Ta- limeioğlu Davutpaşa, Dursun Atatunç Trabzon, M. Asım Üstüner İşkodra, O. Kâzım Erdemir Erzincan, Sırrı Şe- ner Girit, M. Behzat Köker M. Paşa, MM. Hulüsi Atak Maraş, A. Cemal Oğan Eskicuma, Neşet Ahveren * Kırklareli, M. Saim Koçak Sivas, İ. Hâkkı Turan İstanbul, Salim Önhan İstanbul, M. Şevket Pasin Erzincan, M. Salâhad- din Çuhacı Üsküdar, M. Cemil Ulu- Soy Erzurum, Hakkı Tuğbay İstanbul, Sabri Hıncal Yenizara. Kurmay binbaşılıktan kur- | may yarbaylığa terfi edenler | Ankara 29 (Telefonla) — Kurmay binbaşılıktan kurmay yarbaylığa ter- fi edenlerin isimlerini bildiryorum:; Canib Erzurum, İhsan İstanbul, Mehmed Adapazarı, Fahri İzmir, Şev- ket Körbakkal, Behcet Mustafapaşa, Reşad İşkodra, Burhaneddin Ortaköy, Suphi Sivas. Turmay binbaşılığa terfi eden yüzbaşılar Edip Ereğli, Suphi Üsküdar, Zeki Kudüs, Piyade yarbaylıktan albay- lığa terfi edenler Faik Niğde, Tevfik Yanya, Saim Ah» mediye, Sıdkı Eğrikapı, İsmall Çerkeş, Ali Karagümrük, Hulüsi Şumnu, Mus. tafâ Şumnu, Abmed Şehzadebaşı, Ömer Kütahya, Mustafa Sütkin, Mit- hat Draç, Mustafa Büyükçekmece, Pev. zi Sivas, Sabri Yenipazar, Etem Aya- sofya, Osman Çengelköy, Hayreddin Beşiktaş, Şevket Kırklareli, Piyade binbaşılıktan yarbay- lığa terfi edenler Abdülkadir Muğla, Abdürrahman Erzincan, Mustafa Manaslar, Şevket Van, Hakkı Saraçhane, Abdülhamid Bağdad, Rahmi Bursa, Celâl Mirahor, Riza Süleymaniye, Fevzi Bağdad, Sa- mi Üsküp, Hakkı Filibe, Fazıl Defter- dar, Fevzi Bursa, Akif Kabataş, Neca- ti Harput, Sıdkı Manastır, Sabri Bâlâ, Rüştü Bursa, Nuri Işıldak, Mehmed Er- zincan, Galib Hezargird, Rifat Kemer. altı, Kemal Manastır, Fethi Sivas, Ce- lâleddin Erzurum, Kadri Manisa, Fazıl Harput, Salâhaddin Bursa, Fahri Arap- gir, Celâleddin Harput, Cevad Beşik- taş, Arif İstanbul, Kadri Manisa, Saip Erzincan, Ali İstanbul, Naşid Çengel- köy, Salih Dimitoka, Hüsnü Bitlis, Şev- ki Bağdad, Rüştü Bursa, Hayri Tekir. dağ. Asım Çine, Galip Uluburlu, Bed. ri Maraş, Faik Erzincan, Hakkı Urfa, Ali Beykoz, Vekbi Yozgad, Fund Na- zilli, Hakkı Diyarbakır, Mümtaz İstan- bul, Ferid İstanbul, Şevket Sivas, Mu- harrem Dimitoka, Arif Edirne, Başar Erzurum, Arif Edirne, Sadreddin Mi- Van, Hamdi Ankara, Ferid Trabzon, Süreyya Palanga, Arif Sivas, Hüsnü Usturumea, Ali Katerin, Ürfi Manas. tar, Yusuf Üsküdar, Nasih Manastır, Hüsnü İzmir, Hakkı Gemlik; Nuri Ye. niçeşme, Abdülhamid Harput, Halid İstanbul, Şemsi Yozgad, Vedid Manas- tır, Hüsnü Eskizağra, Rifat Krzincan, Recep İstanbul, İhsan Üsküdar, Mu. harrem, Piyade yüzbaşılığından bin- başılığa terfi edenler Zekâi Karacabey, Ali Diyarbakır, Ha- san Kabataş, Ziya Erzincan, Sıdkı Şeh- 'adebaşı, Hâmdi Edirne, Tahsin Serez, Ziya Tokat, Saip Aksaray, Mustafa | Bolu, Zeki Van, Salâhnddir Çanakkale, Naci Kiryan, Recep Sivas, Şerafeddin Hasköy, Muammer İzmir, Hamdi Kas- tamonu, Nafiz Manastır, Mustafa Elâ- zig, Burhaneddin Tokat, İbrahim Top. hane, Hüsameddin İstanbul, Hamdi Kerkük, Abdürrahman Van, Tevfik Ka- rahisar, Arif Eskizağra, Nureddin Ha- Nadir Gevgili, Muhiddin Sarıyer, Mit- hat Kerkük, Rıfkı Maraş, Osman İs- tanbul, Hamdi Karacabey, Fevzi Er. zincan, Riza Cibali, Şevket Bitlis, Hu- Jüsi Kartal, Nureddin Demirci, Nazif Gelibolu, Fahri Hirkaişerif, Medeni Pir. lepe, Fevzi Manastır, Tarık Zeyrek, Sa- mi Serez, Halid İstanbul, Şadi İstan- bul, Lütfi İstanbul, Fahri Kerkük, İb- rahim Üsküp, Münür Üsküdar, Ragıb. Piyade yüzbaşılığına terfi eden piyade üstteğmenler Enver Ceyhan, Hakkı İstanbul, Fahred- din Erzurum, Süleyman Kastamonu, Suphi Erzurum, Niyazi İstanbul, Rıza Metroviçe, Adnan, Nadir, İzzeddin İstan- bul, Celâl Üsküdar, Reşad İstanbul, Ca- hid Manastır, Lütfi Kerkük, Zeki Orta- köy, Sadeddin ve Niyazi İstanbul, Nu- TI Edirne, Lütfü İnebolu, Vedad Rökişe- hir, Abdullah İstanbul, Kâzım Kütahya, Zeki Erzurum, Remzi Beşiktaş, Gıyased- din Sultanahmed, Hikmet Beylerbeyi, Ryüb Refahiye, Zeki Edime, Enver Tir- novacık, Turgud Ersncan, Refet Kasta- mon, Rıfat Bursa, Müşteb Bursa, Zeki Kırklareli, Kudret Pizren, Mitat Üsküdar, Cevdet İstanbul, Şevki Bursa, Kemal Sü- leymaniye, Hüsameddin Edirne, Muhlis Rumiye, Şahin Bayburt, İbrahim Muraş, Fazl Trabzon, Naci Bayburt, Gazi Yildı- rım Sıvas, Fevzi Sivas, Kim Bola, Şe- fik Eyüb, Süreyya Manastır, Hakkı İs- tanbul, Mordan Tortum, Nihad Hasanka- 16, Zeki Erzincan, Fevzi Musu, Aslan Ka-. Taman, İdris Tercan, İlbami Üsküdar, İsmall, Davud Malazgird, Haynti Tepedo- len, Cevad Üsküdar, Nizameddin Orta- köy, Tahir Kıbrıs, Bekir Zağra, Ali Bolu, Hüseyin İstanbul, Cemaleddin İstanbul, mal Pirlepe, Vasfi Tavas, Nuri Erzurum, Tahir Kayseri, Salih Sıvas, Tevfik Ur- fa, Refik Bursa, Nuri İzmit, Süreyya ve Bayburd, Lütfi İstanbul, Rıza Fatih, Na- sr Kalkandere, Raşid İstanbul, Fund Ankara, İhsan Beylerbeyi, Vehbi Ma- mastır, Aziz İstanbul, İsmali Köstence, Fahreddin İstanbul, Mitat Beşiktaş, Ce- mal Kütahya, Ferid Üsküdur, Puhreddin Beykoz, Nazmi Bolu, Kemal Erzincan, Nevzmd Gürle, Semih İstanbul, Şevket Bayburt, Al! İstanbul, Lâtfi, Enver, Sd- ki, Yüsuf. Piyade üstteğmenliğine ter- fi eden piyade teğmenleri Nezihi, Zeki, Turgud İstanbul, Orhan Bursa, Ahmed İzmir, Mehmed Antalya, Şinasi İzmir, Tevfik Konya, Mehmed Şarki Karahisar, M. Ali İstanbul, Rua Etinbad, Mitat Üsküdar, Şehabeddin Be- #iktaş, Hayreddin Bahkesir, Sabahaddin Erenköy, Maci ve Burhaneddin Bursa, Simi Sivas, Rüştü İstanbul, Abdürrahman Bitlis, Şakir Erzurum, Ahmed Trabzon, « Abdülkadir Üsküdar, Şevket İstanbul, İs- mall, Ekrem ve Sami Bursa, Kemal İs- tanbul, Şadan Trabzon, Servet İstanbul, Hikmet Selânik, Mehmed Eyüb, Kasim Bursa, Cevdet Kütahya, Yehmi Üsküdar, Emin, Radıb ve Sahahaddin İstanbul, Ahmed Edime, Nürhet, Receb, Burhancd- din, Akif İstanbul, Vehbi Çerkeş, Muhtar Kola, Nihad Üsküdar, Zeki İstanbul, Ab- dullah Sıvaz, Fahreddin oCebelüttarık, Emin Söğüt, Mustafa Bursa, Nihad Adana, Yahya Bandırma, Adil Ada- pazarı İstanbul, Adnan Çankırı, İbrahim Çerkeş, İkrami İzmit, Naci İstanbul,Cahid Musaköy, Nail Aydın. Rasim İstanbul, Adem Eskişehir, Halim 'eyhan, Hamdi Sandıklı, Kemal Ankara, Nureddin Bursa, Nezihi ri Bursa, Nedim, Necdet, Vahi İstanbul, Neşet Edime, Tübsin Karasi, Mitat Lâpseki, Hürrem ve Kemal İstanbul, Lütfi Bilecik, Kemal Edremid, Şahabed- din Erzurum, Abdullah Hakkı Tokat, Ahmed Erzurum, Nesih anbul, Hamdi Zile, Ziya Van, Ibrahim Dy Necmeddin Harput, Sıtkı Erzincan, har İstanbul, Dm Çanakkale, ime Çarsancak, Ekrem Beşiktaş, Necali İs- tanbul, Münip Uşak, Galib Denizi, Ni- had, Süreyya, Naşld, Nevzad İstanbul, Alâeddin Kayseri, Hakkı, Ahmed, Nedim İstanbul, Ramazan Antalya, Yehmi An- kara, Reşad, Subahaddin, Necdet İstan. bul, Ramazan Sındırgı, Hayreddin Beşik- | İ taş, Fund İstanbul, Talâe Üsküdar, Şük- | İ rü Bursa, Riza İstanbul, Necdet. Aydin, | İsmall İstanbul, Hüsmü Bandırma, Arif İstanbul, Şevket Eskişehir, Hasan Kr3u- rum, Kâzım Erzis tanbul, Memduh Erzurum, İsmaili İstan- Dul, Arif Bursa, Enver Karahisar, Nihad Kumkapı, Murad Hınız, Tevfik Aksa- Nazima İstanbul, Sald Selânik, Mehmed ai, Necdti, Lütfi İs- | kender Suşehri, Cahid İstanbul, Mehmed Nüzhet Bursa, Cebelüttarık, Hayrullah İstanbul, Fahri Safranbolu, Sami Aydın, Cevdet —— Besim ve Celâleddin İstanbul, Antep, Mitat İstanbul, Hamdi daki, Kemal İstanbul, Muammer Tekirdağ, Mahmud Antep, Fuad İstanbul, Emin Ordu, Halid Beyazıd, Raci İstanbul, 1- ya, Hüsnü Ersincan, Abdülka- dir İstanbul, Basri Balıkesir, Necmeddin İstanbul, Naci Üsküdar, Zeki İzmit, Re- şid ve Hasan İstanbul, Marlin Bandır- ma, Kemal Kayseri, LâMi Karahisar, Fev- #l Eyüp, Ekrem Sivas, Nahid Bursa, Mümtaz Sinop, Vefik Sandıklı, Nalm Rs- kişehir, Sırrı Erzincan, Naki Istanbul, Al Bozkır, Cevdet Sile, Kemlu Seterihlsir, Muzaffer İstanbul, Mustafa Diyarbakır, Sabri İstanbul, Reşad Trabzon, Nail Ka- lecik, Ali Ereğli, Lüifi Erzincan, Şadi Gebze, Galib Istanbel, Salâhaddin Balı- kesir, Rahmi Bartın, Receb İstanbul, Bedri Kalecik, Fuad İskenderun, Rahmi Reşadiye, Etem İstanbul, Muhlddin Kar- tal, Muzaffer İzmir, Nail Bahkesir, Yük- sel ve Macid İstanbul, Hikmet Yenişehir, Tevfik Erzincan, Mehmed Üsküdar, Mus- tafla Istanbul, Bürhaneddin Balçova, Na- zif ve Necmeddin İstanbul, Hasan Trab- zon, Mustafa Manastır, Hulüsi Reşadiye, Kâmil Karahisar, Macid #inop, Hayri İs- tanbul, Ali Tokat, Abdullah Kars, Safyed- din ve Yahya Hirkalşerii, İsmati Maraş, Sami (İstanbul, Necati Kadıköy, OHa- lid Aksaray, Lükfi Denizli, Enver Bursa, Daniş Gelibolu, Bahaeddin İstanbul, Fuad Elâzığ, Hikmet ve Kenan İstanbul, En- ver Diyarbakır, Ziya, Yusuf ve Fethi İs- tanbul, Kadri Bursa, Cavid İstanbul, Ah- med Bursa, Emin Bayramiç, Fethi ve Hayreddin İstanbul, Ekrem Biga, İbrahim Sabanca, Necati İstanbul, Behzad Errin- can, Kemal, İzseddin ve Nihad İstanbul, Enver İzmir, Kâmil Burdur, Şemseddin Trabzon, Reşad Foça, Muhiddin Üaküdar, Yaşar Isparta, Kenan Antalya, Cemal Çengelköy, Ziyaeddin İstanbul, Kemal Gaziantep, Necib İstanbal, Cevad Üskü- dar, Mustafa Beşiktaş, Reşad Edime, Murad Amasya, Şükrü Bursa, Kefaeddin Bursa, Faruk, Tevfik ve Necdet İstanbul, Süleyman İnegöl, Hüsayin Samsun, Ke- mal Nazilli, Hamdi Karesi, Ruhi, Muzaf- Tereddin, Nüzhet ve Nureddin İstanbul, Ahmed Bursa, Celâleddin Eliziğ, İsmall Gemlik, Fahreddin Bolu, Münir, Zeki İs- | tanbul, Tevfik Nevşehir, Muharrem Kari, Hayreddin Gemlik, Köy seçiminde kazanan bir kadın aza İzmir (Ak- şam) — Mani- sanın Çakmaklı köyünde yapılan köy ihtiyar he- yeti seçiminde heyöt azası ola- rak bayan Fat- ma Akkaya ka- zanmıştır. Köy“ lü arasında iyi kalbliliği, hayır severliği, dürüst. lüğile tanınan bu müdebbir ka- dının resmini basıyoruz. j nie” mahrukat ihtiyaci İzmir (Akşam) — Kış mevsiminde mahruka$ buhranına mâni olmak için bölge orman mühendisleri, İzmir or- man müdürü B, Ali Riza Aydınlığın ; relsliğinde toplanarak alınacak ted- birleri kararlastırmışlardır. İşlenecek ormanların plânları hazırlanıyor. Metresini vurdu Abanoz civarında oturan Katina adında bir kadın dün gece beraber yaşadığı Koço tarafından bıçakla İ sağ bacağından yaralanmıştır, Yara- ). Kalina dün adliyeye getirilerek adliye doktoru EB, Enver Karan fa rafından muayene edilmiş, vakgyı müteakib yakalanan Köço hakkında İstanbul, Lülli Elâzığ, Halid Manisa, is- | tahkikata başlanmıştır, Sofya mektupları Bulgaristanda Sinanın bir çok eserleri vardır Bulgarlar Mimar Sinanın eserlerini ve tarihi RR haiz o. eserleri muhafaza mynlar — Mimar Sinanın eserlerinden Sofyadaki cami © Sofya (Akşam) — Balkan yarıma- Gasında eski Türk eserlerinin mebzul olarak bulunduğu memleketlerden bi- ri de Bulgaristandır. Bulgaristanda köprü ve saire gibi Türk eserleri bu- Tunmasın... Bulgaristanda hâlen işli- yen hamamlar eski Türk hamamları- dır, Türk eserlerinin kısmı küllisi, mer» leketin imarı esnasında © yıktırılmış- lardır ve şimdi de plâna gelenleri pek tabii olarak yıkılmakladır. Fakat Sofyada üstad Mimar Sinan'ın eser- lerinden olan cami duruyor. Bulgaristanda mevcud camilerin en büyüğü olan ve Şumnu'da bulu- nup Bulgarların #Tumbul cami; de- dikleri Şerifpaşa camisi de muhafaza olunmuştur. Bulgarlar, Şerifpaşa camisinin ya nmdaki eski dabakhaneleri ve dük- kânları yıktırıp kaldırmışlar ve ca- minin etrafını da park haline getir- mişlerdir. Bulgaristanda mevcud başlıca Türk âsarını zikretmek için evvelâ Bulga- ristanın en şimal noklası olan Vidin şehrinden başlıyalım: Vidinin nam ve şöhreti, 18 inci as- rm sonunda ve 19 uncu astın başm- da Osman Pazvantoğlu'nun ismine bağlıdır. Üçüncü Selimin tahtını sene- lerce tehlikeye düşüren Osman Paz- vantoğlu'nun hatıralarile o tarihlerde Vidin nam vermiştir. Vidinde mahfuz eski Türk eserlerinin de bu zatın is- mile alâkası vardır. Evrak ve taştan ibaret olan bu Türk eserleri, Vidinde mahalli müze direktörü V. Atanasov İle Vidin müftüsü hafız Sabit tarafın- dan toplanarak muhafaza edilmiş. lerdir. Bunlar, Osman Pazvantoğlu- nun «Camii cedid> ismindeki camisi- ne yerleştirilmişlerdir. Dr. Petar Miyatev, bu Türk eserleri hakkında Zora gazetesinde yazmış olduğu makalesinin sonunda diyor ki: «Bizde bu Türk eserlerine, Tüzüum- suz ve alelâde şeyler gibi bakılıyor. Halbuki hakikat, böyle değildir. Bizde Trakya, Got, Roma, Bizans ve Bul- gar kültürleri okunuyor. Türk eser- lerini de yabana atamayız ve bunlara kıymet vermeden geçemeyiz. Şumunuda Tumbul (Şerifpaşa) ca- misinde 17, 18 ve 19 uncu asırlarda Türk ve Arap lisanlarında yazılmış çok enteresan el yazısı eserler vardır. Ora müftülüğünde mahfuz ve 1555 senesinde yazılmış bir «Dünya cöğraf- ya» kitabı vardır. Bu kitaba göre, dünya 7 iklime ayrılmıştır. Zamanın- da, âlimimiz profesör Y, İvanov da her hususta kiymetli olan bu kitaba ehemmiyet vermişti, Türk, Arap veljran lisanlarında yazili kiymetli el yazısı eserler Eskicu- ma kasabasında da vardır. Buranm mahalli müze direktörü İv. Mollov, birkaç sene evvel Türk, Arap ve İran isanlarında yazılmış 50 eser Sani mıştır, Şumnuda mevcud eski Türk yam, eserlerinin münderecatı felsefi, dini, tıbbi, tarihi, Ilsani ve hukukidir. Bir zamanlar Vidinde 27 cami var. mış. Şimdi kaları 5 camiden 4 ü işli. yor. Osman Pazvantoğlunun camisi ile «Camii cedid. ve Osman Pazvan. toğlunun, avlusunda mezarı bulunan «Mustafapaşa» camisi iyi muhafaza edilmişlerdir. Osman Pazvantoğlunun küçük taş kütüphane binasında 150 kadar kıymetli el yazısı eseri bulmaktadır. Her el yazısı ve kitap, Osman Paz- vantoğlunun mühürünü taşıyor. Şunu da işaret edeyim ki, Avrupa- ca maruf olan ve Peşte Üniversitesi türkoloji profesörü Yulius Neymet te alelâde görünen bu Osman Pazvan- toğlunun kütüphanesine büyük ehem- miyet veriyor.» Bu beyanattan anlaşılacağı veçhi- le, Bulgar türkologları, eski Türk eser- lerine çok ehemmiyet veyiyorlar, Bu kabilden, birkaç sene evvel İstan- buldan Bulgaristâna paket ve amba- laj kâğıdı diye çuvallar dolusu kaçırı- lan eski Türk evrakını, Bulgarların il- mi tedkikat için ucuzca okka ile satın almaları tarihi ehemmiyetleri sebebi- ledir. ; Sinanın eserleri Mimar Sinanın ölümünün 350 nci yildönümü münasebetile Türkiyede ya pılmış olan ihtifaller Bulgaristanda da alâka ile takip edilmişti. Çünkü Mimar Sinanın Suriye ve Anadolu- dan başka bütün Balkan yarımada” sında ve bu arada Bulgaristanda bir- çok eserleri vardır. Bu eserler cami, hamam, han, medrese, köprü ve sa- iredir. Bu münasebetle Zora gazetesi, yaz- dığı makalede diyor ki: «Mimar Sinanın yaptığı camiler- den biri Sofyada, diğeri Rüstempaşa © camisi adile Rusçuktadır. Gene Rus- çukta Rüstempaşa, Burgazda Sokollu Mehmedpaşa imaretleri büyük mima- rın eseridir. Svilengrad (Mustafapa- şa) kasabasının yanında Meriç'in üze rindeki köprüleri de Mimar Sinan yap mıştır. Köstendil ile Dupnitsa arasın- daki beş köprü de Sinanın eseridir. Bu köprülerden biri «Kadm köprüs namile anılmaktadır, Sofyada bir 38 manlar mevcud olan Haseki hamami da Mimar Sinanın eseridir.» Sanayi umum müdürü Yarın geliyor Sanayi umum müdürü B. Reşad yarın Ankaradan şehrimize gelerek ayni gün seat 15 de ticaret odası da bütün sanayicilerin istirakile yö pılacak olan toplantıya riyaset ede cektir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: