23 Ocak 1939 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

23 Ocak 1939 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.. Düşündüğüm gibi Hasta çocuklara yatak! Yazan: Suat Derviş O “tobüste gördüm. Pek mini mini bir şeydi. © Ancak bir, bir buçuk yaşında olmalıydı. Bir ipek mendille sarıl. | mış küçük başmı babasının omuzuna dayamış, Yüz sene yaşamış | bir ihtiyarın bakışları gibi bezgin bakışlarla dolu nursuz gözlerle herkesi süzüyordu.. Yolculardan biri de benim gibi çocuğun bu halini farketmiş, olacak ki, önu kucağında tutan adama sordu; — Nesi var, çocuğun? Hasta mı?. — Evet. ,İki aydır göğsünde bir ırrite vardı. Çocuk hasta- hanesine getirdik. “Rontgen lâzım, “dediler. Film alındı. Bu- baktılar. Ciğer hastalığı varmış. Hastahanede yatması lâzim Ama bırakamadım, çünkü yatak yokmuş! Banaher gün gel, sor, boş yer olunca çocuğu getirirsin, diyorlar, İçini çekti ve; — Öyle diyorlar ama diye ilâve etti Çocuk günden güne ağırlaşıyor.. Hastahanede boş yalak oluncıya kadar... Allah mu. hafaza etsin!,, Fikrini sonuna kadar ifade etmekten korkarak sustu. ... Hasta başlarını, talihsiz annelerinin, kederli babalarının ©- muzlarına dâyayıp her rihayatta mevcut olan yaşamak ve ölme- mek sevkitabiisinin bütün enerjisiyle; boşalacak bir hastahane yatağı bekleşen Türk yavrulatının sayısı pek az değildir, Çocuk hastalıkları mütehassıslarımızdan kıymetli bir prote. sörümüz bana söylemişti: Bütün Türkiyede yalnız bir tek çocuk hastahanesi varmış!, Yani şocuk hastalar için kurulmuş olan bir tek hastahane, o da Şişli Çocuk Hastahanesidir. Şüphesiz kurulduğu zamandan, bugüne kadar şok tekâmül ve inkişaf etmiş olması icap eden bu hastahane nihayet yurdun ihti. Yaçları karşısında tek bir müessesedir ve yatakları tabii mahdut- tur, Bundan dolayı bu mahdut yatakların boşalması: bekliyen küçük hastalarla mevcut yatakların arasindaki sayı nisbeti pek büyüktür, Yalnız İstanbul yavrularının değil, yurdun ötesinden, berisin- den gelen küçük hastaları da barındıran bu müessesenin İhtiyaca kâfi olmadığı elbet te bizden evvel bir tıp adamı, bir hekim olan muhterem Vali ve Belediye Reisimizin nazarından "kaçmamıştır. İşte biz, bu ihtiyacı bizden çok daha evvel hissetmiş olduğuna emin bulunduğumuz valimizden kendi imkânlarının vüs'atına gö- Te ya yeni bir çocuk hastahanesi inşasını, yahut mevcut hastahane. ye ihtiyaçlara göre paviyonlar ilâvesini, yahut ta şehrin fakir semtlerinde, acele yatırilması icap eden çotuk hastaları" kabul « debilecek bir kaç yataklı çocuk hastalıkları revirlerinin açılmasını Ankara — Arkora Holkevi, her yl olduğu gibi bu yıl da memleke- Sn büyük ihtiyacından biri olan tiyatro ihtiya, rşılamak ve bu suretle halkın sanal zevki terbiyesindeki vazifesini yerine gelirmiş olmak için verimli çalışmalarına başlamıştır. Bu cümleden olmak üzere, halkevinin tiyatro faaliyeti, Ertuğrul Şenketin Şeriatçesi isimli halk piyesile başlamış bulunmaktadır. Bu yilin reperluvarında, "Yalmz bir kelime”, “Dördüncü Hanri, eserler bulunmaktadır. Geçen hafta Andre Bisson'dan Mehmet Al Çamlıca tarafından dilimize çevrilmiş olan “Yalnız Bir kelime, piyesi sahvieye konmuş ve İd Murgul bakır madeni fesisatı kuruluyor Bu maden de işleyince | bakır istihsalâtımız 20000 tonu geçecek Etiban, üzerinde bütün tetkik- ler ikmal ediliş bulunan şimali ! şarki Anadcluda Artvin vilâyeti. nin Hama civarında Murgul ba- lor madenini tesisatı İşine * geniş) ricasiyle şu mektubucaldık; “Doktör Knok”, ve Molyerin külliyatından "Zoraki nikâh, gibi , diği bir Dün “İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürü Kadri Musluoğlu, imzasiyle ve gazeteye konulması isteriz, mikyasta bağlamıştır. Tesisatma| “İstanbul Elektrik Şirketinin *.. sit hususlarda İngiliz kredi anlaş. | hükümetçe satın alınması dolayı Bir tek Türk çocuğunu bile bakımsızlık yüzünden kaybetmek masından Etibanka ayrılan hisse- | siyle bu mücssesenin icarı altında İstemiyoruz, 7 den istifade eden Murgulda bulunan bir takım binalar ve sai. Biz Türk milleti üremek, çoğalmak mecburiyetindeyiz. re de iki taraf arasında kabul edi- Suat DERVİŞ istiklâl madalyası |Kurban bayram alacak alaylar piyasayı Ankara, 23 (Hususi) — İstiklâ) mücadelesinde 15 mayıs 1335 den canlandırdı e anne ze kader orduda varil Hususi müesseselerde almış bulunan alaylarm sancakla rına birer istiklâl madalyesi verir) bayramdan evvel maaş ker : 3? : il e dökecek şekilde kurulmakta” mesine dair kanun lâyihası Melise verecekler dır. Burada genede 500.000 ton sevkedilmiştir ve bugünlerde mise- Bu sene bir tesadüfle zle gün | ham bakır işlenecektir. Bu ma- şerre edilepikir. yapılacak olan kurban bayramı da. | den memleketin şimali garkisinde Bu kanunla sancaklarma İstiklâl | ha şimdiden piyasada umumi bir | büyük bir iş ve refah vasıtası ola. madalyesi verilecek clan ( alayalr | hareket doğurmuştur. Geçen baf-| caktır , Şunlardır: ta başlıyan satışların bu m dar Kuvarshan ve Ergani bakır Sarıkamış ağır topçu alayı ve ha büyük hararet kesbedeceği madenlerinden sonra Murgul ba. 1, 28,57, 11, 12, M4, 6, 3, 4, 7, 8, | şüphesiz bulunmaktadır. fetanbül | ar madeniyle beraber Türkiyenin 16, 17, 1.41, 61, 20 ve 2 numaralı | esnafı bu bayram en ziyade maaş- | seneyi saf bakır istihsalâte 20.000 topçu alayları. ların ayın yitmi yedisinde verile. | tonu geçmiş olacaktır, 24,13, 27,28, 29,3,5,5A, ceğinden dolayı sevinmektedirler. Dünya bila piyasalarda fove 10, 11, 14,21, 24, 33, 87, 38, 9, 36,| o Cumhuriyet hükümetinin ver-| kalâde bir fiyat tahavvülü husu. 15, 16, 12, 17, 18, 6, 53, 19, 55, 1, | diği bu karar asil hakiki bayramı | la gelmediği takâirde bakir, mem 23 numaralı süvari alayları. doğurmuştur. Cuma günü devlet | ileketimiz: e senede asgari 6 mil- — Lİ kl e : z z Iğdır hudut, Kazılçakmak hudut, sikle kime Lei > yan Hiralık bir döviz temin edecek Caksu, Burçka, Van alayları 38,| © 4 de bi 45, 56, 31, 68, 69, 27, 39, 176, 46, | FİŞ hareketinin fevkalâde SAL 0 — 9, 10, 13, 70, 126, 127, S4, gö, ge, | lde artacağı muhakkak adedi! Deniz Bankın tenezzüh 25, 26, 30, 59, 60, 51, 52, 7, 8, 11, | ektedir. seyahatleri 40, 42, 58,2, 23,41, 131, 185, 189, Hükümetin verdiği bu karara w- yi di ie 43, 44, 64, 47, 62, 63, 3, 4, 5, 12, 16, | yarak bütün yarı resmi ve hususi | Denizbank, önümüzdeki, ilkba, 19, 150, 174, 190, 15, 24, 17, 28, 29, | milesseselerle devlet ermayesile | harda tertibine başlanacak olan 18, 60, 53, 64, 55, 67, 73, 33, 65, 66,| işliyen sanayi (o müesseseleri de| tenezzüh seyahatleri için şimdi- 71, 1, 6, 14, 36 mumaralr piyade 4-İ bayramda tahakleik edecek ücret. | d€n li e Bünka e: Yeri verdeekierdir. Karadeniz, Marmara ve Adalar de Tngiliz teknik heyeti bulunmakta. dir. İen mukavele hükümlerine göre hükümete devrolunmuşlardı. Bu cümleden olarak gazetlerde mev- zuu bahsolan Salrpazarındaki Sat ye şirketine ait bina da diğerlerile beraber elektrik şirketinin akdey- lemiş olduğu kira mukavelename. leriyle birlikte idaremize intikal etmişti. Elyevm fiilen elektrik ida- resinin işgali altında bulunan Sa- pazarı ambarında külliyetli mik“ tarda elektrik malzemesi vardır Murgulda kurulacak büyük te- sisatm plânları hazırlanmış ve tasdik edilmiştir. Çok büyük de- mir tesisat ve beton inşaatını ibti. va eden bu işiğin şelirimizden tek- nisiyenler ve ustalar gitmektedir. Murgul bakır madenin yeni te- sisatı senevi 8000 - 10.000 ton saf Satye şirketi 1924 yılnda eski elektrik şirketi müdürü müteveffa Hanses ile istihdam ettiği ecnebi ve Türk yüksek memurlarının ba- zılarının menfgatine hizmet etmek üzere elektrik şirketinin himaye. tiyle kurulmuş ve dalma onun sevk ve idaresine tâbi tutulmuş bir girkettir, Bu tarihten itibaren kurulan bi- | malar: Satye şirketi istediği fHatla elektrik şirketine kiralayarak bü- yük menfaatlar temin etmiş ve şüphesiz bu binalar usulü daire. sinde şirket namına tapuya da bağlanmıştır. Sermayesinin mühim bir kısmı da amorti olunmuştur. İşbu bina- ların idaremiz tarafından istimlâk suretiyle alınması kanuni bir zaru retti. Bundan dolay: da istim Tonton amca 23 İKİNCİKANUN halkeri tiyatro sanahkârları tarafından büyük bir muvaj şarılmıştır. Işık ör mizansen itibarile bugünkü modern tiyalt0 min edebilen bu eser, bam fazla pasajların rejisör tara; ması ve dinamik bir netice ile bitmesi dolayısile romantik kurtarılmıştır. Perde. aralarına konan müzik eserin | höt yardım etmiştir. U/ck tefek bazı hareket aksaklıkları istisna edilecek z be ra halkevi tiyatro sanalkârlem! ker hangi profesyonel bir tatiırabileceği kadar güzel bir tiyatro sevki vermekte cid8e8 oldular. Kendilerini tebrik ederiz Yolladığım resimler “YalMYE lime,, piyesinden birkaç sahneyi tesbit etmektedir. — A. ZEM WE GİJe | Saye Şirketinden alınan bina meselesi İstanbul Elektrik işleri Umum Müdürünün gazetelere gönder- mektup Jâk muamelesine teşebbüs ettik. 106 bin küsur lira takdir; kıy- metle-istimlâk - müuâmelesini “ti” mâmladık, Yiv taraftari da bu mu- amelenin cereyanı #rasında Salı. Pâzarı binasının DenizBank tara- fından satın alınmak üzere oldu- Zu öğrenilmiş ve keyfiyetten ve kületim haberdar edilmiştir. E- İektrik İdaresi Umum Müdürü c. Jarak gazetelerin hiç birine, hiçbir suretle beyânatta bulunmadım, Meselenin esas ve mahiyeti bundan ibaret olduğunu tavzih €- derim... Ricayı maalmemnuniye yerine getirerek mektubu o dercettikten sonra bir noktanın tavzibine lü- zum görüyoruz: Satye Şirketi bi. ması meselesine dair “tekzip!,, o lunan beyanatı yazan gözeteler a. rasında biz de varız, hattâ bu be- yanatı diğer arkadaşlarımızdan bir gün evvel biz yazdık. Boyanatm mesli de yukarıdaki mektuptan farkir değildi. Bu ma- lümatı lütledip bizzat kendileri vermemiş olsalardı biz nereden bilecektik?, Muhterem Musluoğlu idari zaruretleriş beyanat verme ği sonradan mahzurlu görmüş ola. Bulgaristanın Ankara elçisi On beş gündenberi merinen Sof- yada bulunmakta olan Bulgarista- nın Ankara sefiri Dr. Hiristof, bu” nizinde her hatta tenezzüh sefer Mütekaidlerle odul ve yetim.İjeri tertip edecektir. karısını lerden hemen kısmı azamımın ma- Alman propa- |irüeisenen imi srmn mz kurtarıyor lâk Bankasının da bu bayramda Avans vereceğini bu maaşların a» Mahk emeya verilmemi lâkalıları ümid etmektedirler. y $ Bankanm evvelce maaş sahip. Berlin, 22 (A.A) — Salâhiyet-| lerine bir kolaylık olarak göste. tar mahfiller, doktor Göbelsin parti | sip te son bayramlarda terkettiği mahkemesine çağrıldığı hakkındaki | güzel âdete dönerek bu bayram $ayiaları kati surette yalanlamalta: | mütekaidlerle dul ve yetimleri se- dır. vindireceğini biz de ümid ederiz. ganda nazırı | gün şehrimize avdet etmiştir. Dr. Hinstof, bir iki gün sonra Ankaraya gidecektir. e i (/ oeolfd 2 Doğru Değil mi ? Hâdisel Gözlerini yi Kulakla tıkayan Vw gazeteci LimürMa”eyyajki GÜR gsm sularında bir kaz gilaönü rıhtımında di! İ çı gemilerinden birinis e şehrin en gü ELELE, saatinde vukubulduğu de,ta Beyazıttan duysi dir taraka ile patladı € kaç daktka İçinde bali dam öldü, birkaç kişi Haber, hakikt bir al bilir; fakat gönül isterdi ki bu! olmak sıfatile bu : undan yarım saol kod, fotoğraf ve bütün tefsi lerine bildirerek nn ekim ertesi gi onlardan birar sonr akşam gazeteleri # tar, hödiseyi töyyuk oldi y miyelle silunlarına © Bütün İstanbul g sinda yalnız birt * kadaşımızı pak ” vaztyetle göstermiş İçin isim tasrin edeli $ Telgraf en son BE. api ren akşam gazetesi, © Şami e ee ? günü tek bir vaıra deği dl haber vermediklen günü de gene biri memiş ve bu yetişmiğii ? üstelik hâdiyelere Ku! |” 3 kamamış rkndaptaa ”. ineğe yeltenmiş. Bü Zi imza utandı. holefet imzası cümleli maktaki kendine ho pek belli olaa — De dünkü yazısında ke le artafıyor: Meğer bu muharrir “eğ tanın duyduğu bi lüktan gazetesindeki $ daşları gibi haberdi yi ; $ Haber'deki yazıyı Pö” ii ği oynamış. Gazeli topl muş. Limanda topu “ mi battığını öğrenimi ji “Tekrar tekrar di den çıkamamış. Ke! sormus; — Acaba hüdinelei 5 le bakmanın hususl var? i Arkatlaşımıza mes tansinede bulunmuş Gazetecilik vezlleri için perlavsiz kili vee veli imdilik e Ş san ettiği gi derini. yi # Ilonmasınt öğren n İçimde cereyan eden ae karşı gözlerini e ir lorinr tikamak ras gl İnlrsak garesini rağ ai " Hoş, bu şekilde v Bilmek için de gözü "me Z lunan rmharrirleri İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: