3 Haziran 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

3 Haziran 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yakında Yakında KELİME (PERODEN) Öksü YEREMLİLERE, SIRACALILARA , UZVIETİ e i v Dad ZAY/FLIKLARINA, ai TWREN KADINLARA , OG, 7 BÜYÜMESİNE , KEMİK dinimiz RINA, HASTALIKDAN KALKANLARA: © une ğa İçilen sularda en kıymeti hayat cevheri li Lity İstanbul dartltünumunda yapılan tahlil neticesinde YE Şi ii e . menba suyunda bu cevherin bulun umuş ii dyo pal edilmiştir. Kimya ve Buktriyoloji' raporlarına görel Bu NATİONAL Mukayyit kasası atideki mu- eder — Günün hasılat ve sar- mn k Ta İktisat Vekâleti Mei la müdürlüğü: Eskişehir Vilayetinin Merkez kazasının Taş tepe karyesinde ktin olup! bulunan ia madenini İlk ee eder, lat ve idi ei cak Şirketin asgari sermayesi (190000) lira olmak, ği nda. eski ameliyat tathir. edilerek İşbu yan -1000 kikasında. veznenin Yazi gözle rin. ZA RE ki et ve Jeolojik muntazam baritala, Di ii rün. im kliyaz Di ç 1-5000 mikyasında ezik Jeolojik haritası tanzim ve kaya ayrıca r bir satış ve sar Me da ilâve ve sene iu y yeni ton m mami mikta- 3 fiyat için — Ikinci si De (3000) v. rını, nevini, sıra numarasa ve asar a olmak üzere cevher İhraç ve ünde) 5 tarihi “ tab'eden ii makbuz “İy6.sı nisbetinde kak terüibi. tediye ve milli bag verir, it gi k ge df teminat mektubu arihine müsadif pazaı ie umum. mdülüğüne m müracaat eleme il ele — Günün bilâmum mu- amelatını e kontrol şeriti üzerine tab'ed asa il hiç m Hakimiyesi Milliye Havagazı Şirketimiz tesisata mübaşeret etmiştir. Montörlerimizin m mize müracaatlarında lutfen teshilatı lâzimede bulunmala; bilamumi irelefi idarei erkezi menin kedi e ei her nevi mahrukat ve ihr catı saireleri Hazira. ünü saat 15 te ihale İn saya k e Talip olanlar her bi nın 19 uncu için £ Kim olmez pali zl Tp e >. senei maliyesi ipti m e müliarrer Darşamba etten . bir saat evel ve ye , Sarayi karşısında aparımanında bir bir dükkân kiral 221 760 tün İlme me: um iyeceği ve lüle earet odasına mukayyet bulunmuş olmalar Jan imz otomobillik © garaj” ve im Darülfünun Mübayaâ mis dasından nihayetine kadar bir senelik diğer ihtiyacat ve yz umumiye yesile diğer şuabat ve cezeci, Dİsçi olmak” üzere kapalı zarf usulile vcut şartnam komisyonumuza müracaat ve te Kiralık Garaj karşısında Adliye Sarayi akarya apartımanında iki şolör odası kiralıktı: Kütahya Nuri Beye rülelant 1.2893, bir sehve yanlışlığe ve, sulisti- male meydan vermeğ. Türkiye vekili! umümisi: L.BEHÇET ve H.BOYEV! 25; İstanbul 3144 Mr onan e mdidi , 929 sl & 5. 929 Ni saya' vazedilen * 8 Sanasar-han No si güni İmiş oldağuadan rin se İl edilen gen evrakı fenniyesini mübayaa et Ankarada Devlet Demuyolnı ları Ml um sebe “İşl HD il inine Diş Hekimi a Feyzullah tam Bankası iyet mahallesinde Mehtap sokağında Meş- p b batapu mutasamıf bulunduğu sitle müzayed tür, lar zart ün ir iv hizirari 1029 pazartesi günü An- zurünida  ii yer çö 00) çer teminat vermeğe * meöbutdürlür. yu ii ri a ününe ia üzere ij lir, tt k posta ile gönderilir. m İhale bedeli bilâi hiz eşin Talip olanların diedibi il veya İzihir şubelerimize ve yakibt hi umüm inti- müracaata mufassal şartnamemizi mütalea etmeleri ve a 23 fnde-.bir lira mukabilinde bir. nöstüsri Ap tekli HieKunü Tâpfe Yükeeki Mihemed mpldebi bayaat komisyonundan: imla olunacaktır. edecekler "İn 2.5 teminatı ektep « binasının mevcut saksaminda tadilât icrasile #muhterik” aksamının akçesini peşinen « verecektir. Veya.ko eh inşası 27. mayıs 929 tarihinden İtibaren 18 haziran 920 "tarihine Kâdar misyondan alınmak . üzere; hükümeti mi a şleri Teminatı GL ie Tiradır.. Münakasaya dahil muteber. bir bank kefaleti ibraz, unda bulunan inşaat Müteahhitlerin bapta malüm. ii zi : j li aya ait program, mukayelename, ln ve iza ri evel müradan eylemeleri 143028 | Da mühendis mektebine müracaat eylemeleri il.n o'unur. Ti . ir sü “Gülcemal, u 3 - uma 430 da Pazartesi avdet edecektir. b mü- cemmel orke: re Ci <ahbe'akföm Galen wa: 12'de alla gıbumin. Ceman (1804 icn Milli bankalardan birinin (9000) Ee İhale edileceğinden taliplerin 23-6 - d arfla öz SPLENDİD PALAS (süyük Ada 7 EE Onel yeni vi müdüriyet idaresinde | bak - aileler na ğü çi tetk z Çe .— msm rkiye Seyrisefain idar: 1 May tari ihinden ö air asri kı for. in imi » Cazban Haziranda açılacaktır. Avrupa w fiatlar. Bir evi kiralamadan evvel 1-3143 a kadar. haftalık seyrüsefer programı. i at Paşası Galin all ie et ve | ant vardır. İzmir - Mersin sür'at m sı vapuru 4 - 6 - 90 Salı dah ———— “E yvalık sür'at postası | idar mı tükeller zle v6 adl iğ 709. Mersin, vapuru 4- 6 - 20 salı i dan, gr sat Mi Maadin umum ai rlü; tinin Mihalıçcık kazasının in, € ipl Kii ri a munuza e bundı ik ve gel Yan wi ve bu harita Sermâyei mütedavile 80,000) liralık ezkür öğe şe kadar kapalı 2 mracsat evlemeleri ilen olumu martesi 17 de İda Bozca ada dostası “Gelibolu. vapuru / - 6 - 99 Gi are rıhtımından. ndırma postası a EYİ * Çanakkal: ıpuru Cumartesi, Sah Trabzon Birinci a aliyi yapariz MİR pekyembe “ Ankara , vapura 3- 6-29 ları idar dan. Zaresi 12 de "Galata rılmmdan, | Dai rabiga Postası “Trabzon İkinci Postası | Bandırmaz” yapanı Cumar aradehiz,, vapurü 6 - 6- 20 per- GEL RR ann BE KA BE şel ide Sİ N ya Postâşı “ Marmara, Kocaeli , vapur gm BS, Çarşamba 9 da İdare rhumınd it Postası yi Pazar, Perşembe hareketle. mutat EE nde Kayak karyesinde kâin olup mekşuf yeniden açılmak ve bu imalâtın 1 - 1000 an manda bütün sahanın 1 > üzerine ei e raporu tanzim olun; ei han iğ ren sehevi asgari 3000 ncüi seneden itibaren 00) ti cevher çakarlarak yüzde TOY Ene ydi yüzde alusı nisbetinde techizat tertibi V Tetki ü 20.000 30,000 50000 50.000. zl 000 180.000 bir Türk anonim Şirketi teşkil edilmek. ve teahhüdatı liralık teminat mekte! im verilmek şartiyle ii vekâleti Kür ea umum el ine müsadif | dei mirkeğ masalı nde” su, Mik ve hava gazı geçen bu arsa pek ucuz ve müsait. şartla ilat Almak istiyenler her gün öğleden sonr hrir Müdürümüz v c sahibine müracaat etmelidir Sevdiklerimiz. uharriri: Mejdi Sadrettin Yakında birincisi intişar edecek olan bu. kitaplarda yazılarını “tatlı tatlı okuduğunuz maruf edip ve Sİ şairlerimizin. hayat ve hatıralarına bı z Ankara yn bal Hey Vilâyeç Nafia dairesinin a üçreti maktualı ambar alani luğu mi ik lipler 5 haziran 929 da müsabakeyi dahil olup muyaffak olan tercih edile cektir. Taliplerin ist dail e ii “disliğe mülracentlerr Her me üdürl lüğünden:! | gös izni müzayede Yö) caktıı ak at almak için çiftlik ida sine şifabeh veya tahriren müfü caat esi, edilin KNK yağ. ilâh tarifesi | Ya ytl - Ke Beşinci

Bu sayıdan diğer sayfalar: