3 Haziran 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

3 Haziran 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a *E E rle, Jj e ın'af ve tecil kanlınu mucibin: de Ekin Merkez Mi sinden” 160 erkek ve :12.kadın ol- . mak üzere 172 mahkü: “” » kufi Bakiye edilmiştir. Kiraz bayramı. m Ve Mev- İ ; muş: Vebütçe' tevzii le tahli.yeedilenler. D.B.R.Ci Ga İrfan Bey üçüncü gece müsterih bir hâlde odasında oturmuş pıroisini akıyor, mezeciklerini geveliyordu. Bununla beraber gene arada sırada ilk vaka-yılan dişile hafızasını ısırı- yordu. Vakit henüz ğece yarışı olma- mıştı. Komşu daireden sesler gelmiye başladı ve tabii İrfan Bey kulak ke- ser | Mırıltılar. gittikçe azıtma- ğa, li rom başladı. İfa ulağını eskisi gibi du- TT gep Dikmenlilerin bir ricası. Dikmen bağlarında oturanların Şehi sebüpliğinden veya Nafia mü- dürlüğünden - hangisi karışıyorsa - bir ricaları var. ala ki: — Şo- eyidir, nunUZ, yalnız bir tamirle güven münderecatını tehlikeden kur cağız. Bu iki üç günlük basit tami- ratın yapılmasını rica ediyoruz. | Bi s. | vara a çin emeğe koyuldu. pe tahsildarların- deni | ; Mİ e Peliyeridü. Birisi sanki hiddetli hid- ol i A âer. | detli bir nutuk veya talimat veriyor- İ dest, ellere terki edilmiş ve | du. Nihayet anlaşılır. anlaşılmaz bir pr” hakkında eyelce yapılan tahkiks | surette kulagınaşu muhavere parça- A un teysiine devam edilmekte bü- | El ları sie ie süray panayırı. alçak seni ! Öteki hain z ÇI haziran nihayetine kadar 'de- yokaşnn bıçakladım gitti. Sıra sa- am eden mutad Aksaray püna Idi mel'un kadın! “yan bu de lmıştır. er di Doktör, seni bu sözlerden mı Pirinç ziraati ederim. Ka bir kadındır, el hakkında tetkikler. erkeğim , maksadın neyse bana | ğ Ke 55 dal söyle. | 5 ram Kr ypg (— Paraları nereye sakladınız? , Pirinç; Mütehaşsısı Maraşta yapmakta (- O senin uç iş degil. i olduğu tetkikatından henüz avdet et- Ve NI Demek Doktör- | : 'memiştir. Mütehassısın Düğme dön- ee OKtOr- in intizar edilmek ler Derneği Reisi age adam sa- KM nel b E ? : : yirinç ekileri yerlerini gezdiği için ece bir cani değil, ayni zamanda : hr döndükten sonra tetkikat ii da dehşetli. bir haramiymiş. vi ka | tar. Mütehaşsış, gelince , kendisin- Adil e Si övleekeie cesur şeydi, ii le alındıktan sora piriiç zeri. nh 1 ke ki a ABİ in eyy ili ele o keskin Sesli kadın bir at- A vakkıf. old laşılmış A gibi saldırdığı ayak gür rültü il # “fair itmeye Ka adar apılan tet pa indr la l rdu. ğ klik ve — anlaşılıyor: zeriyaatta ik mahsul Çalmak için bilhassa gübre istimal tav- siye edileceği anlaşılmaktadır. nın mübayaasina dair “ka mun; kabül edilm — —— Sâfisun Sahil"demi şölür” Rİ “andiüm lek van ön lira Kiymetinde bulunan yirmi beş bin” hisse seriedinin Pas yi bin Tiraya kadar mübaya- “ asına pi verilmişti “ür i e “— Bifinçi “ madde incide inübayas olunacak hisse senetlerinin bedeli li Devle üncü! «inşaat, Resi malzeme ve istiKşafat; kon- ardi masali ile e. açılacak hatlar “miasatili umumiiyesi talisisa- tindan yap ml tesvi- SSS SN âdden3 — İşbe hatta art Olup ahali Dy bulunan diğeiği “ sehedlatının "da" is bedelleri Devlet “demiryollir 928,920,030 sen yi. vx ğa tasarrufatından verilmek » zere aa; mezuniyet ar > “> uMuamele vergisi erkek sesi daha lâfa | ka e ri yı? ladı. Operatör olacak herif erki haykırdı: | den - Tabanca haaa? Tabanca ile bizi:mi vurac ksınız Acı bir gürültü oldu. Sesler, ho- murtular, boğuşmalar içinde şun- arı ancak işitebildi: (- Salim! Bastır şu kadını. Ağ- zıma bir yastık. tıka. kadar salve aydi Emin biz de liverdi. Diğer iki kişi bir kişiyi alt- larına almışlar hart hart bıçaklayıp | duruyorlardı. z dakika içinde herşey olup oktör mü, operatör mü? Her ne karınağrısı ise cinayet arkadaşla- rına sordu: (< İşimiz bü gecelik bitti mi? Böpuldusiya Pu ÇE 1“ bitti. ii tarafını da yarın haklar çizi Şimdi Garden bara gidelim. Dünyada bu kadar soğuk kanlılık görülmüş müdür? Biçare İrfan Bey bu sefer korku- sundan yere düşüp bayılakaldı. Gözlerini açtığı vekit gördü ki sabah olalı haylı olmuş. Hatta katil- ler bardan Mm horul horul horlıyarak uyuyorlâr bile... Artık duracak zaman değildi. Hepsi zıbarıp uyurken buralardan kaçmak gerekti. Bu gece de başka cinayetler işliyeceklerdi. Bismillah deyip kalktı, e kafasını bol soğuk su ile yı yindi. Niyeti artık bu ek apar- man w an büsbütün taşınıp kaç- er Anadolu Kavağında olsun, isterse Kazlı Çeşmede nerede iki a bir yer bulursa hemen bugün- ok göçüverecekti. Bu niyet- le li çıktı ama bu danını bir insaniyet k sefei urtu kemirmi- ye başladı. böyle katil, hırsız, oğur suz takımını koca memleketin “e sında bırakmak doğru olmazdı. ne yapmalı? Ne ya ve Gidip Polise haber verecek. Soni e Çi- arsa b yea u defa katiller cenazeleri kaçırmadı vakıt bulamamışlardı. a adam e kolay kolay nere- ye > saklanabilir İrfan pi uca bana gel pi Rengi limon küfünden beterdi. B. o sırada cinayet işleri biri Dn faciayı yanayakıla son nok- tasına kadar anlattı; Ben yo gizli bir hayretle yy ordum nrası var — / m 3 Haziran — Zabıta haberleri. Tecavüzde bulunmuş Günün hava vaziyeti Hava nasıl olacak? Ankaralı hancı Hamza oğ (İ Mehmet Kasınca ikamet etmek üzre gön rilen San'alı Müstafa kızı Gülizat! tecavüzde derme mahkemey ie V akamelern mutedil illede 1— gi adoluda: Rüzgür | © Jozef ikale ME o. şimal ile garp e mutedil bu- | Adolosı ye Yusuf e ei lutlu kısmen yağmu Nari, iü 2— yi ii yer, eh e me veya kuvvetli. ekseriyetle. açık. hş ii yakalan orığlarmaltğda: Dik di ayi KL erdir. el kısmen açık kısmen — Adalardenizi lise Rüzgir cenup ile garp arasından mute- ii veya kuvvetli ekseriyetle açık Kadı rl İm. Harbiyede m'istahde | 4 Klipi Abdurrahman oğlu Hi. — Akdeniz sahilimizde: Rüzgir | san, Bakkâl Ahmet oğlu Mehm. sn motedil ei iyetle bulutlu. ” bir kadın meselesinden dola; ui Şarki Anadol içakla her iki elinin parmakları! dibi neki al yel yi be era edilerek mall 7 — Şarki Anadoluda : meye , “lirik sn Hammal Balâli Durmuş oğlu “ll Zal rene fırın yardımcısı ii tl hı met oğlu Osmanın Türkyenice si Ee asri fırından iki fani, (İ ve sairesini sirkat ettiğinden yakı | yz nz upada: Garbi ve ora | janmışur. |: Avi Akdeniz havzası LL açık kısmen bulutlu geçecek rüz arki Karadenizde: Rüzgür ik Ya e er Mi lu yn 1arbi Karadeniz sahilimi; hü El A an ln > ça “e harsısı malt alanin li ein mal © Yaş vetli ese: vin Ne slim Kek | Di nasıl geçti? Ere odacı Hasan oğlu Mami hava ekseriyetle bu- yarak, tardiyeye : serdiği; çatıcı lalu ve kısmen yağmurlu Gri Ka izgâr mütehavvil ekseriyetle şimalde: “il şimalden ii sirkat etmişse de yakalan, IŞİIr. utedil (o kuvvette esmişti: tetra ei i yon (34 ) sn rinde iakıkln m SE kongresi. him değişiklik yökt Istanbul, 2 (ELM) — Milli Demi ll yollar kongresi yakında Nafia Vekilinil il vi 1 2-6-929 (9) da sıcaklık Asan dei alimi, na Akde. | Tiyasetinde şehrimizde toplanacaktır. / i bilimiz Anado ili la Gi iz ayı. | Romanya Pe li | ri İD Orta Anadoluda va- arında sai (15) Şarki Anadoluda. (13) santi. Istanbul 2 deli rında ya mıştır. Ön petrol kuyusu relay 1 fazla güneş Akde ALTA el yo da vasat (12) saat görülmüştür. Ayri yı i havzasında, gündenberi devam, e açık, simali, Avrupada v yağmurlardan Yeşilova kasabasin, Mutlu geçmiş rüzgâr Ml ak yi ır. Bir çok den ai kuvvette esmiştir. isaneye sular dolmuştur. Bir kı 2 Haziran saat 9 raporlarına naza. | <(ü> (DİR. .€v., yıkılmıştır İsim cenubi Avrupada 19 ila 99 | Kısmen. sular alanda şimali Avrupada | Nüfusça Zayiat yoktur. yi Avrupada 11 ila 13 5 ila 8 santigrattır. vi i iğ Sivasta'da at koşuları, Umumi Müdür vekili Edip Teşekkür Maraş Mebusu Nurettin Beyin ufulü ebedisinden mütevellit. tecs- sür ve kederlerimizi ve © da cenaze merasimine eN zevatı kirama ve bu iketli anı- mızda bize büyük HİP YE gös- teren İstanbul Mebusu mubteremi inasi Paşa Hazretlerine zin arzına muteber gas MERE tavassutunu rica ederiz. Merhumun refikası nisalı Tevfik Beyin Geyiği kazan. lardır. e mii Gümrük tarifesi: Dünkü nüshamızın ikinci sa alünci sütunu (nihayetinde gümrük tarifesinde hal Kalp bi yanında; parça “halinde. yüz kilosu 2 | lira diye Siyrelen ba narı. eme el lü: | sekeridir. Şa surerle dmahih gü mütereccimlerinden ttin Naci Almanya'ya mleketimizde Ki a ” artıyor. Şarki Avrupa santile 9 da yapılmışur. 2.6929 Pazar Ka Dice MÜGEG) v Rüzgar Sıcaklık | 3 z manya'ya yi olan fındık nn Ni 3 5 | tumız hakkını tüf 5 E iştir. Bi : 3. | Sök 3). $ | Bir gün zarfında havanın değişmesi -i e) öz Doğrusu Ez zile g 3 > vi g-Jostojou| öz | 33 zg 23 Teb Te ba BoJ BO | bulun ız 702 İ 5) yıldız 20 0) 25 70 z 0) İ 4) sakin 2)t1 b? 80 N o | $ Sİ poyraz 1 (86)—2)| 23 7 Ni 0 gil 10j 21) o) 25 70 | yağmurlu zi 1 3) kıble n 18-1) 20 70 | yağmurlu 7 13) sakin 10f 20/- 1) e 70 5) 0 İİ Sİ bau ele) 60 | bulur ol TI 1 ıj) 21 100 | bulutla az re nazaran bizden | 16 oj)te) — 40 | bulütlu o | : is anl old BO) emdi 13 | Almanya'ya 3 İbi 33 t5jb 15-3) 24 80 &. 6| —ı 10) silt) Slime” 3 Da EK 2 ab sesk arp 0) i5 #hol 20) tı) — 60 | bulutlü yağmurlu 4 tajs ol sol ish ol ız oi ” ti 2oltı) — 90'İ bulutlu yağmurlu 3 dığı P

Bu sayıdan diğer sayfalar: